КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Окт 2020, 16:25

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ДСИ може да обжалва отказ за издаване на справки
Ново мнениеПубликувано на: 12 Окт 2011, 11:40 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 14 Фев 2011, 13:03
Мнения: 13
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
942/18.11.2010 г. Година 2010 Град Разград
Разградски окръжен съд
На осемнадесети ноември 2010 г.
в закрито съдебно заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Йорданова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Емил Стоев

2. Валентина Димитрова

като разгледа докладваното от съдията В.Димитрова ч.гр.дело №398 по описа за 2010
г., за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по реда на чл. 278, във връзка с чл. 577, ал. 1
от ГПК по жалба на ДСИ против отказ постановен от съдия по
вписванията.
Депозирана е жалба от Димитър Василев - държавен съдебен
изпълнител (ДСИ) при PC Разград против определение без номер от
27.10.2010 г., с което е постановен отказ за издаване на справка или
удостоверение по чл. 46 от ПВ по изпълнително дело №282/2010 г.
Твърди, че взискателя по изпълнителното дело е освободен от внасяне
на държавни такси. Счита,че съгласно чл. 431 ГПК по аналогия
следвало да се прилага нормата на закона за частните съдебни
изпълнители, която ги освобождава от внасяне на държавна такса.
Моли съда да отмени отказа и задължи СВ да извърши и удостовери
справката.
Съдът установи следното:
С обжалваният акт е отказано издаване на поискана от ДСИ
справка и копия от документи във връзка с образувано изпълнително
дело, тъй като съдията по вписванията приел, че ДСИ дължи такса,
съгласно Тарифа на АВ.
Съгласно чл. 264 от ЗСВ в районните съдилища има държавни
съдебни изпълнители, които осъществяват принудително изпълнение.
Определянето на броя на ДСИ и назначаването им се извършва от
Министъра на правосъдието.
Поискана е справка по чл. 42 от Правилника за вписванията.
Съдът намира, че дейността на Службата по вписвания по
издаване на справки и преписи от документи не подлежи на съдебен
контрол по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.
На следващо място съдът счита, че ДСИ не е процесуално
легитимиран да обжалва актовете, постановени от съдията по
вписванията. ДСИ действа като длъжностно лице, на което е
възложена дейността по осъществяване на принудително изпълнение.
Право на жалба имат страните в производствата, а ДСИ не е страна в
изпълнителното производство, а държавен орган, който осъществява
възложени от закона функции. Правомощията му да прави справки и
изисква преписи от документи, произтичат от чл. 426, ал. 4 ГПК.
По изложените съображения съдът намира, че жалбата е
недопустима.
Поради това
ПРЕКРАТЯВА производството по жалба вх. №5186/28.10.2010 г.
от Димитър Василев - държавен съдебен изпълнител при PC Разград
против определение без номер от 27.10.2010 г. на съдията по
вписванията, с което е постановен отказ за издаване на справка или
удостоверение по чл. 46 от ПВ.
Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред Апелативен съд
Варна в едноседмичен срок от съобщаванета-му.
ОПРЕДЕЛИ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Апелативния съд не може да се произнася като втори въззивен
Ново мнениеПубликувано на: 12 Окт 2011, 11:44 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 14 Фев 2011, 13:03
Мнения: 13
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 658

07.12 .2010 година, гр.Варна

Апелативен съд-Варна. гражданско отделение, в закрито заседание на седми
декември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ.ДИАНА ДЖАМБАЗОВА
ИВАН ЛЕЩЕВ

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 644 по
описа за 2010 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.577 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на ДСИ при Районен съд-Разград срещу
определение № 942/18.11.2010 година на Разградския окръжен съд, постановено по
в.ч.гр.д.№ 398/2010 година, с което е прекратено производството поради
недопустимост на жалбата му срещу отказа на съдията по вписванията към РРС да
издаде справка/удостоверение по чл.46 от ПВ. Правят се оплаквания за неправилност
на обжалвания съдебен акт и се иска отмяната му.
Настоящият състав на Апелативния съд-Варна счита,че той не е компетентен
да се произнесе по горепосочената частна жалба, а същата следва да се изпрати на ВКС
по компетентност. Съгласно т.6 от TP 1/2001 година на ОСГК на ВКС актовете по
чл.473 от ГПК(отм.), респективно чл.577 от ГПК(нов) подлежат на касационен контрол.
В този смисъл определение № 97/25.01.2010 година на ВКС по ч.т.д.№ 32/2010 година.
При това положение апелативната инстанция не може да се произнася като
втора въззивна инстанция, макар че производството пред окръжния съд да не е
същински въззивно производство.
Водим от горното, ВАпС

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.гр.д.№ 644/2010 година по описа на ВнАпсъд и изпраща същото на ВКС на РБ на разпореждане по компетентност
Определението е окончателно
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЧЛЕНОВЕ


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ДСИ може да обжалва отказ за издаване на справки
Ново мнениеПубликувано на: 12 Окт 2011, 11:52 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 14 Фев 2011, 13:03
Мнения: 13
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ /2.03.2011г., гр.Разград
В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд Разград
На втори март, две хиляди и единадесета година
В закрито съдебно заседание в следния състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА
ИРИНА ГАНЕВА
Секретар:
Прокурор:
Като разгледа докладваното от съдия Ир.Ганева
Частно гражданско дело №19 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид
следното:
Производството е по реда на чл.274 във връзка с чл. 577 ГПК.
Подадена е частна жалба от държавен съдебен изпълнител при PC Разград против
определение от 27.10.201 Ог., постановено от съдия по вписванията при PC Разград, с което е
отказано издаването на справка или удостоверение по чл.46 ПВ и преписи от открити актове на
длъжника по изп.д. № 20103330400282 по описа на СИС при РРС, поради невнасянето на
държавна такса по сметка на Агенцията по вписванията. Жалбоподателят излага съображения, че
като държавен орган не дължи заплащането на такса, както и че изпълнителното дело е
образувано по изпълнителен лист за събиране на сума, представляваща обезщетение за
неползван платен годишен отпуск и направени съдебни разноски по водено между страните дело.
Като подадена в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване акт на
съдията ло вписване при РРС, жалбата е допустима.
След преценка на представените по делото доказателства и изложените в жалбата
твърдения, съдът констатира следната фактическа обстановка: Изп.д. № 20103330400282 по
описа на СИС при РРС е образувано по молба вх. № 358/20.10.201 Ог. от Тони Георгиев Ковачев.
Към молбата е приложен изпълнителен лист, съгласно който длъжникът ЕТ Красимира Цанкова -
70" е осъден да му заплати сумата 347,22лв., представляваща обезщетение за неползван платен
годишен отпуск, ведно със законната лихва от 13.04.201 Ог. до окончателното изплащане на сумата
и 100лв за направени деловодни разноски. Копие от молбата и изпълнителния лист са изискани и
приложени в хода на настоящото съдебно производство съгласно правомощията на съда по
чл 533 ГПК.
С молба вх. № 3408/27.10.201 Ог. съдебният изпълнител е изискал от Агенцията по
вписванията справка за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на длъжника в
изпълнителното дело и копия от документи за собственост.
Въз основа на приетата фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:
Съгласно чл.431 ал.З ГПК в хода на образуваното изпълнително производство съдебният
изпълнител има право на достъп до информация в службите на лица, които водят регистри за
имущество и може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и
извлечения от документи. В тази хипотеза е и отправената от ДСИ молба с вх. №
3408/27.10.201 Or. до Службата по вписванията при PC Разград.
В разглеждания случай взискателят е работник, който е осъдил работодателя по трудов
спор за дължимо обезщетение, произтичащо от трудово правоотношение. Както в исковото, така и
в изпъл •/ елното производство, работникът е освободен от заплащане на държавни такси по иск.
произтичащ е трудови правоотношения, съгласно чл.5 б."в" ЗДТ и чл.83 ал.1 т.1 ГПК. Издаването
на с равха и копия от документи от съдията по вписванията е нотариално удостоверяване, което е
свързано с предприемане на изпълнителни действия по реализирането на правата на работника.
Разпоредбата на чл.540 ГПК препраща към общите правила на исковото производство и
съответно към чл.83 ал.1 т.1 ГПК. Дали конкретната публична услуга ще бъде освободена от
държавна такса се определя от характера на самото право. Значимостта на правото на работника..
регламентирано в чл.83 ал.1 т.1 ГПК, налага освобождаването от такси, за да се осигури достъп до
правосъдие по посочената категория съдебен спор, според становището, дадено в решение №
3/8.07.2008г. на КС Поисканото от държавния съдебен изпълнител нотариално удостоверяване е
направено именно в контекста на осигуряването на възможността на работника да реализира
правата си по трудовото правоотношение. Ето защо следва да се приеме; че в конкретния случай
държавна такса за справка и за издаване на копия от документи не следва да се събира от
взискателя. Определението на съдията по вписванията следва да бъде отменено, а делото
върнато на същия за издаване на исканите справки и документи. След извършването на
изпълнителните действия, държавният съдебен изпълнител следва да събере дължимата ДТ от
имуществото на длъжника и да я внесе по сметка на Агенцията по вписванията.
Безпредметно остава обсъждането на възражението на жапбоподателя за недължимост
на такса от негова страна предвид обстоятелството, че е държавен орган. Следва само да се
отбележи, че с влизането в сила на ЗИД на ГПК, обнародван в ДВ бр.ЮО, е приета нова ал.4 на
чл 431, съгласно която за горната информация се дължи такса, която се заплаща от взискателя и
е за сметка на длъжника. Конкретният случай обаче излиза извън установеното с чл.431 ал.4 ГПК
принципно положение предвид характера на правото, за което се търси защитата в
изпълнителното производство.
Водим от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯВА определение от 27.10.201 Ог., постановено от съдия по вписванията при PC
Разград, с което е отказано издаването на справка или удостоверение по чл.46 ПВ и преписи от
откри ги актове на длъжника по изп.д. № 20103330400282 по описа на СИС при РРС.
ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията при PC Разград за издаването на справка
или удостоверение по чл.46 ПВ и преписи от открити актове на ЕГКрасимира Цанкова - 70" -
длъжник по изп.д. № 20103330400282 по описа на СИС при РРС
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:!.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов