КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 20 Сеп 2021, 08:32

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Договор за встъпване в дълг
Ново мнениеПубликувано на: 15 Дек 2009, 12:20 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Договор за встъпване в дълг Същност и правна уредба
Встъпването в дълг е уредено в чл. 101 от ЗЗД. Това е договор, с който към длъжника по друг договор се присъединява още един длъжник, т. е. едно трето лице встъпва като съдлъжник. Целта на встъпването в дълг е гарантиране на изпълнението на дълга. Кредиторът запазва претенцията си към стария длъжник и се сдобива с още една претенция за дължимото спрямо встъпилото трето лице, като длъжникът и третото лице стават солидарно отговорни. Всичко това се явява като резултат на договор, сключен било между кредитора и трето лице, било между длъжника и третото лице. Този вид договор е абстрактна сделка по отношение на кредитора. Тя е откъсната от основанието, с оглед на което новият длъжник е встъпил в дълга на стария. Затова новият длъжник не може да противопостави на кредитора нито личните възражения на стария длъжник (например иска за унищожаването на договора, тъй като старият длъжник е бил недееспособен), нито възраженията, които има от отношенията си със стария длъжник - например, че е встъпил в дълга, понеже смятал, че имал да дължи на стария длъжник, а се оказало, че нищо не му дължи. Той притежава само възраженията, които произтичат от самия дълг.
Форма
По принцип встъпването в дълг е неформален договор. С цел доказване на договора, когато вземането (правото) е на стойност над 5000 лв., е препоръчително той да бъде сключван в писмена форма (виж чл. 164 от ГПК).
Сравнение с други гражданскоправни сделки
Встъпването в дълг винаги предполага наличието на друг договор, от който е произлязъл дълга. Той може да бъде сключен както между кредитора и встъпващото в дълга лице, така и между длъжника и същото това лице. В първия случай договорът за встъпване в дълг наподобява договора за поръчителство, но не се покрива с него, въпреки че практическите резултати са почти еднакви. Договорът за поръчителство се сключва винаги в писмена форма и може да бъде сключен за гарантиране на част от дълга, докато при встъпването в дълг встъпващият се задължава за целия дълг. Освен това поръчителят отговаря на собствено правно основание (има възражения против кредитора, произтичащи от договора за поръчителство), докато встъпилият в чужд дълг дължи на същото правно основание като първоначалния длъжник и може да противопостави на кредитора само тези възражения, които произтичат от дълга. Когато договорът за встъпване в дълг е сключен между длъжника и встъпващия, тогава той не е нищо друго освен един договор в полза на трето лице (кредитора). В този случай се прилагат общите правила за този вид договор (чл. 22 от ЗЗД).
Страни
Страни по договора могат да бъдат кредиторът по стария договор и встъпващия в дълг или длъжникът по стария договор и встъпващото лице. Във втория случай е необходимо съгласието на кредитора, което може да бъде отправено до длъжника или до встъпващия, или и до двамата. Ако липсва такова съгласие, договорът остава валиден само между длъжника и встъпващия, т. е. ще
е налице встъпване в изпълнението на задължението, ако то не е свързано с личността на длъжника.
Предмет
Предмет на договора за встъпване в дълг могат да бъдат всички задължения "да се даде нещо" и "да се направи нещо". Не могат да бъдат предмет на този вид договор тези задължения, които са свързани с личността на длъжника, т. е. така наречените задължения за незаместима престация и лични действия.
Приложения:
ДОГОВОР ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДЪЛГ МЕЖДУ ДЛЪЖНИКА И ВСТЪПВАЩОТО ЛИЦЕ
Днес ....... 20... г. в гр. ............ се сключи настоящият договор за ВСТЪПВАНЕ В ДЪЛГ между:
........................................................................ ............................................................................. ............................................................................, притежаващ л.к. № ................, издадена на .......................... от .................................................., ЕГН ...................., наричан по-долу за краткост ПОЕМАТЕЛ и
........................................................................ ............................................................................. ............................................................................, притежаващ л.к. № ................, издадена на .......................... от .................................................., ЕГН ...................., наричан по-долу за краткост УГОВОРИТЕЛ.
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Уговорителят приема поемателя като съдлъжник за уреждане на задълженията по договора за ................................................. ............................................................................. .........................................................................
(2) Поемателят приема да изпълни горепосоченото задължение.
(3) Задължението, предмет на настоящия договор, отговаря на следните условия:
1. ................................................................
2. ....................................................................
(4) Уговорителят декларира, че задължението има следните обезпечения и привилегии:
1. ................................................................
2. ....................................................................
(5) Кредиторът се е съгласил с договора за встъпване в дълг и уговорителят се задължава да представи съгласието му в писмена форма.
Чл. 2. Уговорителят се задължава да опрости вземането си от поемателя, възлизащо на .......................
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УГОВОРИТЕЛЯ
Чл. 3. Уговорителят е длъжен да запознае поемателя с характера и особеностите на задължението си към кредитора;
Чл. 4. Уговорителят се задължава да съобщи на кредитора за встъпване в задължението и да получи съгласието му в писмена форма. Съгласието на кредитора е неразделна част от настоящия договор.
Чл. 5. (1) Уговорителят се задължава да предаде на поемателя документа, потвърждаващ съгласието на кредитора за встъпването в дълга.
(2) Документът се предава на поемателя в срок от ....................... ........................................
Чл. 6. Уговорителят се задължава да опрости вземането си към поемателя след изпълнение на посоченото задължение в чл. 1 от настоящия договор.
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЕМАТЕЛЯ
Чл. 7. Поемателят е длъжен да изпълни задължението по начин, указан в договора между кредитора и уговорителя.
IV. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 8. (1) Уговорителят отговаря за съществуването на задължението по време на прехвърлянето му.
(2) Ако дългът не съществува, поемателят може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на .............................................. лева.
Чл. 9. (1) В случай, че кредиторът не бъде своевременно уведомен за встъпването в дълга и не даде съгласието си за встъпване в дълг и от това са настъпили неблагоприятни последици за поемателя, той има право да иска от уговорителя неустойка в размер на ........................................... лева.
(2) Уговорителят не носи отговорност по правилата на предходната алинея, когато поемателят е знаел, че кредиторът няма да даде съгласието си за встъпване в дълг.
(3) В случай, че кредиторът не даде съгласие за встъпване в дълг, настоящият договор се трансформира в договор за поемане на изпълнение на задължението.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 10. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.
(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.
Чл. 11. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен от страните с отделно споразумение, облечено в писмена форма, след предварително съгласие на кредитора.
Чл. 12. (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.
(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред съда.
Чл. 13. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на договора между кредитора и уговорителя и гражданското законодателство на Република България.
Чл. 14. Настоящият договор се състави в три еднакви екземпляра - по един за всяка от страните и за кредитора.
УГОВОРИТЕЛ: .............  ПОЕМАТЕЛ: .............. 

ДОГОВОР ЗА ВСТЪПВАНЕ В ДЪЛГ МЕЖДУ КРЕДИТОРА И ВСТЪПВАЩОТО ЛИЦЕ
Днес, ............ 20... г., в гр. ............... се сключи настоящият договор за встъпване в дълг между:
........................................................................ ............................................................................. ............................................................................, притежаващ л.к. № .............., издадена на ............................ от .................................................., ЕГН ...................., наричан по-долу за краткост КРЕДИТОР
и
........................................................................ ............................................................................. ............................................................................, притежаващ л.к. № .............., издадена на ............................ от .................................................., ЕГН ...................., наричан по-долу за краткост ПОЕМАТЕЛ.
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Кредиторът приема поемателя като съдлъжник за уреждане на задълженията по договора за ................................................. ........................................................................
(2) Задължението, предмет на настоящия договор, отговаря на следните условия:
1. ...............................................................
2. ....................................................................
(3) Кредиторът декларира, че задължението има следните обезпечения и привилегии:
1. ...............................................................
2. ....................................................................
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОРА

Чл. 2. Кредиторът се задължава да иска изпълнение на цялото задължение първо от длъжника.
Чл. 3. Кредиторът се задължава да съобщи на длъжника за настоящия договор.
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЕМАТЕЛЯ

Чл. 4. Поемателят е длъжен:
1. да изпълни задължението по начин, указан в договора между кредитора и длъжника;
2. ако има възражения от трети лица против задължението, да уведоми незабавно Кредитора.
IV. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 5. (1) Кредиторът отговаря за съществуването на дълга по време на подписването на този договор.
(2) Ако дългът не съществува, поемателят може да иска и неустойка за претърпените вреди в размер на .............................................. лева.
Чл. 6. (1) В случай, че длъжникът не бъде своевременно уведомен за встъпването в дълга и от това са настъпили неблагоприятни последици за поемателя, той има право да иска от кредитора неустойка в размер на ......... ............................... лева.
(2) Кредиторът не носи отговорност по правилата на предходната алинея, когато поемателят е знаел, че длъжникът знае за встъпването в дълг.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 7. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.
(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.
Чл. 8. Настоящият договор може да бъде изменен или допълнен от страните с отделно споразумение, облечено в писмена форма.
Чл. 9. (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.
(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред съда.
Чл. 10. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на договора между кредитора и длъжника и гражданското законодателство на Република България.
Чл. 11. Настоящият договор се състави в три еднакви екземпляра - по един за всяка от страните и за длъжника.
КРЕДИТОР: ................  ПОЕМАТЕЛ: ................. 


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Договор за встъпване в дълг
Ново мнениеПубликувано на: 09 Юни 2011, 08:23 
В този случай, както и при заместване в дълг и пр., договорът не е акт, подлежащ на вписване. Тук имаме вписване на обстоятелство, процедурата е в чл. 17 ПВ, молбата за вписване се явява едновременно и нещо като акт, подлежащ на вписване- ситуация, сходна с вписване на законна ипотека- там не се вписва договорът за банков кредит, който е само приложение, а молбата на кредитора.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов