КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 28 Окт 2021, 15:43

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Възстановяване на надвнесени или недължимо платени такси
Ново мнениеПубликувано на: 25 Юни 2012, 14:31 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Ред за подаване на молби и възстановяване на надвнесени или неправилно внесени държавни такси по сметка на Агенция по вписванията към Имотен регистър:

Попълва се молба по образец до Изпълнителния директор на Агенция по вписванията от името на физическото или юридическото лице, което иска възстановяване на сумата.
В молбата се посочват точен адрес и телефон за кореспонденция на заявителя, както и трите имена и ЕГН.
Описва се точният размер на сумата, която следва да се освободи, посочват се причините, поради които се иска възстановяване, банката и номера на сметката на лицето.
Към молбата се прилага оригинал или заверено копие от платежното нареждане за внесена сума по сметка на Агенцията, върху което следва да бъде отбелязано следното:

за внесени суми за услуги, извършвани по Правилника за вписванията и Закона за кадастър и имотния регистър (вписвания, отбелязвания и заличавания на актове, издаване на удостоверения, справки и преписи):

поставена резолюция от съдия по вписванията, че съответната сума не е използвана;
подпис на съдията по вписванията;

Молбата се подава лично или по пощата на адрес: Агенция по вписванията, п.к. 1111, гр. София, ул.”Елисавета Багряна” 20.

Възстановяването на сумата се извършва само по банков път.

Образeц на молба


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Възстановяване на надвнесени или недължимо платени такси
Ново мнениеПубликувано на: 14 Сеп 2012, 14:24 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
УТВЪРЖДАВАМ: /п/

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ЗА ДЕЙСТВИЯ И УСЛУГИ ПО ПРАВИЛНИКА ЗА ВПИСВАНИЯТА

I. ОБЩИ ПРАВИЛА
Чл. 1. Настоящите правила се издават на основание чл. 46 от Закона за държавните такси и уреждат реда за възстановяване на недължимо платени държавни такси, събирани за действия и услуги по Правилника за вписванията.
Чл. 2. Лицата, на които са вменени функции по извършването на проверка и констатиране наличието или отсъствието на основание за възстановяване на недължимо платени държавни такси се определят със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

II. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО
ПЛАТЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА И РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО МУ

Чл. 3. Заявлението за възстановяване на недължимо платена държавна такса се попълва по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията /Приложение № 1/. Образецът на заявлението е достъпен за всички заинтересовани лица чрез осигуряването му на хартиен носител в деловодството на Централно управление на агенцията и чрез публикуването му на електронната страница на администрацията.
Чл. 4. Заявлението задължително следва да съдържа всички реквизити, съгласно утвърдения по чл. 3 образец.
Чл. 5. Заявлението за възстановяване се подписва и подава лично от вносителя на сумата, съгласно платежния документ, или от упълномощено от него лице.
Чл. 6. Заявлението се депозира в деловодството на Централно управление на Агенцията по вписванията или се изпраща по пощата на административен адрес: Агенция по вписванията, ул. „Елисавета Багряна" № 20, гр. София, п.к. 1111.
Чл. 7. Към заявлението се прилага оригинал от платежния документ и пълномощно, в случаите на упълномощаване по чл. 6. Когато държавната такса е заплатена по електронен път, се представя заверен препис от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страна по акта, от нотариус или от банката, получила или извършила плащането.
Чл. 8. След приемане на заявлението служителите в деловодството регистрират входящия документ, като приемането му се предхожда от проверка, целяща установяване адресирането на документите до агенцията
и наличието на посочените в тях приложение, съгласно утвърдения образец /Приложение № 1/. При констатиране на липса на задължителните му реквизити, документите се връщат веднага, когато са внесени на ръка, а в останалите случаи на последния лист се отразява констатираното обстоятелство и заявителят се уведомява писмено от служителите с деловодни функции от отдел „Административно-правно обслужване", дирекция „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и връзки с обществеността".
Чл. 9. Регистрираните заявления се предават на техническия сътрудник на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията в деня на постъпването им, който ги предава на изпълнителния директор за разпределяне с резолюция.
Чл. 10. (1) Изпълнителният директор разпределя постъпилото заявление с резолюция на главния директор на Главна дирекция „Регистри", който организира разглеждането на заявлението и извършването на проверка за наличието или липсата на основание за възстановяване на сумата.
Чл. 11.(1) Разпределеното заявление първоначално се насочва по компетентност на директора на регионалната дирекция, ръководещ съответната служба по вписванията, чийто служител е осъществил фактическите действия и е извършил предоставянето на услугата по Правилника за вписванията. Проверката се състои в осъществяване на
следните действия:
1. Служителят проверява в нотариалното дело за съответното вписване каква такса за вписване е определил съдията по вписвания и платежния документ, приложен към делото отговаря ли на определената от съдията по вписванията такса.
2. Служителят проверява в Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър /ИИСКИР/ дали е отразена сумата по платежния документ и я съпоставя с приложените към заявлението платежни документи.
3. След извършването на проверка в Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър /ИИСКИР/ и съпоставяне с приложените към заявлението платежни документи, служителят изготвя становище дали е извършено съответното действие или услуга, включени в обхвата на Раздел I от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията и дали е налице основанието за възстановяване на сумата, посочено от заявителя.
4. След извършване на проверката от служителя в съответната служба по вписванията, становището му се съгласува от директора, в чиято регионална дирекция се намира същата. В случай, че служителят установи, че заявлението е неоснователно или когато на възстановяване подлежи само част от посочената в заявлението сума, директорът на съответната регионална дирекция изготвя мотивирано становище и прилага доказателства, обосноваващи същото.
(2) В случай, че не е предоставена услуга по Правилника за вписванията, главния директор на Главна дирекция „Регистри" насочва заявлението към началника на отдел „ОСВСР" за извършване на проверка
в цялата страна, който своевременно се произнася със становище по
заявлението за възстановяване на таксата.
Чл. 12. Въз основа на изразените становища по чл. 11, които стават неразделна част от заявлението за възстановяване на недължимо платена държавна такса, главният директор на Главна дирекция „Регистри" поставя резолюция върху оригинала на заявлението да бъде възстановена недължимо платената сума и в какъв размер, съответно мотивите за невъзстановяването й изцяло или частично.
Чл. 13. След извършване на проверката от Главна дирекция „Регистри", заявлението в едно с цялата събрана документация се предоставя чрез деловодството на директора на дирекция „Финансово- стопански дейности и управление на собствеността" /"ФСДУС'7, който разпорежда на определен със заповед служител на дирекцията извършването на проверка дали посочената в същото сума е постъпила по сметка на Агенцията по вписванията. Служителят, извършил проверката, отразява установения резултат в определеното за това място върху заявлението, като становището на лицето задължително се съгласува и приподписва от директора на дирекция „ФСДУС".

III. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНА
ДЪРЖАВНА ТАКСА
Чл. 14. След приключване на проверката по Раздел II, директорът на дирекция „ФСДУС" възлага изготвянето на бюджетно платежно нареждане за връщането на недължимо платената държавна такса по посочената в заявлението банкова сметка.
Чл. 15 (1) При установяване на неоснователност на искането, на заявителя се изпраща писмен отговор, съдържащ мотивите за отказ от възстановяване, изготвен от главния директор на Главна дирекция „Регистри" и се съгласува с директора на дирекция „ФСДУС".
(2) В хипотезата на чл.11, ал.2, при установяване на неоснователност на искането, на заявителя се изпраща писмен отговор, съдържащ мотивите за отказ от възстановяване, изготвен от главния директор на Главна дирекция „Регистри" и се съгласува с директора на дирекция „ФСДУС".
Чл. 16. Срокът за разглеждане на постъпилите заявления за възстановяване на недължимо платени държавни такси, събирани за действия и услуги по Правилника за вписванията е 14-дневен, считано от първия работен ден, следващ резолюцията за възлагане на изпълнителния директор.
Чл. 17. Контрол по спазването на срока по чл. 16 се извършва от главния директор на Главна дирекция „Регистри", който ежемесечно изисква справка от дирекция „ФСДУС" за възстановените недължимо платени държавни такси, събирани за действия и услуги по Правилника за вписванията.

Забележка: Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед № РД-01-394/04.07.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията и влизат в сила от датата на утвърждаването им.
Приложение: Образец на заявление /Приложение № 1/

/Приложение № 1/
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
УЛ. „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА" № 20
ГР. СОФИЯ 1111
ЗАЯВЛЕНИЕ

от..........................................................
(трите имена на физическото или юридическо лице, ЕГН/Булстат, телефон и банкова
сметка).

Моля да ми бъде възстановена недължимо платената държавна такса
в размер на ............... (............................) лв., за което представям
оригинал на платежното нареждане или заверен препис от електронен
документ, възпроизведен на хартиен носител като препис, когато
държавната такса е заплатена по електронен път.
Сумата е преведена по сметка на Агенцията по вписванията като
държавна такса за извършени действия и предоставени услуги по
Правилника за вписванията, а именно:
Моля, сумата да ми бъде възстановена по следната банкова сметка:
Титуляр:...................................................................................
IB AN:.......................................................................................
Считам, че таксата следва да ми бъде възстановена поради следните
причини:...................................................................................
Дата:
С уважение:
Приложения:
1. Оригинал на платежното нареждане или заверен препис от електронен
документ, възпроизведен на хартиен носител като препис, когато
държавната такса е заплатена по електронен път;
2. Пълномощно (ако заявлението се подава от пълномощник);
3. Оригинал или заверено от заявителя копие на документите.

Резолюция на главния директор на Главна дирекция „Регистри":
Мотиви за невъзстановяване:
Дата:......................... ..................
име, подпис
Становище на служител от дирекция „ФСДУС":


Мотиви за невъзстановяване:........................
Дата:..................... ..................
име, подпис

Съгласувал:

/Директор на дирекция „ФСДУС" /_Дата:......


Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Възстановяване на надвнесени или недължимо платени такси
Ново мнениеПубликувано на: 19 Авг 2016, 10:26 
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е/
19.08.2016г.


Днес 19.08.2016г. Севдана Гавраилова -съдия по вписванията при Районен Съд гр.Каварна, във връзка с постъпило заявление от 19.08.2016г. за връщане на погрешно внесена държавна такса в размер на 10,00лв. от Мирослав Михайлов Константинов с ЕГН 7310167920 по сметка на Агенция по вписванията, Търговски регистър.
Сумата не е използвана в рамките на охранителното производство за вписване на нотариален акт за дарение на поземлен имот № 162, том II, рег.№ 2291, дело № 295/2016г. по описа на Нотариус Йордан Павлов. По преписката за вписване на нотариален акт за дарение на поземлен имот е представен платежен документ за внесена държавна такса по сметка на Агенция по вписвания, Имотен регистър за вписване на нот.акт в размер на 10,00лв., съгласно чл.2, ал.1, изр. първо от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, внесена съобразно удостоверения материален интерес в размер на 2381,50лв.
С оглед на гореизложеното,
Констатирам, че сумата от 10,00лв., внесена от Мирослав Михайлов Константинов с ЕГН 7310167920 по сметка на Агенция по вписванията, Търговски регистър, документ № 87003-183-008439 от 17.08.2016г. не е използвана в охранителното производство по вписването на нотариален акт за дарение на поземлен имот № 162, том II, рег.№ 2291, дело № 295/2016г. . по описа на Нотариус Йордан Павлов.


Съдия по вписванията:
/С. Гавраилова /


Последно избутване Димитър Каранедев от 19 Авг 2016, 10:26


Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов