КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=20&t=650
Страница 1 от 1

Автор:  Moderator [ 22 Мар 2011, 10:58 ]
Заглавие:  Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011

Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011 г., 5-членен с-в, докладчик съдията Пенка Гетова
чл. 577, ал. 1 ГПК


--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по чл. 135, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


Образувано е по повдигната от Административен съд - Разград препирня с Окръжен съд Разград, за подсъдност на делото по подадена жалба вх. № 5191/28.10.2010 г. от Димитър Василев - държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разград срещу определение от 27.10.2010 г. на съдията по вписване, с което е постановен отказ за издаване на справка или удостоверение по чл. 46 от Правилника за вписванията. Административен съд - Разград е приел, че действията по издаване на справка по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгата за вписванията, уредени в чл. 42 и сл. от Правилника за вписванията, са нотариални удостоверявания по смисъла на чл. 577, ал. 1 и ал. 2 от ГПК. Следователно, отказът на съдията по вписванията да издаде исканата справка подлежи на обжалване по реда на чл. 577, ал. 1 ГПК пред Окръжния съд - Разград.


Върховният касационен съд и Върховния административен съд, петчленен състав намира, че делото е подсъдно на Административен съд - Разград, по следните съображения:


Действието по издаване на справка по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписвания представлява административна дейност, която съдията по вписванията е длъжен да извършва по силата на изричната правна норма на чл. 42 Правилника за вписванията. Това му действие не поражда юридически последици, а представлява дължима административна услуга, поради което отказът му да я предостави подлежи на обжалване по реда на АПК пред съответния административен съд.


По изложените съображения петчленния състав,


ОПРЕДЕЛИ:


Компетентен да разгледа жалба с вх. № 5191/28.10.2010 г., подадена от Димитър Василев - държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разград против определение от 27,10.2010 г. на съдията по вписване, е Административен съд - Разград.


Определението не подлежи на обжалване.

Автор:  TsveT [ 10 Окт 2011, 09:23 ]
Заглавие:  Re: Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011

Р Е Ш Е Н И Е
Номер 1517 Година 2011, 06.10. Град ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ІІ отд., VІІ състав


на 07.09.2011 година в открито заседание в следния състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

Секретар: ВЕСЕЛИНА ЕЛКИНА


като разгледа докладва­ното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ адм. дело номер 1575 по опи­­са за 2011 година, и като обсъди :

Производство пред първа инстанция.

Постъпила е жалба от Кмета на Община – Л. с адрес на призоваване гр.Л., ул.“В.” №18 срещу изричен писмен отказ на съдия по вписва­ния­та в Служба по вписванията при РС – А., обективиран в нарочно оп­ределение от 02.06.2011г. по преписка №643 от същата дата, с който е отка­зано да се уважат исканията на молителя за издаване на две удостоверения и ко­пие от плик на писмо по цитираната преписка по описа на регистъра за справ­ки.

Недоволен от така постановения отказ, жалбоподателя счита същия за незаконосъобразен, поради което настоява за отмяната му. Претендира раз­носки.

Ответникът, постановил оспореният акт – съдия по вписванията при Служ­ба по вписванията към Районен съд – А. счита жалбата за не­допустима, респ. за неоснователна.

Пловдивският Административен Съд – Второ отделение, седми състав, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото произ­водство доказателства, намира за установено следното.

По допустимостта на настоящото съдебно производство следва да се посочи, че в случая сме изправени пред отправено от общинския Кмет искане за снабдяване от Служба по вписванията при РС – А. с две удосто­верения, в които да се посочи: по какъв начин е постъпило в същата служба част­на жалба на молителя срещу друго определение на съдията по вписвания­та №65/01.04.2011г., с което е отказано извършването от него по същество на едно нотариално действие, а също така под какъв номер, с каква дата и евен­туално час е входирана тази частна жалба в поделението на Агенция по впис­ва­нията – Асеновград.

Отделно е поискано да се получи и препис/копие/ от плика, с който е прис­тигнало писмото, изпратено по пощата.

Всичките тези искания са били все във връзка с установяване срочността на подадена частна жалба до Окръжен съд – П. срещу акта на съдията по вписванията от 01.04.2011г./в тази насока е видно, че първоначално с опре­де­ление от 11.05.2011г. състав на Окръжен съд – П. е приел частната жалба за просрочена, поради което я оставил без разглеждане, който акт обаче е бил отменен с акт на състав на ВКС на РБ от 04.07.2011г./.

В тази връзка ответникът счита, че настоящото съдебно производство пред Административен съд е недопустимо, а соченият като оспорен акт под­лежи според него на контрол по реда на чл.577 ГПК, тъй като представлява по съществото си отказ да се извърши нотариално удостоверяване.

Този състав на съда счита, че в случая соченото възражение на ответни­ка, намерило израз и в оспорения акт на последния, в който е визиран ред за оспорване пред Окръжен съд – П., не може да бъде споделено.

В подобна хипотеза и при възникнал спор за подсъдност между общ и ад­министративен Съд – специален 5-членен смесен състав на съдии от ВКС и ВАС на РБ е приел в Определение №17 от 17.02.2011г. на ВАС по адм. д. № 2/ 2011г., че действието по издаване на справка по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписвания представлява адми­нистра­тив­на дейност, която съдията по вписванията е длъжен да извърш­ва по силата на изричната правна норма на чл.42 Правилника за вписванията.

С оглед на това е формиран краен извод, че последното представлява дължима административна услуга, поради което отказът му да я предостави подлежи на обжалване по реда на АПК пред съответния административен съд.

Освен за характера на производство в този съдебен акт на смесения състав се сочи, че тази административна услуга е дължима от съответния съ­дия по вписванията.

В случая сме изправени пред подобен казус, тъй като при подобно иска­не ответникът е формирал изричен отказ, мотивирайки се именно с причините, поради които административният Съд в горния случай е отказал да разгледа искането.

Следва да се посочи, че самият съдия по вписваният изрично в твърде подробните мотиви на определението си от 02.06.2010г. е направил извод, че всъщност или за молителя съществува възможност по част от искането си да получи “устна” справка след заплащане на съответната ДТ, а по друга, че по­добна възможност като “неуредена” се явява недопустима.

Досежно тези решаващи мотиви следва да се посочи, че съгласно нове­лата на чл.42 ал.1 от Правилника за вписванията/ПВ/ “Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книги­те за вписване. Справки могат да се правят и по регистъра по чл. 33, буква "л"”, като според ал.2 справките могат да са устни или писмени.

В тази връзка доразвито е в нормата на чл.44 ПВ, че “Писмените справки се състоят в издаване удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на ли­ца­та”.

В дадения казус е поискано да се удостовери писмено/устното удостове­ряване в случая очевидно не би могло да свърши работа на молителя, с оглед установяване срочността на подаване на частна жалба пред съд/ постъпването на жалба срещу акт на съдия по вписванията, представляващ отказ за нота­риал­но действие в СВ – А. и това под какъв номер и с каква дата и час същата е входирана.

Последното се извършва съгласно нормата на чл.32а ал.4 ПВ като жал­ба­та срещу отказа се записват в регистъра за отказите по чл.33, буква "л" ПВ към поредния номер, под който е записан самият отказ, и се подреждат в кни­гата по чл.33 буква "м" ПВ. Жалбата се записва и във входящия регистър.

Т.е. поискани са писмени справки под формата на удостоверения именно по цитираните регистри – за отказите и входящия и по книгата по чл.33 б.”м” ПВ.

В пълна мяра и третото искане – за представяне на заверен препис от пос­тъ­пи­лия и подаден от молителя документ/пощенски плик/ също представля­ва искане за извършване на административна услуга, тъй като за субекта опре­де­лено е налице интерес от това, защото по този начин за него се удостоверя­ват факти с правно значение по смисъла на § 1 т.2 б. “а” от ДР на Закона за администрацията.

Консеквентно това налага извода за отмяна изричния отказ на ответника, обективиран в неговото определение от 02.06.2011г., като преписката следва да му се изпрати за произнасяне по направеното искане, съобразно указанията, дадени в мотивите на този съдебен акт.

Разноски съдът не присъжда, тъй като по делото има представени до­казателства за платени единствено 10 лева ДТ за образуване на дело пред Съда, но такава такса всъщност не се дължи, тъй като жалбоподател е държа­вен орган.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІ отд., VІІ състав :

Р Е Ш И


ОТМЕНЯ изричен писмен отказ на съдия по вписванията в Служба по впис­ванията при Районен съд – А., обективиран в нарочно определе­ние от 02.06.2011г. по преписка №643 от същата дата, с който е отказано да се уважат исканията на Кмета на Община – Л. с адрес на призоваване гр.Л., ул.“В,” №18 за издаване на две удостоверения и копие от плик на пис­мо по цитираната преписка по описа на регистъра за справки, като НЕЗА­КОНО­СЪОБРАЗЕН.

ИЗПРАЩА административната преписка на съдия по вписванията в Служ­­ба по вписванията при РС – А. за постановяване на адми­нистративно решение по направеното пред него искане по преписка №643/02. 06.2011г., съобразно даденото в моти­ви­те на настоящото съдебно решение тъл­куване и прилагане на закона.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/