КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 26 Яну 2021, 23:44

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Заличаване на кредитор по договор за особен залог
Ново мнениеПубликувано на: 28 Юни 2016, 10:11 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 20 Авг 2010, 22:50
Мнения: 41
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№8/2016
гр. Свищов, 15.04.2016г.
Районен съд – гр. Свищов


Днес, 15.04.2016г. Сийка Кръстева – Съдия по вписванията в Районен Съд Свищов, след като разгледа преписка № 1088/15.04.2016г. по описа на Служба по вписванията – гр. Свищов, за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпило е заявление от „ ЕЛИТ ПЕТРОЛ „ АД с ЕИК 200484172 представлявано от изпълнителния директор Станислав Васков Стоянов, като в настоящото охранително производство съдията по вписванията е сезиран с искане за вписване на Удостоверение с изх. № 20150707151543/07.07.2015г. – издадено от Агенцията по вписванията Търговски регистър, в което е отразено заличаването на заложния кредитор „ КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА „ АД / „ КТБ „ АД / по договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие от 15.12.2011г., сключен с нотариална заверка на подписа на страните с рег.№ 9128 по описа на нотариус Габриела Йорданова Даскалова с рег. № 343 на НК, вписан в Служба по вписванията – гр. Свищов с вх. рег. № 1898 и с дв. вх.рег. № 1888, т.І, акт 2 от 24.04.2012г.
Към заявлението са приложени следните документи: 1. Удостоверение с изх. № 20150707151543/07.07.2015г. издадено от Агенция по вписванията – Търговски регистър – 2 бр.; 2. Копие от писмено съгласие за вписване на промяна в заложния кредитор дадено от „ Централна Кооперативна Банка „ АД; 3. Нотариално заверен препис на писмено съгласие от квесторите на „ КТБ „ АД /в несъстоятелност/, чрез Емил Димитров Събев за заличаване на заложния кредитор „ КТБ „ АД /в несъстоятелност/; 4. Копие от Пълномощно от квесторите на „ КТБ „ АД /в несъстоятелност/ на Емил Димитров Събев с рег. № 1684 от 19.03.2015г. на Цветелина Колева – помощник нотариус на нотариус Габриела Йорданова Димитрова рег. №343 на НК; 5. Препис от Потвърждение за вписване в ЦРОЗ за заличаване на заложния кредитор „ КТБ „ АД/в несъстоятелност/; 6. Копие от Потвърждение за вписване в ЦРОЗ за вписване на нов заложен кредитор „ Кристал Асет Менджмънт „ ЕООД; 7. Копие от Удостоверение с изх. № 20120208153549/08.02.2012г. издадено от Агенция по вписванията – Търговски регистър за вписан особен залог на търговско предприятие по партидата на „ Елит Петрол „ АД; 8. Копие от Удостоверение с изх. № 20141205162058/05.12.2014г. издадено от Агенция по вписванията – Търговски регистър за вписване на договор за продажба на вземания от 25.11.2014г.
В заявлението молителя уточнява, че поради пълното погасяване на задълженията на длъжника „ ЕЛИТ ПЕТРОЛ „ АД към кредитора „ КТБ „ АД /в несъстоятелност/ по договор за синдикиран банков кредит от 15.12.2011г., кредитора „ КТБ „ АД /в несъстоятелност/ дава нотариално заверено съгласие за вписване на заличаването му като заложен кредитор по първи по ред особен залог на търговското предприятие на „ ЕЛИТ ПЕТРОЛ „ АД, вписано по партидата на дружеството в ТР.
Като съобрази представените документи по преписката с правната уредба, съдията по вписванията, намира, че молбата следва да се остави без уважение поради следното:
Недвижимите имоти включени в залога на търговското предприятие се намират в гр. Свищов и представляват: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65766.702.984, целия с площ от 1723 кв.м. на ул. „ 33 - ти Свищовски полк „ № 83, в квартал 74, ведно с построената в него СГРАДА с идентификатор 65766.702.984.3 с площ от 76 кв.м., поради което съдията по вписванията при Районен съд – Свищов е местно компетентен да се произнесе по преписката.
В настоящото охранително производство съдията по вписванията е сезиран с искане за вписване на Удостоверение с изх. № 20150707151543/07.07.2015г. – издадено от Агенцията по вписванията Търговски регистър, в което е отразено заличаването на заложния кредитор „ КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА „ АД /в несъстоятелност/. Следва да се има предвид, че при вписването на акт подлежащ на вписване в Службата по вписвания не се слагат само печати на документа и той механично се подрежда в съответната предвидена от ПВ книга. Съществува програмен продукт, чрез който се прави история на имота, като по партидите се правят съответните промени съгласно акта, който се вписва. В конкретния случай би следвало да се направи вписване, от което е видно, че заложния кредитор „ КТБ „ АД/в несъстоятелност/ е заличен като кредитор от договор за особен залог върху търговско предприятие, вписан в Служба по вписванията – гр. Свищов с вх. рег. № 1898 и с дв. вх.рег. № 1888, т.І, акт 2 от 24.04.2012г. Така направено вписването ще е достъпно за всички потребители ползващи отдалечен достъп до вписванията, за да правят справки относно вписани актове.
Съгласно чл. 2 от Правилника за вписване, вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите. Съгласно чл.22 а от ПВ вписването на актове относно залог върху търговско предприятие / чл.21, ал.3 ЗОЗ / се извършва по разпореждане на съдията по вписванията във всеки район, в който е поискано вписване, чрез подреждане в книгата по чл.33, буква „ д „ на удостоверението за вписване на залог в търговския регистър, съответно удостоверенията за последващи вписвания. В ОПРЕДЕЛНИЕ № 330 от 08.05.2016г. по ч.т.д. №1476/2013, ТК, І Т.О. на ВКС са изложени мотиви относно това, че съществува непълнота относно това следва ли в имотния регистър буквално да се възпроизвеждат всички подлежащи на вписване действия и обстоятелства, които са предмет на вписване в ЦРОЗ, когато в актива на търговското предприятие има конкретни недвижими имоти. Предназначението на имотния регистър е да даде информация на трети добросъвестни лица с какви тежести е обременен даден недвижим имот , като възбрани , ипотеки и безспорно особения залог върху търговско предприятие. От значение за публичността би била последваща продажба на същото търговско предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Не съществува конкретна законова повеля да бъде отразено в имотния регистър, по партидата на конкретните недвижими имоти, включени в активите на заложеното по реда но ЗОЗ търговско предприятие допълнителни обстоятелства като
„ заличаването на един от заложните кредитори „ . В цитираната практика се приема че няма „ обща възможност „ по чл.22а от ПВ, за вписване „ на допълнителни обстоятелства относно залога на търговско предприятие“, тъй като вписването на обстоятелство, което не подлежи на вписване в този регистър е нищожно и не поражда действие.
Съществува законова възможност залогът да бъде заличен частично, но само по отношение на частта от имуществото, а не по отношение на единия кредитор. Сред цитираните разпоредби не попада норма, предвиждаща заличаване на заложен кредитор от вписания в имотния регистър особен залог на търговско предприятие по отношение на недвижим имот. Следва да се има предвид, че в Книгите за вписванията са вписват не самите права, техните изменения или прекратявания, а подлежат на вписване актовете, в които тези права или резултати настъпват.
Учредяването на договор за особен залог върху търговско предприятие с включени в актива си недвижими имоти, както и неговото заличаване поради отпаднал интерес, в случая при удовлетворяването му от залогодателя, подлежи на вписване в имотния регистър, вкл. по партидите на съответните имоти, независимо дали се касае за договор за особен залог без или с посочване на отделни активи.
В настоящият случай, обаче, не са налице предпоставки за заличаване на залога на търговското предприятие / сключен с посочване на отделни недвижими имоти / доколкото страна по договора за особен залог са двама заложни кредитори, а същият има обезпечителна функция по отношение вземания на всеки от кредиторите към залогодателя, произтичащи от договор за синдикиран банков кредит от 05.12.2012 год., върху едно и също недвижимо имущество, вкл. конкретния имот в гр. Свищов. От съдържанието на договора за особен залог и според твърденията на самия молител, който заявява удовлетворяване единствено на заложния кредитор „ КТБ „ АД /в несъстоятелност/, не би могло да се изведе хипотеза на солидарност между кредитори. Поради това, твърдяното удовлетворяване на единия от заложните кредитори не заличава интереса от обезпечителната функция на залога по отношение на другия заложен кредитор и следователно залог върху търговското предприятие, респ. върху включените в активите му недвижими имоти, продължава да съществува. Отпадането на единия заложен кредитор, квалифицирано от молителя като подлежащо на вписване обстоятелство, не се отразява върху заварения статус на недвижимите имоти, включени в активите на търговското предприятие. Именно с тези мотиви в настоящото производство следва да се приеме, че не следва да направи вписване на Удостоверение с изх. № 20150707151543/07.07.2015г. – издадено от Агенцията по вписванията Търговски регистър, в което е отразено заличаването на заложния кредитор
„ КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА „ АД /в несъстоятелност/ Заличаването на страна по договора за залог, без заличаване на самия залог, е неподлежащо на вписване в имотния регистър обстоятелство, тъй като няма предвидените в чл.3 ал.2 ЗКИР функции относно охраняване интереса на третите добросъвестни лица - не внася значима за същите промяна в съдържанието на заложното правоотношение, в аспект на обременеността на конкретния имот със заложни права. Тези мотиви са изтъкнати и в ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 146 от 24.03.2016г. по ч.т.д. № 3221/2015г. ТК, І О на ВКС.


С оглед на това и на основание чл.32а, ал.1 от ПВ, във връзка с чл.2 и чл. 22а от ПВ, съдията по вписванията

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение заявление от „ ЕЛИТ ПЕТРОЛ „ АД с ЕИК 200484172 представлявано от изпълнителния директор Станислав Васков Стоянов, с искане за вписване на Удостоверение с изх. № 20150707151543/07.07.2015г. – издадено от Агенцията по вписванията Търговски регистър, в което е отразено заличаването на заложния кредитор „ КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА „ АД /в несъстоятелност/ по договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие от 15.12.2011г., сключен с нотариална заверка на подписа на страните с рег.№ 9128 по описа на нотариус Габриела Йорданова Даскалова с рег. № 343 на НК, вписан в Служба по вписванията – гр. Свищов с вх. рег. № 1898 и с дв. вх.рег. № 1888, т.І, акт 2 от 24.04.2012г., като отказва вписване.

Да се впише определението в регистъра по чл.33, б „н” от ПВ и се подвърже ведно с екземпляр от акта по който е постановен отказ, определението за отказ и жалбите по него в книгата по чл. 33, б ”о” от ПВ.

Настоящото определение може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му срещу подпис на заинтересованите лица пред Велико Търновски Окръжен съд.


Съдия по вписванията:..............
/ Сийка Кръстева/

Определение № 310 на ВТОС
към дело: 20164100500407, Дата:17.06.2016 г.,
Съдия: Маруся Кънева

Производство по реда на чл.577 ал.1 от ГПК
Производството е образувано по подадена частна жалба от „Е. П.” гр.Л. ул.”Т. №12 п.к.5500,с ЕИК 200484172,против Определение №8 от 15.04.2016г. на съдията по В. П. Районен съд гр.С. по Заявление рег.№1088/15.04.2016г. с което е отказано вписване в Имотния регистър на Удостоверение с Изх.№ *543/07.07.2015г.издадено от Агенцията по В.-Търговски регистър,в което е отразено заличаването на заложния кредитор –„Корпоративна Т. банка”/ в несъстоятелност/ по договор за учредяване на особен залог на търговското предприятие на от 15.12.2011г.,сключен с нотариална заверка на подписите на страните с рег.№9128 на нотариус Габриела Йорданова Даскалова с рег.№343 на НК, вписан в службата по В. –гр.С. с вх.№рег.№1898 и с дв.вх. рег.№1888 т.I,акт 2 от 24.04.2012г.
С частната жалба се атакува отказа на съдията по В. като неправилен и незаконосъобразен
Направени са следните доводи:
От разпоредбата на чл. 21 ал.3 от Закона за особените залози/ЗОЗ/ във вр. с чл.12 от същия следвало ,че вписването на самия залог ,както и всички последващи вписвания ,касаещи всяка промяна във вписаните обстоятелства в Търговския регистър, представляват първични вписвания, които от своя страна обуславят след вписването си в търговския регистър вторично вписване в Имотния регистър.Затова незаконосъобразно съдията по В. отказал за впише в имотния регистър заличаването на един от заложните кредитори-„Корпоративна Т. банка”, след като видно от представеното му удостоверение от Агенцията по В. –Търговски регистър същия е бил заличен като такъв в Търговския регистър.
Моли да се отмени отказа изразен в гореописаното определение на съдията по В. и да върне делото обратно на службата по В. гр.С. с указания до съдията по В. да направи исканото от него вписване.
Въззивният съд намира частната жаба за процесуално допустима и като такава същата следва да се разгледа по същество.
Съдът като съобрази направените в частната жалба оплаквания и доводи,намира същата за неоснователна по следните съображения:
Вписването на договорите за особен залог както в търговския регистър така и в имотния регистър в съответната С. по В. има оповестителен характер и служи както за обезпечаване на заложните кредитори така и за охраняване на интересите на третите лица.Вписването в имотния регистър е вторично и производно на вписването в Търговскшя регистър като в същото се описват активите –имотите и вещните права на предприятието предмат на договора за особения залог.С вписването в имотния регистър се охраняват интересите на третите лица. В конкретни случай тъй като предприятието включва недвижими имоти / подробно описани в заявлението/ се изисква както вписване по партидата на залогодателя, така и вписване в помощните партиди на конкретните имоти влизащи в състава на активите на предприятието.По този начин третите лица се информират за създадения с вписването на договора за залог статус на недвижимите имоти и съобразяват своите правни действия с оглед този статус и своите интереси.
Безспорно е че с оглед статуса на имотите включени в предприятието предмет на договора за залог вписването на обстоятелството „заличаване на заложния кредитор” е допустимо за вписване, но само в случаите когато този заложен кредитор е единствен и е удовлетворен за вземането си.Защото удовлетворяването на кредитора води до промяна на статуса на предмета на залога.В конкретния случай обаче това не е така. Видно от представените макар и в незаверени копия документи заложните кредитори са двама, а именно:”Корпоративна и Т. банка”/в несъстоятелност/ и „Централна кооперативна банка”,задължението за обезпечаването на което е сключен договора за особен залог не е погасено , а е цедирано от кредитора КТБ заедно с обезпеченията.Нещо повече,видно от съдържанието на договора за залог предмета на задължението,което е обезпечено с договора за залог е такъв,че задължението следва да се предаде на всички кредитори общо,по смисъла на чл.129 от ЗЗД.Вписването на заличаването само на единия кредитор -КТБ не оповестява третите лица за настъпила действителна фактическа промяна в статута на недвижимите имоти,включени в предмета на залога ,нито за заличаването на обезпечението.Следователно заличаването на един от заложните кредитори без заличаване на самия залог е неподлежащо на вписване обстоятелство,както правилно е приел съдията по В., и в който смисъл са съображенията на ВКС изложени в Определение №144/24.03.2016г. на ВКС-Първо търговско отеление.
Ето защо въз основа на гореизложеното следва частната жалба като неоснователна да се остави без уважение, а постановения отказ на съдията по В. да се потвърди.
Водим от горното,съдът,
О П Р Е Д Е Л И:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Е. П.” гр.Л. ул.”Т. №12 п.к.5500,с ЕИК 200484172,против Определение №8 от 15.04.2016г. на съдията по В. П. Районен съд гр.С. по Заявление рег.№1088/15.04.2016г. с което е отказано вписване в Имотния регистър на Удостоверение с Изх.№ *543/07.07.2015г.издадено от Агенцията по В.-Търговски регистър,в което е отразено заличаването на заложния кредитор –„Корпоративна Т. банка”/ в несъстоятелност/ по договор за учредяване на особен залог на търговското предприятие от 15.12.2011г.,сключен с нотариална заверка на подписите на страните с рег.№9128 на нотариус Габриела Йорданова Даскалова с рег.№343 на НК, вписан в службата по В. –гр.С. с вх.№рег.№1898 и с дв.вх. рег.№1888 т.I,акт 2 от 24.04.2012г.,като ПОТВЪРЖДАВА отказа обективиран в диспозитива на определението.
Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов