КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Сеп 2021, 01:34

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: поправка на нотариален акт
Ново мнениеПубликувано на: 13 Яну 2011, 12:59 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 380
Поправка на нотариален акт за правна сделка се извършва, когато при неговото съставяне са допуснати грешки, неточности или непълноти в съдържанието му. Възможно е да има пропуснати илиизлишни думи или изречения, като и неправилно записани такива, които трябва да се заменят с други. Целта на поправката е последващо изменение на съдържанието на нотариалния акт, с което обективираните в него волеизявления на участниците в нотариалното производство да отговарят на действителните, както и да бъдат отстранени всички несъответствия с обективната истина. Правната уредба на поправката на нотариален акт е изключително оскъдна.1 Единствената разпоредба в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), посветена на нея, е ал.3 на чл. 475, която предвижда, че когато се наложи да бъдат направени поправки, прибавки или съкращения в акта, се прави изрична бележка за това, която се подписва, както самият акт. Извън това в т.1, б. „а" от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) е установено, че за нотариален акт за поправка на нотариален акт се дължи обикновена такса. В действащото законодателство липсват специални правила относно приложното поле на поправката на нотариален акт, извършването й и правните последици от нея. Установената нотариална практика не дава еднозначен отговор на всички въпроси. Възникват и нови проблеми, породени от реформата в българското нотариално право, на някои от които ще се спрем в настоящата статия. Ще започнем с разграничението между поправка на проект на нотариален акт и поправкана окончателен нотариален акт. Макар и насочени към една и съща цел, това са две различни процедури, които се извършват по коренно различен начин. Поправка на проект на нотариален акт се извършва чрез бележка (забележка) и за нея се прилага чл. 475, ал.3 ГПК, а поправката на окончателен нотариален акт се извършва чрез нов нотариален акт. Критерий за допустимост на съответната процедура е моментът на извършване на поправката. Проектът на нотариален акт е такъв до момента на подписването му от нотариуса. Полагането на подписа на нотариуса е последният, завършващ фактическия състав елемент на производството нотариален акт за правна сделка по чл. 465, б. „а" ГПК. С представянето на акта в Службата по вписванията се поставя началото на друго нотариално производство - вписване в книгите за вписване (чл. 465, б. „в" ГПК), което се извършва не от нотариуса, а от съдията по вписванията в районния съд. Затова можем да кажем, че поправката на проект на нотариален акт чрез забележка е част от процедурата по съставянето му и е допустима най-късно до момента на подписване на акта. Извършена след този момент, тя е недействителна. В нотариалната практика се следват правилата за поправка чрез забележка, установени още по време на стария Закон за нотариусите. Безспорно се приема, че предмет на тази поправка може да бъде както съдържанието на нотариалния акт - дата, място, индивидуализация на нотариуса, така и индивидуализацията на страните, участниците и
предметът на сделката, включително и волеизявленията на участниците. Общото правило е, че не може да се променя чрез забележка видът на сделката. Всички излишни думи и изречения се зачертават с тънка черта, така че да може да се чете написаното. Вместо сгрешените думи в междуредието над тях се вписва правилното. Пак в междуредието на съответното място се вписват пропуснатите думи. Самата забележка се намира в края на акта (след мястото за подписите на страните и нотариуса), а не в страничните полета на акта. В нея подробно и точно се описват всички извършени технически последващи промени върху съдържанието на акта. Например на страница първа, ред десети вместо Иванов да се чете Ивановски, а на страница първа, ред петнадесети след ЕГН да се чете добавеното в междуредието 7407254360 и т.н.
Условие за действителност на забележката е тя да бъде подписана от всички участници в нотариал¬ното производство. Това трябва да стане преди подписването на акта, а ако той е подписан предварително - преди подписването му от нотариус. Ако някой от участниците не я подпише, последицата е нищожност на поправката и актът ще се чете без нея. Поправката на проект за нотариален акт не създава особени проблеми в практиката поради обстоятелството, че ако неточностите бъдат забелязани навреме, съществува възможност да бъде съставен нов проект на нотариален акт, в който да бъдат отстранени. Затова и законът говори за нея, че тя се извършва „когато се наложи" - нотариалното действие е неотложно, или поради някакви особени обстоятелства не може да се изготви нов проект. Така се е приемало и в миналото, когато салипсвали съвременните технически средства.2
Поправката на окончателен нотариален акт се извършва доста по-често в практиката, но за нея няма правна уредба извън това, че се споменава във връзка с нотариалните такси. Затова и при нея възникват много повече практически въпроси. Безспорно е, че тази поправка се извършва с нов нотариален акт. Това е ново нотариално производство, при което трябва да бъдат спазени всички законови правила за съставяне на нотариални актове. Първият въпрос е, от кой нотариус следва да се извърши - от този, който е извършил производството по сгрешения (непълен, неточен) нотариален акт, или може и от друг нотариус от същия район на действие. Смятам, че за отговора на този въпрос има значение обстоятелството дали нотариалният акт е вписан, или не. Ако актът е вписан, всеки нотариус от района на действие може да извърши поправката чрез нов нотариален акт. Възможно е първият нотариус (условно да го наречем) да е починал или да е загубил правоспособност на друго основание, или ако се приеме, че само той може да извърши поправката, то тя би била обективно невъзможна. Друг е въпросът, че е необходимо в неговия служебен архив да има екземпляр от нотариалния акт за поправка, когато производството е извършено от друг нотариус, за да може той да се подреди заедно с първоначалния неточен или непълен акт. Когато грешката е установена преди вписването или в самата процедура по вписването на нотариалния акт (и е налице отказ от съдията по вписванията), поправката трябва да се извърши от нотариуса, който е извършил нотариалния акт за правна сделка. Ако той междувременно (поради изключително лошо стечение на обстоятелствата) е загубил правоспособност, от този на когото е предаден служебният му архив. След това за вписване се представят и двата акта - първоначалният неточен или непълен и нотариалният акт за неговата поправка.3
На второ място възниква въпросът относно участниците в нотариалното производство. С оглед неговия характер трябва да приемем безусловно, че участниците в поправяния нотариален акт трябва да бъдат конституирани и в новото производство. Ако някоя от страните откаже да участва лично или чрез представител, поправката не може да бъде извършена и за другата страна остава единствено съдебният ред чрез предявяване
на установителен иск. Съществуват и някои по-сложни хипотези. Когато страната е починала, трябва да участват нейните наследници. Ако е била представлявана от пълномощник, няма пречка страната да се яви лично за поправката или пък да участва същият пълномощник, като нотариусът задължително проверява представителната му власт. Той може да бъде и изрично упълномощен с ново пълномощно само за извършване на поправка на сгрешения нотариален акт. Разбира се, може да участва и нов пълномощник, изрично упълномощен за това производство. Относно процедурата можем да кажем, че нотариалният акт за поправка на нотариален акт се извършва в нотариалната кантора и съгласно чл. 25 ЗННД се представя за вписване в деня на нотариалното удостоверяване. Извън общите правила за проверки (за компетентност, самоличност, дееспособност и представителна власт) нотариусът задължително трябва да се убеди, че е налице допусната грешка или непълнота – когато това е станало въз основа на сгрешен документ, се представя нов със съответното обяснение от страните. Съдържанието на нотариалния акт е изключително опростено - освен дата, място и индивидуализация на нотариуса, страните и участниците, се посочва какво точно се променя в съдържанието на нотариалния акт за правна сделка. Производството приключва със същинските нотариални действия - прочитане, одобрение и подписване. Нотариалният акт за поправка на нотариален акт не поражда самостоятелни правни последици. Той има официална доказателствена сила заедно с поправения нотариален акт, която важи от деня на поправката. Нотариалният акт за поправка на нотариален акт ще бъде нищожен, когато чрез него се преследват други цели, различни от внасянето на промяна в един съществуващ, действителен нотариален акт. Както е недопустимо да се поправя нищожно нотариално удостоверяване, така не може и да се променят чрез нотариален акт за поправка видът на сделката, страните и условията по нея. Настоящата статия не претендира за изчерпателност на разглежданата проблематика – много от въпросите са само поставени, а други, произтичащи от практиката, възникват ежедневно. Независимо от това се налага изводът, че е необходимо законодателно уреждане на тази материя, с оглед сигурността и стабилността на гражданския оборот.
1 Аналогично е положението по старото нотариално право. В Закона за нотариусите и околийските съдии, които извършват нотариални дела от1885 г., са се съдържали само две разпоредби относно поправката на проект на нотариален акт чл. 48, ал. 3 и ал. 4. В тях се е предвиждало изричното споменаване на поправките, прибавките и съкращенията в нотариалния акт, задължително то подписване на поправката от участниците и зачертаването на сгрешените или излишните думи с тънка черта. Поправката на окончателен нотариален акт не е била уредена в закона.
2 В „Нотариалният акт" (1943), с. 218, проф.Живко Сталев сочи, че поправката чрез забележка се прилага главно при изготвяне на нотариални актове за завещание, тъй като те се пишат от нотариуса направо в актовата книга, а при останалите актове, когато грешката бъде открита при прочитането на акта или страните изменят част от своите волеизявления.
3 Интересен е въпросът в тази хипотеза: може ли нотариусът да извърши отначало нотариалното удостоверяване, но вече без допуснатите неточности. Смятам, че отговорът е категорично отрицателен. Такова повторно удостоверяване няма да породи желаното от страните правно действие и ще е нищожно. Първоначално вероятно проф. Живко Сталев в цит. съч. допуска, че завършеният нотариален акт се поправя с нов, в който „се повтаря предишното удостоверяване, но този път поправено или допълнено". Впоследствие обаче в учебника си „Българско гражданско процесуално право" (2004),
с. 942, приема, че при поправката на окончателен нотариален акт новото нотариално удостоверяване е несамостоятелно, предпоставя поправяното или допълваното нотариално удостоверяване и имаофициална доказателствена сила заедно с него.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: поправка на нотариален акт
Ново мнениеПубликувано на: 07 Дек 2016, 09:07 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 14 Май 2014, 18:44
Мнения: 1
На поправка подлежат явни фактически грешки - неправилно изписване на цифри, знаци, имена и пр. поради технически причини. Грешка в името на някой от участниците не е фатална, тъй като идентификацията може да се осъществи по ЕГН или ЕИК, но пък точно за това грешка в ЕГН или ЕИК следва да се поправи за да не създаде проблеми в бъдеще (най-вече при продажба или ипотека на имота). Грешка в номера на апартамент, мазе или друг обект също е сериозна, защото може да съвпадне с друг обект и да възникнат дублирания и противоречия с други собственици в сградата. Грешки в квадратурата на обект или липсата на част от описанието му също са съществени и следва да се поправят.
Поправката на грешките става чрез нов нотариален акт, наречен „нотариален акт за поправка на нотариален акт“. По този ред се осъществява и прибавка в нотариалния акт – т.е. вмъкване на нови думи и изрази, с които се попълва и видоизменя текста. След издаването му двата документа важат заедно – нотариалният акт за поправка няма самостоятелно значение. Независимо от това кой нотариус е издал нотариалния акт, всеки нотариус в района, където се намира имота може да извърши поправката, но на първоначалния нотариус се изпраща препис от акта.

В поправката участват същите лица, които са участвали и при съставяне на първоначалния нотариален акт. Ако някое от лицата не участва в поправката (лично или чрез пълномощник), то тя е невъзможна. В този случай поправка може да се осъществи чрез установителен иск до съда. Не е задължително да присъстват лицата (страните) само ако се поправя констативен нотариален акт. В производството по поправка могат да участват наследници на някой от страните – ако междувременно е починала.

В акта се вписва подробно това което се поправя – на коя страница, кой ред, какво се заличава, заменя и/или добавя. Ако грешката се дължи на сгрешен документ задължително се представя нов с отстранена грешка. Нотариалният акт се прочита, одобрява и подписва от страните. Нотариалният акт за поправка се вписва в имотния регистър по партидата на имота. Отказът да се впише поради една или друга причина подлежи на обжалване пред съда." Според това не е проблем да се впише, още повече, че имаш удостоверителен документ, че се касае за техническа грешка на кадастъра.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов