КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 17 Юни 2021, 20:18

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011
Ново мнениеПубликувано на: 22 Мар 2011, 10:58 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011 г., 5-членен с-в, докладчик съдията Пенка Гетова
чл. 577, ал. 1 ГПК


--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по чл. 135, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


Образувано е по повдигната от Административен съд - Разград препирня с Окръжен съд Разград, за подсъдност на делото по подадена жалба вх. № 5191/28.10.2010 г. от Димитър Василев - държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разград срещу определение от 27.10.2010 г. на съдията по вписване, с което е постановен отказ за издаване на справка или удостоверение по чл. 46 от Правилника за вписванията. Административен съд - Разград е приел, че действията по издаване на справка по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгата за вписванията, уредени в чл. 42 и сл. от Правилника за вписванията, са нотариални удостоверявания по смисъла на чл. 577, ал. 1 и ал. 2 от ГПК. Следователно, отказът на съдията по вписванията да издаде исканата справка подлежи на обжалване по реда на чл. 577, ал. 1 ГПК пред Окръжния съд - Разград.


Върховният касационен съд и Върховния административен съд, петчленен състав намира, че делото е подсъдно на Административен съд - Разград, по следните съображения:


Действието по издаване на справка по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписвания представлява административна дейност, която съдията по вписванията е длъжен да извършва по силата на изричната правна норма на чл. 42 Правилника за вписванията. Това му действие не поражда юридически последици, а представлява дължима административна услуга, поради което отказът му да я предостави подлежи на обжалване по реда на АПК пред съответния административен съд.


По изложените съображения петчленния състав,


ОПРЕДЕЛИ:


Компетентен да разгледа жалба с вх. № 5191/28.10.2010 г., подадена от Димитър Василев - държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Разград против определение от 27,10.2010 г. на съдията по вписване, е Административен съд - Разград.


Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Определение № 17 от 17.02.2011 г. на ВАС по адм. д. № 2/2011
Ново мнениеПубликувано на: 10 Окт 2011, 09:23 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
Р Е Ш Е Н И Е
Номер 1517 Година 2011, 06.10. Град ПЛОВДИВ

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ІІ отд., VІІ състав


на 07.09.2011 година в открито заседание в следния състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

Секретар: ВЕСЕЛИНА ЕЛКИНА


като разгледа докладва­ното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ адм. дело номер 1575 по опи­­са за 2011 година, и като обсъди :

Производство пред първа инстанция.

Постъпила е жалба от Кмета на Община – Л. с адрес на призоваване гр.Л., ул.“В.” №18 срещу изричен писмен отказ на съдия по вписва­ния­та в Служба по вписванията при РС – А., обективиран в нарочно оп­ределение от 02.06.2011г. по преписка №643 от същата дата, с който е отка­зано да се уважат исканията на молителя за издаване на две удостоверения и ко­пие от плик на писмо по цитираната преписка по описа на регистъра за справ­ки.

Недоволен от така постановения отказ, жалбоподателя счита същия за незаконосъобразен, поради което настоява за отмяната му. Претендира раз­носки.

Ответникът, постановил оспореният акт – съдия по вписванията при Служ­ба по вписванията към Районен съд – А. счита жалбата за не­допустима, респ. за неоснователна.

Пловдивският Административен Съд – Второ отделение, седми състав, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото произ­водство доказателства, намира за установено следното.

По допустимостта на настоящото съдебно производство следва да се посочи, че в случая сме изправени пред отправено от общинския Кмет искане за снабдяване от Служба по вписванията при РС – А. с две удосто­верения, в които да се посочи: по какъв начин е постъпило в същата служба част­на жалба на молителя срещу друго определение на съдията по вписвания­та №65/01.04.2011г., с което е отказано извършването от него по същество на едно нотариално действие, а също така под какъв номер, с каква дата и евен­туално час е входирана тази частна жалба в поделението на Агенция по впис­ва­нията – Асеновград.

Отделно е поискано да се получи и препис/копие/ от плика, с който е прис­тигнало писмото, изпратено по пощата.

Всичките тези искания са били все във връзка с установяване срочността на подадена частна жалба до Окръжен съд – П. срещу акта на съдията по вписванията от 01.04.2011г./в тази насока е видно, че първоначално с опре­де­ление от 11.05.2011г. състав на Окръжен съд – П. е приел частната жалба за просрочена, поради което я оставил без разглеждане, който акт обаче е бил отменен с акт на състав на ВКС на РБ от 04.07.2011г./.

В тази връзка ответникът счита, че настоящото съдебно производство пред Административен съд е недопустимо, а соченият като оспорен акт под­лежи според него на контрол по реда на чл.577 ГПК, тъй като представлява по съществото си отказ да се извърши нотариално удостоверяване.

Този състав на съда счита, че в случая соченото възражение на ответни­ка, намерило израз и в оспорения акт на последния, в който е визиран ред за оспорване пред Окръжен съд – П., не може да бъде споделено.

В подобна хипотеза и при възникнал спор за подсъдност между общ и ад­министративен Съд – специален 5-членен смесен състав на съдии от ВКС и ВАС на РБ е приел в Определение №17 от 17.02.2011г. на ВАС по адм. д. № 2/ 2011г., че действието по издаване на справка по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книгите за вписвания представлява адми­нистра­тив­на дейност, която съдията по вписванията е длъжен да извърш­ва по силата на изричната правна норма на чл.42 Правилника за вписванията.

С оглед на това е формиран краен извод, че последното представлява дължима административна услуга, поради което отказът му да я предостави подлежи на обжалване по реда на АПК пред съответния административен съд.

Освен за характера на производство в този съдебен акт на смесения състав се сочи, че тази административна услуга е дължима от съответния съ­дия по вписванията.

В случая сме изправени пред подобен казус, тъй като при подобно иска­не ответникът е формирал изричен отказ, мотивирайки се именно с причините, поради които административният Съд в горния случай е отказал да разгледа искането.

Следва да се посочи, че самият съдия по вписваният изрично в твърде подробните мотиви на определението си от 02.06.2010г. е направил извод, че всъщност или за молителя съществува възможност по част от искането си да получи “устна” справка след заплащане на съответната ДТ, а по друга, че по­добна възможност като “неуредена” се явява недопустима.

Досежно тези решаващи мотиви следва да се посочи, че съгласно нове­лата на чл.42 ал.1 от Правилника за вписванията/ПВ/ “Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени по книги­те за вписване. Справки могат да се правят и по регистъра по чл. 33, буква "л"”, като според ал.2 справките могат да са устни или писмени.

В тази връзка доразвито е в нормата на чл.44 ПВ, че “Писмените справки се състоят в издаване удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на ли­ца­та”.

В дадения казус е поискано да се удостовери писмено/устното удостове­ряване в случая очевидно не би могло да свърши работа на молителя, с оглед установяване срочността на подаване на частна жалба пред съд/ постъпването на жалба срещу акт на съдия по вписванията, представляващ отказ за нота­риал­но действие в СВ – А. и това под какъв номер и с каква дата и час същата е входирана.

Последното се извършва съгласно нормата на чл.32а ал.4 ПВ като жал­ба­та срещу отказа се записват в регистъра за отказите по чл.33, буква "л" ПВ към поредния номер, под който е записан самият отказ, и се подреждат в кни­гата по чл.33 буква "м" ПВ. Жалбата се записва и във входящия регистър.

Т.е. поискани са писмени справки под формата на удостоверения именно по цитираните регистри – за отказите и входящия и по книгата по чл.33 б.”м” ПВ.

В пълна мяра и третото искане – за представяне на заверен препис от пос­тъ­пи­лия и подаден от молителя документ/пощенски плик/ също представля­ва искане за извършване на административна услуга, тъй като за субекта опре­де­лено е налице интерес от това, защото по този начин за него се удостоверя­ват факти с правно значение по смисъла на § 1 т.2 б. “а” от ДР на Закона за администрацията.

Консеквентно това налага извода за отмяна изричния отказ на ответника, обективиран в неговото определение от 02.06.2011г., като преписката следва да му се изпрати за произнасяне по направеното искане, съобразно указанията, дадени в мотивите на този съдебен акт.

Разноски съдът не присъжда, тъй като по делото има представени до­казателства за платени единствено 10 лева ДТ за образуване на дело пред Съда, но такава такса всъщност не се дължи, тъй като жалбоподател е държа­вен орган.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІ отд., VІІ състав :

Р Е Ш И


ОТМЕНЯ изричен писмен отказ на съдия по вписванията в Служба по впис­ванията при Районен съд – А., обективиран в нарочно определе­ние от 02.06.2011г. по преписка №643 от същата дата, с който е отказано да се уважат исканията на Кмета на Община – Л. с адрес на призоваване гр.Л., ул.“В,” №18 за издаване на две удостоверения и копие от плик на пис­мо по цитираната преписка по описа на регистъра за справки, като НЕЗА­КОНО­СЪОБРАЗЕН.

ИЗПРАЩА административната преписка на съдия по вписванията в Служ­­ба по вписванията при РС – А. за постановяване на адми­нистративно решение по направеното пред него искане по преписка №643/02. 06.2011г., съобразно даденото в моти­ви­те на настоящото съдебно решение тъл­куване и прилагане на закона.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов