КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Делба без посочени площи на сгради и "ведно с подобренията"
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=26&t=4579
Страница 1 от 1

Автор:  Мирослав Раев [ 23 Мар 2016, 10:06 ]
Заглавие:  Делба без посочени площи на сгради и "ведно с подобренията"

РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 9 / 23.12.2015г., гр.Димитровград


Днес, 23.12.2015г., Районен съд – Димитровград, Съдия по вписванията – Мирослав Раев, след като разгледа преписка вх.рег.№ 49**/23.12.2015г. по описа на Служба по вписванията – Димитровград, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството се гледа по реда на глава 54 от ГПК.
Постъпила е преписка, изпратена на основание чл.10 ПВ от Служба по вписванията – Стара Загора за вписване на договор за доброволна делба на недвижими имоти акт № 8, том 11, рег.№19452 от 21.12.2015г. по описа на Нотариус Д. Н., рег.№ *** по регистъра на НК, с район на действие Старозагорски районен съд и вписана в Служба по вписванията – Стара Загора под акт №300, том Х, вх.рег.№ 15020 от 21.12.2015г.
Съдията по вписванията като се запозна с молбата на нотариус Д. Н. и приложенията към нея: осем екземпляри от договор за доброволна делба на недвижими имоти акт №8, том 11, рег.№ 19452 от 21.12.2015г. по описа на Нотариус рег.№ ***, вписана в СВ – Стара Загора под акт № 300, том Х, вх.рег.№ 15020 от 21.12.2015г.; удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 ДОПК изх.№ ДО003580/26.11.2015г. от Отдел „Приходи“ при община Димитровград; три броя декларации по чл.264, ал.1 ДОПК /по един екз. за тримата съделители/ и вносна бележка за платена държавна такса от 43,74 лв. по сметка на Агенция по вписванията – Имотен регистър, и ги съобрази с правната уредба, намира, че вписването следва да бъде оставено без уважение поради следното:
Предмет на договора за доброволна делба на недвижими имоти е апартамент в гр. Стара Загора и УПИ /дворно място/ заедно с постройки, подобрения и приращения, находящо се в село Върбица, общ. Димитровград, поради което съдията по вписванията при Районен съд – Димитровград е компетентен да се произнесе в охранителното производство по вписване.
Имотът в договора за доброволна делба, отнасящ се за вписването в Служба по вписванията – Димитровград, а именно: ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ по актуална скица от 1228,12 кв.м., а по нотариален акт с площ от 1125 кв.м., находящо се в село Върбица, общ. Димитровград, област Хасково, представляващо УПИ V – 259 в квартал 36 по подробния устройствен план на село Върбица, утвърден със заповед № 937 от 1989г., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване, заедно всички постройки, подобрения и приращения в него, в това число двуетажна масивна жилищна сграда, масивна жилищна сграда – лятна кухня, три паянтови стопански постройки – плевня, обор и тоалетна, с граници на дворното място: от изток – улица; от запад: - УПИ VI – 258; от север – УПИ IV – 260 и от юг – улица, падащ се в дял на НЕДЯЛКА КОЛЕВА ЛОЗЕВА, ЕГН: 7506238595, с постоянен адрес: гр.Хасково, ж.к. „Орфей“ бл.№ 34, вх.Б, ет. 5, ап. 54 не отговаря на изискванията на чл.6, ал.1, б.“в“ от ПВ за описание на имота - не е посочена застроената площ на всички описани постройки, попадащи в дворното място.
Освен това, формулировката “заедно с всички подобрения и приращения в имота“ дава възможност за двуяко тълкуване, за предположение, че същите са недвижими вещи, движими такива или и двете, поради неиндивидуализирането им в договора за доброволна делба. Ако същите /всички или част от тях/ представляват недвижими имоти, то те следва да се индивидуализират съгласно по-горе сочената нормативна уредба. Договорът за доброволна делба е актът, документът, който подлежи на вписване и като такъв следва да отговаря на изискванията на чл.6 от ПВ – разпоредба, която е с императивен характер, поради което липсващата индивидуализация не може да бъде преодоляна с допълнителни доказателства – скици и приложени удостоверения за данъчна оценка. Общата формулировка “всички подобрения и приращения в имота“ не позволява да се направи и категоричен извод за размерите на материалния интерес на сделката, и на внесената държавна такса, защото не е ясно дали всички недвижими имоти фигурират в приложеното удостоверение за данъчна оценка, както и дали са платени дължимите данъчни задължения за същите, за което обстоятелство съдията по вписванията следва да следи /аргумент чл. 264, ал.1 и чл.265 от ДОПК/.
С оглед на гореизложеното и на основание чл.32а, ал.1 от Правилника за вписванията съдията по вписванията при РС - ДимитровградО П Р Е Д Е Л И:


Оставя без уважение молбата на Нотариус Д. Н., рег.№ *** по регистъра на НК, с район на действие Старозагорски районен съд с искане за вписване на договор за доброволна делба на недвижими имоти акт № 8, том 11, рег.№19452 от 21.12.2015г. по описа на същия, вписан в Служба по вписванията – Стара Загора под акт № 300, том Х, вх.рег.№ 15020 от 21.12.2015г. и ОТКАЗВА вписването.
Да се впише определението в регистъра по чл.33, б. “н“ от ПВ и се подвърже ведно с екземпляр от молбата в книгата по чл.33, б. “о“ от ПВ

В случай на отказ от вписване, отбелязване и заличаване платената държавна такса не подлежи на възстановяване.

Препис от определението за отказ да се изпрати на всички съделители по договора за доброволна делба и на Нотариус Денчо Недялков, рег.№ 181 по регистъра на НК, с район на действие Старозагорски районен съд.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Хасково по реда на чл.577 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаването му.

Съдия по вписванията:
/Мирослав Раев/

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/