КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 17 Юни 2021, 19:10

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Сервитутът се прехвърля заедно със собствеността на имотите
Ново мнениеПубликувано на: 02 Дек 2011, 15:27 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


На [дата] в Службата по вписванията гр.С. е депозирана молба С вх. № [номер]. Молбата е за вписване на договор за учредяване на специални сервитути по чл. 64 от ЗЕ в полза на лицензиант за дейността разпределение на електрическа енергия със страни И. Р., „фирма” ЕООД и „фирма” АД . Преставеният акт е с нотариално удостоверени подписи с рег.№ **** от [дата] по описа на нотариус № ***-А.Ч. . Молбата за вписване изхожда от същия нотариус и към нея са приложени : 6 бр. от посочения акт, декларация по чл.264, ал. 1 от ДОПК с нот. удостоверен подпис на управителя на дружеството-учредител и приемател , удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДПОК.
След като прегледах молбата и приложените към нея документи, установих следното :
На 13.10.2011 г. между И. Е.Р. – учредител , “фирма” ЕООД- прехвърлител и “фирма” е сключен следния договор за учредяване на специални сервитути по чл. 64, ал.2 от Закона за енергетиката в полза на лицензиант за дейността разпределение на електрическа енергия. В точка І, т.1 от договора учредителят И.Р., като собственик на УПИ ***-*** от кв.* , по плана на гр.София, местността “местност” учредява в полза на примателя право на прокарване на електропровод и ограничаване ползването на прилежащия поземлен имот за трасе на кабелни електропроводи за външно захранване на обект : “Жилищна сграда с подземни гаражи “ находяща се в същия имот , както и право на преминаване на хора и техника в полза на енергийното предприятие през описания по- горе имот . В глава І, т.3 “фирма” ЕООД чрез управителя на дружеството Р.П. , като носител на законно учреденото му право на прокарване на отклонение от мрежа на техническата инфраструктура в чужд имот, съгласно договор за учредяване право на прокарване на отклонение от мрежа на техническата инфраструктура от [дата] г. , с нотариално удостоверени подписи с рег. № **** и нотариално удостоверено съдържание с рег. № *** на нотариус с рег. № ***, регистриран в НК , прехвърля учреденото му от П.П. и Е.П. сервитутно право по реда на чл. 193 от ЗУТ върху следния недвижим имот : [дворно място] , находящо се в гр. С=, район “район” ул. “улица “ № **, съставляващо УПИ ***-*** в кв. * а по плана на гр. [град] м. “местност“ .
След като прегледах молбата и приложените към нея документи установих ,че представения договор не следва да бъде вписан по следните съображения :
Нормативната уредба на сервитутите в съвременното българско право се характеризира с няколко особености : на първо място липсва кодификация , различните сервитути са уредени в различни закони , между които не си кореспондират. На следващо място имат различия в начина на възникването – едни възникват по силата на договор, други от административен акт и при изпълнението на законови предпоставки. За някои е предвидено вписване в нотариалните книги , за други не. Поначало сервитута е тежест наложена върху един имот наречен “ служещ” в полза на друг недвижим имот наречен “ господстващ “ който принадлежи на друг собственик. Такива сервитути са предвидени в чл. 193 и чл. 193 от ЗУТ . Основната характеристика на правото на преминаване през чужд имот и правото на прокарване на през чужд недвижим имот на отклонения от техническата инфраструктура , уредени в ЗУТ , ги определя като “класически” поземлени сервитути , при които съществуват служещ имот – имот, върху който е учредено сервитутно право и който търпи съответното въздействие и господстващ имот- имотът чието обслужване се осигурява чрез упражняването на учреденото сервитутно право. По различен начин стоят нещата при сервитутите по ЗЕ. Съгласно чл. 64, ал .4 от ЗЕ сервитутие, които изрично са предвидени в ал. 2 от чл.64 , възникват при наличието на следните предпоставки : 1. влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти и 2. е изплатено изрично еднократно обезщетение на собственика на имота , върху който е възникнал сервитута. В ал.5 е регламентирано ,че титулярът на сервитута заплаща на собственика на земята еднократно обезщетение , а в ал. 6 ,че определянето на размера на обезщетението по тази глава става по два начина или по реда на чл. 210 и 211 от ЗУТ или по взаимно съгласие на страните с оценка от лицензиран оценител. Процедурата е предвидена като сложен ФС , съчетаващ павната уредба в различни закони – ЗУТ и ЗЕ. Видно от изложеното е че сервитутите по ЗЕ се отличават със специфични особености от двата вида основни сервитута , уредени в чл.192 и чл. 193 от ЗУТ . На първо място те се учредяват не в позла на “ господстващ” имот, а в поза на енергийните предприятия , с оглед осъществяване на тяхната дейност . На второ място те възникват по силата на закона , а не се учредяват с подписване на договор между собствениците на два имота. Терминът, че възникват по силата на закона , не означава че сервитутните правомощия възникват направо по силата на закона , щом са налице предвидените от него условия. Настъпването на тези условия дава право на титулява на ограниченото вещноправо да иска от съотвения компетентен органи да издаде административен акт ,от който да възникне предвиденото от закона специално сервитутно право. Това право по същността си представлява преобразуващо гражданско право , за осъществяването на което е предвиден административен ред. Административният акт , който следва да се издаде от държавния орган щом констатира ,че наистина съществуват твърдените от молителя предпоставки , представлява административен акт с вещно правни последици , в случая на учреден специален сервитут. Именно този акт би следвало да бъде предвиден за вписване в нотариалните книги. Тези две особености на сервитутите по ЗЕ дават основание на правната теория да ги определи като “квазилични” сервитути – учредени с оглед осъществяваната от техния титуляр обществено полезна дейност, както и да приема че по-скоро не става въпрос за “сервитути” в класически смисъл на думата , а за специфични нови ограничени вещни права “специални” спрямо тези по ЗУТ, които се характеризират с редица особености , ползволяващи по – лесно и по- свободно учредяване на сервитутите по ЗЕ . Учредяването им не зависи от волята на собствениците на засегнатите имоти, като предпоставките при които възникват са изрично уредени в ЗЕ – чл.64 . Тези особености за израз на по- голямата грижа , която законодателят полага за развитието на инфраструктурната мрежа и за осъществяването на дейността на енергийните предприятия с оглед обществено полезния характер на тази дейност, при спазване на принципа на справедливо / по пазарни цени / и предварително / след влизане на оценката в сила/ обезщетяване на собственика на засегнатия имот .
От изложеното следва ,че юридическият факт от който възникват сервитутите по ЗЕ е закона, по предвидения административен ред, а не договор. Именно съответния административен акт , издаден от компетентен държавен орган би следвало да се предвиди изрично в ЗЕ ,че подлежи на вписване. Единствено съответния държавен органи би преценил налице ли с законовите предпоставки за възникване на сервитутното право. Към настоящия момент в ЗЕ е предвидено, че подлежат на вписване сервитутите по чл. 64 на вписване в имотния регистър. Липсата на имотен регистър, не би следвало да ограничава вписването на актове, които изрично са предвидени за вписване,т.к. до създаването на такъв е приложим стария ред по ПВ. Проблем е че не е посочено изрично какъв акт следва да се вписва ,оттам и възникват колизиите в практиката.
В т.3 от договора “фирма” ЕООД чрез управителя на дружеството Р.П. , като носител на законно учреденото му право на прокарване на отклонение от мрежа на техническата инфраструктура в чужд имот, съгласно договор за учредяване право на прокарване на отклонение от мрежа на техническата инфраструктура от 10.09.2010 г. прехвърля учреденото му от П.П. и Е.П. сервитутно право по реда на чл. 193 от ЗУТ върху следния недвижим имот : дворно място , находящо се в гр. С., район “район” ул. “улица“ № **, съставляващо УПИ ***-*** в кв. ** а по плана на гр. С. м. “местност“. Тази уговорка между страните е в противоречие със същността на сервитута по принцип .Сервитута е ограничено вещно право, което е неделимо свързано с господстващия и служещия имот. Не може да се съставя нотариален акт/ още по малко договор с нотарилна заверка на подписите/ само със сервитутното право, въпреки постигнатото съгласие между страните. Сервитутното право се прехвърля заедно със собствеността върху имотите. То следва имотите, независимо от смяната на собствениците.
На основание гореизложеното и на основание чл. 32 а от ПВ,

ОПРЕДЕЛИХ :

ОТКАЗВАМ вписването на договор за учредяване на специални сервитути по чл. 64, ал.2 от Закона за енергетиката в полза на лицензиант за дейността разпределение на електрическа енергия, сключен между между И.Е.Р. – учредител , “фирма” ЕООД- прехвърлител и “фирма” от [дата]
Таксата за вписването не подлежи на възстановяване .
Определението да се отбележи в регистъра за отказите по чл. 33,б “л” ПВ и да се подреди в книгата по чл. 33, б. “м” ПВ.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред СГС от уведомяването на молителя и страните.

Съдия по вписванията при СРС :
/Д. Л./


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов