КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Сеп 2021, 08:05

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Проект на ПМС за ИД на тарафата за таксите на АВ
Ново мнениеПубликувано на: 02 Юни 2010, 08:32 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е ТПроект
РАБОТЕН ВАРИАНТП О С Т А Н О В Л Е Н И Е №
от ..............2010 година


ЗА изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 2005 г. /Обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 и бр. 77 от 2009 г./

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:
§ 1. Чл. 1 се изменя, както следва:

1. Ал. 1 се изменя така:
(1) За издаване на писмена справка, която се състои в издаване на заверени преписи по чл. 51, ал. 2 от Правилника за вписванията или в издаване на извлечение от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата се събира такса в размер на: за първа страница 3 лв. и за всяка следваща страница - 2 лв.

2. І вариант -Ал. 2 се заличава.
ІІ вариант - Ал. 2 се изменя така:
(2) За издаване на писмена справка, която се състои в издаване на извлечение от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата се събира такса в размер на: за първа страница 2 лв. за първа страница и по 0,5 лв. за всяка следваща страница.
§ 2. Чл. 2 се изменя, както следва:
„Чл. 2 (1) За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв.

І вариант
(2) За вписване на подлежащи на вписване актове, които не са таксувани, преди вписването, се събира такса в размер на 10 лв. – Към предложението на Област – Хасково
ІІ вариант
(2) За вписване на подлежащи на вписване актове за частна общинска или държавна собственост, се събира такса в размер на 10 лв. – Предложение на Област – Хасково

§ 3. Чл. 3 се изменя, както следва:
„Чл. 3. За отбелязвания, както и за подновяване на вписвания и на отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2.
(2)За пълно заличаване на ипотека или възбрана се събира половината от таксата по чл. 2.
(3) За частично заличаване на ипотека върху един от имотите, обезпечаващи вземането или при отказ от право на ипотека се събира такса в размер на 0,05% върху сумата, посочената от кредитора в съгласието по чл. 179, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, но не по-малко от данъчната оценка на имота. Тази такса се събира и при частично заличаване по установения ред на възбрана върху един от имотите, обезпечаващи вземането.

§ 4. Чл. 4 се изменя така:
„Чл. 4 (1) За вписване на особен залог върху търговско предприятие, в чиито активи е включен недвижим имот, се събира такса в размер на 40 лв.
(2) За вписване на допълнителни обстоятелства и последващи отбелязвания, както и за подновяване на вписвания и на отбелязвания по ал. 1 се събира такса в размер на 10 лв. ”

§ 5. В чл. 5 текстът „откази от вещни права върху недвижими имоти” и думата „възбрани” се заменят съответно с „отказ от вещно право върху недвижим имот” и „възбрана”.

§ 6. Алинея 1 на чл. 6 е изменя така:
„(1) За извършена устна справка по лице или по имот, предоставена в службата по вписванията, се събира такса в размер на 2 лв.

§ 7. Чл. 7 се изменя, както следва:
„Чл. 7. (1) За издаване на удостоверение за един имот или за едно лице, за период до 10 години, се събира такса в размер на 30 лв. за издадено удостоверение.
(2) Когато удостоверението по ал. 1 се изисква за период, по-голям от 10 години, таксата е в размер на 50 лв.
(3) За актуализация на удостоверенията по ал. 1 и 2 за периода, следващ издаденото удостоверение, се събира такса в размер на 10 лв.


§ 8. Чл. 7а се изменя:
„Чл.7а. Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по вписванията се представя препис от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител, заверен от лицето, извършило плащането. Същият удостоверява плащането, когато в платежния документ са посочени данни за сумата, датата, правното основание, предмета на плащането, както и потвърждението на съответна банка за направеното плащане /???/. Когато документа не съдържа необходимата информация, както и когато е нечетлив, същият се представя заверен от банката, получила или извършила плащането.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 9. В раздел А „Такси, събирани от съдилищата” на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 от 1992 г. /Обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г., изм. и доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15 от 1996 г., бр. 2, 28 и 36 от 1997 г., бр. 20, 24 и 95 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., 19 и 89 от 2001 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.; бр. 6 и 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., 35, 75 и 105 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 22 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г./ се създават нови т. 24а и 24б:
„24а. За обявяване и връщане на саморъчни завещания, депозирани преди 1998 г. в съдилищата се събира такса 10 лв.
24б. За издаване на първи препис от обявено саморъчно завещание, съхранявано до 1998 г. в съдилищата таксата се определя по реда на Тарифата за нотариалните такси към ЗННД- 50 на сто от таксата по т. 8, но не по –малко от 30 лв.” – Предложение от И.Спасова

§ 10. В Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, одобрена с ПМС № 186 от 1998 г. /Обн., ДВ, бр. 95 от 1998 г., изм. и доп., бр. 5 и 39 от 2009 г./ се правят следните изменения и допълнения:

1. Забележката по т. 2 се изменя така:
„Забележка: В случаите, когато саморъчното завещание е депозирано преди 1998 г. в съответния районен съд, то се обявява и връща от съдията по вписванията към този съд, при което се събира такса по т. 24а от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието – Предложение на И.Спасова

2. В т. 9 след думите „нотариално завещание” текста „при издаване на препис
на обявено саморъчно завещание” се заличава.

3. Създава се нова т. 9а и забележка към нея:
„9а. При издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира такса в размер на 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.
Забележка: В случаите, когато саморъчното завещание е депозирано преди 1998 г. в съответния районен съд, препис от обявено саморъчно завещание се издава от съдията по вписванията към този съд, при което се събира такса по т. 24б от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.”
.
4. Забележката към т. 10 се заличава /същата касае т.9, а не т. 10/.


ДОПЪЛНИТЕЛНО
За уредба на образец на удостоверение, издавано от службата по вписванията са възможни два варианта:
1.Допълнение към чл. 7 на Тарифата, която сочи размера на таксата за удостоверенията. При този подход Приложението следва да стане № 1 и да се преномерират приложения № 1- 3 към чл. 13. Това обаче едва ли би било финансово целесъобразно, тъй като вероятно вече образците са разпечатани, създаден е софтуер и е установена практика. При това, образеца на удостоверение по чл. 7 следва да стане № 4 и да бъде след това по чл. 13, което от правно-техническа гледна точка би било непрецизно.
2.Втория подход е допълнение на Правилника за вписванията…….. със заключителна разпоредба в настоящото постановление:
§ 11. В Правилника за вписванията, одобрен с ПМС № 1486 от 1951 г. /Обн., Изв., бр. 101 от 1951 г., изм. бр. 30 от 1955 г., ДВ, бр. 82 от 1996 г., изм. и доп., бр. 86 1997 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 5 и 16 от 2001 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 67 от 2005 г., бр. 22 от 2008 г./ се правят следните допълнения:
1. В чл. 40 накрая се добавя текста „съгласно приложението”.
2. В Правилника за вписванията се създава приложение към чл. 40:
„Приложение № 4 към чл. 40
……..следва приложението ……………”


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Проект на ПМС за ИД на тарафата за таксите на АВ
Ново мнениеПубликувано на: 02 Юни 2010, 08:34 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
Аватар

Регистриран на: 10 Сеп 2009, 13:36
Мнения: 12
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РАБОТНА ГРУПА
КЪМ МИНИСТРЕСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Еот ИЛИЯНА СПАСОВА -ръководител
на съдиите по вписванията към РС –Пловдив
член на работна група


относно промяна в Тарифа за държавните такси,
събирани от Агенцията по вписваниятаУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Представям пред Вас следните предложения за промяна на Тарифата за държавни такси събирани от Агенция по вписванията:
І.Таксите по чл.2,чл.3,4 и 5 от раздел І-като дължими по нотариално охранителните действия на съдиите по вписванията ,следва да се събират по сметка на съдилищата и да намерят място в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата.....съответно да се възстановят в раздел Б –такси, събирани от съдилищата- съществували там до 2004г.,съответно т.44,45,46.Предложение : чл.2,3,4 и 5 от Тарифата за държавни такси ,събирани от Агенцията по вписванията да се отменят .
Мотиви: Вписването, отбелязването, заличаването са нотариално охранителни действия- уредени като съдебно производство в ГПК- чл.569 т.5.Това са действия извършвани от съдията по вписванията-чл.280 ЗСВ -по негово разпореждане. Актовете ,с които той се произнася по тези нотариални действия са съдебни- определения. Съгласно чл.4 б. в от Закона за държавните такси -такси се заплащат за извършване на действия и услуги от държавни съдебни изпълнители и службите по вписванията. Старата редакция -до 2005-от съдиите по вписванията. В настоящата редакция съществува терминологична неточност -службата не би могла да извършва действия ,а услуги- действия се извършват от съдията по вписавнията-чл.569 т.5 ГПК ,а услугите – от службата. В този смисъл следва таксите като събирани по реда на ЗДТ следва да намерят правомерно мястото си -за действия на съдебен орган към Тарифата за съдилищата, за услуги от административен орган -към административния орган –Агенцията.
По отношение редакцията на текстовете в досегашните чл.2,чл.3, 4 и 5 предлагам да не се променя , а само към чл.3, който след пренасянето в Тарифа № 1 за такси събирани към съдилищата ,под съответни нови номера да се прибави една нова алинея, касаеща частични заличавания със следния текст: ал.2 „при частични заличавания се събира такса в размер на 0,1 % върху сумата ,за която се иска заличаването ,но не по-малко от 10 лв.”
ІІ.В тарифа № 1 –за съдилищата следва да намери място като нова т. Към раздел Б -таксата събирана от съдиите по вписванията при обявяване на саморъчни завещания и издаване на първи препис. Сега основанието за събирането й е в Тарифа за нотариалните такси към ЗННД- т.2 –за обявяване, по т. 9 за издаване на първи препис на обявено саморъчно завещание. Следва да намерят място в Тарифа №1-такси събирани от съдилищата -раздел Б –т.47 и 48 със следната редакция:
Т.47 „ за обявяване и връщане на саморъчни завещания ,депозирани преди 1998г. в съдилищата се събира такса 10 лв.
Т.48 ал.1 „ за издаване на първи препис от обявено саморъчно завещание, съхранявано до 1998г. в съдилищата таксата се определя по реда на Тарифата за нотариалните такси към ЗННД- 50 на сто от таксата по т. 8, но не по –малко от 30 лв.
Ал.2 „ за вписване на първи препис от обявено саморъчно завещание се събира такса върху цената ,по която е определен първи препис в размер на 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв.
ІІІ.Такси за услуги ,извършвани от служба вписвания събирани по реда на Тарифа за държавните такси ,събирани от Агенцията по вписванията
Чл.1 ал.1- да се конкретизира препращането към Тарифата за нотариалните такси -а именно :за издаване на заверен препис от съхранявани от службата актове- 3 лв. за първа страница ,за всяка следваща страница по 2 лв.
Ал.2 –предлагам нова редакция -за издаване на незаверен препис от съхраняван акт от службата се събира такса 2 лв. За първа страница и по 0.5 лв.за всяка следваща страница
Мотиви за промяна на ал.2- чл.1 ал.1 препраща към Тарифата за нотариалните такси към ЗННД и следва този контекст на идеята да следва и по следващата алинея .В Тарифата за нотариалните такси- -т.7 –за даване на справки по нотариалните книги и регистри –б.”а” за устна справка за извършен акт таксата е 2 лв..По старата тарифа ,предхождаща настоящата действала от 22.07.2008 до 01.07.2009г–незаверен акт се таксуваше като устна справка чл.6 -т.е. необосновано е въведеното в ал.2-за незаверен препис 5 лв..Този размер първо противоречи на Наредбата за нотариални такси –въведена като рамка в целия чл.1,противоречи и на самота естество на незаверения препис, който си остава един вид устна справка. Незавереният акт си е устна справка- може да го изкарва всеки, служи за ползване при по нататъшни нотариално охранителни действия и на нотариуси и на съдии, пред различни институции и необосновано се товарят най вече граждани с високи такси за акт ,който служи само за база за по нататъшни действия ,но сам по себе си няма никаква стойност.
Чл.6 да стане чл.2 /след пренасяне на чл.2,3,4,5 в Тарифа № 1 за съдилищата/ да претърпи следната редакция:
Ал.1-„за устни справки,/естествено че са присъствени -реда за неприсъствени е уреден –ал.2/се събират следните такси:
Т.1 за устна справка по лице-2 лв.
Мотиви: Въведените термини персонална или имотна партида е объркващо и неправно аргументирано. Системата на вписване в България е персонална, НЯМА ИМОТЕН РЕГИСТЪР .По програмата ИКАР проверки се извършват само и изключително по персонални партиди. Имотни партиди няма ,няма и предварителни такива – предвидени и уредени по реда на ЗКИР. Макар и да има на доста места в страната влязла в сила кадастрални карти няма осъществен реда по чл.70 от ЗКИР ,който предшества началото на предварителни партиди. Така че извода ,че няма имотен регистър определя необходимостта от правилно използуване на терминологичните понятия и тяхното място в предложената за промяна Тарифа.
Т.2 за разпечатка към извършена устна справка -таксата т.1 и 1лв. за самата разпечатка
Мотиви: разпечатката към устна справка е само указател под кой том ,номер се съхранява конкретния акт. Въз основа на нея се поръчват конкретните актове. Не може един указател да е с по голяма стойност от копие на конкретен акт, който съдържа правни факти и изводи. Следва също така естеството на разпечатката да е съобразено и с рамката и в Тарифата за нотариалните такси- въведена като жалон в чл.1.
Ал.2- да остане текста непроменен
Чл. 7 да стане чл.4 – да е със следната редакция-„ За издаване на удостоверение се събират следните такси:
1. за издаване в срок до 7 работни дни – 10 лв.
2. за издаване в срок до 3 работни дни – 20 лв.
3. за издаване в срок до 8 работни часа – 50 лв.Мотиви:
Предложеният текст връща старата редакция – в сила от 22.07.2008г. до 01.07.2009.
Въвеждането на понятията –кадастрални идентификатори ,влизане в сила на кадастрални карти по места –не е правно аргументирано да се мисли че има имотен регистър, че е стартирал реда предвиден по ЗКИР. Възможностите на новата програма са създаване на т.н. файлови партиди не е дори и подготовка, а само експеримент за възможности на програмния продукт, който непрекъснато се усъвършенства. Не бива да се игнорират основните правни принципи- регламентирани в Закона за собствеността ,които съдията по вписванията при своето произнасяне по справки и удостоверения трябва да следва. Практиката показа че въвеждането в Тарифата на новата редакция на чл.7 във всичките му алинеи предизвика объркване в правните среди ,нарушение на правните принципи следствие от което са удостоверения с невярно съдържание, объркващи, създаващи несигурност ,удостоверения от които ползуващите се от тях /спектъра е изключително голям и с огромни правни последици/ не могат да направят правилните изводи. Не обосновано се въведе един 10 годишен период ,който пресича възможността за правилното проследяване на собствеността.
Издаването на удостоверения – е вид нотариално производство- чл.569 т.7 ГПК,но по същество е акт на съдебна администрация – вид съдебно административна услуга, което се извършва след произнасяне на съдията по вписванията по реда на чл.280 ГПК. Така че той въз основа на искане по реда на охранителното производство следва да прецени –колко, как , от кога до кога ,на кои лица, за кой имот въз основа на представените доказателства и за каква такса ще се изготви справка от службата ,след което ще се изготви удостоверение .Изложеното е и с оглед обстоятелството ,че се правят справки само по персонални партиди – няма справки по имоти по новия програмен продукт- Икар. Определяне на такси от служители е недопустимо .То е извод на самия съдия по вписванията.
Чл.7а -да стане чл. 5 –да остане непроменен.
Да се добави нов чл.6 със следната редакция „ За връчване книжа и съобщения -5 лв.”
Мотиви: Налага се изпращане на съобщения ,преписки-при замяни ,доброволни делби -служебно изпращане и следва да се предвидят необходимите разходи


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Проект на ПМС за ИД на тарафата за таксите на АВ
Ново мнениеПубликувано на: 30 Окт 2012, 15:12 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията
Аватар

Регистриран на: 10 Сеп 2009, 13:36
Мнения: 12
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т


Проект
РАБОТЕН ВАРИАНТ 2П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №
от ..............2010 година


ЗА изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС № 243 от 2005 г. /Обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 и бр. 77 от 2009 г./

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:


§ 1. Чл. 1 се изменя, както следва:

1. Ал. 1 се изменя така:
(1) За издаване на писмена справка, която се състои в издаване на заверени преписи по чл. 51, ал. 2 от Правилника за вписванията или в издаване на извлечение от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата се събира такса в размер на: за първа страница 3 лв. и за всяка следваща страница - 2 лв.

2. І вариант -Ал. 2 се заличава.
ІІ вариант - Ал. 2 се изменя така:
(2) За издаване на писмена справка, която се състои в издаване на извлечение от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата се събира такса в размер на: за първа страница 2 лв. за първа страница и по 0,5 лв. за всяка следваща страница.

ДОСЕГАШЕН ТЕКСТ - Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) (1) За удостоверяване на преписи от актове, налични в книгите на службата по вписванията, се събира съответната нотариална такса по Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
(2) За издаване на незаверен препис от вписан акт от книгите на службата по вписванията се събира такса 5 лв. за първа страница и по 0,5 лв. за всяка следваща страница.

Относими текстове от ПВ
Чл. 44. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм., бр. 67 от 2005 г.) Писмените справки се състоят в издаване удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата.
Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2005 г.) (1) Заверени преписи от вписани актове се издават само на страните, на техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване. Когато пълномощникът не е адвокат, той трябва да е упълномощен изрично с нотариално заверено пълномощно.
(2) Преписът се изготвя, сверява и записва в регистъра по чл. 33, буква "к" от натоварения за това служител, заверява се от служителя и се подписва от съдията по вписванията.


§ 2. Чл. 2 се изменя, както следва:
„Чл. 2 (1) За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв.
І вариант
(2) За вписване на подлежащи на вписване актове, които не са таксувани, преди вписването, се събира такса в размер на 10 лв. - Предложение на Област – Хасково
ІІ вариант
(2) За вписване на подлежащи на вписване актове за частна общинска или държавна собственост, се събира такса в размер на 10 лв. – Предложение на Област – Хасково
ДОСЕГАШЕН ТЕКСТ - Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв.


§ 3. Чл. 3 се изменя, както следва:
„Чл. 3. За отбелязвания, както и за подновяване на вписвания и на отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2.
(2)За пълно заличаване на ипотека или възбрана се събира половината от таксата по чл. 2.
(3) За частично заличаване на ипотека върху един от имотите, обезпечаващи вземането или при отказ от право на ипотека се събира такса в размер на 0,05% върху сумата, посочената от кредитора в съгласието по чл. 179, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, но не по-малко от данъчната оценка на имота. Тази такса се събира и при частично заличаване по установения ред на възбрана върху един от имотите, обезпечаващи вземането.

ДОСЕГАШЕН ТЕКСТ - Чл. 3. За отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2 .

Относими текстове от ПВ – Чл. 18. (1) Подновяване на вписването на договорна или на законна ипотека (чл. 172 ЗЗД ) става по молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпляра, придружена от договора за ипотека, съответно от молбата за учредяване на законната ипотека, или от записката за вписването на ипотеката, ако вписването е било извършено чрез записка.
Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., доп., бр. 67 от 2005 г.) Вписването на залог върху търговско предприятие (чл. 21, ал. 3 ЗОЗ ) се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот, включен в активите на заложеното търговско предприятие, чрез подреждане в книгата по чл. 33, буква "д" на удостоверението за вписване на залога в търговския регистър, съответно на удостоверенията за последващи вписвания. Удостоверението трябва да отговаря и на изискванията на чл. 6.
(2) Правилата на чл. 8 и 9 се прилагат съответно и при вписването по ал. 1.
(3) При подновяване на вписването по ал. 1 се прилага съответно чл. 18.

§ 4. Чл. 4 се изменя така:
„Чл. 4 (1) За вписване на особен залог върху търговско предприятие, в чиито активи е включен недвижим имот, се събира такса в размер на 40 лв.
(2) За вписване на допълнителни обстоятелства и последващи отбелязвания, както и за подновяване на вписвания и на отбелязвания по ал. 1 се събира такса в размер на 10 лв. ”

ДОСЕГАШЕН ТЕКСТ - Чл. 4. За вписване на особен залог и на допълнителни обстоятелства се събира съответната такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози.
Относими текстове от ПВ
Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., доп., бр. 67 от 2005 г.) Вписването на залог върху търговско предприятие (чл. 21, ал. 3 ЗОЗ ) се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот, включен в активите на заложеното търговско предприятие, чрез подреждане в книгата по чл. 33, буква "д" на удостоверението за вписване на залога в търговския регистър, съответно на удостоверенията за последващи вписвания. Удостоверението трябва да отговаря и на изискванията на чл. 6.


§ 5. В чл. 5 текстът „откази от вещни права върху недвижими имоти” и думата „възбрани” се заменят съответно с „отказ от вещно право върху недвижим имот” и „възбрана”.
ДОСЕГАШЕН ТЕКСТ - Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв.


§ 6. Алинея 1 на чл. 6 е изменя така:
„(1) За извършена устна справка по лице или по имот, предоставена в службата по вписванията, се събира такса в размер на 2 лв.

ДОСЕГАШЕН ТЕКСТ - Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) (1) За устни справки, предоставени присъствено в службата по вписванията, се събират следните такси:
1. за устна справка по лице или по имот - персонална или имотна партида - 3 лв.;
2. за разпечатка към извършена устна справка - таксата по т. 1 и 2 лв. за първа страница и по 0,5 лв. за всяка следваща страница.

(2) За неприсъствена справка, предавана чрез отдалечен достъп до Информационната система по чл. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, се събира такса 1 лв.

Относими текстове от ПВ - Чл. 43. (1) (Предишен текст на чл. 43, - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) Устните справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм., бр. 69 от 2004 г.) Справка на нотариус може да се дава и по телефон, телефакс или друго техническо средство по ред, определен от министъра на правосъдието.
(3) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2004 г.) Справки могат да се правят и чрез отдалечен достъп по ред, определен от министъра на правосъдието.
§ 7. І вариант - Чл. 7 се изменя, както следва:
„Чл. 7. (1) За издаване на удостоверение за един имот или за едно лице, за период до 10 години, се събира такса в размер на 30 лв. за издадено удостоверение.
(2) Когато удостоверението по ал. 1 се изисква за период, по-голям от 10 години, таксата е в размер на 50 лв.
(3) За актуализация на удостоверенията по ал. 1 и 2 за периода, следващ издаденото удостоверение, се събира такса в размер на 10 лв.

ДОСЕГАШЕН ТЕКСТ - Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) (1) За издаване на удостоверение за един имот, за едно лице или за определени лица в съсобственост за период до 10 години се събират следните такси:
1. за издаване в срок до 7 работни дни - 10 лв.;
2. за издаване в срок до 3 работни дни - 20 лв.;
3. за издаване в срок до 8 работни часа - 50 лв.
(2) При неспазване на сроковете по ал. 1 таксата е в размер 10 лв.
(3) Когато удостоверението се изисква за период, по-голям от 10 години, таксата се събира с увеличение 30 на сто.
(4) Когато с едно заявление се иска удостоверение за повече от едно лице, освен при съсобственост, или за повече от един имот, издават се отделни удостоверения, за всяко от които се събира съответната такса по ал. 1.
(5) Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект с отделни кадастрални идентификатори, за всеки отделен обект са издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал. 1.
(6) Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект без кадастрални идентификатори, но които принадлежат на различни собственици, за всеки отделен обект са издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал. 1, независимо от броя на съсобствениците.

Относими текстове от ПВ –Чл. 44. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм., бр. 67 от 2005 г.) Писмените справки се състоят в издаване удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата.

Чл. 46. (1) Удостоверението за лица показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., бр. 67 от 2005 г.) Заявлението, с което се иска удостоверението по ал. 1, трябва да съдържа данните по чл. 6, ал. 1, буква "а".Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., изм., бр. 67 от 2005 г.) В удостоверението, което се издава за определен имот, се означават вписванията, отбелязванията и заличаванията за тежести и права или пък се удостоверява, че такива няма.
(2) Заявлението за издаване на това удостоверение трябва да показва:
а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) данните, посочени в чл. 46, ал. 2, на лицата, до които се отнася справката, и на техните преки праводатели;
б) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., бр. 67 от 2005 г.) недвижимия имот с посочване на данните по чл. 6, ал. 1, буква "в".

§ 8. Чл. 7а се изменя:
„Чл.7а. Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по вписванията се представя препис от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител, заверен от лицето, извършило плащането. Същият удостоверява плащането, когато в платежния документ са посочени данни за сумата, датата, правното основание, предмета на плащането, както и потвърждението на съответна банка за направеното плащане /???/. Когато документа не съдържа необходимата информация, както и когато е нечетлив, същият се представя заверен от банката, получила или извършила плащането.
ДОСЕГАШЕН ТЕКСТ - Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) Когато държавната такса е заплатена по електронен път, в службата по вписванията се представя заверен препис от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страна по акта, от нотариус или от банката, получила или извършила плащането.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 9. В раздел А „Такси, събирани от съдилищата” на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 от 1992 г. /Обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г., изм. и доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15 от 1996 г., бр. 2, 28 и 36 от 1997 г., бр. 20, 24 и 95 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., 19 и 89 от 2001 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.; бр. 6 и 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., 35, 75 и 105 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 22 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г./ се създават нови т. 24а и 24б:
„24а. За обявяване и връщане на саморъчни завещания, депозирани преди 1998 г. в съдилищата се събира такса 10 лв.
24б. За издаване на първи препис от обявено саморъчно завещание, съхранявано до 1998 г. в съдилищата таксата се определя по реда на Тарифата за нотариалните такси към ЗННД- 50 на сто от таксата по т. 8, но не по –малко от 30 лв.” – Предложение от И.Спасова

§ 10. В Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност, одобрена с ПМС № 186 от 1998 г. /Обн., ДВ, бр. 95 от 1998 г., изм. и доп., бр. 5 и 39 от 2009 г./ се правят следните изменения и допълнения:

1. Забележката по т. 2 се изменя така:
„Забележка: В случаите, когато саморъчното завещание е депозирано преди 1998 г. в съответния районен съд, то се обявява и връща от съдията по вписванията към този съд, при което се събира такса по т. 24а от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието – Предложение на И.Спасова
ДОСЕГАШЕН ТЕКСТ - Забележка. Таксата по т. 2 за обявяване на саморъчно завещание, което не е било съхранявано при нотариуса, се събира заедно с таксата по т. 1.

2. В т. 9 след думите „нотариално завещание” текста „при издаване на препис
на обявено саморъчно завещание” се заличава.

3. Създава се нова т. 9а и забележка към нея:
„9а. При издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира такса в размер на 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.
Забележка: В случаите, когато саморъчното завещание е депозирано преди 1998 г. в съответния районен съд, препис от обявено саморъчно завещание се издава от съдията по вписванията към този съд, при което се събира такса по т. 24б от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.”
ДЕЙСТВАЩ ТЕКСТ /относим към т.9 и 9а/ -
9. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори и на едностранни изявления с определен материален интерес и подлежащи на вписване, за извършване на нотариално завещание, при издаване на препис на обявено саморъчно завещание, за изпълнение на завещание, за извършване на протест, за приемане на съхранение на документи и книжа с определен материален интерес, за удостоверяване съдържанието на частни документи с определен материален интерес се събира 50 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.

4. Забележката към т. 10 се заличава /същата касае т.9, а не т. 10/.
ДЕЙСТВАЩ ТЕКСТ –
10. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.
Забележка. Таксата по т. 9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира едновременно с таксата по т. 6, като за всеки следващ препис от същото завещание се събира само таксата по т. 6.”

ДОПЪЛНИТЕЛНО
За уредба на образец на удостоверение, издавано от службата по вписванията са възможни два варианта:
1.Допълнение към чл. 7 на Тарифата, която сочи размера на таксата за удостоверенията. При този подход Приложението следва да стане № 1 и да се преномерират приложения № 1- 3 към чл. 13. Това обаче едва ли би било финансово целесъобразно, тъй като вероятно вече образците са разпечатани, създаден е софтуер и е установена практика. При това, образеца на удостоверение по чл. 7 следва да стане № 4 и да бъде след това по чл. 13, което от правно-техническа гледна точка е непрецизно.
2.Втория подход е допълнение на Правилника за вписванията…….. със заключителна разпоредба на Постановлението:
§ 11. В Правилника за вписванията, одобрен с ПМС № 1486 от 1951 г. /Обн., Изв., бр. 101 от 1951 г., изм. бр. 30 от 1955 г., ДВ, бр. 82 от 1996 г., изм. и доп., бр. 86 1997 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 5 и 16 от 2001 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 67 от 2005 г., бр. 22 от 2008 г./ се правят следните допълнения:
1. В чл. 40 накрая се добавя текста „съгласно приложението”.
2. В Правилника за вписванията се създава приложение към чл. 40:
„Приложение № 4 към чл. 40
……..следва приложението ……………”


Последно избутване Richter от 30 Окт 2012, 15:12


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов