КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 30 Окт 2020, 00:46

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: заличаване на 'неправилно' вписана възбрана
Ново мнениеПубликувано на: 26 Авг 2011, 12:04 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 359
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №
гр. Варна, 25.08.2011г.
Варненски окръжен съд в закрито съдебно заседание, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ
ЧЛЕНОВЕ: ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА
КОНСТАНТИН ИВАНОВ
като разгледа докладваното от съдията Славов ч. гр. дело № 1423/11г., намира следното:
Производството е образувано по частна жалба на „Овърсийз-Хоризонт” ООД, гр. Варна, срещу определение № 415 от 05.07.11г., постановено от съдия по вписванията при СВ-Варна по молба вх. № 15260/05.07.11г., с което е отказано заличаване на обезпечителна заповед под № 229, т. ХІІ, вх.р. 24866/2010г., вписана съгласно разпореждане на съдия по вписванията по молба с вх. р. № 25779/09.12.10г. на СВ-Варна, подадена от „Овърсийз-Хоризонт” ООД, гр. Варна, на осн. чл. 402, ал. 3 от ГПК вр. чл. 31 от ПВ, на осн. чл. 280 от ЗСВ. В частната жалба се твърди, че постановения отказ е незаконосъобразен, тъй като вписването на възбраната е извършено въз основа на обезпечителна заповед, издадена по гр.д. № 2361/10г. на ВОС, с която обаче не е наложена от съда обезпечителна мярка „възбрана” на описаните два недвижими имота, а спиране на изпълнително дело № 20108080400368 по описа на ЧСИ З. Д., гр. Варна. Въпреки ясно посочената мярка, СВ-Варна е вписала възбрана върху имотите на дружеството, поради което е и подадената от 05.07.11г. молба за заличаване на вписаната възбрана. Не се споделя извода на съдията по вписванията, че е необходим акт на съда за заличаване на възбраната по арг. от чл. 31 от ПВ, тъй като в случая липсва изобщо акт на съда за налагане на възбраната. Поддържа се, че в ПВ липсва ясно регламентиран ред за заличаване на възбрана, вписана при липсата на акт за допускането й, както и за заличаване на акт, неподлежащ на вписване, но вписан, каквато е обезпечителната заповед за спиране на изпълнителни действия. Претендира се отмяна на постановения с горното определение отказ.
В мотивите на обжалваното определение за отказа е посочено, че от приложените с молбата за заличаване на вписаната възбрана документи е видно, че възбрана върху имотите не е следвало изобщо да бъде вписвана, тъй като в обезпечителната заповед такава мярка няма допусната. Изхождайки обаче от нормата на чл. 402, ал. 3 от ГПК, съдиято по вписванията счита, че заличаването на възбраната и отмяната на други обезпечителни мерки следва да става само въз основа на влязло в сила определение на съда, каквото в случая няма. Приема се още, че вписването на 09.12.10г. на възбраната върху имотите е нищожно, тъй като посоченото обстоятелство не е подлежало на вписване. Вън от компетентостта на съдията по вписванията е да се произнася по въпроса дали вписването е било нищожно или недопустимо. Липсва основание за заличаване на вписаната възбрана /съдебен акт/, поради което и на осн. чл. 32а от ПВ е постановен обжалвания отказ.
Видно от получения на 22.08.11г. отговор от ЧСИ З. Димитров, че по изпълнително дело № 201008080400368 няма вписани възбрани върху посочените недвижими имоти.
Видно от полученото копие на пълната преписка по постановения отказ на СВ-Варна, че с молба вх. № 25779/09.12.10г. на СВ-Варна „Овърсийз-Хоризонт” ООД, гр. Варна чрез двамата си упълномощени адвокати е подало до СВ-Варна молба, с която е представена издадената по гр.д. № 2361/10г. на ВОС обезпечителна заповед, описвайки точно допуснатата от съда обезпечителна мярка. Отправеното до СВ-Варна искане е било да се разпореди вписването на тази обезпечителна заповед и съобщаване на вписването на конституираните по горното дело двама ответници. С разпореждане от 09.12.10г. съдия по вписванията /без да е посочил името си/ е разпоредил да се впише обезпечителната заповед в книгата за възбрани по партидите на страните и по отношение на описаните недвижими имоти.
Частната жалба е подадена в срок против подлежащ на обжалване акт и от субект с наличието на надлежна активна процесуална легитимация, поради което частната жалба е допустима, а по същество е неоснователна по следните съображения:
Действително с издадената по гр.д. № 2361/10г. обезпечителна заповед, въз основа на определение № 3825/08.12.10г. на ВОС, не е постановено обезпечение на предявените от „Овърсийз-Хоризонт” ООД, гр. Варна искове против „Ол сийз България” ЕООД, гр. Варна и „Първа инвестиционна банка” АД, гр. София чрез налагане на възбрана върху описаните имоти, а спиране на изпълнението по изпълнително дело № 201008080400368 на ЧСИ З. Димитров. Въпреки това обаче, съдията по вписванията е наредил и е извършено вписване на възбрана върху недвижимите имоти.
Настоящият състав на съда счита, че при липсата на наложена от съда възбрана, но вписана такава, съдията по вписванията не е компетентен да преценява дали извършеното вписване на тази възбрана съставлява нищожно или недопустимо вписване в имотния регистър, а отправената молба за заличаване на възбраната не може да бъде уважена, тъй като не са налице предпоставките на чл. 31 от ПВ, съответстващи на чл. 402, ал. 3 от ГПК – издаден акт на съда, наложил възбраната. Такава преценка не може да се извърши и от настоящия орган в рамките на настоящото производство, тъй като съдът се произнася само относно законосъобразността на постановения отказ. Единствения способ за защита на жалбоподателя е използването на съдебното исково производство за установяване на нищожността или недопустимостта на извършеното вписване /по подобие на иска за установяване нищожност или недопустимост на вписване в търговския регистър, но при съобразяване на общата родова подсъдност по чл. 103 от ГПК/. По горните съображения постановения отказ следва да бъде потвърден, поради което съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба от на „Овърсийз-Хоризонт” ООД, гр. Варна, срещу определение № 415 от 05.07.11г., постановено от съдия по вписванията при СВ-Варна по молба вх. № 15260/05.07.11г., с което е отказано заличаване на обезпечителна заповед под № 229, т. ХІІ, вх.р. 24866/2010г., вписана съгласно разпореждане на съдия по вписванията по молба с вх. р. № 25779/09.12.10г. на СВ-Варна, подадена от „Овърсийз-Хоризонт” ООД, гр. Варна, на осн. чл. 402, ал. 3 от ГПК вр. чл. 31 от ПВ, на осн. чл. 280 от ЗСВ
Определението може да се обжалва с частна жалба в 1-седмичен срок от получаването му от жалбоподателя, пред ВКС при наличието на предпоставките на чл. 280, ал. 1 от ГПК, по арг. от чл. 274, ал. 3, т. 1 от ГПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: заличаване на 'неправилно' вписана законна ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 08 Фев 2012, 12:14 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
Определение № 3602 от 22.10.2009 г. на ОС - Варна по ч. гр. д. № 2184/2009 г., II ГО, докладчик съдията Мариана Христова

чл. 274 ГПК
чл. 402 ГПК
чл. 577, ал. 1 ГПК
чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗППДОбП /отм./
чл. 19, ал. 1 ПВп
чл. 179 ЗЗД
§ 8, ал. 1 от ПР към ЗИД на ЗПСК

Съдията по вписванията следва да бъде сезиран с искане за заличаване, но към него трябва да са приложени документите по чл. 19, ал. 1 ПВ - нотариално заверено съгласие на кредитора или влязло в сила решение на съд, с който се постановява заличаването.

--------------------------------------------------------------------------------

Производството е по реда на чл. 577, ал. 1, вр. чл. 274 ГПК.

Образувано е по частна жалба по вх. № 24/09,10,2009г. на "П." АД срещу Отказ № 1219/09.10.2009г. обективиран в определение от същата дата на Съдия по вписванията при ВРС, подвързан в книга на отказите под № 19, том VII/2009 г., за заличаване на вписана законна ипотека и възбрана.

Въззивникът твърди, че определението е неправилно и моли за неговата отмяна. Излага, че в рамките на проведено съдебно производство от АСПК срещу "П. И." АД по искове за неустойки за неизпълнение на приватизационния договор в частта за Инвестиционната програма и програмата за трудова заетост, и неплатени дължими вноски от покупната цена, в полза на АСПК са допуснати обезпечителни мерки запори върху акции от капитала на "П." АД. Издадени са два изпълнителни листа, по които е образувано срещу "П. И." АД изп. д. № 20073110401136 по описа на СИС при ВРС. По изпълнителното дело по искане на съдебния изпълнител е наложена възбрана върху имота на "П." АД, извършен е опис и предстои насрочване на публична продан. За обезпечаване на всички евентуални вземания на държавата, произтичащи от неизпълнение на приватизационния договор от 29.09.1997г., на 24.04.2009г., на основание § 8, ал. 1 от ПР към ЗИД на ЗПСК и по молба на АСПК, е вписана законна ипотека върху собствения на дружеството имот.

Претендира да бъде отменен отказът за заличаване на вписаната законна ипотека и възбрана.

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Съдията по вписванията е сезиран с молба от "П." АД, вх. № 24/09.10.2009г. за заличаване на законна ипотека вписана под том I, акт № 84, дв. вх. рег. № 7171/24.04.2009г., върху собствен на дружеството имот, а именно: ПИ № *****.****.***, стар идентификационен № *******, с площ 833кв. м., находящ се в гр. В., ул. "П.", имотна партида № *****, в полза на Агенция за следприватизационен контрол /АСПК/, на основание § 8, ал. 1 от ПР към ЗИД на ЗПСК, ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм., бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008г., за обезпечение на вземанията на държавата произтичащи от неизпълнение на Договор за приватизационна продажба сключен, на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗППДОбП /отм./, на 29.09.1997г., между държавата и "П. И." АД, като дружество на работници и служители.

В молбата твърди, че "П. И." АД е собственик само на 6284бр. акции, съставляващи едва 2,23 % от капитала на "П." АД. Твърди, че няма качеството "приватизирано дружество" по смисъла на § 8, ал. 1 от ПР към ЗИД на ЗПСПК, както и че ипотеката е вписана при нарушение на процесуалния закон.

За да постанови обжалвания отказ, съдията по вписвания е приел, че не са налице предпоставките за заличаване на ипотеката по чл. 19 от Правилник за вписванията, вр. чл. 179 от ЗЗД. Приел е и че възбрана, наложена от съдията по вписвания, може да бъде заличена не чрез заявление, а с молба до съда и влязло в сила определение за вдигане на обезпечителни мерки по чл. 402 ГПК.

Определението е правилно:

Съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от Правилник за вписванията и чл. 179 ЗЗД, за да бъде заличено вписване на ипотека, следва да е налице писмено съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма или влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването. Не е предвидено изключение за законни ипотеки вписани в полза на АСПК по реда на § 8, ал. 1 от ПР към ЗИД на ЗПСП К. Настоящият състав приема, че не съдията по вписванията, а съдът е компетентен да прецени налице ли са предпоставките за заличаване. Съдията по вписванията следва да бъде сезиран с искане за заличаване, но към него трябва да са приложени документите по чл. 19, ал. 1 ПВ - нотариално заверено съгласие на кредитора или влязло в сила решение на съд, с който се постановява заличаването. Такива не са приложени към молба от "П." АД, вх. № 24/09.10.2009г. Затова, отказът да се заличи вписаната законна ипотека е правилен и следва да се остави в сила.

В молбата на "П." АД, вх. № 24/09.10.2009г. няма искане да бъде заличена вписана възбрана в полза на АСПК върху собствения на дружеството имот. Съответно обжалваният акт - Отказ № 1219/09.10.2009г., макар в мотивите му да са изложени съображения за недопустимост на заличаване на вписана от съдията изпълнител възбрана, няма изричен диспозитив за отказ да се заличи вписана възбрана. Твърдения за наложена от съдията изпълнител възбрана в полза на АСПК върху имот на "П." АД се съдържат едва във въззивната жалба. Поради изложеното, съдът намира, че производството по въззивната жалба срещу Отказ № 1219/09.10.2009г. в частта срещу извършения отказ за заличаване на вписана възбрана е недопустимо и следва да бъде прекратено.

Воден от изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ в сила Отказ № 1219/09.10.2009г. обективиран в определение от същата дата на Съдия по вписванията при ВРС, подвързан в книга на отказите под № 19, том VII/2009г., за заличаване на вписана законна ипотека.

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивната частна жалба на "П." АД срещу Отказ № 1219/09.10.2009г. обективиран в определение от същата дата на Съдия по вписванията при ВРС, подвързан в книга на отказите под № 19, том VII/2009г., в частта за заличаване на вписана възбрана.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на препис от същото от страните с частна жалба пред Върховен касационен съд.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов