КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 30 Юли 2021, 17:02

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 8 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: чл.6 ал.3 от ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 26 Окт 2011, 13:19 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1957

гр.Пловдив, 14. 07. 2011 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Пловдивският окръжен съд, въззивно отделение – V с., в закритото заседание на четиринадесети юли през две хиляди и единадесета година, в състав :

Председател : Светлана Изева
Членове : Радостина Стефанова
Виолета Гъдева

Като разгледа
Докладваното от съдия Радостина Стефанова
ч.гр.д. № 1842/2011 г.
И за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.274 във вр. с чл. 577 от ГПК.
Постъпила е жалба от ЕТ ”Санди – А.Г.”***, против Определение от 21.06.2011г. на съдия по вписванията към Агенцията по вписванията – Пловдив, постановено по пр. с вх.№ 14832/21.06.2011г., с което е обективиран отказ да се извърши вписване на Договор за наем с рег.№ Д- 242/30.08.2010г. на ОД на МВР –Пловдив, сключен между МВР – София, от една страна като наемодател, и ЕТ”Санди –А.Г.”, от друга страна като наемател. Моли да бъде отменено изцяло като неправилно и незаконосъобразно.
Пловдивският окръжен съд –V възз. гр. състав, като се запозна с доводите и доказателствата по делото, констатира следното:
За да постанови обжалвания отказ съдия по вписванията при РС – Пловдив, е изложил съображения, че недвижимият имот, предмет на договора се намира в гр.Пловдив, ул.”Напредък” №2, в който район със Заповед № РД- 18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК, влязла м сила на 07.08.2009г., са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за гр.Пловдив.
Представеният договор за наем е съставен след влизане в сила на одобрената кадастралната карта и кадастралните регистри за гр.Пловдив, а описанието в същия не е съобразено с императивната разпоредба на чл.6 ал.3 от ПВ и чл.60 т.1 – 7 от ЗКИР. Не са представени и заверени скици. Изискуемите се за имота кадастрални данни се съдържат в самата подадена молба с вх.№ 14832/21.06.2011 г., но не и в самия акт, подлежащ на вписване. На следващо място, съдържащото се описание на недвижимия имот в договора за наем също не е пълно, доколкото липсват регулационни данни за наетата открита площ, както не са посочени границите на имота.
С подадената жалба се посочва, че описанието на имота е изготвено от МВР въз основа на спечелен търг и поради което не може да се промени съдържанието му. Прилагат се 2 бр. заверени скици. Счита, че няма пречка екземпляр от молбата да бъде прикрепен към преписката, като неразделна част от нея, заради описанието на имота, предмет на договора. Поддържа, че има правен интерес от вписването на акта – договор за наем за срок от 5 години, на осн. чл.4 б”е” от ПВ и чл.112 б”е” от ЗС.
ПОС, в настоящия съдебен състав, намира, че подадената жалба е неоснователна.
От прегледа на съдържанието на Договора за наем, с рег.№ Д- 242/30.08.2010г. на ОД на МВР –Пловдив, сключен между МВР – София, от една страна като наемодател, и ЕТ”Санди –А.Г.”, от друга страна като наемател, се установява, че действително липсва надлежно описание по чл.6 ал.3 от ПВ във вр. с чл.60 от ЗКИР. Тъй като самият акт подлежи на вписване, то следва и да съдържа всички необходими реквизити, като правилникът не предвижда възможност изискуемите данни да бъдат инкорпорирани в друг съпътстващ акт – молба, заявление, скица или др.
По повод възражението, че договорът е сключен след спечелен търг, то трябва да се отбележи, че цялата преписка по него, също е от периода през 2010г., включително и заявлението за участието в процедурата е от м.VІ, 2010г., а заповедта за определяне на участника, спечелил проведения на 22.06.2010г. търг с тайно наддаване, е от 16.07.2010г. Или, казано с други думи още през 2010г. не е извършено правилно описание на имота, включително и досежно направените забележки в отказа за липса на регулационни данни за наетата открита площ и за границите.
В мотивите на отказа е казано, че описанието на имота в молбата не е израз на двустранна воля на наемателя и наемодателя, а е извършено едностранно само от наемателя. Предвид и на това, не се налага извод за двустранно изразена воля за вписване от страните, който факт също правилно е отчетен от съдия по вписванията.

Отказът за вписване се явява законосъобразен.
По мотивите, Пловдивският окръжен съд – V възз. гр.с.

О П Р Е Д Е Л И :

Отхвърля подадената жалба от ЕТ ”Санди – А.Г.”***, със седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, ул.”Дивна” № 9, ет.3, ап.8, против Определение от 21.06.2011г. на съдия по вписванията към Агенцията по вписванията – Пловдив, постановено по пр. с вх.№ 14832/21.06.2011г., с което е обективиран отказ да се извърши вписване на Договор за наем с рег.№ Д- 242/30.08.2010г. на ОД на МВР –Пловдив, сключен между МВР – София, от една страна като наемодател, и ЕТ”Санди –А.Г.”, от друга страна като наемател.

Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: ИМ- чл.6 ал.3 от ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 26 Окт 2011, 13:28 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1711

гр.Пловдив,27.06.2011г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Пловдивският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми юни,през две хиляди и единадесета година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА ИЗЕВА
ЧЛЕНОВЕ: РАДОСТИНА СТЕФАНОВА
ВИОЛЕТА ГЪДЕВА

като разгледа докладваното от съдията Изева ч.гр.д.№ 1423 по описа на ПОС за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по реда на чл.274-277 във вр.с чл.577от ГПК.
Образувано е по частна жалба на А.Д.К. и Л.А.К. *** чрез пълномощника им адв.Н.К. против определение № 82/28.04.2011г.на съдията по вписванията при Служба по вписванията при АРС по преписка с вх.рег.№ 1510/28.04.11г.,с което на основание чл.32а от Правилника за вписванията е отказано вписване на искова молба с вх.№ 804/2010г.14 гр.с.по описа на АРС,ведно с уточнителна молба с вх.№ 10576/14.09.10г. по същото дело,входирани с вх.рег.№ 1510/11г.по описа на СВ-Асеновград.Жалбоподателите молят да бъде отменен като неправилен и незаконосъобразен обжалвания акт изцяло.
ПОС, след като обсъди доводите, изложени в частната жалба и доказателствата по делото, намира за установено следното:
Жалбата е подадена в срок от легитимирана страна против обжалваемо определение по чл.577 от ГПК,поради което е допустима.
Разгледана по същество,същата е неоснователна по следните съображения:
Пред Службата по вписванията към АВ е постъпила молба от А.Д.К. и Л.А.К. чрез пълномощника им адв.Н.К. за вписване на искова молба с вх.№ 804/2010г. по описа на 14 гр.с. АРС.Исковата молба е от А. *** против Д.П.П.и Н.Н.П. на осн.чл.19,ал.3 от ЗЗД относно постановяване на решение за сключване на окончателен договор,с който се прехвърля право на собственост върху следните описани в исковата молба имоти:** ид.ч.от парцел ***,парцел ***,гр.***** с площ на целия имот от ** кв.м. при граници на парцела:парцел ***,парцел ***,улица,ведно с целия първи пълноценен жилищен етаж от двуетажната жилищна сграда в североизточната част на имота и гаража,долепен до жилищната сграда с площ от ** кв.м.Към исковата молба е представена втора,уточнителна молба с вх.№ 10576/14.09.10г.,в която процесният имот е описан вече съгласно одобрената кадастрална карта на гр.***,но в нея гаражът,посочен в исковата молба,не е посочен в уточнителната молба.
За да постанови определението си,съдията по вписванията към съответната служба при АРС е приел,че се касае до подлежащ на вписване акт съгл.чл.114,б.”б” от ЗС,както и съгл.чл.11,б.”б” от Правилника за вписванията,но не следва да бъде вписана по изложените съображения,а именно:Исковата молба не отговаряла на изискванията на чл.6 ПВ,към който препраща чл.12,ал.1 от ПВ и по конкретно на чл.6,ал.3 от ПВ,съобразно който когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта,описанията се извършват съобразно данните по чл.60,т.1-7 от ЗКИР и се прилага скица-копие от кадастралната карта.А изискванията,формулирани изчерпателно в цитирания чл.60 от ЗКИР включват идентификаторът;видът на имота-поземлен имот,сграда или самостоятелен обект в сграда;адресът;границите на поземления имот;площта в метри или в декари;предназначението на имота и етажността на сградата. Съдията по вписванията констатирал,че за гр.*** е одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър и в представената искова молба описанието на имотите не отговаря на императивните изисквания за описание на недв.имоти съобразно КК. Представената уточнителна молба не съдържала описание съгл.одобрената КК на един от процесните имоти-гаража,”долепен до жилищната сграда с площ от ** кв.м”съобразно изискванията на чл.60 от ЗКИР.
Настоящата инстанция намира изложените в атакуваното определение изводи за правилни и законосъобразни.Действително индивидуализиращите белези на имота трябва да се съдържат в подлежащия на вписване акт,който не може да бъде допълван нито от съдията по вписванията,нито от съда.Препращането към друг документ,съдържащ описание на имота-в случая скица,не може да компенсира липсата на реквизити на акта,представен за вписване.
В случая е налице несъответствие на описанието на имотите по исковата молба с одобрената КК на гр.***.Както правилно е отбелязал съдията по вписванията,уточнителната молба не е подписана от молителите,поради което направените в нея уточнения не следва да се вземат предвид.Но дори и да се приеме,че тази уточнителна молба изхожда от молителите,в нея отново липсва описанието на един от обектите,посочени в първоначалната искова молба,а именно гаражът от ** кв.м.,”долепен до жилищната сграда”.За него не се съдържа информация нито за идентификатор,нито за вид на имота,нито адрес,нито предназначение на сградата и етажност.Фигурира единствено неговата площ,което е недостатъчно с оглед на факта,че разпоредбата е императивна,а индивидуализацията на недв.имоти е от съществена важност .
Предвид изложеното обжалваното определение от 28.04.11г.на съдия по вписванията при АРС,с което е отказано вписването на представените от А.Д.К. и Л.А.К. искова и уточнителна молби е правилно,а частната жалба против него като неоснователна следва да се остави без уважение.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна частната жалба на А.Д.К. и Л.А.К.,***, против определение № 82 от 28.04.2011г.на съдията по вписванията при Служба по вписванията при АРС по преписка № 1510/11г.,с което на основание чл.32а от Правилника за вписванията е отказано вписване на искова молба с вх.№ 804/2010г.14 гр.с.по описа на АРС,ведно с уточнителна молба с вх.№ 10576/14.09.10г. по същото дело,входирани с вх.рег.№ 1510/11г.по описа на СВ-Асеновград..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Постановление за възлагане на НИ- чл.6 ал.3 от ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 27 Окт 2011, 09:35 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1007

Гр. Пловдив, 14.04.2011 г.

Пловдивски окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на четиринадесети април двехиляди и единадесета година в състав:
Председател: Соня Гешева
Членове: Вера Иванова
Мария Петрова
изслуша докладваното от съдията Вера Иванова в.ч.гр.д. N 991 по описа за 2011 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл. 577 от ГПК.
Обжалвано е определение № 48, постановено на 21.03.2011 г. от Д. Х., съдия по вписванията при Асеновградския районен съд, с което е отказано нотариално действие вписване на влязло в сила постановление по молба на помощник ЧСИ Ваня Караиванова при ЧСИ Петко Илиев.
Жалбоподателят И.Д.Т. моли определението да бъде отменено като незаконосъобразно, неправилно по съображенията, подробно изложени в частната жалба, подадена в срок на 30.03.2011 г.,2 постъпила в СВ-гр.Асеновград с вх. № 320/31.03.2011 г.
Пловдивският окръжен съд провери законосъобразността на обжалвания акт във връзка с оплакванията на жалбоподателя, прецени обстоятелствата и доказателствата по делото и намери за установено следното:
На 21.03.2011 г. от помощник ЧСИ Ваня Караиванова при ЧСИ Петко Илиев е подадена до Съдията по вписванията при АРС молба за вписване на представено постановление за възлагане на недвижим имот от 14.12.2010 г., с което е възложен на И.Д.Т. ***. Съдията по вписванията отказва да извърши исканото вписване с оглед на това, че молителят не е представил съгласно нормата на чл. 6, ал.3 от Правилника за вписванията и на чл. 57, ал.1 и 2 от ЗКИР оригинални скици, издадени от АГКК, а техни копия, както и с оглед на това, че съгласно разпоредбата на чл. 6, ал.1, б.”в” от същия Правилник в постановлението за възлагане не е посочен размерът на идеалните части от поземления имот, които са възложени на Т. заедно със самостоятелния обект в сграда.
Видно от приложеното към молбата от 21.03.2011 г. постановление за възлагане на недвижим имот от 14.12.2010 г., влязло в сила на 14.03.2011 г., на лицето, обявено за купувач на изнесен на публична продан имот, И.Д.Т. ***, съответно описан, който представлява самостоятелен обект в сграда – апартамент ведно със 7,90% идеални части от общите части на сградата, ведно с избено помещение и с 0,42% ид.ч. от общите части на сградата, ведно със съответните идеални части от поземления имот, в който сградата е построена, ведно със съответните идеални части от всички подобрения и приращения в имота. Към молбата са приложени и два броя скици, издадени на 22.12.2010 г. от СГКК-гр.Пловдив, във вид на копия, заверени за вярност с оригинала от ЧСИ Петко Илиев. Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал.3 от Правилника за вписванията, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията по чл. 6, ал.1, б.”в” се извършват съобразно данните по чл. 60, т.1-7 от ЗКИР и в тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.
Неоснователен е доводът на съдията по вписванията, че с посочването в постановлението на идеалните части от поземления имот като съответни, а не с конкретна цифра, е налице нарушение на посочената разпоредба. Необходимо е подлежащият на вписване акт, в случая постановлението, да съдържа идентификатора, вида на имота (поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда), адреса, границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда), площта в квадратни метри или в декари, предназначението на имота и етажността на сградата. Няма конкретно изискване, когато обект на правото на собственост е самостоятелен обект-жилище в една сграда, към който като акцесорност принадлежат и съответни идеални части от поземления имот, те да бъдат посочени с конкретно число. Следователно преценката относно наличието на такива права се извършва от съдебният орган, постановил подлежащия на вписване акт, в случая от ЧСИ, и няма пречка по смисъла на чл. 6, ал.1, б.”в” от Правилника за вписванията вписването да бъде извършено така, както е описан имотът в постановлението по отношение на принадлежащите към жилищния обект съответни идеални части от поземления имот.
Законосъобразно е прието обаче от съдията по вписванията, че за извършване на вписването е задължително да бъде представена с постановлението оригинална скица (скици), издадена от СГКК-гр.Пловдив при АГКК. Това изискване е ясно посочено в разпоредбите на чл.6, ал.3 от Правилника и на чл. 77, ал.2, т.1 от ЗКИР и то е логически свързано както с нормата на чл. 70 от ЗКИР с оглед създаването на имотния регистър за съдебния район –Асеновград, за което има издадена заповед № ЛС-04-918/10.10.2006 г. на министъра на правосъдието, така и с нормата на чл. 57, ал.1 и 2 от ЗКИР, съобразно която получени данни могат да се използват само в една процедура и за всяка следваща е необходимо и възможно заинтересуваното лице да се снабди с документ съгласно чл. 55 от ЗКИР.
Установява се при тези съображения, че преценката на Съдията по вписванията при АРС по чл. 82, ал.1 от ЗКИР за наличие на основание за отказ за извършване на вписването се явява правилна, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
С оглед на гореизложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, подадена с вх. № 320 от 31.03.2011 г. от И.Д.Т., против определение № 48, постановено на 21.03.2011 г. от Д. Х., съдия по вписванията при Асеновградския районен съд, с което е отказано нотариално действие вписване на влязло в сила постановление за възлагане на недвижим имот от 14.12.2010 г. по изп.д. № 20108210400754 по молба на помощник ЧСИ Ваня Караиванова при ЧСИ Петко Илиев, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Определението може да се обжалва с частна жалба при условията на чл. 274,ал.3, т.2 от ГПК пред Върховния касационен съд– гр. София в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: чл.6 ал.3 от ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 27 Окт 2011, 10:07 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №231

24.01.2011г, гр.Пловдив

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, въззивно гражданско отделение, девети състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година, в състав:

Председател: Виолета Шипоклиева
Членове: Фаня Рабчева
Анна Иванова
Като разгледа докладваното от съдията Ф.Рабчева ч.гр.д.№ 73/2011г. по описа на ПОС, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл.577 във връзка с чл.278, ал.1ГПК.
Постъпила е жалба от Й.Н.Х. *** против определение № 127/21.12.2010г. постановено по преписка № 4397/21.12.2010г. на съдията по вписванията при Служба по вписванията – РС- гр.Асеновград. П о изложени оплаквания и доводи в жалбата се иска отмяна на обжалвания отказ за вписване и постановяване на задължителни указания от ПОС за извършване на нотариалното действие – вписване на представените съдебни актове.
Жалбата изхожда от надлежна страна и е в законния по чл.275, ал.1 ГПК, като процесуално допустима подлежи на разглеждане по същество.
Със заявление вх.№ 4398/21.12.2010г. настоящият жалбоподател и заявител Й.Х. е поискал вписване на съдебни актове – решение № 25/06.02.2002г. по гр.д.№ 171/2001г. по описа на АРС, влязло в законна сила на 26.02.2001г., както и съдебен протокол от 09.10.2002г. по гр.д.№ 171/2001г. по описа на същия съд, определението по което за теглене е влязло в законна сила на 21.05.2004г., по силата на които съдебни актове същият се явява индивидуален собственик на: 1.ПИ с идентификатор 06029.16.62 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с.****, одобрени със Заповед № 300-5-42/09.06.2004г. на изп.директор на АГКК-Пловдив, с адрес на поземления имот – местност “*****”, площ – 2999 кв м, трайно предназначение-земеделска, начин на трайно ползване-нива, при съседи – *****.***** и ****;
2.ПИ с идентификатор ********* по кадастрална карта и кадастралните регистри на с.******, одобрени със Заповед № 300-5-42/09.06.2004г. на изп.директор на АГКК-Пловдив, с адрес на поземления имот – местност “*****” и площ – 3 300 кв м, трайно предназначение – земеделска, начин на трайно ползване – нива, при съседи – *******, *******, ********* и *********;
3. ½ ид.част от ПИ с идентификатор ************* по кадастрална карта и кадастралните регистри на с.*******, одобрени със Заповед № 300-5-42/09.06.2004г. на изп.директор на АГКК-Пловдив, с адрес на поземления имот – местност “******/******”, обща площ 1238 кв м, трайно предназначение-земеделска, начин на трайно ползване-нива, при съседи ****, *****, *****, ****, ******, ******, ********, ******** и *************.
Към заявлението са приложени посочените описани съдебни актове, от които видно от решение № 25/06.02.2002г. по гр.д.№ 171/2001г. на АРС посочените имоти съставляват дял І от обявения за окончателен проект за разделителен протокол за делба на земеделските имоти, който дял, видно от протоколното определение на същия съд по същото дело от 09.10.2002г., оставено в сила с определение от 10.03.2003г. по ч.гр.д.№ 623/2003г., е оставен на настоящия жалбоподател-заявител. Действително имотите, описани в посочените съдебни актове, доколкото същите се явяват постановени в периода 2002 – 2003г., се явяват описани по индивидуализиращи белези съобразно плана за земеразделяне на с.Боянци, както и не са посочени съседните имоти. Към заявлението обаче заявителят е представил три броя оригинални скици на поземлените имоти №№33881/ 01.12.2010г., 31572/09.11.2010г. и 33880/01.12.2010г. на АГКК - Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Пловдив, видно от които така описаните имоти са идентифицирани освен с местонахождението, площта, вида на трайното предназначение и начина на трайното ползване, така именно и със съответен идентификатор както на самия имот, така и на съседните нему, след изготвените и одобрени със Заповед № 300-5-42/ 09.06.2004г. на изп.директор на АГКК-Пловдив кадастрална карта и кадастрални регистри. Следва да се отбележи, че видно от цялостното съдържание и текст на представените скици на цитирания административен орган очевидно е направена справка при идентифицирането на въпросните недвижими имоти от гледна точка на тяхната идентичност със земите, предмет на съдебно-разделителния протокол по гр.д.№ 171/2001г. на РС-Асеновград, доколкото изрично отбелязване в тази насока е извършено в цитираните документи на СГКК-гр.Пловдив. Към тези скици са представени и удостоверения за данъчните оценки на имотите.
Отказът на съдията по вписванията при РС-Асеновград е основан на мотивите, че в случая не може да се направи категоричен извод за идентичност на описаните в съдебните актове имоти и тези, чието вписване се иска, на първо място защото липсвала вписана искова молба; при наличието на одобрена КК и КР намира приложение разпоредбата на чл.6, ал.3, изр.І от ПВ, като описанието на недвижимия имот се извършва съобразно данните по чл.60, т.1-7 от ЗКИР, а описанието в посочените съдебни актове не отговаряли на посочените императивни изисквания , тъй като липсвал основен индивидуализиращ белег и липсвали посочени граници на имотите, а разпоредбата на чл.6, ал.1, б.”в” от ПВ императивно изисква точна конкретизация на описанието на имота, до който се отнася актът, като е цитирана съдебна практика; по преписката липсват представени доказателства за идентичност на имотите, поради което тези обстоятелства създавали неяснота в производството по създаване на имотен регистър, респ. създаване на предварителни имотни партиди.
Съдът намира, че доколкото очевидно ясно се явява обстоятелството, че в представените съдебни актове, с които заявителят се легитимира като собственик на посочените недвижими имоти, последните са описани по индивидуализиращи белези, които са били актуални към момента на постановяване на актовете и преди изработването и одобрението на КККР, то няма как същите да съдържат всички посочени в чл.60, т.1-7 ЗКИР индивидуализиращи данни. С представените към заявлението три броя скици обаче се намира, че в съответствие с изискването както на чл.60, ал.3, изр. І и ІІ ЗКИР, така и в изпълнение на изискването на чл.6, б.”а” до “в”вкл. от ПВ , имотите се индивидуализират както с нарочните идентификационни номера, получени след одобрените КККР, така и съдържат се данни за съседните имоти с идентификационните им номера, както извод за идентичност се налага не само от вписаната констатация от административния орган въз основа на представения съдебно-разделителен протокол по гражданското дело, но и от идентичността на останалите индивидуализиращи белези : местонахождение, площ, трайно предназначение и начин на трайно ползване. Следователно не може да се приеме, че липсва основен индивидуализиращ белег, какъвто се явява посоченият в актуалните представени скици от КК идентификатор за всеки от имотите, както и, че липсват граници, в каквато насока се съдържат конкретни данни за съседните граничещи имоти с посочването им също с идентификационни номера. Следва да се отбележи, че посочената от съдията по вписвания съдебна практика на ВКС се явява неотносима към конкретния случай, доколкото Определение № 163 по ч.гр.д.№96/2010г. касае представена молба за вписване по искова молба,и двете които не са съдържали индивидуализация на имота с идентификатор по КК; Определение № 218 по ч.гр.д.№ 138/2009г. касае случай, в който е било поискано вписване на имот без да е било посочено населеното място, в който се намира имотът; Определение № 278 по ч.гр.д.№238/2010г. е относно подновяване на вписване на договорна или законна ипотека. Настоящият случай не се вписва в тези, предмет на посочената съдебна практика. Що се касае до аргументите, основани на чл.4, б.”з” от ПВ вр. с чл.33, б.”б” от ПВ , касателно това, кой акт само се подрежда в нотариалните книги и срока за пазене на последните, за разлика от срока за пазене на нотариалните дела, не могат да обосноват самостоятелен мотив за отказ за вписване, тъй като не са налице несъотвествия на представеното заявление с необходимите приложения за вписване на описаните съобразно актуалните изисквания имоти с данни за тяхната идентичност с посочените в съдебните актове имоти.
По горните съображения жалбата се намери за основателна, а обжалваният отказ следва да бъде отменен, като преписката върната за извършване исканото вписване.
Водим от горното и на основание чл.278, ал.3 във връзка с чл.577, ал.1 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 127/ 21.12.2010г. постановено по преписка № 4397/ 21.12.2010г. на съдията по вписванията при Служба по вписванията – РС- гр.Асеновград, с което е отказано нотариално действие по искането на Й.Н. Х., ЕГН: ********** *** за вписване на решение № 25/ 06.02.2002г. по гр.д.№ 171/2001г., І гр.с., АРС, влязло в сила на 26.02.2002г., ведно със съдебен протокол от 09.10.2002г. по гр.д.№ 171/2001г., І гр.с., АРС, входирани с вх.№ 4398/21.12.2010г., 14,15ч по описа на Служба по вписванията-Асеновград.
ВРЪЩА преписката на Служба по вписванията – РС- гр.Асеновград за извършване на нотариалното действие чрез исканото вписване по заявление вх.№ 4398/21.12.2010г., 14,15ч по описа на Служба по вписванията-Асеновград на Й.Н. Х., ЕГН: ********** *** за вписване на решение № 25/ 06.02.2002г. по гр.д.№ 171/2001г., І гр.с., АРС, влязло в сила на 26.02.2002г., ведно със съдебен протокол от 09.10.2002г. по гр.д.№ 171/2001г., І гр.с., АРС.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: чл.6 ал.3 от ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 16 Яну 2012, 13:00 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 158

Гр. Пловдив, 13.01.2012 г.

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание на тринадесети януари двехиляди и дванадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Гешева
ЧЛЕНОВЕ: Вера Иванова
Мария Петрова
изслуша докладваното от съдията В. Иванова ÷.æ.в.гр.ä. N 93 по описа за 2012 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 577 от ГПК.
Обжалвано е определението, постановено на 21.12.2011 г. оò Е. К., съдия по вписванията при Пловдивския районен съд, с което е отказано вписване на искова молба, представена по преписка с вх. № 32 254/21.12.2011 г. по описа на СВ-АВ-Имотен регистър.
Жалбоподателят Министерство на земеделието и храните – гр. София моли определението да бъде отменено като незаконосъобразно, неправилно по съображенията, изложени в частната жалба, подадена в срок на 28.12.2011 г.
Пловдивският окръжен съд провери законосъобразността на обжалвания акт във връзка с оплакванията на жалбоподателя, прецени обстоятелствата и доказателствата по делото и намери за установено следното:
На 21.12.2011 г. от страна на МЗХ-гр.София е подадена до Агенцията по вписванията – гр.Пловдив молба за вписване на искова молба с правно основание чл. 28, ал.2 от Закона за арендата в земеделието. Съдията по вписванията отказва да извърши исканото вписване с оглед на това, че молителят не е представил съгласно нормата на чл. 6, ал.3 от Правилника за вписванията искова молба, в която описанието на имота да е извършено с идентификатор и не са посочени с идентификатори и границите му.
С представената в Службата по вписванията искова молба е заявено до съда искане за прогласяване развалянето на договор за аренда от 2.09.2005 г., като недвижимият имот е посочен като земеделска земя от държавния поземлен фонд в размер на 17,600 дка, представляваща имот № 038001 с начин на трайно ползване нива V категория в землището на с. Бенковски, община „Марица, обл. Пловдив. Безспорно е, че актът подлежи на вписване съгласно чл. 114, б.”а” от ЗС във вр. с чл. 11, б.”а”, вр. чл. 4, б.”а” от Правилника за вписванията, вр. чл. 3, ал.1 и чл. 28, ал.2 от Закон за арендата в земеделието. Представена е и скица на поземлен имот от 20.12.2011 г., издадена от СГКК-гр. Пловдив относно поземлен имот с идентификатор 03839.38.1, находящ се в с. Бенковски, местност „Крушките”, площ 17 601 кв.м., трайно предназначение на територията земеделска, начин на трайно ползване нива, с посочени съседи, със собственик Държавен поземлен фонд – МЗГ. Безспорно е, че исковата молба не съдържа обаче описание на имота съгласно данните по кадастралната карта и кадастралните регистри, посочени в скицата от 20.12.2011 г. Нормата на чл. 6, ал.3 във вр. с ал.1, б.”в” от Правилника за вписванията изисква именно подлежащият на вписване акт да съдържа описание на недвижимия имот с данните по чл. 60, т.1-7 от ЗКИР, като в този случай към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта. Касае се за две отделни изисквания – исковата молба да съдържа описание на недвижимия имот с данните му по чл. 60, т.1-7 от ЗКИР и към нея да е приложена скица-копие от КК. Жалбоподателят е изпълнил второто изискване, но не е изпълнил първото, тъй като в исковата молба липсва описание на недвижимия имот с данните по чл. 60, т.1-7 от ЗКИР. Установява се следователно, че преценката на Съдията по вписванията при ПРС за наличие на основание за отказ за извършване на вписването с оглед неспазване на изискването на чл. 6, ал.3, изр.1 от ПВ се явява правилна, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
Ñ оглед на гореизложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, подадена на 28.12.2011 г. от Министерство на земеделието и храните – гр. София, против определението, постановено на 21.12.2011 г. оò Е. К., съдия по вписванията при Пловдивския районен съд, с което е отказано вписване на искова молба, представена по преписка с вх. № 32 254/21.12.2011 г. по описа на СВ-АВ-Имотен регистър, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Определението може да се обжалва с частна жалба при условията на чл. 274,ал.3, т.2 от ГПК пред Върховния касационен съд– гр. София в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: продажба на ид.ч. от ПИ прилежащи към самост. обект чл.6 ал.
Ново мнениеПубликувано на: 05 Ное 2012, 17:13 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 3174

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Пловдивският окръжен съд, 5-ти граждански състав, в закрито заседание на
29.10.2012 г., в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : С. И.
ЧЛЕНОВЕ : Р. С.
В. Г.


разгледа докладваното от съдията В. Г. частно гражданско дело
№ 2956/2012 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производство по чл. 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят И.К.,***, обжалва отказа на Служба по вписванията, гр. А., да впише нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот *** на нотариус рег. № ***. Иска същият да бъде отменен като незаконосъобразен, защото предмет на сделката по акта е само и единствено процент от недвижимия имот, земя, а съдията по вписванията изисква схеми на обектите в сградата, построена в имота, които е закупил с предходен нотариален акт /предходни нотариални актове/.

Пловдивският окръжен съд - 5-ти граждански състав, като се запозна с доказателствата по делото, констатира следното :

Частната жалба е допустима като подадена в срока по чл. 275, ал. 1 от ГПК.
Разгледана по същество е неоснователна.
Подлежащият на вписване акт трябва да съдържа описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението, номера, площта и /или застроената площ и границите, вж. чл. 6, ал. 1, б. „в” от ПВ; когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанието се извършва съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от ЗКИР и се прилага скица - копие от картата /ал. 3/.
Предмет на покупко-продажбата по нотариален акт *** действително са 3,157 % идеални части от 66 % от поземлен имот с идентификатор ***** на гр. А., които /части/ обаче са прилежащи към самостоятелни обекти в сградата, построена в имота; следователно не са /самостоятелни/ обекти на кадастъра. /За това, че недвижим имот - обект на кадастъра е : поземлен имот, сграда, вкл. и изградена в груб строеж, и самостоятелен обект в сграда, вж. чл. 23 от ЗКИР./ Ето защо - с цел точната индивидуализация и правилното отразяване на частите, до които се отнася актът, т. е. на основание чл. 6, ал. 3 във връзка с ал. 1 , б. „в” от ПВ - съдията по вписванията трябва да изиска, респ. жалбоподателят да приложи актуални схеми на обектите, които е закупил през 2009 г.
Ето защо жалбата трябва да бъде оставена без уважение.
Така Пловдивският окръжен съд, 5-ти граждански състав,

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на И.Д.К. ***, против отказа на Служба по вписванията, гр. А., да впише нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, идеални части от поземлен имот с идентификатор ***** на гр. А., № ***. на нотариус рег. № ***.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: постановление за възлагане на НИ чл.6 ал.3 от ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 05 Ное 2012, 17:18 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
02.07.2012г., гр.Пловдив

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, въззивно гражданско отделение, девети състав, в закрито заседание на втори юли две хиляди и дванадесета година, в състав:

Председател: Ф. Р.
Членове: А. И.
Д.А.

Като разгледа докладваното от съдията Ф.Р. ч.гр.д.№ 1914/2012г. по описа на ПОС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.577, ал.1 и сл. ГПК.
Постъпила е частна жалба от „Т.” *** - гр.П., представлявано от управителя В.А. против Определение № 95/ 01.06.2012г.на съдия по вписванията при РС-А., Служба по вписванията, с което е отказано вписване на Постановление за възлагане на недвижим имот. По изложени доводи в частната жалба се иска отмяна на обжалваното определение като незаконосъобразно и постановяване извършване на исканото нотариално действие.
По делото е постъпило и становище от съдията по вписвания, в което излага идентични на мотивите на обжалваното определение доводи за законосъобразност на отказа.
Пловдивски окръжен съд като взе предвид представените доказателства, намери следното:

Частната жалба изхожда от надлежна страна и е в законния по чл.275, ал.1 във връзка с чл.577, ал.1 ГПК, като процесуално допустима подлежи на разглеждане по същество.
С молба вх.№ 2330/ 01.06.2012г. на ЧСИ Д. М., рег.№ ***, с район на действие ОС-гр.П. е поискано вписване на Постановление за възлагане на недвижим имот от 30.12.2011г., което след проведена публична продан е възложен на купувача „Т.” ***- гр.П., а именно : Самостоятелен обект в сграда, представляващ апартамент №2 / втори/, разположен на първи жилищен етаж от жилищна сграда, състояща се от сутерен, приземие, три жилищни етажа и мансарда в гр.А., ул.”С…”, №2 в поземлен имот с идентификатор *****.***.*** по КККР, целият имот с площ от 243 кв м с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, при описани граници на имота, който самостоятелен обект апартамент е на кота +3.00 метра, с площ 44.03 кв м, при описани граници на апартамента, ведно с 5,84% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6,91 кв м, ведно със съответните идеални части от гореописания поземлен имот и правото на строеж.
С обжалваният отказ е мотивирано неизпълнение на изискването по чл.6, ал.1, б.”в” ПВ относно пълното описание на имота, вкл. с номер на същия, като при наличие на одобрена КККР за съответното землище, намира приложение чл.6, ал.3 ПВ описанието на имота да съдържа данните по чл.60, т.1-7 от ЗКИР. Констатирано е, че за гр.А. е налице одобрена КККР със Заповед № 300-5-52/08.07.2004г на ИД на АГКК-гр.С. В представеното за вписване постановление за възлагане на недвижим имот описанието на самостоятелния обект не отговаря на посочените императивни изисквания, тъй като липсват идентификаторът, адресът и границите на поземления имот / идентификаторите на съседните самостоятелните обекти в сграда / чл.6, ал.3 ПВ вр. с чл.60, т.1,3,4/.
На второ място констатирано е, че към молбата са представени копия от кадастралната карта с данни от КРНИ, което съгласно чл.55, ал.4, изр.2 ЗКИР представляват справка, осъществена чрез пряк достъп до информационната система, и имат значение на устна справка, а не на писмена справка. Отделно от това по преписката липсва представена схема на самостоятелния обект в сграда, а за ПИ с ид. *****.***.*** липсва надлежна скица-копие от КК на гр.А. Посочена е съдебна практика : Определение № 410/28.11.2008г. по гр.д.№ 1899/2008г на ВКС – ІІІ ГО, Определение № 601/09.08.2005г. по гр.д.№391/2011г. ВКС – ІV ГО, Определение № 218/14.05.2009г. по гр.д.№ 138/2009г. на ВКС – ІІ ГО, Определение № 1007/14.04.2011г по ч.гр.д.№ 991/2011г. на ПОС.
Обжалваният отказ е законосъобразен. Видно от представеното за вписване постановление за възлагане и както е описан в молбата, налице е посочен идентификатор само за поземления имот, както и идентификаторите на съседните на ПИ имоти. Следователно действително е налице непълнота в описанието на имота, а именно за конкретния самостоятелен обект в сградата- представляващ апартамент №2, разположен на втори жилищен етаж на същата, което е изрично изискване по чл.6, ал.3, п.І ЗКИР.
На второ място – действително представената скица – копие се явява разпечатка от информационната система чрез пряк достъп по интернет, което обаче не е в съответствие с изискването на чл.55, ал.3, т.1 от ЗКИР за представяне на писмена справка, удостоверена от АГКК, доколкото първата по изричния текст на чл.55, ал.4, пр.ІІ ЗКИР има значение на устна такава, отделно от което е в отклонение на визираните по чл.57, ал.1 и ал.2 ЗКИР законни правила за ползване услугите на АГКК.
По тези съображения частната жалба се намери за неоснователна, а обжалваният отказ за извършване на исканото нотариално действие ще се потвърди като законосъобразен.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 95/ 01.06.2012г.на съдия по вписванията при РС-А., Служба по вписванията, с което е отказано извършване на нотариалното действие за вписване на постановление за възлагане на недвижим имот от 30.12.2011г. по изп.д.№ 471/2011г. по описа на Д.М. – Т. – ЧСИ с рег. № ***, район на действие – ПОС, влязло в сила на 23.05.2012г., записано във входящия регистър с вх.рег.№ 2330/01.06.2012г. по описа на СВ-А.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението му пред ВКС на РБ.

Председател: Членове:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: постановление за възлагане на НИ чл.6 ал.3 от ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 20 Авг 2013, 12:36 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №867
гр.Пловдив 20.03.2013 г.

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, VІІІ –ми граждански състав, в закрито заседание на двадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Г.
ЧЛЕНОВЕ:Е. М.
Р. А.

като изслуша докладваното от съдията Р.А. гр.д.№ 344/2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.577 от ГПК.

Образувано по частна жалба на „Т.” *** - гр.П. чрез представителя му по пълномощие адв.Н.Я., против определение от 16.01.2013 г. на Съдия по вписванията при СВп - А. по молба с вх.№ 115/16.01.2013 г. по входящия регистър на Агенция по вписванията – СВп - А., с което е отказано да се извърши вписване на Постановление за възлагане на недвижим имот от 30.12.2011 г. на ЧСИ Д. М., рег.№ ***, с р-н на д-ие ПОС. С частната жалба се иска отмяна на обжалваното определение като незаконосъобразно и постановяване извършване на исканото нотариално действие.

По делото е постъпило и становище от съдията по вписвания – **, в което се излагат доводи за законосъобразност на отказа.

Частната жалба е постъпила в съда в рамките на предвидения срок за обжалване и изхожда от лице, имащо право на обжалване. Ето защо същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

С молба с вх.№ 115/16.01.2013 г. по входящия регистър на Агенция по вписванията – СВп - А. е поискано от „Т.” ***- гр.П. вписване на Постановление за възлагане на недвижим имот на ЧСИ Д. М., рег.№ ***, с р-н на д-ие ПОС от 30.12.2011г., с което след проведена публична продан е възложен на купувача „Т.” *** - гр.П. следния недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда, представляващ апартамент №2 / втори/, разположен на първи жилищен етаж от жилищна сграда, състояща се от сутерен, приземие, три жилищни етажа и мансарда в гр.**** в поземлен имот с идентификатор *****.***.*** по КККР, целият имот с площ от 243 кв. м. с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м., при описани граници на имота, който самостоятелен обект апартамент е на кота +3.00 м., с площ 44.03 кв. м., при описани граници на апартамента, ведно с 5,84% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 6,91 кв.м., ведно със съответните идеални части от гореописания поземлен имот и правото на строеж. Към молбата са приложени постановление за възлагане от 30.12.2011 г., скица на поземлен имот с идентификатор *****.***.*** по КККР и удостоверение на Дирекция „УОА” при Община А. от 09.01.2013 г., видно от което обект „Жилищна сграда с гаражи и магазин за промишлени стоки”, находяща се в поземлен имот с идентификатор *****.***.*** по КККР е завършен в груб строеж, със степен на завършеност 63 %.

Видно от мотивите на обжалвания акт, отказът на съдията по вписванията да извърши исканото вписване е постановен поради обстоятелството, че предмет на постановлението за възлагане е недвижим имот - самостоятелен обект в сграда - апартамент, ведно с прилежащите му части и помещения, за който самостоятелен обект не са изпълнени изискванията за описание по чл.6,ал.3 ПВп, вр. чл.60 ЗКИР, вр. с чл.27, ал.1, т.3 ЗКИР и не е представена схема за самостоятелния обект в сграда.

Настоящият съдебен състав споделя мотивите на съдията по вписвания, обосновали постановения от него отказ от вписване. Според описанието на недвижимия имот, предмет на постановлението за възлагане, чието вписване се иска, недвижимият имот представлява самостоятелен обект в сграда – апартамент. Имотът е описан като завършен, т.е. възложено е правото на собственост върху него. При това положение, за да се извърши исканото вписване, описанието на имота следва да е в съответствие на изискването за описание на чл.27, ал.1, т.3 ЗКИР, а именно: идентификатор; местонахождение; етаж; предназначение. В съотвествие с този законов текст следва да е и описанието на жилищната сграда, в която е изграден обекта - идентификатор; очертание на сградата, определено с геодезическите координати на определящите го точки; застроена площ; брой етажи; предназначение; адрес / чл.27, ал.1, т.2 ЗКИР/.

Чл. 6, ал. 3 от Правилника за вписванията поставя изискването, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, като в тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта. Чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър пък предвижда, че в част "А" на партидата се вписват: 1. идентификаторът; 2. видът на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда; 3. адресът; 4. границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда); 5. площта в квадратни метри или в декари; 6. предназначението на имота; 7. етажността на сградата. В случая, описанието на имота не отговаря на изброените законови изисквания, нито е представена схема на самия обект на правото на собственост – самостоятелен обект в сграда-апартамент.

Впрочем, доколкото става ясно според представеното удостоверение, че жилищната сграда, в която е изграден обекта е със степен на завършеност 63%, очевидно е, че не би могло да се възложи правото на собственост върху обект от същата, а само правото на строеж. Това обстоятелство обаче не би могло да бъде предмет на обсъждане в настоящото производство, в което следва да се изследва дали подлежи на вписване постановлението за възлагане по начина, по който е описан в него имота.

Ето защо правилно е отказано от съдията по вписванията извършването на исканото вписване.

Налага се извода, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно, поради което подадената частна жалба като неоснователна ще се остави без уважение.

По изложените мотиви съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на „Т.” *** - гр.П. чрез представителя му по пълномощие адв.Н.Я., против определение от 16.01.2013 г. на Съдия по вписванията при СВп - А. по молба с вх.№ 115/16.01.2013 г. по входящия регистър на Агенция по вписванията – СВп - А., с което е отказано да се извърши вписване на Постановление за възлагане на недвижим имот от 30.12.2011 г. на ЧСИ Д. М., рег.№ ***, с р-н на д-ие ПОС.

Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 8 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов