КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Окт 2020, 18:01

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: чл.175,ал.1 ЗЗД при продажба по гл.46 ТЗ, от синдик
Ново мнениеПубликувано на: 08 Юни 2015, 14:55 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 270
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 994

град Бургас, 21 .04. 2015 година

Бургаският окръжен съд, гражданска колегия, в закрито заседание

на ................21.04................. през

две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Маринова

ЧЛЕНОВЕ: Пламена Върбанова

мл.с.Яна Атанасова

при секретаря.................................................,като разгледа докладваното

от..........................съдията М.Маринова .....ч.гр.д. № 587 по описа за

2015 г.,за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 вр. чл. 538 от ГПК .

Образувано е по частната жалба на Ивайло Димов Кюркчиев в качеството му на представляващ и управляващ "МартБГ"ЕООД-гр.Бургас, подадена чрез процесуалния му представител против определение от 17.03.2015 г. на Съдията по вписванията при Районен съд – гр.Бургас, с което е постановен отказ да се извърши заличаване на договорна ипотека № 22, т. 6 от 2005 г., договорна ипотека № 122, т. 5 от 2007 г. и договорна ипотека № 37, т. 3 от 2009 г. .

В жалбата се поддържат доводи за неправилност на определението поради възпроизведени нарушения на материалния закон, при неправилно тълкуване на нормата на чл. 19, ал. 2 от ПВ и чл. 175 от ЗЗД .Счита се, че доколкото публичната продажба на недвижим имот по реда на глава 46 от ТЗ е приравнена по последици на продажбата при принудително изпълнение по реда на ГПК от съдебния изпълнител, то и заличаването на ипотеката следва да се извърши по същия ред –съобразно нормата на чл. 19, ал. 2 от ПВписванията .Оспорва се становището на съдията по вписванията, че молбата за заличаване следва да бъде в два екземпляра и удостоверението, издадено от синдика, че купувачът не е поел ипотеката, следва да бъде нотариално заверено.Моли се за отмяна на определението и връщане на делото обратно на съдията по вписванията за извършване на исканото вписване .

В писменото си становище Съдията по вписванията оспорва жалбата и излага мотивите си за постановения отказ

След преценка на изложените в частната жалба съображения и данните по делото Бургаският окръжен съд прие за установено следното:

В Службата по вписванията е била депозирана молба от частния жалбоподател за заличаване на 3 броя договорни ипотеки върху недвижим имот, подробно описан в молбата, придобит от молителя въз основа на закупуването му на публична продан, проведена от синдик в производството по несъстоятелност по т.д. № 458/2012 г. по описа на БОС. Към молбата е депозирано копие от нотариалните актове за учредяване на трите броя ипотеки; постановление за възлагане от 06.10.2014 г. по т.д. № 458/2012 г. на БОС, вписано на 19.11.2014 г. под рег. № 14206, т. 45, № 29 на Агенцията по вписванията – Бургас; удостоверение, издадено от синдика по цитираното търговско дело на БОС –М.Великова в уверение на това, че купувачът не е поел ипотеките по съгласие с ипотекарния кредитор по реда на чл. 175ал. 2 от ЗЗД;пълномощно и квитанция за платена държавна такса.

По тази молба е постановен атакуваният отказ,като в мотивите си съдията по вписванията сочи, че е налице нередовност в приложените документи –удостоверението на синдика, че купувачът не е поел ипотеките по съгласие с ипотекарния кредитор по реда на чл. 175 от ЗЗД,не е с нотариално заверен подпис и че то заедно с молбата за заличаване не са представени в два екземпляра .В писменото становище по жалбата излага съображения за неприложимост на този ред – по чл. 19, ал. 2 от ПВ за заличаване на ипотека след продажба по реда на глава 46 от ТЗ и че това заличаване не е предвидено като възможност в Правилника за вписванията, доколкото нормата на ал. 2 на чл. 19 от ПВ за заличаване на ипотеки трябва да се тълкува ограничително .

Отказът е неправилен и незаконосъобразен .

Съгласно разпоредбата на чл. 175, ал. 1 от ЗЗД с извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват .Правилото се отнася както за публичната продан, извършена от съдебен изпълнител, така и тази, извършена по глава 46 от ТЗ от синдика .Това е така, защото по изричната норма на закона – чл. 717л ал. 4 от ТЗ продажбата, извършена по реда на тази глава, има последиците на продажбата при принудително изпълнение по реда на ГПК .

В чл. 19, ал. 2 от Правилника за вписванията се сочи, че заличаването на ипотека върху недвижим имот, продаден на публична продан, се извършва по молба на купувача на недвижимия имот . Към молбата купувачът представя влязло в сила и вписано в книгите за вписванията постановление за възлагане на недвижимия имот и удостоверение, издадено от съдебния изпълнител, че купувачът не е поел ипотеката по съгласие с ипотекарния кредитор по реда на чл. 175, ал. 2 ЗЗД.В случая е представено както влязлото в сила постановление за възлагане, вписано в СВ към АВ на 19.11.2014 г., така и удостоверение, издадено от синдика по т.д. № 458/2012 г. на БОС в уверение на това, че купувачът не е поел ипотеката по съгласие с ипотекарния кредитор по реда на чл. 175, ал. 2 от ЗЗД .С други думи – изпълнени са изискванията на закона и са приложени посочените в цитираната норма на чл. 19, ал. 2 ПВ документи .Доколкото става дума за публична продан по реда на ТЗ и продажбата на имуществените права от масата на несъстоятелността се извършва от синдик, след разрешение на съда, не може да има спор, че удостоверението по чл. 19, ал. 2 ПВ следва да бъде издадено не от съдебния изпълнител, а от синдика, който е органът, в чийто правомощия е удостоверяването на липсата на обстоятелствата по чл. 175, ал. 2 ЗЗД вр. чл. 19, ал. 2 ПВ .Тук става дума за законова делегация на синдика и специален ред за извършване на действията по осребряване на имуществото по несъстоятелността на длъжника с оглед удовлетворяване на неговите кредитори /с други думи най-просто казано тук органът, извършващ публичната продан не е съдебния изпълнител, а синдикът, комуто именно законът е възложил осъществяването на публичната продан на имуществото на несъстоялия се длъжник /.Ето защо именно по този ред, предвиден в чл. 19, ал. 2 от ПВ, следва да бъде извършено заличаването на ипотеките върху продадения на публична продан и закупения от молителя недвижим имот, който му е възложен с влязло в сила и вписано постановление за възлагане .

Неоснователни са според настоящия съдебен състав и останалите съображения на съдията по вписванията – относно изискването за нотариална заверка на удостоверението на синдика и представянето му, заедно с молбата за заличаване, в два екземпляра .В закона липсва изискване удостоверението на съдебния изпълнител да бъде с нотариална заверка на подписа му, поради което и с оглед на изложените по-горе мотиви /доколкото по ТЗ действията по публичната продан се извършват от синдика /не може да се извлече изискване за нотариална заверка на подписа на синдика.Нотариална заверка се изисква за съгласието на кредитора при вписването на ипотеката или заличаването /чл. 179 от ЗЗД /,но не и за удостоверението, изходящо от съдебния изпълнител или синдика .Независимо от това обаче към настоящата частна жалба на осн.чл. 538, ал. 2 от ГПК е приложено удостоверение, издадено от синдика по т.д. № 458/2012 г. на БОС –Мая Великова в уверение,че купувачът не е поел ипотеките по съгласие с ипотекарния кредитор по реда на чл. 175, ал. 2 ЗЗД, с нотариална заверка на подписа на синдика – рег. № 1665 от 19.03.2015 г. на нотариус с рег. № 409 НК.Поради това съдът счита, че не е налице и формалната пречка за заличаване на исканите ипотеки .Що се отнася до обстоятелството дали молбата за заличаване следва да бъде в два екземпляра, то и в тази връзка настоящият съдебен състав не откри никъде в разпоредбите на ПВ, отнасящи се за заличаване на ипотека, изискване за представяне на тази молба в два екземпляра .В чл. 19, ал. 2 от ПВ е посочено, че заличаването става по молба на купувача, а в ал. 3 е посочено как се извършва заличаването.Докато при други хипотези има изрично изискване за представяне на молба в два екземпляра –напр. чл. 16 ПВ, чл. 18 ПВ, чл. 26 от ПВ, чл. 17 от с.з., такова изискване не е посочено при разпоредбите за заличаване на ипотеки/чл. 19 ПВ / и възбрани /чл. 32 ПВ/,поради което съдът счита,че този аргумент, изложен отказа на съдията по вписванията е неоснователен .
Ето защо постановеното определение на съдията по вписванията следва да бъде отменено и преписката – върната на същия за извършване на исканото заличаване .Затова Бургаския окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение от 17.03.2015 г. на съдията по вписванията при Районен съд-гр. Бургас, с което е постановен отказ № 9/17.03.2015 г. да се извърши заличаване на договорна ипотека, учредена с нот. акт № *** т. *, рег. № ***, д.№ ***/20** г. на нотариус с рег. № 278 на НК, вписана с вх. Рег. № 7631 от 14.06.2005 г., акт 22, т.4, д. № 4706 на СВ-Бургас; договорна ипотека, учредена с нот. акт № ***, т*а, рег.№ ****, д. № ***/20** г. на нотариус с рег. № 278 на НК, вписан с вх. Рег. № 6596/09.05.2007 г., акт № 122, т. 5, д. № 4069 на СВ-Бургас и договорна ипотека, учредена с нот. акт № ***, т.*а, рег. № ****, д. № ***/20** г. на нотариус с рег. № 278 на НК, вписан с вх рег. № 4156/16.05.2009 г., акт № 37, т.3, д. № 2513 на СВ –Бургас и ВРЪЩА преписката на съдията по вписвания за извършване на исканото заличаване .

0, ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението на страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов