КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 17 Юни 2021, 19:14

Часовете са според зоната UTC + 2 часа




Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ЕСТОНИЯ
Ново мнениеПубликувано на: 26 Авг 2009, 12:04 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Правна уредба

Закон за поземления кадастър /Land Cadastre Act/, приет на 12.10.1994г. и влязъл в сила на 08.11.1994г., с последно изменение от 27.03.1995г.
Закон за поземления регистър /Land Register Act/ приет на 15.09.1993г. и влязъл в сила на 01.12.1993г., с последно изменение от 01.03.2001г

Източници: http://www.legaltext.ee/en/andmebaas/ava.asp?m=022

КАДАСТЪР

Определение за кадастър
Кадастърът е главен национален регистър, който представлява база данни, състояща се от поземления регистър с кадастрални карти и кадастрален архив. Поддържа се като единна компютъризирана база данни и карти за цялата територия на Естония. Функцията на кадастъра е регистрация на информация относно стойността на земята, естествения й статус, гарантиране качеството на такава информация, съхраняването й и публичният достъп до нея. Поддържането му се финансира от държавния бюджет.

Минималният размер на кадастрална единица (участък от земната повърхност, регистриран в кадастъра като самостоятелна единица) е 30 кв.м. Кадастрална единица по-малка от посочения размер може да бъде формирана при решение на местното управление

Органи по поземления кадастър.Видове
Главен изпълнител по кадастъра е Министерство на околната среда.
Оторизиран изпълнител по кадастъра е Поземлен съвет– наричан регистратор по кадастъра.

Компетентност
Задължения на регистратора по кадастъра: регистрира кадастралните единици и прави вписвания, включително поправки и изменения.

Съдържание на поземления кадастър
Съдържание на поземления кадастър:
• Поземлен регистър - съдържа данни, които се отнасят до кадастралната единица: кадастрален код (цифров код, използван за идентификация на кадастралните единици), местонахождение, местно управление, дата на регистрация в кадастъра, дата на регистрация в поземления регистър, име, адрес, идентификационни данни на собственика или суперфициара, в случай на юридическо лице – седалище, адрес и регистрационен номер, ограничения на ползване, предназначение, обща площ, данъчна оценка, данни за граничните координати.

Към поземления регистър се съставя и база данни за извършените сделки с недвижими имоти, за да се осигури възможността за облагане и оценяване на земята. Базата данни съдържа: идентификационен номер на сделката (автоматичен сериен номер), вида на сделката (покупка, продажба, замяна, дарение), предмета на сделката (учредяване на суперфиция, съсобственост и др.), кадастрален регистрационен номер на обекта на сделката, размер на дяловете при съсобственост, площта и предназначението на обекта на сделката, данни за сгради и съоръжения, информация, свързана със съществуването на тежести, дата на вписване на сделката, цената на сделката, или ако липсва такава – нейната стойност, информация, касаеща страните по сделката (брой, вид).

Вписванията в поземления регистър, включително измененията и заличаванията на вписвания, се извършват на основание разпоредба, наредба, съдебна заповед, указание на поземления регистратор или решение на местното управление. Вписвания могат да се извършват и на основата на оценъчни доклади, възложени от държавното или местното управление.

• Кадастрална карта - карта в кадастъра за графичното представяне на информацията вписана в регистъра (граници, положение на обекти, пораждащи ограничения, данни относно качеството на земята).

Видове карти, които се изготвят

Съществуват 3 вида карти: кадастрални, ограничителни и карти, които се отнасят до качеството и оценката на земята.
• Върху кадастралните карти се отбелязват: държавната граница, границите на административните единици, провинциалните общини и градове, села, кадастрални области, селища, кадастрални единици и техните кадастрални кодове.
• Върху ограничителните карти се отбелязва местоположението на обекти, които пораждат ограничения.
• Върху картите, отнасящи се до качеството и оценката на земята се отбелязва качеството и оценката на земята, представляващи база за последваща данъчната оценка на земята.

• Кадастрален архив - Регистраторът по кадастъра поддържа архив за целите на поземления регистър и кадастралните карти, като съхранява документите, въз основа на които се извършват вписванията. Всички оригинални документи се копират с изключение на тези, които са основания за вписвания за извършените сделки. Тези документи се съхраняват за срок от 5 години

Производство по създаване на кадастралния регистър
Кадастралният план е източникът, въз основа на който се прави вписване в кадастъра, като доказателство за местоположението на граници и обекти, които пораждат ограничения. Той се съставя от заклет землемер или от лице със съответно разрешително.

Образуване на кадастрална единица

Заклет землемер или лице със съответно разрешително извършва проучване за формиране на кадастрална единица след писмена молба от собственика на земята. При това проучване, местонахождението на граничните точки на кадастралната единица се засича с контролните точки от националната или местната геодезична мрежа. Землемерът изготвя кадастрално дело на единицата и предоставя делото на регистратора по кадастъра за регистрация. Заклетият землемер или лицата със съответно разрешително, които извършват кадастралните проучвания, отговарят за точността и законността на кадастралните дела, които изготвят.

Регистраторът по кадастъра има право да откаже да регистрира кадастрална единица, да направи вписване или изменение, ако предоставените документи не съответстват на закона, съдържат грешки или са неправилно съставени. При отхвърляне на молбата за регистрация, регистраторът по кадастъра дава мотивиран писмен отказ до 1 месец от подаване на молбата.

Процедура по издаване на разрешително за поземлени преустройствени дейности

Формира се експертна комисия към Поземления съвет за издаване на разрешителни. Членството в комисията се одобрява от генералния директор на Поземления съвет, който издава разрешителните по предложение на експертната комисия. Разрешителните се издават за срок от 5 години, като впоследствие срокът може да бъде продължен. Издадените разрешителни не могат да се прехвърлят чрез сделка.

Разрешителното се издава на лице представило 2 тестови проекта и положило изпит по теория и практика на поземлените преустройствени дейности. Поземленият съвет има право по всяко време да проверява дейността на лицето, получило разрешително.

Валидност и отмяна на разрешително

Валидност, прекъсване и отмяна на разрешително: Издадено разрешително става невалидно при изтичане на срока определен в него, при отмяна или прекратяване дейността на лицето, получило разрешение, прекратяване на юридическото лице, или смърт на физическото лице.

Публичност на поземления кадастър
Всяко лице има достъп до кадастралните данни и може да получи извлечение от тях, освен ако друго не е предвидено със закон. Изключение е достъпът до данни за извършени сделки и извлечения от тях - могат да се получават само за целите на облагането от оценители на земя.

Административнонаказателни разпоредби
За нарушения и престъпления се прилагат съответно разпоредбите на Кодекса за административните нарушения и Наказателния кодекс. На виновните юридически лица се налагат различни по размер глоби. Когато физическо лице действа неправомерно в интерес на юридическо лице, отговорност за нарушението носят едновременно и физическото и юридическото лице.

Генералният директор на Поземления съвет и служителите оторизирани от него, имат право да разглеждат случаи за нарушения, извършени от юридически лица и да налагат санкции. Същите изготвят доклади относно извършеното нарушение.
Посочените служители могат да започнат производство за административни нарушения извършени от юридически лица до 3 години от извършване на нарушението, но не по-късно от 2 месеца от момента на разкриване на нарушението. Санкциите могат да бъдат налагани в рамките на 6 месеца след датата на установяване на нарушението.
При нарушения на процедурата за поддържане на кадастъра, в резултат на което са нанесени вреди, те се обезщетяват по реда на гражданското производство.

ИМОТЕН /ПОЗЕМЛЕН/ РЕГИСТЪР

Съдържание на поземления регистър
Поземленият регистър се състои от :
• Регистър
• Регистрационен дневник
• Регистрационно дело

Всички недвижими имоти се вписват в поземления регистър, освен ако друго не е предвидено в закон. За всеки от тях се открива независима регистрационна партида и получават отделен регистрационен номер.

Недвижим имот, принадлежащ на публично лице се включва в поземления регистър когато е обременен с вещноправни тежести, ако такова е желанието на собственика, или ако недвижимият имот е прехвърлен в собственост на друго лице.

Съставят се 2 допълнителни регистъра. Първият се изготвя с оглед името на собственика, а вторият с оглед регистрираните недвижими имоти. Тези регистри се съставят единствено с цел улесняване работата на поземлената регистрация и не се допуска публичен достъп до тях.

Предвидена е възможност за създаване на електронен поземлен регистър. В този случай регистрационният дневник също се поддържа електронно, а допълнителни регистри не се поддържат. Има единен център, който се намира в Министерство на правосъдието, който съдържа информация за регистрационните партиди и всички поземлени регистри поддържат връзка с него. Функцията на този център е единствено записване и съхраняване на информация. Уредено е и поставянето на електронни подписи. Предвидена е възможност за публичен достъп и получаване на извлечение.

Органи на поземления регистър
Поземлените регистратури, находящи се в държавните и градските съдилища, поддържат поземлени регистри, включващи регистрираните недвижими имоти под тяхна юрисдикция. Юрисдикцията на поземлената регистратура съответства на юрисдикцията на съответния държавен или градски съд. Изключения се предвиждат само с наредба на министъра на правосъдието.

Производство по вписване
Създаване на регистрационна партида

Преди откриване на регистрационна партида за недвижим имот, който не е бил вписан в поземления регистър, службата по поземления регистър публикува съобщение в Държавен вестник.

Регистрационната партида има заглавие и 4 раздела. Разделите се състоят от части.
Раздел 1 от регистрационната партида съдържа:
• Предназначение на недвижимия имот;
• Учредените тежести върху недвижимия имот;
• Сливане, разделяне, вливане или отделяне на недвижими имоти;
• Кадастрален код;
• Специфична цел на имота;
• Местонахождение на имота;
• Площ на имота.

Раздел 2 от регистрационната партида съдържа:
• Собственик – физическо, юридическо или публичноправно лице;
• При съсобственост – имената и дяловете на съсобствениците;
• Законово основание на вписването.

Раздел 3 от регистрационната партида съдържа:
• Обременяващите вещни права без ипотека, ограничения на правото на собственост;
• Ограничения на правото на разпореждане на собственика на недвижимия имот.

Раздел 4 на регистрационната партида съдържа:
• Ипотеки;
• Стойност на ипотеките;
• Лихва;
• Паричната сума на допълнителните (обезпечителните) искове.

Ако при разделяне на недвижим имот се иска формиране на нов недвижим имот за отделената част се съставя нова регистрационна партида, като в предишната се отбелязва намаляването на площта.

Ако част от недвижим имот бъде обременена с ограничено вещно право, тази част се отделя от недвижимия имот и се вписва като независим недвижим имот.

При обременяване на недвижим имот със суперфиция, ex officio се съставя независима регистрационна партида за суперфиция, съдържаща:
• информация за състоянието на недвижимия имот;
• съдържание на правото на строеж;
• собственика на обременения недвижим имот.


Закриване на регистрационна партида
Предвидени са основания за закриване на регистрационна партида:
• при сливане на недвижими имоти;
• при промяна на юрисдикцията под която се намира недвижим имот;
• други случаи, определени със закон.

Регистрацията представлява вписване в поземления регистър, включително изменение или заличаване на вписване, въз основа на разпореждане на компетентно лице.
Вписването се състои от:
• съдържание на регистрираното право върху недвижим имот;
• име на лицето, в чиято полза се прави вписването
• документ въз основа на който се прави вписването;
• дата и подписи.

Документи, нужни за регистрация:
• молба;
• документ въз основа на който се придобива вещно право;
• копие от решение на съда и др.
Изисква се също представяне на копие от кадастралния план, утвърдено от регистратора на националния кадастър, с оглед включването на участък земя в поземления регистър. Същото се изисква при вписване касаещо разделяне, отделяне или вливане на земя в недвижим имот.

Молбата за вписване се регистрира незабавно в регистрационен дневник и се номерира с оглед момента на постъпване, след което се издава документ, че е приета. Ако постъпят няколко молби за регистрация за един недвижим имот, те се вписват съобразно реда на подаването им.

До момента на издаване на разпореждане за регистрация молителят може да оттегли молбата си изцяло или отчасти.

В случай, че вписването установява вещни права, право да подаде молба за регистрация има лицето, което тези правни промени засягат. При прехвърляне на регистриран недвижим имот, ограничено вещно право или вещноправна тежест, молбата за регистрация трябва да бъде нотариално заверена.

В регистъра се отбелязват наложените възбрани върху имотите, бележки отнасящи се до възбрана поискана от съд или попечител при фалит (управляващ имуществена маса при несъстоятелност, ликвидатор, синдик) при производство по несъстоятелност, се вписва незабавно при получаване на решението или молбата, независимо от получените преди това молби за регистрация.

При вписване на право върху недвижим имот, притежавано от няколко лица едновременно, вида на правните им отношения и стойността на дела на всяко лице се отбелязват. Когато от представените документи не може да се установи размера на дяловете, се презюмира, че те са равни.

Вписване на тежест, обременяваща няколко недвижими имота

Ако няколко недвижими имота са обременени с едно и също право /тежест/, то във всяка партида се записват и останалите недвижими имоти, обременени със същото право. Настъпилите промени също се отбелязват във всяка партида.

Помощник съдия преглежда молбата за регистрация и издава регистрационно разпореждане въз основа на проекторазпореждане изготвено от секретаря на поземления регистър. При правни затруднения помощник съдията предоставя съставянето на регистрационното разпореждане на съдия, посочен от главния съдия на съответния съд. Предвидена е възможност председателят на поземления регистър да разреши на секретаря на поземления регистър изпълнението на всички функции от компетентността на помощник съдията, освен издаването на регистрационни разпореждания.

Ако удовлетворяването на молбата е поставено под някакво условие от страна на молителя, тя се отхвърля, но ако в една молба се искат няколко вписвания, молителят може да установи като условие да не се прави дадено вписване, ако молбата за друго такова не бъде удовлетворена.

След преглеждане на молбата, лицето с регистрационна компетентност изготвя регистрационно разпореждане не по-късно от 3 месеца от датата на постъпване на молбата за регистрация, през което време тя бива удовлетворена изцяло или от части, отхвърлена, или се определя срок, в който да бъде премахнат някакъв порок.
Регистрационното разпореждане съдържа:
• време и място на изготвяне;
• текст на вписването;
• законовите основания поради които евентуално се отхвърля молбата;
• процедурата и срока за обжалване;
• име и длъжност на лицето, изготвило регистрационната разпореждане.

Вписването в регистъра се прави въз основа на регистрационното разпореждане.

След извършване на вписването, копие от решението за регистрация незабавно се изпраща на лицата поискали вписването, собственика на недвижимия имот и лицата, в чиито интерес е направено вписването.

Обжалване
Изисква се съгласието на лицето, чието право ще бъде засегнато от дадено вписване при извършване, изменение или заличаване на дадено вписване.

Възражение срещу разпореждане на помощник съдията може да бъде подадено до 1 месец след получаване на копие от разпореждането. Помощник съдията трябва да прегледа възражението в срок от 2 седмици. Ако го отхвърли, е длъжен да го предаде на съдия с регистрационна компетентност. Съдията го разглежда в срок от 2 седмици. Неговото решение се обжалва пред съд (съд провеждащ заседания на различни места в даден окръг) в срок от 1 месец след получаване на решението. Жалбата се разглежда по реда на Гражданския кодекс.

Поправки и заличавания на вписвания
Ако вписването в регистрационна партида не отговаря на регистрационното разпореждане или ако вписването съдържа неверни данни поради неверни данни в самото регистрационно разпореждане и неверността е очевидна, регистраторът ex officio вписва възражение в регистъра, с оглед осигуряване на изменението на невярно вписаното право и уведомява лицата, заинтересовани от предложението за поправка, които имат право да подадат възражение.
За поправка на вписване в случай на прехвърляне на собствеността извън поземления регистър, регистраторът има право да изиска от собственика или от изпълнителя на завещание да подаде молба за извършване на съответната поправка.

Вписванията се заличават с извършване на съответно заличително вписване.
Ако дадено вписване изцяло загуби правното си значение, лицето с регистрационна компетентност взима решение да заличи вписването въз основа на молба от заинтересованото лице и съответно съдебно решение. Отказът за заличаване трябва да бъде мотивиран.
Заличаване на вписване след смъртта на оправомощеното лице за право, което е до живот на оправомощеното лице, ако регистрацията в негова полза е просрочена, но все още е възможна, може да бъде заличено само със съгласието на правоприемника.

Когато недвижимият имот е собственост на субект на публичното право партидата се закрива въз основа на писмена молба на собственика, освен ако вписването на съответния имот не е задължително, или ако недвижимият имот е обременен с ограничено вещно право или е прехвърлен в собственост на друго лице.

Публичност на поземления регистър
Предвиден е публичен достъп до поземления регистър и възможност за всеки да получи извлечение за интересуващите го данни.

Обмен на данни между кадастралния регистър, поземления регистър и местното управление
Кадастралният регистър, поземленият регистър и местното управление си обменят данни.

• Кадастралният регистър предоставя на поземления регистър следните данни: промени в площта на регистрираните имоти (в резултат на проучване на кадастралната единица), промени в предназначението на регистрираните недвижими имоти или части от тях.

• Кадастралният регистър предоставя на местното управление данни за изменения в площта, категорията и данъчната оценка на земята, ограничения по отношение на кадастралните единици в границите на местното управление.

• Поземленият регистър предоставя на кадастралния регистър следните данни: дата на регистрация на недвижимата собственост, собственици и суперфициари, сливане и разделяне на регистрираните недвижими имоти, публично правни ограничения, удостоверения за сделки, свързани с прехвърляне на недвижими имоти (дата, стойност, собственост).
Данните се предоставят не по-късно от 10 дни след извършване на съответното вписване в кадастъра или поземления регистър.

• Местното управление предоставя данни относно предназначението на кадастралните единици, подробен план и преустройствен план, приети решения, които внасят изменения в кадастралните данни.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов