КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Окт 2020, 11:03

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ограничаване на плащанията в брой
Ново мнениеПубликувано на: 04 Авг 2011, 15:02 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 770

гр. Перник,14.07.2011.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ПЕРНИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданска колегия, в закрито заседание на 14.07.2011. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮДМИЛА ПЕЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: НЕЛИ ТОШЕВА
БИСЕРКА МИЛУШЕВА

като разгледа докладваното от съдия Милушева в.гр.д. № 566 по описа на Пернишкия окръжен съд за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.32а, ал.4 от Правилника за вписванията, във вр.с чл.278 ГПК.
Образувано е по жалба на В.И.П. ***,с ЕГН **********, в качеството му на управител на „Р.” ООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, пълномощникът му С.В.И.- пълномощно рег.№ *** на нотариус Р. М. № *** в регистъра на Нотариалната камара,с район на действие Районен съд П. и И.Г.А. ***, с ЕГН *********, срещу определение № 15 от 05.05.2011 г.на съдията по вписванията при П. районен съд. Жалбоподателите молят обжалваното определение да бъде отменено като необосновано и постановено в нарушение на материалния закон, както и да бъде задължен съдията по вписванията при ПРС да впише нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 141, том І, рег.№ 4606, дело № 128/2011 г.на нотариус Р.М. № *** в регистъра на Нотариалната камара, депозиран в Службата по вписванията гр.П. с молба рег.№ 1187/05.05.2011 г.
Пернишкият окръжен съд, като обсъди изложените в жалбата оплаквания и прецени писмените доказателства, приложени към делото, прие за установено следното:
Жалбата срещу постановеното от съдията по вписванията определение е депозирана в съда на 09.06.2011 година от В.И.П. ***, в качеството му на управител на „Р.”ООД гр. Р. , пълномощникът му С.В.И. и И.Г.А. ***. Съобщението за обжалваното определение е получено от “Р. “ООД гр.Р. на 27.05.2011 година, а И.Г.А. не е получил съобщение до подаване на жалбата, поради което следва да се счита, че е уведомен за постановеното определение от датата на подаване на жалбата. Тримата са подали една обща жалба на 09.06.2011 година, с вх.№ 15, поради което същата е подадена в законоустановения едноседмичен срок. Жалбоподателите имат правен интерес от обжалване, тъй като се явяват заинтересовани лица по смисъла на чл.32а,ал.2 от Правилника по вписванията.
С оглед изложеното, жалбата е процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.
Разгледана по същество, настоящият състав на съда счита, че същата е неоснователна по следните съображения:
С обжалваното постановление съдията по вписванията при П. районен съд е отказал вписване на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 141,том І, рег.№ 4606, дело № 128/2011 г.на нотариус Р. М. № *** в регистъра на Нотариалната камара. Съдията по вписванията е мотивирал отказа си с обстоятелството, че с нотариалния акт няма представени, нито описани в него писмени доказателства, установяващи, че купувачът е платил по банковата сметка на продавача посочената в нотариалния акт цена от 25769,90 лв., поради което покупко-продажбата на недвижимия имот е извършена в нарушение на особените изисквания на Закона за ограничаване на плащанията в брой/обн.ДВ бр.16 от 22.02.2011 г./, респ. на чл.3,ал.1,т.1.
Направените изводи от съдията по вписванията са правилни и законосъобразни.
Разпоредбата на чл.3,ал.1,т.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой изисква плащанията на територията на страната, когато са равни или над 15000лв., да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка. Касае се за императивно изискване, признаващо за валидно само плащането по банков път. В нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписването на който е отказано, е посочено, че продавачът „Р.”ООД гр.Р. е получил продажната цена в размер на 25769,90 лв. предварително от купувача. Няма представени платежни документи, установяващи, че купувачът е платил продажната цена на продавача по банков път. Следователно към датата на изповядване на сделката сумата не е била преведена по банков път, поради което не са изпълнени особените императивни изисквания на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Представените с жалбата декларации от купувача и продавача не оборват, а напротив- подкрепят направения по-горе извод.
Съдът не споделя направените в жалбата възражения, че правомощията на съдията по вписванията се свеждат до осъществяване на контрол върху подлежащи на вписване актове само в рамките на Правилника за вписванията и да следи за спазване само на установените в него изисквания. В закона за ограничаване на плащанията е предвидена административно-наказателна отговорност за всеки, който извърши или допусне извършване на нарушение по чл.3 . Предвидено е наказание глоба в размер на 25 на сто от общия размер на направеното плащане-ако е физическо лице, или имуществена санкция в размер на 50 на сто от общия размер на направеното плащане- ако е юридическо лице /чл.5, ал.1/, като при повторност наказанията са по-големи. Поради това съдията по вписванията е задължен да следи за изпълнение на императивните изисквания на закона.
Приложената с жалбата практика на ВКС е несъотносима към настоящия случай, тъй като същата е постановена преди влизане на Закона за ограничаване на плащанията в брой.
С оглед изложеното, Пернишкият окръжен съд счита, че жалбата е неоснователна, а обжалваното определение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 15/05.05.2011 година, постановено от съдията по вписванията при П. районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд на РБ в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателите.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: практика ОС Перник
Ново мнениеПубликувано на: 04 Авг 2011, 15:05 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е - №771


гр. Перник, 14.07.2011 год.


Пернишкият окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание на четиринадесети юли през двехиляди и единадесета година в състав:


Председател:Людмила Пейчева
Членове: Нели Тошева
Бисерка Милушева


при секретаря в присъствието на прокурора, като разгледа докладваното от Председателя гр. дело № 567 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 32а, ал.4 от Правилника за вписванията, във вр. с чл. 278 ГПК.
Същото е образувано по жалба на М.С.В. с ЕГН: **********, С.И.В. с ЕГН: **********,*** и Х.Н.Х. с ЕГН: ********** ***, срещу определение № 18 от 11. 05. 2011 год. на съдията по вписванията при П. районен съд. Жалбоподателите молят определението да бъде отменено като необосновано и постановено в нарушение на материалния закон като съдията по вписванията бъде задължен да впише нотариален за покупко- продажба на недвижим имот № 143, том І, рег. № 4753, дело № 130/2011 год. на нотариус Р. М., с район на действие П. районен съд, вписан под № *** в регистъра на Нотариалната камара, депозиран в Службата по вписванията гр. П. с молба вх. рег. № 1239 от 11.05.2011 год.
Пернишкият окръжен съд като взе предвид изложените оплаквания в жалбата и прецени приложените към делото писмени доказателства, приема за установено следното:
Съобщенията за постановеното определение от съдията по вписванията са получени от жалбоподателите М.С.В. и С.И.В. на 06.06.2011 год., а жалбоподателката Х.Н.Х. е получила съобщението си на 31.05.2011 год. Същите са подали обща жалба с вх. № 18 на 13.06.2011 год. т.е. в законоустановения едноседмичен срок. Жалбоподателите имат правен интерес от обжалване, тъй като се явяват заинтересовани лица по смисъла на чл. 32а, ал.2 от Правилника за вписванията. Следователно жалбата е процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.
С обжалваното определение съдията по вписванията при П. районен съд е отказал вписването на нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 143, том І, рег. № 4753, дело № 130 от 11.05.2011 год. на нотариус Р. М. с район на действие П. районен съд, вписан под № 141 в Нотариалната камара, който нотариален акт е депозиран в Службата по вписванията, гр. П. с молба рег. № 1239 от 11.05.2011 год.
За да постанови отказ съдията по вписванията е приел, че при издаване на нотариалния акт не са представени пред нотариуса доказателства за извършено плащане по банков път, а сред документите, въз основа на които е съставен актът са посочени само вносни бележки за внесена държавна такса за вписване, нотариални и местни такси. Наред с това пред нотариуса не е представен и платежен документ, доказващ факта, че купувачът е платил по банковата сметка на продавачите посочената в нотариалния акт цена от 19 163,30 лева. Съдията по вписванията е приел, че покупко- продажбата на недвижимия имот е извършена в нарушение на особените изисквания на Закона за ограничаване на плащанията в брой /обн. ДВ, бр.16 от 22.02.2011 год./, респ. на императивната норма на чл. 3, ал.1, т.1. Поради това представеният за вписване нотариален акт за покупко- продажба противоречи на посочената норма за ограничаване на плащанията в брой, което е мотивирало съдията по вписванията в рамките на правомощията си да постанови определение за отказ от вписване на акта.
Тези изводи са правилни и законосъобразни.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лева. Следователно се касае за специална разпоредба, допълнително императивно изискване, признаващо за валидно само плащането по банков път. Поради това липсата на платежен документ за посочените суми по смисъла на закона е приравнена на липса на плащане. В тази връзка съдът не споделя доводите в жалбата, че в случая съдията по вписванията е превишил правомощията си да осъществява контрол върху подлежащи на вписване актове, само в рамките на Правилника за вписванията и да следи за спазване на установените в него изисквания. Това е така, тъй като в Закона за ограничаване на плащанията в брой е предвидена административнонаказателна отговорност за всеки, който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3. Същата предвижда наказание глоба в размер на 25 на сто от общия размер на направеното плащане- ако е физическо лице, или с имуществена санкция в размер на 50 на сто от общия размер на направеното плащане- ако е юридическо лице /чл. 5, ал.1 от закона/, като в случаите на повторност са предвидени по- големи наказания. Поради това съдията по вписванията следва да провери дали представения за вписване нотариален акт отговаря на изискванията на закона.
В представения нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот е посочено, че продавачите М.С.В. и С.И.В. са получили изцяло уговорената продажна цена от купувача Х.Н.Х. в размер на сумата 19 163,30 лева. Следователно към момента на изповядване на сделката сумата не е била преведена по банков път, поради което не са изпълнени особените императивни изисквания на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Установеният от закона начин на плащане изисква плащане на цената по банков път и отразяване на този факт в нотариалния акт. Пред нотариуса и пред съдията по вписванията също не са представени платежни документи за платена от купувача по банкова сметка на продавачите цена на недвижимия имот, предмет на сделката. Поради това цитираната в обратния смисъл практика на ВКС не може да бъде приложена, тъй като същата е преди влизане в сила на Закона за ограничаване на плащанията в брой. Предвид изложените съображения не променя изводите на съда и представената с жалбата декларация на продавачите от 11.05.2011 год., че са получили окончателно и изцяло от купувача цялата продажна цена в размер на 19 163,30 лева.
Предвид изложеното следва да се приеме, че жалбата е неоснователна, а обжалваното определение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.
В този смисъл, Пернишкият окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 18 от 11. 05. 2011 год., постановено от съдията по вписванията при П. районен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховния касационен съд на РБ в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателите.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.

отменено с определение № 497/24.10.2011 г. по ч. гр. д. № 476/11 г. на ВКС, І ГО


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов