КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

ИМ и конституиране нова страна- чл. 6, ал. 1 ПВ, ДТ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=4144
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 02 Яну 2013, 14:38 ]
Заглавие:  ИМ и конституиране нова страна- чл. 6, ал. 1 ПВ, ДТ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №1843
гр. Пловдив, 12.06.2012г.

ПЛОВДИВСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, VІ граждански състав, в закрито заседание на 12.06.2012 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Г. ЧЛЕНОВЕ:Е.Б. Д.Т.

като разгледа докладваното от съдия Е. Б. частно - гражданско дело № 1747/2012 г., намира следното:

Производство по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Постъпила е частна жалба вх. 15133/06.06.2012 г. от Н.Г.М. ***, против определение от 17.05.2012г., постановено от съдия по вписванията при Районен съд – гр. П. по молба вх. №11121 от 17.05.2012г., с което се отказва вписване в книгите по вписвания при Службата по вписванията – П. на представената молба от Н.М. относно вписване на искова молба с правно основание чл.108 от ЗС, по която е образувано гр.д. №2998/2011г. по описа на ПОС, вписана в СВ – П. под акт №261, том 4/2012г., и по партидата на „***”ЕАД. Иска се отмяна на цитираното определение и постановяване на вписване на молбата.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

Частната жалба е допустима. Същата е подадена от легитимирана страна в едноседмичен срок от получаване на препис от постановения отказ от съдията по вписванията, видно от датите на отбелязванията върху молбата и частната жалба.

С определение от 17.05.2012г., постановено от съдия по вписванията при Районен съд – гр. П. по молба вх. №11121 от 17.05.2012г., е отказано вписване в книгите по вписвания при Службата по вписванията – П. на представената молба от Н.М. относно вписване на искова молба с правно основание чл.108 от ЗС, по която е образувано гр.д. №2998/2011г. по описа на ПОС, вписана в СВ – П. под акт №261, том 4/2012г., и по партидата на „***”ЕАД.

За да постанови обжалваното определение, съдията по вписванията е приел, че към преписката не са приложени екземпляри от искова молба против новоконституирания ответник „***” ЕАД, отговаряща на изискванията на чл.12 от Правилника за вписванията и съдържаща индивидуализиращи данни за страните по чл.6 ал.1 от ПВ. Приел е също, че към преписката не е приложен и документ, удостоверяващ внесена държавна такса за извършване на вписване на исковата молба и по отношение на втория ответник, спрямо който е насочен иска, определена като размер съгласно чл.2 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.

Съгласно чл.32а от Правилника за вписванията съдията по вписванията извършва проверка дали е представен подлежащ на вписване акт по см. на чл.4 и дали този акт отговаря на изискванията на чл.6 от Правилника за вписванията.

Обжалваното определение се явява правилно по отношение на възприетите мотиви. Иска се вписване на искова молба с правно основание чл.108 от ЗС, която ищецът – молител в настоящото производство предявява по отношение на втори ответник. Исковата молба, по която е образувано гр. дело №2998/2011г. на ПОС е насочена първоначално против един ответник – О. П. и е вписана, така както е била предявена. В последствие наред с първоначалния ответник по искане на страната е конституиран и втори такъв, а именно: „ ***” ЕАД. Това по същество представлява предявяване на нов иск, съединен за разглеждане заедно с първоначалния. Предявяването на иск става чрез молба, имаща минимално изискуемото съдържание по чл.127 от ГПК. Тъй като се касае за претенция с правно основание чл.108 от ЗС то – съгласно чл.114 б. „в „ от ЗС и чл.11 б. „в” от ПВ, тази искова молба подлежи на вписване. Съгласно чл.12 ал. 1 от Правилника за вписванията за да се извърши вписването или отбелязването на исковата молба по чл.11 от ПВ, на съдията по вписванията се представя подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на дело, както и препис или препис-извлечение от молбата. Исковата молба, която се представя за вписване, трябва да отговаря на изискванията на чл.6 от ПВ. В случая представеният за вписване акт е не исковата молба, насочена понастоящем и против втори ответник, а определението на съда по гр.д. №2998/2011г. на ПОС за конституиране на „***” ЕАД като ответник. Това не е акт, който подлежи на вписване. Твърдението на страната, че исковата молба вече е вписана, не може да бъде споделено, тъй като при вписването и тя е била насочена против един ответник – О. П. Понастоящем има промяна в обстоятелствата – искът е насочен и против втори ответник, наред с първоначалния като са изложени нови факти в тази връзка. Именно тези нови обстоятелства налагат новото вписване, което е и заявено. Не са представени обаче изискуемите документи, за да бъде то извършено, а именно: препис от искова молба против този втори ответник, съдържаща изложение на обстоятелствата по отношение на него и отговаряща и на чл.6 от ПВ. В правомощията на съдията по вписванията е извършване на проверка за съответствието на молбата, чието вписване се иска с горепосочените изисквания, което е и сторено. За да бъде извършено новото вписване се дължи заплащане и на държавна такса, събирана от Агенцията по вписвания на основание Тарифа за таксите, събирани от Агенцията по вписвания. Не е представен документ за внасянето на такава, а тъй като се заявява и се иска вписване на ново обстоятелство се дължи и такса за това. Първоначално внесената е послужила за първоначалното вписване на исковата молба, предявена по отношение на О. П.

Налага се общият извод, че така подадената частна жалба е неоснователна, поради което следва да бъде оставена без уважение.
Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх. 15133/06.06.2012 г. на Н.Г.М. ***, против определение от 17.05.2012г., постановено от съдия по вписванията при Районен съд – гр. П. по молба вх. №11121 от 17.05.2012г., с което се отказва вписване в книгите по вписвания при Службата по вписванията – П. на представената молба от Н.М. относно вписване на искова молба с правно основание чл.108 от ЗС, по която е образувано гр.д. №2998/2011г. по описа на ПОС, вписана в СВ – П. под акт №261, том 4/2012г., и по партидата на „***"ЕАД.

Препис от определението да бъде връчен на страната.

Определението подлежи на касационно обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Върховния касационен съд, при наличие на предпоставките по чл.280 ал.1 от ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/