КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 17 Юни 2021, 19:43

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: спиране на охранително производство 536, ал.1,т.2 от ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 23 Ное 2012, 10:45 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 26 Окт 2009, 11:14
Мнения: 12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 648

Днес, 11.05/единадесети май/ 2012г., ......................... – съдия по вписванията при Районен съд ............................, действащ и като нотариус на осн. чл. 82, ал.1 от ЗННД като разгледа депозираните документи с вх.рег. №641/11.05.2012г. и вх.рег № 644/11.05.2012 г по общия регистър по чл. 28а,т.1 от ЗННД на Службата по вписванията – гр. ................... констатира следното:
Д............................... - председател с молба-декларация вх.рег. №641/11.05.2012г. е поискало признаване на правото на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл. 587, ал.2 от ГПК във връзка с чл. 9 от Закона за въствановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, представляващ „Кафетерия”, разположена на първи етаж на триетажна административна сграда с пл.сн.№ 198, построена в УПИ ІІІ, от кв.11 по плана на гр. .........., одобрен със заповед №338 от 07.05.1984г , находяща се в гр. ......., която кафетерия е с площ 76 кв.м., при граници на обекта –ул. ....................., от северозапад-имот №197, от югоизток-вход и стълбище за втори и трети етаж, от североизток-ипот пл.№194, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата. Към молбата са приложени следните документи: техническа експертиза, скица-извадка изх. №31 ОТ 23.02.2012, заповед №203/14.05.2001 на Агенцията по кадастъра, копие от удостоверение изх. № 193/22.02.2012г на Община ............, копие от акт за държавна собственост на недвижим имот № 1443/08.12.1992г, копие от скица(номер не се чете от 21.10.2003 ) за смяна на предназначението, копие от удостоверение №8/17.12.2003 на Община ........ от АДЧС № 1073/23.12.2003, удостоверение изх. № ДС-01-911-1/24.04.2012г на Областния управител, копие от удостоверение №034/19.03.2012 на Община ............, скица изх. № 31/23.02.2012, скица изх.№ 190/28.10.2011 , копие от писмо изх.№ ДС-01-748-1/04.04.2012 от Областния управител гр. ......................, копия от: писма № 4926/ не се чете.11.1941 и № 80/22.09.194(последната цифра не се чете), обявление № 73, молба от 07.11.1942г, писмо №22 от 24.02.1943, заявление от 01.06.1943, писмо №30 от 03.12.1948г. Насрочена е дата за разпит на свидетелите- 14.05.2012 година от 10.00 часа.
С молба вх.рег. № 644/11.05.2012г от ..................................................едноличен търговец с ЕТ „..........................., Булстат ................ е посочил, че е собственик на недвижим имот, представляващ „Кафетерия”, разположен на първи етаж на триетажна административна сграда, находящ се в ................., която „кафетерия”е с площ 76 кв.м. при граници ул., вход и стълбище за втори и трети етаж,от горе Районен съд и Районна прокуратура, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, върху който същият е изграден ,представляващ УПИ ІІІ, от кв.11 с пл.сн. № 198 по ПУП на гр. ...................., при граници на имота: изток имот пл.сн. № 199 на Джамийско настоятелство, запад ул.”............”, север имот с пл.сн.№ 197 и юг имот с пл.сн.№ 199. Към молбата си е представил нотариален акт за покупко-продажба № 65, том.І, дело 74/2004г. от 30.03.2004 г на районен съдия .................. при Районен съд........................... Моли на осн. чл.536, ал.1,т.2 от ГПК да не се извършва обстоятелствена проверка за издаване на нотариален акт на Д.......................................... или на друго лице за описания имот, който е негова собственост.
При така установената фактическа обстановка съдията по вписванията намира от правна страна следното : нотариалното произвоство за признаване право на собственост по обстоятелствена проверка на осн. чл. 587, ал.2 от ГПК е охранително производство и като такова би могло да се проведе само като безспорно и едностранно, а поискания нотариален акт може да породи за молителя правни последици само, ако не засяга чужда правна сфера. В настоящия случай при наличие на спор за гражданско право между молителя- Д............................ и А................................, едноличен търговец с ЕТ „........................” във връзка с издаването на искания охранителен акт, производството е недопустимо, доколкото оспорващото лице не може да участва в него и впредвид обстоятелството, че съдията по вписванията не разполага с правомощието да разреши възникналия спор за собственост върху процесния недвижим имот. Молителят е поискал извършването на обстоятелствена проверка за издаване на нотариален акт по чл.9 от ЗВСОНИ- към един минал момент, но съгласно чл.3, ал.1, изречение последно от ЗВСОНИ споровете между претендентите се решават от тях по исков ред. Като охранително прозводство, настоящото се подчинява на общите правила на охранителните производства- чл. 530-541 от ГПК, относно започването, спирането и прекратяването на производствата. Съдията по вписванията намира, че в настоящия случай са налице условията на чл. 536, ал.1,т.2 от ГПК- по молбата за издаване на акта има възникнал гражданскоправен спор между молителя и трето лице, което се противопоставя на молбата, поради което следва да се спре нотариалното производство, като се даде на молителя- Д............................ едномесечен срок за предявяване на иск.
С оглед на гореизложеното и на основание 536, ал.1,т.2 от ГПК, съдията по вписванията при Районен съд .................:

ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА производството по молба-декларация вх.рег. №641/11.05.2012г. за признаване на правото на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл. 587, ал.2 от ГПК във връзка с чл. 9 от Закона за въствановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, представляващ „Кафетерия”, разположен на първи етаж на триетажна административна сграда, находящ се в ................., която „кафетерия”е с площ 76 кв.м. при граници ул., вход и стълбище за втори и трети етаж,от горе Районен съд и Районна прокуратура, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, върху който същият е изграден ,представляващ УПИ ІІІ, от кв.11 с пл.сн. № 198 по ПУП на гр. ...................., при граници на имота: изток имот пл.сн. № 199 на Джамийско настоятелство, запад ул.”............”, север имот с пл.сн.№ 197 и юг имот с пл.сн.№ 199.
На основание чл. 536,ал.1т.2, предложение второ от ГПК дава едномесечен срок, считано от връчването на определението на Д.........................., представлявано от ........................... да предяви иск.
Препис от определението да се връчи на страните.
Определението не подлежи на обжалване.
Съдия по вписванията:
/........................................ /


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: спиране на охранително производство 536, ал.1,т.2 от ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 23 Ное 2012, 10:48 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 26 Окт 2009, 11:14
Мнения: 12
Определение № 583/09.07.2012 година, по 205/2012 година КОС

и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е образувано по частна жалба от Д. Н. Г. срещу определение № 648 от 11.05.2012 г. на съдията по вписванията при Районен съд – ............., действащ и като нотариус на основание чл.82, ал.1 от ЗННД, с което на основание чл.536, ал.1, т.2 от ГПК е спряно производството по молба – декларация вх.рег.№ 641/11.05.2012 г. за признаване правото на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл.587, ал.2 от ГПК във връзка с чл.9 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.
Съдът, по повод на подадената частна жалба, констатира следното:
С молба – декларация вх.рег.№ 641/11.05.2012 г. до съдията по вписванията при Районен съд – ....................., Д. Н. Г. е поискало признаване правото на собственост върху подробно описан недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл.587, ал.2 от ГПК във връзка с чл.9 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти. С молба вх.рег.№ 644/11.05.2012 г. А. Д. Ч., в качеството му на едноличен търговец с фирма „Д-А. Ч.” с.П., общ.А., е посочил, че е собственик на недвижимия имот, по отношение на който се иска признаване на собственост от Д. Н. Г. и е поискал да не се извършва обстоятелствена проверка за издаване на нотариален акт за описания недвижим имот. С обжалваното определение № 648 от 11.05.2012 г., съдията по вписванията при Районен съд – Ардино, действащ и като нотариус на основание чл.82, ал.1 от ЗННД, е приел, че по молбата за издаване на акта има възникнал гражданско правен спор между молителя и трето лице, което се противопоставя на молбата, поради което, на основание чл.536, ал.1, т.2 от ГПК, е спрял производството по молба – декларация вх.рег.№ 641/11.05.2012 г. за признаване правото на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл.587, ал.2 от ГПК във връзка с чл.9 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и е дал едномесечен срок на Д.Н. Г. да предяви иск.От гореизложеното се установява, че в случая се обжалва определение за спиране на издаването на нотариален акт по обстоятелствена проверка, постановено на основание чл.536, ал.1, т.2 от ГПК. В тази връзка, следва да се посочи, че това определение не подлежи на съдебен контрол. В разпоредбата на чл.536 от ГПК не се съдържа изрично разпореждане за обжалване на акта, с което се спира охранителното производство на посочените в текста основания или се отказва спирането. Подобно законово разпореждане, предвиждащо обжалваемост на актовете по чл.536 от ГПК, липсва и в останалата част на Глава четиридесет и девета „Общи правила” от Част шеста „Охранителни производства” на ГПК. В чл.539 от ГПК е уредена единствено възможността за обжалване на определението за прекратяване на охранителното производство, което се различава съществено по правните си последици от определението за спиране или за отказ от спиране на производството по чл.536 от ГПК. Следва да се посочи и това, че препращащата норма на чл.540 от ГПК изрично изключва в този случай приложението на разпоредбите от чл.207 до 266 от ГПК, в които се включват и текстовете на чл.229-231 от ГПК относно спиране, възобновяване и прекратяване на исковото производство. Определението по чл.536 от ГПК, с което е спряно охранителното производство, не е преграждащо и затова е необжалваемо. В този смисъл е и съдебната практика – определение № 492 от 2.09.2009 г. на ВКС по гр.д.№ 2251/ 2008 г., ІV г.о., ГК, определение № 551 от 12.07.2011 г. на ВКС по т.д.№ 521/2011 г., ІІ г.о., ТК, определение № 133 от 14.02.2011 г. на ВКС по ч.т.д.№ 87/2011 г., І т.о.
Ето защо частната жалба е недопустима, като подадена срещу неподлежащ на обжалване акт, поради което следва същата да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати.
Следва да се осъди частния жалбоподател да заплати по сметка на Окръжен съд – Кърджали сумата в размер на 15 лева, представляваща държавна такса, дължима на основание чл.19 от ТДТССГПК.
Водим от изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Д. Н. гр. А., обл.К., У.Р. № *, срещу определение № 648 от 11.05.2012 г. на съдията по вписванията при Районен съд – Ардино, действащ и като нотариус на основание чл.82, ал.1 от ЗННД, с което на основание чл.536, ал.1, т.2 от ГПК е спряно производството по молба – декларация вх.рег.№ 641/11.05.2012 г. за признаване правото на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл.587, ал.2 от ГПК във връзка с чл.9 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.
ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 205/2012 г. по описа на Кърджалийския окръжен съд.
ОСЪЖДА Д. Н. гр. А., обл.К., ул. ”Р. № *, да заплати по сметка на Окръжен съд – Кърджали сумата в размер на 15 лева, представляваща дължима за производството държавна такса.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му на частния жалбоподател.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: спиране на охранително производство 536, ал.1,т.2 от ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 23 Ное 2012, 10:50 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 26 Окт 2009, 11:14
Мнения: 12
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№1459

гр. Пловдив, 20.09.2012 годинаВ ИМЕТО НА НАРОДА
Пловдивският апелативен съд, 2-ри граждански състав, в закрито съдебно заседание на двадесети септември две хиляди и дванадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДКА ПЕТРОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕЛА ДАНДАРОВА

ГАЛИНА АРНАУДОВАразгледа докладваното от съдия Дандарова въззивно частно-гражданско дело №977 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал.1т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Д. настоятелство гр. А., обл.* против определение № 583 от 09.07.2012г. постановено по в.ч.гр.д. № 205 по описа за 2012г. на Кърджалийския окръжен съд с което е оставена без разглеждане частната му жалба против определение № 648 от 11.05.2012г. на съдията по вписванията при районен съд гр. А., действащ като нотариус на осн.чл. 82 ал.1ЗННД, с което на осн. чл. 536 ал.1 т.2 ГПК е спряно производството по молба-декларация вх.рег. № 641/11.05.2012г. за признаване правото на собственост върху недвижим имот, чрез извършване на обстоятелствена проверка по чл. 587 ал.2 ГПК във вр. с чл. 9 ЗВСОНИ и е прекратено производството по делото. Иска се по съображения изложени в жалбата отмяна на определението на съдията по вписванията и даване на задължителни указания да извърши необходимите действия по производството образувано по молбата-декларация.

Частната жалба е постъпила в срок от лице имащо право на жалба и е процесуално допустима,а по същество неоснователна по следните съображения:

Пред съдията по вписванията при районен съд гр. А., действащ и като нотариус е постъпила молба-декларация вх.рег. № 641/11.05.2012г. от Д. настоятелство гр. А. с която е инициирано производство по снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за недвижим имот по чл. 587 ал.2 ГПК.

Същият ден с молба вх.рег. № 644/11.05.2012г. е постъпила молба от едноличен търговец да не се извършва обстоятелствената проверка,защото той е собственик на имота по покупко-продажба.

Съдията по вписванията е приел че е налице хипотезата на чл.536 ал.1 т.2 ГПК и е спрял производството по молбата за издаване на констативния акт. Това определение е било обжалвано от молителя пред окръжен съд Кърджали, който е приел,че жалбата е недопустима поради необжалваемост на определението на съдията по вписванията по чл. 536 ГПК.

Определението е правилно и Кърджалийския окръжен съд в съответствие с процесуалните правила е приел, че постановеното от съдията по вписванията определение за спиране на производството по издаване на нотариален акт по обстоятелствена проверка не подлежи на съдебен контрол. То съответства на разпоредбите регламентиращи спиране на охранителното производство и нормата на чл. 540 ГПК,която изрично изключва приложението на чл. 207 до 266 ГПК, в които се включват текстовете относно спиране,възобновяване и прекратяване на исковото производство/ чл. 229-231 ГПК/

По изложените съображения,съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 583/09.07.2012г. постановено по в.ч.гр.д. № 205/2012г. по описа на Кърджалийския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВКС.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: спиране на охранително производство 536, ал.1,т.2 от ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 23 Ное 2012, 11:44 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 26 Окт 2009, 11:14
Мнения: 12
Определение № 551 от 12.07.2011 г. на ВКС по т. д. № 521/2011 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Бонка Йонкова

чл. 536, ал. 1, т. 1 и т. 2 ГПК


————————————————————————————————


Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба вх. № 5002/20.06.2011 г., допълнена с частна жалба вх. № 5150/24.06.2011 г., на Н. Х. Г. от [населено място] срещу определение № 925 от 26.05.2011 г. по ч. гр. д. № 1741/2011 г. на Софийски апелативен съд, 7 състав, с което е оставена без разглеждане като процесуално недопустима частната жалба на Н. Г. с вх. № 24074/19.03.2011 г. против определение от 22.02.2011 г. по ф. д. № 1659/2003 г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-5 състав, и е прекратено производството по делото. С първоинстанционното определение е оставено без уважение искане на частния жалбоподател, подадено в качеството му на председател на Висш мюсюлмански духовен съвет на "Мюсюлманско изповедание", за спиране на регистърното производство за вписване на обстоятелства по партидата на "Мюсюлманско изповедание", съгласно заявление вх. № 1506/1502.2011 г., по реда на чл. 536 от ГПК.

В частната жалба се излагат подробни съображения за неправилност на постановеното от въззивния съд определение и се прави искане за неговата отмяна. Частният жалбоподател изразява несъгласие с изводите на съда за необжалваемост на атакуваното първоинстанционно определение и обосновава становище, че отказът на регистърния съд да спре охранителното производство за вписване при наличие на предвидените в чл. 536, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ГПК основания подлежи на обжалване по силата на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК поради преграждащия му характер за страната, поискала спирането. В подкрепа на така поддържаната теза жалбоподателят се позовава на определение № 389/30.06.2009 г. по ч. т. д. № 391/2009 г. на ВКС, I т. о., и определение № 239/11.03.2010 г. по ч. т. д. № 127/2010 г. на ВКС, I т. о.

Представено е изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК, но съдържащите се в него доводи не следва да се обсъждат. Обжалваното определение е от категорията въззивни определения по чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК, чието обжалване се осъществява по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1 от ГПК и не е обвързано с предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните по делото и релевираните доводи, приема следното:

Частната жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 от ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.

За да остави без разглеждане частната жалба на Н. Х. Г. срещу определението на Софийски градски съд, с което е оставено без уважение искане на жалбоподателя за спиране на регистърното производство по вписване на обстоятелства по партидата на "Мюсюлманско изповедание", заявени със заявление вх. № 1506/15.02.2011 г., на предвидените в чл. 536, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ГПК основания и да прекрати производството по делото, съставът на Софийски апелативен съд е приел, че частната жалба е процесуално недопустима, тъй като атакуваното с нея определение не подлежи на инстанционен контрол за законосъобразност. Изводът за необжалваемост на определението и за недопустимост на частната жалба е аргументиран с разпоредбата на чл. 536 от ГПК и с липсата на предвидена в нея процесуална възможност за обжалване на определенията, с които регистърният съд се произнася по искания за спиране на регистърното производство. Въззивният съд е преценил, че възможност за обжалване не произтича и от разпоредбата на чл. 274, ал. 1 от ГПК, към която препраща чл. 540 от ГПК, тъй като определението за отказ да се спре регистърното производство не е преграждащо за развитието на делото по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК и не съществува изрична правна норма, уреждаща обжалваемостта му, каквото е изискването на чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК. Необжалваемостта на първоинстанционното определение е мотивирана и с неприложимостта на разпоредбата на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК към постановяваните в охранителното производство съдебни актове, предвид наличието на специална правна регламентация на реда за осъществяване на контрол върху тяхната законосъобразност.

Въззивното определение е правилно.

Изводите на въззивния съд за необжалваемост на постановеното от регистърния съд определение по чл. 536, ал. 1 от ГПК са формирани в пълно съответствие с приложимите разпоредби на процесуалния закон и се възприемат изцяло от настоящия състав на Върховен касационен съд.

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за вероизповеданията, регистрацията на религиозните общности, какъвто е статутът на "Мюсюлманско изповедание", като юридически лица се извършва от Софийски градски съд по реда на Глава 49 "Общи правила" на Гражданския процесуален кодекс /обн. в ДВ бр. 59/2007 г./. Препращането в чл. 15 от Закона за вероизповеданията предопределя приложимостта на съдържащите се в ГПК от 2007 г. правила за охранителното производство, в т. ч. и тези за спиране на производството, спрямо производствата за регистрация и вписване на промени по партидите на религиозните общности.

Основанията за спиране на охранителното производство са уредени изчерпателно в чл. 536, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ГПК. Компетентен да преценява наличието им и да спира или да отказва спирането на охранителното производство, е регистърният съд, пред който това производство е висящо. В текста на чл. 536 от ГПК не се съдържа изрично разпореждане за обжалване на определението, с което съдът се произнася по искането за спиране като постановява спиране, ако констатира наличие на предпоставки от кръга на визираните в чл. 536, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ГПК, или отказва спирането, ако тези предпоставки не са налице. Подобно законово разпореждане, предвиждащо обжалваемост на определенията по чл. 536 от ГПК, липсва и в останалата част на Глава четиридесет и девета "Общи правила" от Част шеста "Охранителни производства" на ГПК от 2007 г. В чл. 539 от ГПК е уредена единствено възможността за обжалване на определението на регистърния съд за прекратяване на охранителното производство, което се различава съществено по правните си последици от определението за спиране или за отказ от спиране на производството по чл. 536 от ГПК. При отсъствие на изрична законова норма, уреждаща процесуален ред за обжалване на определенията по чл. 536 от ГПК, законосъобразно въззивният съд е преценил, че частният жалбоподател не разполага с право на жалба и подадената жалба като недопустима не подлежи на разглеждане.

Неоснователни са доводите на частния жалбоподател за обжалваемост на определението, с което е отказано спиране на висящото пред Софийски градски съд охранително /регистърно/ производство, по силата на общата разпоредба на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК. Както правилно е посочил въззивният съд, цитираната разпоредба урежда реда за обжалване на определенията, постановени в хода на общото исково производство, и е неприложима към реда за обжалване на определенията, постановени в производството по чл. 531 и сл. от ГПК, проверката за чиято законосъобразност е предмет на самостоятелна правна регламентация. Дори да се приеме, че поради общия й характер и препращането в чл. 540 от ГПК разпоредбата на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК следва да намери приложение и при обжалване на определенията по чл. 536 от ГПК, в конкретния случай тя не може да обоснове извод за допустимост на обжалваното пред Софийски апелативен съд определение. Определението не прегражда развитието на делото по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК, тъй като с него не е постановено спиране на охранителното производство, а напротив - спирането е отказано по съображения за отсъствие на изчерпателно предвидените предпоставки, при които законът допуска да се спре висящото регистърно производство.

Неоснователно е и позоваването на цитираните в частната жалба с вх. № 5150/24.06.2011 г. определения на ВКС, I т. о. Същите касаят производството по регистрация и вписване на промени по партидите на политическите партии, което е подчинено на специална правна регламентация в Закона за политическите партии.

Предвид изложените съображения, обжалваното определение по ч. гр. д. № 1741/2011 г. на Софийски апелативен съд следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

Потвърждава определение № 925 от 26.05.2011 г., постановено по ч. гр. д. № 1741/2011 г. на Софийски апелативен съд, 7 състав.

Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: спиране на охранително производство 536, ал.1,т.2 от ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 23 Ное 2012, 11:44 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 26 Окт 2009, 11:14
Мнения: 12
Определение № 133 от 14.02.2011 г. на ВКС по ч. т. д. № 87/2011 г., I т. о., ТК, докладчик съдията Никола Хитров

чл. 536 ГПК


————————————————————————————————


Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Б. - частна компания ООД-Р. против определение № 466/11.12.2010 г. по в. ч. гр. д. № 599/2010 г. на В. АС, с което се оставя без разглеждане частната му /въззивна/ жалба против определение № 691/3.11.2010 г. по т. д. № 377/2010 г. на Р. ОС, с което е спряно регистърното производство за вписване на промени по партидата на ООД.

ВКС-I т. о., за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящата частна жалба е допустима, но е неоснователна.

Определението по чл. 536 ГПК, с което е спряно охранителното производство, не е преграждащо и затова е необжалваемо. Спирането на конкретно вписване не подлежи на обжалване. Разпоредбата на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК няма приложение в охранителното регистърно производство.

По изложените съображения, частната жалба е неоснователна и затова обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, ВКС-I т. о.

ОПРЕДЕЛИ:

Потвърждава определение № 466/11.12.2010 г. по в. ч. гр. д. № 599/2010 г. на В. АС.

Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов