КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 04 Авг 2021, 20:49

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: При невнасяне на ДТ - молбата се оставя без движение
Ново мнениеПубликувано на: 13 Мар 2011, 09:16 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр. С., 14. 04. 2009 г.


С. ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети април две хиляди и девета година в състав:
Председател: МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА
Членове: ВАНЯ АТАНАСОВА
ИРИНА СЛАВЧЕВА

като разгледа докладваното от съдията Желева ч. гр. дело № 223 по описа за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 577 вр. чл. 274, ал. 1, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на В. Р. Р. срещу отказа на съдията по вписванията при К. районен съд, обективиран в определение № 1 от 5. 03. 2009 г., за вписване на ксерокопие от искова молба, вписана в том І № 48 вх. рег. № 310 от 29. 04. 2003 г. и последвало заличаване на същото вписване от 20. 10. 2008 г. въз основа на влязло в сила определение № 383 от 24. 04. 2008 г. по т. д. № 9/2008 г. на ВКС, Търговска колегия, ІІ отделение.
В жалбата се поддържат доводи, че атакуваният отказ за вписване противоречи на закона и е необоснован. Поддържа се, че предмет на искането на частния жалбоподател е отбелязване на съдебния акт, с който е възстановен срокът за обжалване на прекратително определение на съда, въз основа на което е извършено заличаването на вписването на искова молба по чл. 135 ЗЗД. Претендира се отмяна на обжалвания отказ на съдията по вписванията.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.
Съдът като прецени данните по делото прие следното:
На 29. 04. 2003 г. в т. І № 48 вх. рег. № 310 е извършено вписване на исковата молба, с която В. Р. Р. е предявил срещу „Т.” ООД,в ликвидация - гр. К. и „Е.” ООД – гр. К. искове по чл. 135 ЗЗД за обявяване за недействителни по отношение на ищеца на договори за покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в гр. К., сключени между търговските дружества-ответници и оформени в нотариални актове №№ 138/2000 г., 106/2001 г. и 140/2000 г. По делото е безспорно, че на 20. 10. 2008 г. въз основа на определение № 383 от 24. 04. 2008 г. на ВКС, Търговска колегия, Второ отделение е извършено заличаване на вписването на исковата молба.
С молба от 5. 03. 2009 г. до съдията по вписванията при К. районен съд В. Р. Р. е приложил определение № 23 от 25. 02. 2009 г. по т. д. № 9/2008 г. на ВКС на РБ, Търговска колегия, Второ отделение и с оглед отразеното в молбата му е поискал същото да бъде отбелязано предвид обстоятелството, че с този съдебен акт се възстановява срока за обжалване на горецитираното определение на съда, въз основа на което е извършено заличаването на вписването на исковата молба.
Видно от мотивите на определение № 23 от 25. 02. 2009 г. по т. д. № 9/2008 г. на ВКС на РБ, ТК, ІІ отделение с определение № 303 от 24. 04. 2008 г. по същото дело са обезсилени решение № 126 от 20. 08. 2007 г. по гр. д. № 2264/2004 г. на С. апелативен съд и решение от 18. 06. 2004 г. по гр. д. № 660/2003 г. на С. окръжен съд и е прекратено производството по делото по предявените от В. Р. Р. срещу „Т.” ООД, в ликвидация – гр. К. и „Е.” ООД – гр. К. искове с правно основание чл. 135 ЗЗД. С определението № 23 от 25. 02. 2009 г. е възстановен на В. Р. Р. срокът за обжалване на определение № 383 от 24. 04. 2008 г. по т. д. № 9/2008 г. на ВКС на РБ, Търговска колегия, Второ отделение.
С молбата за вписване е направено искане за определяне на държавна такса за вписване.
За да постанови обжалвания отказ, съдията по вписванията е приел, че възстановяването на срока само по себе си не поражда правни последици за възстановяване вписването на вече заличено вписване на искова молба. Изложени са съображения, че би могло да бъде извършено ново вписване на исковата молба след произнасянето на съда по жалбата срещу определение № 383 от 24. 04. 2008 г. по т. д. № 9/2008 г. на ВКС на РБ, Търговска колегия, Второ отделение. Прието е, че съдията по вписванията не може да възстанови служебно заличено вписване на исковата молба.
При горните факти, като съобрази искането жалбоподателя за вписване и основанието то да бъде направено, съдът намира, че обжалваният отказ на съдията по вписванията при К. районен съд, обективиран в определение № 1 от 5. 03. 2009 г., е недопустим.
Молителят, жалбоподател в настоящето производство е поискал да бъде отбелязан съдебния акт за възстановяване на срока за обжалване на определението на съда, с което са обезсилени съдебните актове на първоинстанционния и въззивния съд по предявените от него срещу търговски дружества искове по чл. 135 ЗЗД и е прекратено производството по делото по тези искове. Последното определение на съда е било отбелязано от съдията по вписванията като влязло в сила и чрез това отбелязване е извършено заличаване на вписването на исковата молба, с която са предявени исковете на В. Р. по чл. 135 ЗЗД.
Вписването е нотариално удостоверяване, с което се дава гласност на нотариалните прехвърляния на недвижими имоти и учредяването и прехвърлянето на вещни права върху такива имоти, както и на вписаните тежести върху определен имот против определено лице – искови молби, възбрани, ипотеки, гаранции и др. Исковата молба, с която се предявяват искове по чл. 135 ЗЗД за прогласяване относителната недействителност на сделки за прехвърляне на недвижими имоти, е акт подлежащ на вписване по силата на чл. 114, ал. 1, б. „а” ЗС и чл. 11 от Правилника за вписванията. Съгласно нормата на чл. 13 от Правилника за вписванията заличаването на вписването на исковата молба става, като в партидната книга се отбележи съдебният акт, с който се постановява заличаването или с който се прекратява производството по образуваното дело. Касае се до даване гласност на съдебния акт, с който се постановява заличаването или съдът се десезира с исковете, а не до същинско заличаване на исковите молби. Ето защо, когато съдебният акт, който е бил отбелязан, не е влязъл в сила, и този факт е удостоверен с определение на съда по възстановяване на срока за обжалване на прекратителното определение на съда, за ищеца, чиято искова молба е вписана, съществува интерес от даване гласност на обстоятелството, че съдебният акт, основа за заличаването не е влязъл в сила. По аналогия с чл. 13 от Правилника за вписванията даването на гласност на това обстоятелство ще се осъществи чрез отбелязване в партидната книга на съдебния акт, с който е възстановен срока за обжалване на прекратителното определение на съда. От момента на това отбелязване се възстановяват последиците на вписаната искова молба.
С обжалвания отказ съдията по вписванията се е произнесъл по искане за вписване на исковата молба и заличаване на същото вписване въз основа на определение № 383 от 24. 04. 2008 г. по т. д. № 9/2008 г. на ВКС на РБ, Търговска колегия, второ отделение. Касае се до осъществени нотариални удостоверявания. С оглед изяснения предмет на искането на молителя за отбелязване на съдебния акт, с който е възстановен срока за обжалване на определението, послужило като основание за заличаването на вписването на исковата молба, с която ищецът е предявил искове по чл. 135 ЗЗД, и интереса от това отбелязване, трябва да се приема, че постановеният отказ на съдията по вписванията е недопустим, тъй като касае непредявено искане.
По изложените съображения и на основание чл. 278, ал. 4 вр. чл. 270, ал. 3, изр. 3 ГПК атакуваният отказ трябва да бъде обезсилен и делото да се върне на съдията по вписванията при Службата по вписванията към К. районен съд за произнасяне по направеното искане.
Съдията по вписванията следва да се произнесе по направеното искане за отбелязване на определение № 23 от 25. 02. 2009 г. по т. д. № 9/2008 г. на ВКС на РБ, Търговска колегия, второ отделение. С оглед мотивите в обжалвания отказ трябва да се посочи, че при констатация за невнасяне на държавна такса съдията по вписванията следва да остави молбата без движение като даде възможност за внасяне на определения размер на дължимата такса. Едва след невнасянето на таксата в законния срок, той би могъл да откаже да извърши нотариалното удостоверяване.
Воден от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОБЕЗСИЛВА отказа на съдията по вписванията при К. районен съд за вписване на ксерокопие от искова молба, вписана в т. І № 48 вх. рег. № 310/29. 04. 2003 г. и последвало заличаване на същото вписване от 20. 10. 2008 г. въз основа на влязло в сила определение № 383/24. 04. 2008 г. по т. д. № 9/2008 г. на ВКС, Търговска колегия, ІІ отделение, обективиран в определение № 1 от 5. 03. 2009 г.
ВРЪЩА делото на съдията по вписванията при Службата по вписванията към Районен съд – гр. К. за произнасяне по направеното искане – отбелязване на определение № 23 от 25. 02. 2009 г. по т. д. № 9/2008 г. на ВКС на РБ, Търговска колегия, второ отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов