КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 04 Авг 2021, 14:43

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Имотни измами - проблеми и противодействие 2008
Ново мнениеПубликувано на: 12 Окт 2011, 12:19 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
На 31 октомври 2008 г. в Съюза на юристите в България, под патронажа
и с участието на Президента на Р България Георги Първанов при огромен
интерес и присъствие се проведе национална конференция на тема "Имотни
измами - проблеми и противодействие".
Форумът бе организиран от Съюза на юристите в България и Министер-
ство на правосъдието със съдействието на Министерството на вътрешните ра-
боти, Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Прокуратурата на Р
България, Националната следствена служба, Висшия адвокатски съвет, Но-
тариалната камара на Р България и „АПИС - България".
В конференцията участваха и председателят на Върховния касационен
съд проф. Лазар Груев, зам. министрите на правосъдието Илонка Райчинова
и Сабрие Сапунджиева, зам. главният прокурор Валери Първанов, зам. ди-
ректорът на Националната следствена служба Румен Георгиев, председателят
на Нотариалната камара Димитър Танев, съдии от Касационния съд, висши
магистрати и юристи от всички правни професии.
Докладите на конференцията поставиха актуални въпроси, предизвика-
ни от рязко увеличения брой измами със собствеността и/или неправомерно
отнемане на владението на недвижими имоти чрез:
- използване на фалшиви лични карти или други способи;
- създаване и използване на неистински частни и официални документи
(завещания, договори, пълномощни и др.);
Обсъдени бяха и въпросите, отнасящи се до
- промени за премахване на причините, създаващи условия за имотни
измами, включително и такива в гражданските закони;
- промяна в наказателната политика и законодателството за квалифи-
цирането и санкционирането на деянията;
- промяна в законодателната уредба за адекватна защита в случаите на
самоуправни действия в защита на собствеността;
Конференцията си постави задачата да постигне максимално взаимодей-
ствие между всички държавни институции за решаване на проблемите с имот-
ните измами със съответни предложения и нови законодателни разрешения.
Участниците разискваха и приеха заключителен документ - Декларация
на конференцията, която отразява всички повдигнати въпроси и направени-
те предложения за решаването на проблемите с имотните измами.
Декларацията е изпратена до
Председателя на Народното събрание Георги Пирински,
Председателя на правната комисия в НС Янаки Стоилов,
Председателя на Министерския съвет Сергей Станишев,
Министъра на правосъдието Миглена Тачева,
Зам. министрите на правосъдието Илонка Райчинова и Сабрие Сапунд-
жиева,
Министъра на вътрешните работи Михаил Миков,
Зам. министъра на вътрешните работи Румен Андреев,
Председателя на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев,
Председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев,
Главния прокурор на Р България Борис Велчев,
Директора на Националната следствена служба Бойко Найденов,
Зам. директора на Националната следствена служба и председател на
Камарата на следователите Румен Георгиев,
Представляващия Висшия съдебен съвет проф. Анелия Мингова,
Главния секретар на Висшия съдебен съвет Славка Каменова,
Главния инспектор на Инспектората към ВСС - Ана Караиванова
Председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска,
Председателя на Нотариалната камара на Р България Димитър Танев,
Председателя на Съюза на съдиите в България Стоил Сотиров,
Председателя на Българската асоциация на съдиите по вписванията
Маргарита Шивачева,
Председателя на Сметната Палата проф. Валери Димитров.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Слово на Владислав Славов, председател на СЮБ
Ново мнениеПубликувано на: 12 Окт 2011, 12:21 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮБ ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ,

Уважаеми господин Президент,
Уважаеми конституционни съдии,
Уважаеми заместник министри на правосъдието,
Уважаеми висши магистрати,
Уважаеми колеги,
Уважаеми госпожи и господа,
Настоящата конференция е организирана от Съюза на юристите в Бълга-
рия и Министерството на правосъдието и се провежда под патронажа и с лич-
ното участие на Президента на Република България. Първо искам да благода-
ря на г-н Първанов за съгласието му да вземе участие в нашата конференция
и да кажа, че приемаме това за мощна институционна подкрепа и за една
положителна оценка на работата на правните неправителствени организации
при изпълнение на сериозните задачи, които са си поставили във връзка с раз-
витието на демократичните процеси в страната и на правовата държава.
Защо избрахме тази тема? Може би, на вас ви е направило впечатление,
че в последните години Съюзът на юристите в България провежда по една или
две национални конференции по проблеми, които са поставени много остро в
обществото, по важни актуални проблеми, на които ние търсим не само отго-
вор, но и решения било чрез законодателни изменения, било чрез други сред-
ства и способи за преодоляването им.
В последно време, вие всички сте убедени, че така наречените „имотни
измами" се увеличават стремглаво. Това не намира отражение в сухите ста-
тистически данни, които четем всяка година за броя на съответните видове
престъпления. Причината преди всичко е в това, че от 1990-а година насам
ние нямаме единна методика за регистрация и отчетност на престъпността в
страната. Затова числата като годишен отчет на отделните ведомства доста се
разминават. Само за сведение преди няколко години имахме едно много изне-
надващо изследване, направено от прокуратурата на Р България, в което беше
отчетено, че имаме над 5 пъти скрита или нерегистрирана криминална пре-
стъпност и над 10 пъти корупционна престъпност, така че очевидно нещата са
много сериозни и по проблемите с имотните измами наистина трябва да се
говори не само в посока на дефиниране на понятието, но и в посока на търсене
на съответни нови разрешения, за да може тези проблеми да бъдат преодоле-
ни. Въпросът, както виждате напоследък засяга не само гражданите на Репуб-
лика България, засяга вече юридически лица, засяга общини, засяга и държа-
вата, всички си спомняте последния случай със Столичната община, който ста¬
на достатъчно публичен. Така че целта на нашата конференция е, не само да
дефинираме проблемите, свързани с имотните измами, но и да посочим необ-
ходимите законодателни промени, промени в гражданското и в наказателното
законодателство, необходимите промени в съответните методи, средства и спо-
соби за работа в тази дейност, за да можем да преустановим тези измами или
поне максимално да намалим извършването им. И за да не бъда голословен
бих ви казал нещо простичко, което примерно в последните години се мъчим
да направим с Нотариалната камара, а то е на всеки един нотариус, който е
добре снабден с необходимата техника да бъде даден достъп до базата данни на
МВР, в която фактически може много лесно да бъде проверена примерно първата
страничка на онзи жълт формуляр, който ние подписваме с една особена хи-
микалка, на който няма повече лични данни от тези, които има в личната
карта на лицето, но която страница, ако се покаже на монитора на нотариуса
много бързо може да се разбере тази лична карта фалшива ли е, има ли някак-
ви подправки в нея, смяна на снимка и т.н., т.е. дори само това да направим аз
съм сигурен, че не по-малко от 90% от тези имотни измами ще бъдат предотв-
ратени. В това отношение нещата много зависят от МВР и аз се надявам, наи-
стина, Министерството след като им изпратим тези материали от нашата кон-
ференция да вземе отношение по този въпрос и най-после да го решат, защото
той не е въпрос само на достъп, той ще бъде и задължение за нотариусите да го
направят, той ще бъде достъп със съответна парола, той ще бъде и достъп,
свързан с отговорност за съответния нотариус, ако злоупотребява евентуално с
използването на тази възможност. Това само като илюстрация на сериозните
проблеми, които можем да решим в тази посока. Разбира се не трябва да отми-
наваме проблемите, свързани с наказателната отговорност, защото тя почти
липсва като отговорност в посока на престъпленията, свързани с имотните из-
мами и в това отношение до голяма степен е виновно и законодателството,
което е от 68-а година, когато тези въпроси с имотните измами въобще не са
стояли пред обществото.
В материалите, които са ви раздадени, сте забелязали, че има една декла-
рация. Това е проект на декларация, която аз много ви моля в рамките на
дискусията да коментирате, ако сте съгласни с нея да я подкрепите, ако не сте
съгласни да критикувате, евентуално да предлагате и нови неща. Деклараци-
ята, ако бъде приета от конференцията ще изпратим до всички държавни органи
със съответните предложения и препоръки за вземане на решения по пробле-
мите на имотните измами. Трябва да ви кажа, че в тази посока имаме вече
една положителна практика с други конференции и този път ще направим
едно наблюдение върху изпълнението на предложенията ни след шест месеца.
Надявам се с помощта и на медиите, с един обществен натиск да принудим
държавните органи, които бездействат, наистина да вземат отношение по про-
блемите, които ние поставяме. Искам накрая още веднъж да благодаря на
Президента на Република България за личното участие на нашата конферен-
ция и да му дам думата за встъпително слово и официално откриване на кон-
ференцията.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Слово на Георги Първанов, президент на Република България
Ново мнениеПубликувано на: 12 Окт 2011, 12:37 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми госпожи и господа,
В Конституцията на Република България са уредени основните положе-
ния и принципи на икономическата система, на нейната организация и фун-
кциониране. Правните основи на икономическата система се съдържат в Гла-
ва първа на Конституцията - Основни начала. От своя страна, икономическа-
та система обуславя характера на политическата организация на обществото
и е основата на държавата и публичната власт.
Конституцията определя основните форми на собственост - публична и
частна. Именно частната собственост е в основата на пазарната икономика,
която се изгражда на принципа на свободната стопанска инициатива. В усло-
вията на пазарна икономика гражданите и частните юридически лица са рав-
нопоставени с държавата и общините в гражданския оборот.
Конституцията обявява частната собственост за неприкосновена, т.е. не-
допустимо е всяко незаконно посегателство срещу нея. Неприкосновеността на
частната собственост не е нищо друго освен нейната надеждна защита и га-
рантираност от закона.
Икономическата система се разбира и като съвкупност от обществени от-
ношения, които възникват по повод на собствеността. Обичайно е конституци-
онното право да регламентира основите на икономическата система, а други-
те правни отрасли детайлно да уреждат икономическите отношения. Ето защо
смятам, че комплексното разглеждане и обсъждане на правната уредба на
собствеността, какъвто е и предметът на конференцията ще даде резултат за
нейното усъвършенстване.
Ние се стремим към развита икономика, която според мен не може да
съществува без ясни правила за защита на собствеността. Високата степен за
развитие на икономиката е съществен фактор за усъвършенстване на демок-
рацията., защото се създават материални условия за осъществяване на права-
та и свободите на гражданите.
Както показа развитието, след приемането на Конституцията от 1991 г.,
смяната на един с друг тип икономическа система е сложен и продължителен
процес. Той бе съпроводен от редица нежелани явления, например спад в про-
изводството, безработица, корупция, посегателства срещу собствеността. Всич-
ки тези процеси у нас доведоха до ощетяване на граждани, социално недовол-
ство, до облагодетелстване на малобройни обществени групи. Това бяха после-
дици от липса на прецизна правна уредба, уреждаща различните форми на
собственост.
Пазарната икономика на Република България според Конституцията се
основава на свободната стопанска инициатива на частната собственост. Необ-
ходима е обаче рационална нормативна основа, която да осигури съответните
гаранции за собствеността на човешкия потенциал, способен да осъществи сто-
панската реформа. Конституцията изисква и са въведени законови механиз-
ми срещу злоупотреба с монополизма, нелоялната конкуренция и гаранция за
защита интересите на потребителите. Основният ни закон предвижда и е създа-
дена законова закрила на инвестициите в стопанската дейност на български и
чужди граждани и юридически лица.
Конституционната уредба е само основата за създаване на цялостна де-
тайлна законова регламентация на сложните икономически процеси. Все още
липсва комплекс от законодателни и подзаконови актове, които да запълнят
празнотите в нормативната уредба. Липсва цялостен анализ на съдебната прак-
тика по правоприлагането на законите, уреждащи собствеността и нейната
защита. Липсва оценката на адекватността на действащите правни норми към
развилите се обществени отношения. Смятам, че настоящата конференция ще
допринесе именно за това.
Стабилизирането на икономиката въз основа на ясни отношения на соб-
ственост е абсолютна предпоставка за социален напредък, за развитието на
личността, за продължаване на демократичния процес за усъвършенстване на
всички области на обществения живот.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов