КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 19 Сеп 2020, 17:55

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: изпълнение на задълженията по чл. 129, ал.2 ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 11 Яну 2010, 13:43 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...
Врачанският окръжен съд гражданско отделение
в закрито заседание на девети март две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Р.С.
ЧЛЕНОВЕ:Е.С.
И.И.

Като разгледа докладваното от съдията Р. *** по описа за 2009 г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274-279, вр.чл. 577,ал.1 ГПК.
Образувано е по частна жалба на И.Ц.М. със съдебен адрес София,адв.П. Г.,срещу определение от от 16.02.2009 год.,с което съдията по вписванията при служба по вписванията, гр.Оряхово,на основание чл. 32 а от Правилника за вписванията, е отказал вписване на искова молба подадена от жалбоподателя с правно основание чл. 19 ал.3 от ЗЗД.
Оплакването е за незаконосъобразност на атакувания съдебен акт,поради нарушени материалноправни норми при постановяването му.Поддържа,се че изискванията на Правилника за вписвания неправилно се тълкуват и се прилагат от съдията по вписвания,тъй като се касае до конститутивен иск по чл. 19 ал.3 от ЗЗД и част от изискванията не били приложими в тази хипотеза.Наведен е и довод ,че преди да постанови отказа си съдията по вписвания е следвало да приложи и нормата на чл. 540 от ГПК,която препраща към правилата на исковото производство.Иска се отмяна на обжалваното определение ,като съдът разпореди на съдията по вписванията да извърши исканото от молителя вписване.
Съдът,след като обсъди доказателствата по делото и като разгледа жалбата по реда на чл. 278 от ГПК, намира за установено следното:
Жалбата е подадена от легитимирана страна,в законоустановения за това срок и при спазване на изискванията за редовност по чл. 275 от ГПК, поради което е процесуално допустима.
Разгледана по същество,същата е основателна.
С атакуваното определение,съдията по вписванията е отказал да извърши вписване на искова молба ,основана на чл. 19 ал.3 от ЗЗД за обявяване за окончателен на сключен между частния жалбоподател и "Т."АД/в несъстоятелност/ предварителен договор за продажба на недвижими имоти,след като е направил преценка, че за да впише исковата молба, съгласно чл.12 ал. 1 от Правилника за вписванията тя следва да отговаря на изискванията на чл. 6 от същия.
Към молбата, с която е поискано вписване не е приложено удостоверение за данъчна оценка на имотите и не може да бъде определена такса "вписване".Ответникът не е индивидуализиран, съгласно изискването на чл. 6 буква "а" от Правилника за вписванията. Не е представил документи за собственост върху претендираните имоти, от които да е видно вписани ли са актовете за имотите предмет на исковата молба.
Не се споделят наведените в частната жалба доводи за незаконосъобразност на атакувания акт, поради нарушени материалноправни норми.
Вписването на исковите молби се извършва по разпореждане на съдията по вписванията, в чийто район се намира имотът/аргумент от чл. 570 от ГПК и чл. 7 от ПВ/.
Преди да започне производството по вписване,исковата молба се подава в регистратурата на съда,който е компетентен да разгледа и реши спора по делото.След резолюция на съдия от съответния съд ищецът или неговият пълномощник се снабдяват с придружително писмо ,издадено от съда. Производството по вписване започва по писмена молба.За да се извърши вписването,лицето следва да предостави подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на делото,както и препис или препис-извлечение от молбата/чл.12,ал.1 от ПВ/.С цел установяване стойността на имота-предмет на исковата молба,се представя и удостоверение за данъчна оценка.Въз основа на него съдията по вписванията определя дължимата държавна такса.С измененията в Правилника за вписванията /ДВ,бр.67 от 2005 год./,в чл. 12,ал.1 бе добавено ново изискване към съдържанието на исковата молба. Това е изискване за точност и пълнота на описанието на недвижимия имот,съгласно изискванията на чл. 6,б."в" от ПВ.Точното описание на имотите в исковата молба според новото изискване е една гаранция за точното описание на спорния имот и в бъдещото решение на съда по спора,както и за една тъждественост на имота с този акт с описанието му в службата по вписвания.
Правилен е и се споделя,от решаващият състав на съда другия наведен довод в частната жалба за това,че преди да се произнесе с атакувания акт и след като е констатирал нередовност на акта ,чието вписване се иска, съдията по вписванията е следвало да приложи препращащата норма на чл. .540 ГПК.
Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал.2 във вр. с чл.128 т.2 ГПК и чл. 6 от ПВ,към която препраща чл. 540 ГПК, видно от която правна норма за охранителните производства,освен общите правила на ГПК, следва да се прилагат съответно и правилата на исковите производства,при нередовност на акта,чието вписване се иска ,каквато нередовност в случая се явява липсата на приложен документ за внесена държавна такса и констатираното несъответствие на исковата молба подлежаща на вписване с изискванията на чл. 6 от ПВ.Следователно съдията по вписванията е следвало в изпълнение на задълженията си по чл. 129, ал.2 ГПК да съобщи на заинтересуваната страна да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности и едва след като не бъдат отстранени същите в указания срок,да упражни правомощията си ,като откаже исканото вписване.
Допуснатото нарушение е самостоятелно основание,обуславящо отмяната на обжалваното определение,без да бъдат обсъждани по същество наведените с жалбата доводи и връщане на преписката на съдията по вписванията за изпълнение на процедурата по чл. 129, ал.2 ГПК чрез изпращане на съобщение до заинтересуваната страна.
Мотивиран от горното ,ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,в настоящият му състав

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ по реда на чл. 577 ГПК определение от 16.02.2009 г. на съдия по вписванията при СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА, гр.Оряхово,с което е отказано вписване на искова молба по чл. 19 ал.3 от ЗЗД с ищец И.Ц.М. и ответник "Т."АД /в несъстоятелност/ вх.№1654 от 23.10.2008 год. в регистъра на ВрОС и е образувано гр.д.№756/2008 год. по описа на съда.
ВРЪЩА ДЕЛОТО на съдия по вписванията при Служба по вписванията, гр.Оряхово за изпълнение на дадените с настоящото определение указания.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: изпълнение на задълженията по чл. 129, ал.2 ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 04 Юли 2010, 09:58 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

Врачанският окръжен съд гражданско отделение

в закрито заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:РОСИЦА ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:Цветана Михайлова

Радослава Симеонова

При участието на прокурора
секретар

Като разгледа докладваното от съдията Радослава Симеонова ч.гр. дело N`434 по описа за 2010 г.

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.577,във вр. с чл.274 и сл. от ГПК.

С определение №2 от 01.06.2010 год. по преписка вх.№ №1549/01.06.2010 год.по входящия регистър на Служба по вписвания гр.Бяла Слатина ,съдията по вписвания е отказал да впише договор за замяна №36-04-08 от 19.12.2008 год.на земеделски земи сключен между министъра на земеделието и храните чрез пълномощника му инж.Н Ц Т и "Феърплей Аграрен фонд "АД,гр.София.

Срещу постановеното определение е подадена частна жалба от "Феърплей Аграрен фонд"АД,със седалище и адрес на управление -гр.София чрез пълномощник юрисконсулт Р И Б , с искане за неговата отмяна и постановяване на определение , с което да бъде разпоредено вписване на договора за замяна.Излагат се подробни съображения ,касаещи неправилност на обжалваното определение.

Врачанският окръжен съд ,като разгледа подадената частна жалба ,с оглед наведените в същата ,пороци на атакувания съдебен акт, намира за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима-подадена е от лица с право на жалба,в рамките на преклузивния срок визиран в закона и срещу акт подлежащ на съдебен контрол.

Разгледана по същество е основателна при следните правни съображения:

За да постанови обжалвания отказ,съдията по вписвания е приел в мотивите на постановеното определение , че актът , чието вписване се иска ,подлежи на вписване,съгласно разпоредбата на чл.4,б."а" от Правилника за вписвания ,но доколкото при подписване на договора за замяна ,страните само са се подписали без да изпишат трите си имена ,според установеното в чл.580 т.6 от ГПК и 589 ал.2 от ГПК, е отказал да извърши исканото действие.В мотивите си ,съдията по вписвания се е позовал на чл.576 от ГПК и е приел ,че нотариалното действие е нищожно , а от тук и договорът за замяна.

Жалбоподателят се е позовал на нормата на чл.3 ал.2 от ПВ,като е изложил съображения ,че в разглеждания случай липсва нотариално производство ,нотариално удостоверяване и нормите,с които съдията по вписванията е мотивирал отказа си в разглеждания случай са неприложими.Отделно от това са изложени съображения ,че съдията по вписвания ,няма компетентност да се произнася по валидността на акта подлежащ на вписване.

Съгласно чл.569 от ГПК,вписванията,отбелязванията и тяхното заличаване в случаите предвидено от закона , съставляват нотариално производство ,осъществяването на което когато касае недвижими имоти ,изрично е предоставено на съдията по вписванията от службата по вписванията ,в чийто район се намира имотът- чл.570 ,ал.1изр.второ ГПК.Самото вписване обхваща комплекс от действия ,регламентирани в Правилника за вписванията.В този смисъл е и Определение №127 от 26.03.2010 г. по ч.гр.д.№77/2010 год.,ІІ г.о ГК на ВКС.

С оглед горното ,не се споделя наведения довод ,че в случая нямало нотариално производство и нотариално удостоверяване.

Неправилно жалбоподателят се позовова и на чл.3 ал.2 от ПВ.В разглеждания случай се вписва договор за замяна ,а не акт на държавен орган.

Правилен е и се споделя последния довод на жалбоподателя,че съдията по вписванията може да откаже вписване в нотариалните книги ,само ако актът не подлежи на вписване,ако не е съставен съобразно изискванията за форма,предвидена в закона и ПВ,както и ако актът няма необходимото съдържание.

Съдията по вписвания ,обаче не е компетентен да проверява валидността на вписвания акт и дали са спазени специалните изисквания на закона.В този смисъл е и постановеното по новия процесуален ред и поради това имащо задължителен характер Определение №109 от 05.03.2009 год. по ч.т.д.№375/2008 год. на ВКС ,Іт.о ,в което е подчертана недопустимостта в рамките на охранителното производство /и в производството по чл.577 ГПК/ да бъде извършвана проверка на материалноправните предпоставки на акта,чието вписване се иска.

Съгласно разпоредбата на чл.129 ,ал.2 ,към която препраща чл.540 ГПК,видно от която правна норма за охранителните производство ,освен общите правила на ГПК,следва да се прилагат съответно и правилата на исковото производство ,при нередовност на акта ,чието вписване се иска ,каквато нередовност в случая се явява неизписването на трите имена на подписалите договора за замяна ,съдията по вписванията е следвало в изпълнение на задълженията си по чл.129 ,ал.2 ГПК да съобщи на заинтересуваната страна да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности и едва след като те не бъдат отстранени в указания срок ,да упражни правомощията си ,като откаже исканото вписване.Следва да се отбележи ,че в разглеждания случай не липсва подпис/лицата сключили договора са се подписали/.Те могат да се явят пред нотариус ,да изпишат трите си имена и потвърдят подписите.

Допуснатото нарушение е самостоятелно основание ,обуславящо отмяната на обжалваното определение.Като не е провел процедурата по чл.129 от ГПК,съдията по вписвания е постановил незаконосъобразно определение ,което предвид на това подлежи на отмяна.Следва преписката да бъде върната на съдията по вписванията за извършване на процедурата по чл.129 ,ал.2 от ГПК.

Мотивиран от горното ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в настоящият му състав

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ по реда на чл.577 от ГПК определение №2 от 01.06.2010 год. на съдия по вписванията при Служба по вписванията,гр.Бяла Слатина,с което е отказано вписването на Договор за замяна №36-04-08 от 19.12.2008 год.сключен между министъра на земеделието и храните и "Феърплей Аграрен фонд "АД със седалище и адрес на управление гр.София.

ВРЪЩА преписката на съдия по вписванията при служба по вписванията ,гр.Бяла Слатина за изпълнение на дадените с настоящото определение указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.........
ЧЛЕНОВЕ:
1..........
2..........


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: 129, ал.2 ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 24 Окт 2011, 14:21 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...
град Враца,21.02.2011 год.

Врачанският окръжен съд,гражданско отделение,в закрито заседание на 21.02.2011 год. в състав:

Председател:ПЕНКА ПЕТРОВА

Членове:МИРОСЛАВ ДОСОВ

ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА

като разгледа докладваното от съдията Досов ч.гр.дело №44/2011 год.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.577 във вр. с чл.274 и сл. от ГПК.

С определение №1/12.01.2011 год.,постановено по преписка вх.№3406/ 16.12.2010год.по входящия регистър на Служба по вписвания гр.Козлодуй,съдията по вписванията е отказал да впише анекс №20/15.12.2010г. към договор №20/16.10.2008г. за учредяване право на строеж върху общински терен,сключен между О. К.,представлявана от *** Р. М. и Ц. А. Л.
Срещу постановеното определение е подадена частна жалба от Община Козлодуй с искане за неговата отмяна и постановяване на определение,с което или да бъде разпоредено вписване на анекса,или да бъде констатирано вписването му в хипотезата на чл.577,ал.3 от ГПК.Излагат се подробни съображения,касаещи неправилността на обжалваното определение.
Жалбата е процесуално допустима-подадена е от лице с правен интерес във визирания в ГПК срок срещу подлежащ на съдебен контрол акт.
След анализ на събраните доказателства,във връзка с доводите на жалбоподателя,настоящият състав приема за установено от фактическа страна следното:

С определение №13/16.12.2010 год. по преписка вх.№3406/16.12.2010год. съдията по вписванията при Служба по вписванията-гр.Козлодуй е отказал да впише анекс №20/15.12.2010г. към договор №20/16.10.2008г. за учредяване право на строеж върху общински терен,сключен между О. К., О. В. представлявана от *** Р. М. и Ц. А. Л..За да постанови обжалвания отказ,съдията по вписванията е приел в мотивите на определение №13,че с представения анекс се променя раздел I в член 1 от Договора по отношение характеристиката на договорения имот,като вместо “е част от поземлен имот с идентификатор 37798.512.128 с площ 5263 кв.м.”,въз основа на издадена нова скица №5384/09.12.2010г. на АГКК следва да се чете “поземлен имот с идентификатор 37798.512.204,находящ се на ул.”Т.”№* в гр.К.,с площ 240кв.м.,с трайно предназначение на територията-урбанизирана и начин на трайно ползване за друг обществен обект,комплекс”.При това положение съдията по вписванията е констатирал,че се прави поправка на вече вписан договор за продажба на право на строеж,тъй като е посочен имот с нов идентификатор и нова площ и при продадени на търг 180 кв.м. от първоначално посочения имот в анекса е посочена квадратура от 240 кв.м.Отбелязал е,че няма приложени доказателства за учредено право на строеж върху още 60 кв.м,а в анекса не е посочено,че тези 180 кв.м. са част от имот,целия с площ от 240кв.м.И е заключил,че не може с анекс да се променя изцяло предмета на договора и че в конкретния случай се касае за изцяло друг имот.

Този отказ е обжалван от Община Козлодуй,представлявана от *** Р. М.,и въз основа на жалбата е образувано ч.гр.дело №870/2010 год. по описа на ОС-Враца,който се е произнесъл с определение №3/04.01.2011 год.С това определение обжалвания отказ,обективиран в определение №13 от 16.12.2010 г.,е отменен на основание чл.577 от ГПК,а преписката е върната на съдия по вписванията при Служба по вписванията гр.Козлодуй за изпълнение на процедура по чл.129,ал.2 от ГПК.За да постанови своето определение,съставът на ВОС е приел,че съдията по вписванията може да откаже вписване само ако актът не подлежи на вписване, ако не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидена в закона и ПВ,както и ако актът няма необходимото съдържание.И изрично е посочил,че съдията по вписвания не е компетентен да проверява валидността на вписвания акт и дали са спазени специалните изисквания на закона,като се е позовал и на актуална практика на ВКС,в която е подчертана недопустимостта в рамките на охранителното производство и в производството по чл.577 ГПК да бъде извършвана проверка на материалноправните предпоставки на акта,чието вписване се иска.Но,позовавайки се на нормата на чл.540 от ГПК,е приел,че за охранителните производства освен общите правила на ГПК следва да се прилагат и правилата на исковото производство.И при нередовност на акта,чието вписване е поискано,съдията по вписванията е следвало в изпълнение на задълженията си по чл.129,ал.2 ГПК и да да укаже на молителя в едноседмичен срок да представи доказателства,че по силата на заснемане на имота,в който следва да се реализира ОПС,извършено от Агенция по кадастъра,за процесния поземлен имот е предоставен самостоятелен и нов идентификатор №37798.512.204 с площ на имота 240кв.м.,която по същество съставлява част от посочения в договора от 2008г. УПИ I с идентификатор №37798.512.128 и площ на имота 5263 кв.м.И ако допуснатите нередовности не бъдат отстранени,да упражни правомощията си,като откаже исканото вписване.

След връщане на преписката съдията по вписванията е изпълнил указанията на ВОС,като е указал на страните по договор №20/16.10.2008г. да представят доказателства за посочените по-горе обстоятелства.Указанията са изпълнени,като е представено Удостоверение изх.№99-103-06010-89/11.01.2011 год.,издадено от Служба по геодезия,картография и кадастър-гр.Враца,според което имот с идентификатор №37798.512.204 и имот с идентификатор №37798.512.128 са два различни имота с различни административни адреси.заснети по кадастралната карта на гр.Козлодуй,одобрена със Заповед №РД-18-89/11.12.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК.В удостоверението е посочено също,че от одобряването на КККР до 11.01.2011 год. не е имало промяна на границите на двата поземлени имота.

Изложените в удостоверението факти,прецени във връзка с представените вече документи,са мотивирали съдията по вписванията да приеме,че се касае за два различни имота,които са самостоятелно обособени преди датата на учредяване правото на строеж и изменение(поправка) на вече вписания договор №20/16.10.2008 год. може да се направи само с нов договор,но не и с анекс.При тези си мотиви съдията по вписванията е счел,че анекса не е съставен съобразно изискванията за форма и е постановил отказа,чиято законосъобразност е предмет на настоящето дело.

При така изясненото от фактическа страна се налага правният извод за незаконособразност на обжалваното определение №1/12.01.2011 год.,постановено по преписка вх.№3406/16.12.2010год. по входящия регистър на Служба по вписванията-гр.Козлодуй.Съображения:

На първо място,налице е императивната по своя характер норма на чл.577,ал.3 от ГПК,която посочва какви са последиците при отменен от съда отказ-вписването се смята за извършено от момента на подаване на молбата за него.В случая първият отказ,обективиран в определение №13/16.12.2010 год. на съдия по вписванията,е отменен с определение №3/04.01.2011 год. на ОС-Враца по ч.гр.дело №870/2010 год,което е окончателно.Затова следва да се приеме,че поисканото вписване вече е извършено и не е в правомощията на съдията по вписванията да постанови повторен отказ-дадените с определение №3/04.01.2011 год. указания не могат да дерогират действието на ГПК.

На второ място,представеното Удостоверение изх.№99-103-06010-89/ 11.01.2011 год.,издадено от Служба по геодезия,картография и кадастър-гр.Враца, не съдържа нови факти-същите факти са посочени и в скица №5384/ 09.12.2010 год.,представена със заявлението за вписване на анекс №20/15.12.2010 год. на 16.12.2010 год.,и не могат да бъде самостоятелно основание за отказ.

И на последно място,мотивът на съдията по вписванията,че анекса не е съставен съобразно изискванията за форма не намират опора в Закона и доказателствата по делото-той е съставен в писмена форма и от него може да се изведе волята и съгласието на страните.А дали някоя от тях упражнява правата си превратно не е предмет на изследване в охранителното производство.

Водим от горното и на основание чл.577 от ГПК Окръжен съд-Враца

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение №1/12.01.2011 год.,постановено по преписка вх.№3406/16.12.2010год. по входящия регистър на Служба по вписвания гр. Козлодуй,с което съдията по вписванията е отказал да впише анекс №20/ 15.12.2010г. към договор №20/16.10.2008г. за учредяване на право на строеж върху общински терен,сключен между О. К.,представлявана от *** Р. М. и Ц. А. Л..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........... ЧЛЕНОВЕ:1.......... 2..........


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: изпълнение на задълженията по чл. 129, ал.2 ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 24 Окт 2011, 15:07 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №...

Врачанският окръжен съд гражданско отделение
в закрито заседание на четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Р. И.
ЧЛЕНОВЕ:Ц. М.
Р. С.
При участието на
прокурора секретар
Като разгледа докладваното от съдията Р. С. ч.гр. дело N`870 по описа за 2010г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.577,във вр. с чл.274 и сл. от ГПК.
С определение №13 от 16.12.2010 год. по преписка вх.№ №3406/16.12.2010год.по входящия регистър на Служба по вписвания гр.К. ,съдията по вписвания е отказал да впише анекс №20/15.12.2010г. към договор №20/16.10.2008г. за учредяване на право на строеж върху общински терен,сключен между Община К.,област В. представлявана от *** Р.М. и Ц. А. Л..

Срещу постановеното определение е подадена частна жалба от Община К. представлявана от *** Р.М., с искане за неговата отмяна и постановяване на определение, с което да бъде разпоредено вписване на процесният анекс.Излагат се подробни съображения ,касаещи неправилност на обжалваното определение.

Врачанският окръжен съд ,като разгледа подадената частна жалба ,с оглед наведените в същата ,пороци на атакувания съдебен акт, намира за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима-подадена е от лице с право на жалба,в рамките на преклузивния срок визиран в закона и срещу акт подлежащ на съдебен контрол.

Разгледана по същество е основателна при следните правни съображения:

За да постанови обжалвания отказ,съдията по вписвания е приел в мотивите на постановеното определение, че с представения анекс се променя раздел I, в член 1 от Договора,по отношение характеристиката на договорения имот,като вместо “е част от поземлен имот с идентификатор 37798.5*2.128 с площ 5263 кв.м.,въз основа на издадена нова скица №5384/09.12.2010г. на АГКК следва да се чете:поземлен имот с идентификатор 37798.5*2.204,находящ се на ул.”Т.” №*,в гр.К.с площ 240кв.м. с трайно предназначение на територията-урбанизирана и начин на трайно ползване за друг обществен обект,комплекс. При това положение съдията по вписванията е констатирал,че се прави поправка на вече вписан договор за продажба на право на строеж,тъй като е посочен имот с нов идентификатор и нова площ и са продадени на търг 180кв.м. от първоначално посочения имот като в анекса е посочена квадратура от 240 кв.м.Отбелязано е,че няма приложени доказателства,че е учредено право на строеж върху останалата разлика от 60кв.м. В анекса е посочено,че тези 180 кв.м. са част от имот,целият с площ от 240кв.м.Предвид тези съображения съдията по вписванията е заключил че не може с анекс да се променя изцяло предмета на договора и че в конкретния случай се касае за изцяло друг имот и е отказал да извърши исканото действие.

Съгласно чл.569 от ГПК,вписванията,отбелязванията и тяхното заличаване в случаите предвидени от закона, съставляват нотариално производство, осъществяването на което когато касае недвижими имоти ,изрично е предоставено на съдията по вписванията от службата по вписванията, в чийто район се намира имотът- чл.570, ал.1, изр.второ ГПК.Самото вписване обхваща комплекс от действия ,регламентирани в Правилника за вписванията.В този смисъл е и Определение №127 от 26.03.2010 г. по ч.гр.д.№77/2010 год.,ІІ г.о ГК на ВКС.

Съдията по вписванията може да откаже вписване в нотариалните книги ,само ако актът не подлежи на вписване,ако не е съставен съобразно изискванията за форма,предвидена в закона и ПВ,както и ако актът няма необходимото съдържание.

Съдията по вписвания, обаче не е компетентен да проверява валидността на вписвания акт и дали са спазени специалните изисквания на закона. В този смисъл е и постановеното по новия процесуален ред и поради това имащо задължителен характер Определение №109 от 05.03.2009 год. по ч.т.д.№375/2008 год. на ВКС ,Іт.о ,в което е подчертана недопустимостта в рамките на охранителното производство /и в производството по чл.577 ГПК/ да бъде извършвана проверка на материалноправните предпоставки на акта,чието вписване се иска.

Съгласно разпоредбата на чл.129 ал.2 ГПК,към която препраща чл.540 ГПК,видно от която правна норма за охранителните производство, освен общите правила на ГПК, следва да се прилагат съответно и правилата на исковото производство,при нередовност на акта ,чието вписване се иск, съдията по вписванията е следвало в изпълнение на задълженията си по чл.129, ал.2 ГПК да съобщи на заинтересуваната страна да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности и едва след като те не бъдат отстранени в указания срок, да упражни правомощията си, като откаже исканото вписване. В конкретният случай,за да се увери, че се касае за друг имот,както е приел с атакуваното определение съдията по вписванията е следвало да проведе процедурата по чл.129 ГПК, като укаже на молителя да представи доказателства,че по силата на заснемането на имота,в който следва да се реализира ОПС,извършено от Агенция по кадастъра на процесния поземлен имот е предоставен самостоятелен и нов идентификатор №37798.5*2.204 с площ на имота 240кв.м./по същество съставляващ част от посочения в договора към 2008г. УПИ I,с идентификатор №37798.5*2.129 с площ на имота 5263 кв.м./.

Допуснатото нарушение е самостоятелно основание, обуславящо отмяната на обжалваното определение. Като не е провел процедурата по чл.129 от ГПК,съдията по вписвания е постановил незаконосъобразно определение, което предвид на това подлежи на отмяна. Следва преписката да бъде върната на съдията по вписванията за извършване на процедурата по чл. 129, ал. 2 от ГПК.

Мотивиран от горното ВРАЧАНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в настоящият му състав


О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ по реда на чл.577 от ГПК определение №13 от 16.12.2010 год.на съдия по вписванията при Служба по вписванията, гр.К.,с което е отказано вписването на анекс №20/15.12.2010г. към договор №20/16.10.2008г. за учредяване на право на строеж върху общински терен,сключен между Община К.,област В. представлявана от *** Р.М. и Ц. А. Л.

ВРЪЩА преписката на съдия по вписванията при служба по вписванията ,гр.Козлодуй за изпълнение на дадените с настоящото определение указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:......... ЧЛЕНОВЕ:1.......... 2..........


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов