КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Заличаване на право на ползване след публична продан
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=4415
Страница 1 от 1

Автор:  Мирослав Раев [ 28 Май 2014, 15:02 ]
Заглавие:  Заличаване на право на ползване след публична продан

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2 / 04.03.2014г., гр.Димитровград


Днес, 04.03.2014г., Районен съд – Димитровград, Мирослав Раев – Съдия по вписванията, след като разгледа преписка вх.рег.№ 775/04.03.2014г. по описа на Служба по вписванията – Димитровград, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството се води по глава 54 от ГПК.
Постъпила е молба от В. Г. П. от гр.Симеоновград, действащ чрез пълномощника си адвокат Недялка Тодорова Тенчева, съдебен адрес: съгласно чл.42, ал.4 ГПК – ntencheva_kantora@abv.bg, с искане за заличаване на право на ползване на основание чл.175 от ЗЗД – погасяване на право на ползване, учредено след първа по ред ипотека, която е реализирана чрез публична продажба.
Съдията по вписванията като се запозна с молбата и приложенията към нея: един брой молба с искане за заличаване, копие от постановление за възлагане на недвижим имот от 16.03.2012г. и влязло в законна сила на 17.05.2012г., вписано под акт № 132, т.8, дв.вх.рег.№ 2033 от 18.05.2012г.; копие от договорна ипотека, вписана под акт № 24, том 1, дело 508, вх.рег.№ 1266 от 27.03.2009г.; копие на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот със запазване право на ползване, вписан под акт № 135, том 2, дело 186, вх.рег.№ 481 от 19.02.2010г.; адвокатско пълномощно; вносна бележка за платена държавна такса и три броя копия актове – съдебна практика, и след като ги съобрази с правната уредба, намира, че вписването следа да бъде отказано, поради следното:
Имотът, предмет на процесната молба се намира в гр.Димитровград, с оглед на което Съдията по вписванията при Районен съд – Димитровград е компетентен да се произнесе в настоящото охранително производство.
Представената молба за заличаване на право на ползване не кореспондира с нормата на чл.2 от ПВп, т.е. такъв акт за заличаване не е предвиден в Правилника за вписванията или в друг закон. Още повече не е в компетентността на съдията по вписванията да заличава права. В охранителното производство по вписване към настоящия момент се вписват, отбелязват и заличават единствено актове, но не и права.
Приложената към преписката съдебна практика не касае правото на ползване, същата е и противоречива, както на ниво окръжни съдилища, така и на ВКС. Правната уредба в Закона за задълженията и договорите /вкл. чл.175/ е стара, консервативна, не е в синхрон с Правилника за вписванията и не е предвидила как на практика при публична продажба следва да се погаси такова ограничено вещно право.
Предвид гореизложеното и на основание чл.32а, ал.1 от Правилника за вписванията, Съдията по вписванията при РС – Димитровград


О П Р Е Д Е Л И:


Оставя без уважение молбата на В. Г. П. от гр.Симеоновград, действащ чрез пълномощника си адвокат Недялка Тодорова Тенчева с искане за заличаване на право на ползване на основание чл.175 от ЗЗД – погасяване на право на ползване, учредено след първа по ред ипотека, която е реализирана чрез публична продажба и ОТКАЗВА заливането.

Да се впише определението в регистъра по чл. 33, б. „л” от ПВ и се подвърже ведно с екземпляр от молбата в книгата по чл. 33, б.”м” от ПВ.

Таксата за вписване, отбелязване и заличаване в случай на отказ не подлежи на възстановяване.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Хасково по реда на чл. 577 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му.

Съдия по вписванията:
/ Мирослав Раев /

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/