КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Яну 2021, 09:57

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Заличаване ипотека при заличаване в ТР на ип. кредитор
Ново мнениеПубликувано на: 25 Сеп 2013, 18:13 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 437
[населено място], 24. 09. 2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на осемнадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. П.
ЧЛЕНОВЕ: Т. Г.
В. Й.

като изслуша докладваното от съдия Т.Г. ч.гр.д.№ 5364 по описа за 2013 г. приема следното:


Производството е по реда на чл.274, ал.3, т.2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба, подадена от [фирма] срещу определение № 1678 от 03.06.2013 г. на П. окръжен съд, постановено по ч.гр.д.№ 1229 от 2013 г., с което е потвърдено определение от 18.03.2013 г. на съдията по вписванията при П. районен съд за отказ да се заличи вписването на договорна ипотека с акт № 26, т.7 от 01.08.2003 г.
В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение и се моли то да бъде отменено
Като основания за допустимост на касационното обжалване се сочат чл.280, ал.1, т.1 и т.3 от ГПК. Твърди се противоречие на обжалваното определение със задължителна практика на ВКС /т.6 от Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. по т.д.№ 7 от 2012 г. на ОСГТК на ВКС, решение № 431 от 08.11.2011 г. по гр.д.№ 1759 от 2010 г. на ВКС, Четвърто г.о. и определение № 37 от 29.01.2013 г. по ч.гр.д.№ 586 от 2012 г. на ВКС, Първо г.о./ по въпроса за проверката, която извършва съдията по вписванията и основанията за постановяване на отказ и по въпроса: дали в разпоредбата на чл.179 от ЗЗД са посочени изчерпателно основанията за заличаване на договорна ипотека или има и други основания за заличаване на ипотеката. Освен това се твърди, че от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото би било произнасянето на ВКС по следния правен въпрос: дали следва да бъде заличено вписването на договорна ипотека при заличаване от търговския регистър на ипотекарния кредитор като юридическо лице или заличаването на вписването на ипотеката може да стане само в четирите предвидени от чл.172, чл.175 и чл.179 от ЗЗД и чл.19 и чл.22 от Правилника за вписванията случаи /въз основа на писмено съгласие на кредитора, въз основа на съдебен акт за заличаване, при публична продан на ипотекирания имот или при изтичане на 10 години от вписването на ипотеката/.

Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, състав на Първо отделение, като взе предвид становищата на страните, счита следното: Частната жалба е допустима: подадена е от легитимирана страна /молител в охранително производство по заличаване на вписването/ и в едноседмичния срок по чл.275, ал.1 от ГПК /жалбоподателят е бил уведомен за обжалваното определение на П. окръжен съд на 25.06.2013 г., а частната жалба е подадена по пощата на 02.07.2013 г./.
Частната жалба е срещу акт на въззивен съд, с който се дава разрешение по същество на друго производство /охранително производство по вписване/. Поради това, с оглед разпоредбата на чл.274, ал.3, т.2 от ГПК тази частна жалба може да се допусне до касационно разглеждане само при наличието на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.
В случая не е налице противоречие между обжалваното определение и т.6 от Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. на ОСТГК на ВКС, тъй като в тази точка на тълкувателното решение не е разглеждан и разрешен въпроса каква проверка извършва съдията по вписванията, когато е сезиран с молба за заличаване на вписването /разрешен е въпросът каква проверка извършва съдията по вписванията при подадена пред него молба за вписване и в кои случаи може да откаже такова вписване/. При искане за заличаване на вписване, съдията по вписванията следва да провери дали са налице законови основания за заличаване на това вписване. Именно това е направил и съдията по вписванията при П. окръжен съд, преди да постанови отказа си за заличаване на вписването на договорната ипотека с акт № 26, т.7 от 01.08.2003 г.: проверил е и е констатирал, че не са налице законови основания за заличаване на вписването.
Липсва противоречие между обжалваното определение и останалата посочена от касатора задължителна практика на ВКС /решение № 431 от 08.11.2011 г. по гр.д.№ 1759 от 2010 г. на ВКС, Четвърто г.о. и определение № 37 от 29.01.2013 г. по ч.гр.д.№ 586 от 2012 г. на ВКС, Първо г.о./. В решението на ВКС, Четвърто г.о. е прието, че едно от основанията за заличаване на ипотека е влязло в сила съдебно решение по предявен от длъжника отрицателен установителен иск, че ипотеката е погасена, с което решение се постановява заличаването на тази ипотека. Същото е прието и в обжалваното определение на П. окръжен съд /че едно от четирите предвидени в ЗЗД основания за заличаване на вписването на ипотеката е влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването/. В определението на ВКС, Първо г.о. е прието, че съгласно ЗЗД право да иска заличаване на ипотеката има ипотекарния кредитор, а след неговата смърт това право преминава върху наследниците му и че ипотеката се погасява със смъртта на ипотекарния кредитор само в случаите, когато поетото от длъжника задължение е било с оглед личността на кредитора. В обжалваното определение на П. окръжен съд е прието по същество същото: че и след заличаването от търговския регистър на юридическото лице- ипотекарен кредитор няма основание за заличаване на вписването на ипотеката, ако няма искане от правоприемника на ипотекарния кредитор за това заличаване.
Налице е обаче основанието по чл.280, ал.1, т.3 от ГПК за допускане на касационно обжалване, тъй като поставеният от касатора правен въпрос /дали следва да бъде заличено вписването на договорна ипотека при заличаване от търговския регистър на ипотекарния кредитор като юридическо лице/ е формирал решаващите правни изводи на съда в обжалваното определение, по него няма постановена практика на ВКС и същият касае тълкуването на нормите на ЗЗД и Правилника за вписванията, касаещи заличаването на вписването на ипотека.
По този въпрос настоящият състав на ВКС, ГК счита следното: Тъй като ипотеката е акцесорно право, тя се погасява с погасяване на задължението, за обезпечение на което е учредена. Съгласно чл.150 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ ипотеката следва обезпеченото вземане при прехвърлянето му и се погасява, ако това обезпечено вземане се погаси. Различни юридически факти водят до погасяване на вземането. Например, съгласно чл.124, ал.3 от ЗЗД вземането се погасява при сливане на длъжника и кредитора в едно лице. Заличаването от търговския регистър на ипотекарния кредитор като юридическо лице не води до погасяване на вземането, когато в хода на производството по несъстоятелност или ликвидация на това юридическо лице вземането е прехвърлено на други лица. Такова прехвърляне на вземането винаги е налице при ликвидация на АД, при която съгласно чл.268 и чл.271 от Търговския закон имуществото на АД в ликвидация служи за удовлетворение на кредиторите му /тоест прехвърля се на кредиторите/, а останалото след удовлетворение на кредиторите имущество се разпределя между акционерите на търговското дружество. Ипотечното право и обезпеченото с ипотеката вземане като част от имуществото на ипотекарния кредитор /АД в ликвидация/ също се разпределя на кредиторите за удовлетворяване на вземанията им или на някой от акционерите по реда на чл.271 от ТЗ, но в никакъв случай не се погасява със заличаването от търговския регистър на АД- ипотекарен кредитор.
С оглед на този отговор на поставения по делото въпрос, обжалваното определение е правилно и като такова следва да бъде оставено в сила. Действително, по делото е установено, че ипотекарният кредитор [фирма], преименуван по-късно в [фирма] е бил обявен в ликвидация и след приключване на производството по ликвидация е заличен като търговско дружество от търговския регистър. Обезпеченото с ипотеката облигационно вземане като част от имуществото на това акционерно дружество обаче не е погасено, а съгласно чл.268 и чл.271 от ТЗ е било разпределено или на някои от кредиторите за удовлетворяване на вземането му спрямо ликвидираното АД или на някой от акционерите на дружеството. Поради това и няма основание за заличаване на вписването на ипотеката, обезпечаваща това вземане. Ето защо правилно съдията по вписванията е отказал да заличи вписването на тази ипотека, а П. окръжен съд е потвърдил този отказ.
По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до касационно разглеждане частната жалба на [фирма] срещу определение № 1678 от 03.06.2013 г. на П. окръжен съд, постановено по ч.гр.д.№ 1229 от 2013 г., с което е потвърдено определение от 18.03.2013 г. на съдията по вписванията при П. районен съд за отказ да се заличи вписването на договорна ипотека с акт № 26, т.7 от 01.08.2003 г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1678 от 03.06.2013 г. на П. окръжен съд, постановено по ч.гр.д.№ 1229 от 2013 г., с което е потвърдено определение от 18.03.2013 г. на съдията по вписванията при П. районен съд за отказ да се заличи вписването на договорна ипотека с акт № 26, т.7 от 01.08.2003 г.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов