КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 09 Мар 2021, 04:11

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване на договор за залог на търговско предприятие
Ново мнениеПубликувано на: 04 Юли 2010, 10:21 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Номер 1145 || Година 06.08.2008 | | Град Враца
Окръжен Съд - Враца
На 06.08 Година 2008
В закрито заседание в следния състав :

Председател:
Мария Аджемова
Членове:
Мирослав Досов
Росица Иванова


като разгледа докладвано от Мария Аджемова Въззивно частно гражданско дело
номер [ 20081400500568 | по описа за | 2008 | година

Производството се развива на основание чл. 577 от ГПК.
Образувано е по жалба на ЕООД "М. р.1" гр. С. срещу определение от 28.07.08 г. на съдия по вписванията Цонка Бабаколова, по молба вх. № 5/28.07.08 г. по описа на Служба по вписванията гр. Враца, с което е отказано нотариално удостоверяване - вписване на договор за залог на търговско предприятие - чл. 21 от ЗОЗ. В жалбата се сочат пороците на атакуваното определние и се моли за неговата отмяна.
Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срок от надлежна страна в удостоверителното производство.
Окръжен съд преценява атакувания съдебен акт като вадиледен и допустим .
По същество, след преценка на представените писмени доказателства, окръжен съд намира жалбата на ОСНОВАТЕЛНА при следните съображения:
Настоящият жалбоподател ЕООД "М. р. 1" гр. С., в качеството си на заложен кредитор с обезпечение върху търговското предприятие на ООД "М. р." гр. С., е поискал на основанине чл. 22а от Правилник по вписванията /ПВ/ , от съдия по вписванията гр. Враца, вписване на залога върху търговското предприятие на дружеството залоготадел, тъй като в активите на заложеното тъговско предприятие се намират недвижими имоти находящи се в гр. Враца.
Молбата е придружена със следните документи: - удостоверение за вписване на залога в търговския регистър № 20080710110304 от 10.07.08 г. в нот. заверен препис, подробен опис на недвижимите имоти включени в търговското предприятие на ООД "М. р." гр. С., договор за особен залог на търговско предприятие сключен между дружеството залогодател ООД "М. р." и дружеството заложен кредитор ЕООД "М. .р. 1", който договор съдържа подробно описание на недвижимите имоти в гр. Враца включени в състава търговското предприятие на залогодателя, скици за тези имоти издадени от Службата по кадастъра гр. Враца въз основа на одобрената кадастрална карта на гр. Враца, нот. актове № 62/06 г. и № 97/07 г. на нотариуси, действуващи в района на гр. Враца, легитимиращи дружеството залогодател като собственик на недвижимите имоти в състава на заложеното търговско предприятие, доказателства за вписване на договора за залог върху предприятие в ЦрОЗ гр. София.
В така изброените документи недвижимите включени в активите на заложеното предприятие, са описани идентично и съобразно данните по чл. 60 т. 1-7 от Закон за кадастъра и имотния регистър.
За да постанови процесния отказ за вписване на договор за залог на търговско предприятие, съдия по вписванията приема, че представеното удостоверение за вписване на залога в търговския регистър няма изискуемото от чл. 22а и във вр. с чл. 6 ал. Ill от от ПВ съдържание. Съставът на окръжен съд не споделя този извод. Действитиелно образеца от удостоверението за вписване на залога в търговсвкия регистър по чл. 22а от ПВ на стр. 9, формално не отговаря на изискванията на чл. 6 от ПВ. Но Молбата за вписване на ЕООД "М. р 1" гр. С., е придружена с документи, подробно описани по-горе, от които могат да се извлекат обема данни по чл. 6 от ПВ. Ето защо следва да се приеме, че са налице изискванията на чл. 22а от ПВ и следва да се извърши исканото нотариално удостоверяване.
При така изложеното, атакувания отказ следва да се отмени, като преписката се върне на съдия по вписваниятя с указание за извършване на исканото от ЕООД "М. р. 1" удостоверяване.
Мотивиран от горното окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение на съдия по вписванията гр. Враца от 28.07.08 г., по молба на ЕООД "М. р. 1" гр. С. вх.№ същата дата, с което е ОТКАЗАНО вписване на залог върху търговско предприятие и
ВРЪЩА преписката на съдия по вписванията в УКАЗАНИЕ да се извърши исканото вписване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ 1.... 2


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване на договор за залог на търговско предприятие
Ново мнениеПубликувано на: 15 Ное 2012, 09:41 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 23 Дек 2010, 06:55
Мнения: 39
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ВРАЧАНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,Т ЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на 03.09.2012г., в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:РОСИЦА ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ:РЕНАТА МИШОНОВА-ХАЛЬОВА
мл.с.ИЛИНА ЗЛАТАРЕВА

разгледа докладваното от съдия ИВАНОВА ч.гр.д.№621 по описа за 2012г. и за да се произнесе,взе предвид следното:
Производство по чл.577 от ГПК.
Образувано е по жалба на “Г. Х. М. Л.”-дружество, регистрирано в съответствие със законодателството на Британски Вирджински острови, рег.№1395124, със седалище и адрес на управление Британски Вирджински острови, Тортола, Роуд Таун,представлявано от директора Л. П., чрез пълномощника й адв.С.Х. от САК, срещу отказ за вписване на съдия по вписванията при Районен съд-гр.Мездра,постановен с определение от 14.08.2012г. по заявление за вписване вх.№2041 от 14.08.2012г. Жалбоподателят поддържа, че постановеният отказ противоречи на разпоредбата на чл.99 от ЗЗД и ограничава правата на заявителя като кредитор, поради което моли същият да бъде отменен.
Жалбата е комплектована с преписката на съдията по вписванията.
Като взе предвид изложеното в жалбата,която е процесуално допустима, и съдържащите се в преписката писмени доказателства, съдът намира, че обжалваният отказ е законосъобразен по следните съображения:
На 14.08.2012г. в Служба по вписванията-гр. Мездра е входирано заявление на “Г. Х. М.Л.”, с което е поискано да бъде извършено отбелязване в имотния регистър при Агенция по вписванията,Служба по вписванията при РС-Мездра на учреден залог на търговско предприятие по партидата на подробно описан в заявлението недвижим имот в гр.Мездра, собственост на “Л. и ММ”АД,ЕИК ***, в полза на заявителя,имащ качеството на заложен кредитор на посоченото дружество.
Със заявлението е представен Договор за банков кредит №1009/27.11.2009г., сключен между “СИБАНК”АД и “БГ ДРИНКС”ЕООД-кредитополучател, ”Л. и ММ”АД и други търговски дружества-съдлъжници.В р.6 от този договор са постигнати уговорки относно обезпеченията, които “Л. и ММ”АД следва да учреди,а именно договорна ипотека върху подробно описан в чл.6.1 недвижим имот и особен залог върху търговското му предприятие.
Представен е договор за особен залог върху търговско предприятие към Договор за банков кредит №1009/27.11.2009г.,с който “Л. и ММ”АД е учредило в полза на “СИБАНК”АД особен залог върху търговското си предприятие като съвкупност от права,задължения и фактически отношения,в който липсва описание на активите,включени в предприятието.В чл.2.1 е предвидено,че залогът изключва описания в чл.6.1 от договора за банков кредит недвижим имот,който “Л. и ММ”АД е следвало да ипотекира в полза на банката.На 08.03.2010г. е подписан анекс към договора за учредяване на особен залог,с който са внесени изменения в клаузите на чл.2.1,чл.12.2 и чл.15.Представено е Приложение №1 – опис на ДМА на залогодателя съгласно инвентарна книга на същия.
Представен е договор за цесия от 23.04.2012г.,с който “СИБАНК”АД прехвърля на “Първа инвестиционна банка”АД вземанията си Договор за банков кредит №1009/27.11.2009г. и анексите към същия. В чл.5 от този договор ясно е записано,че прехвърленото вземане е обезпечено с договорна ипотека върху недвижимия имот,за който е постановен обжалваният отказ, като е цитиран и номера на съставения за ипотеката нотариален акт на нотариус Б. М.
Представен е договор за цесия от 10.07.2012г.,с който “Първа Инвестиционна банка”АД е прехвърлила на заявителя-жалбоподателя в настоящото производство вземанията си,прехвърлени му с цитрания по-горе договор от “Сибанк”АД, като предоставеното от “Л. и ММ”АД обезпечение чрез учредяванене на договорна ипотека отново е подробно описано.
Със заявлението е представено удостоверение №20120802114739/02.08.2012г.,издадено от Агенция по вписванията за извършените в търговския регистър вписвания по партидата на “Л. и ММ”АД. В удостоверението липсват данни за извършено вписване на особен залог върху посочения в заявлението недвижим имот.
За да постанови обжалвания отказ,съдията по вписванията се е позовал на липсата на данни за посочения в заявлението недвижим имот както в представеното удостоверение, така и в договора за учредяване на особен залог.
Окръжният съд споделя както фактическите,така и правните изводи на съдията по вписванията. За да бъде извършено вписване в имотния регистър по съответната имотна партида на договор за особен залог върху търговско предприятие, следва да бъдат изпълнени изискванията на чл.22а, във връзка с чл.6 от Правилника за вписванията. В разглеждания случай описание на имота, предмет на залога, липсва както в представения договор за учредяване на особен залог,така и в издаденото удостоверение на Агенция по вписванията-Търговски регистър. Нещо повече, от представените със заявлението писмени доказателства се установява, че процесният имот е предмет на друго обезпечение – договорна ипотека,за което е цитиран и съставеният за това нотариален акт.
По изложените съображения окръжният съд намира, че обжалваният отказ следва да бъде потвръден,воден от което

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА отказа на съдията по вписванията при Районен съд-Мездра, постановен с определение от 14.08.2012г. по заявление вх.№2041/14.08.2012г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов