КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 19 Яну 2021, 17:34

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Прекратяване на д-р за наем със заповед на кмет
Ново мнениеПубликувано на: 30 Юни 2017, 08:25 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 48
Местоположение: Димитровград
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 513
28.06.2017 година
град Хасково


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АХасковският окръжен съд ……………..……трети въззивен граждански състав

на …………двадесет и осми юни.… ……. две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДЕЛЯНА ПЕЙКОВА

ЧЛЕНОВЕ: АННА ПЕТКОВА

ГЕОРГИ ГОЧЕВ

като разгледа докладваното от съдията ………….Петкова……………………..

въззивно частно гражданско дело № 414..… по описа на съда за 2017 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:Производството е по реда на чл. 274 ал. 1 т. 2 във връзка с чл. 577 от ГПК.

Образувано е по жалба от Община – Ивайловград, подадена чрез кмета на Общината Д.О. Обжалва се определение от 05.06.2017 година на съдията по вписванията при Служба за вписванията – Ивайловград при Районен съд - Ивайловград, с което е отказано вписване на заповед № 180/23.05.2017 година на Кмета на Общината за прекратяване на договор за наем на земеделски имоти от 30.05.2016 година, вписан в Служба вписвания – Ивайловград под № 661/22.07.2016 година, сключен между Община-Ивайловград и „Бояджиев 2008“ ООД (с ново наименование „Южна ферма“ ООД) с ЕИК 200412536.

Жалбоподателят оспорва становището на решаващия съдия по вписванията за това, че издадената от Кмета на Община-Ивайловград заповед за прекратяване на наемния договор съставлява индивидуален административен акт. Твърди, че се касае за едностранно гражданскоправно изявление за прекратяване на облигационно правоотношение, съществуващо между равнопоставени субекти, а не за властническо волеизявление на административен орган в кръга на неговите правомощия. От тук вади заключението, че заповедта, материализираща изявлението за прекратяване на наемния договор, не подлежи на обжалване и не се е налагала проверка относно това – дали тя е влязла в законна сила. Намира постановения от съдията по вписванията отказ за незаконосъобразен и прави искане същият да бъде отменен.

Хасковският окръжен съд, след като обсъди направените доводи и прецени материалите по делото, приема за установено от фактическа страна следното:

Пред служба по вписванията - Ивайловград е подадена молба от Община - Ивайловград с искане за вписване на заповед № 180/23.05.2017 година на Кмета на общината. Видно от съдържанието на молбата, към нея е приложена заповед № 180/23.05.2017 година, с която Кметът на Община-Ивайловград прави изявление за прекратяване на договор от 30.05.2016 година, сключен между Общината и „Бояджиев 2008“ ООД (с ново наименование „Южна ферма“ ООД) – град Пловдив. Представя се и самият договор, който е наименован „Договор за наем на земеделска земя“ и е с предмет – предоставяне за временно възмездно ползване на описаните в договора земеделски земи.

На 05.06.2017 година съдията по вписванията е постановил атакувания отказ с основен довод за това, че представената заповед представлява индивидуален административен акт, като такъв подлежи на обжалване и предвиденият в закона срок за обжалване не е изтекъл.

Въз основа на така установената фактическа обстановка се налагат и следните правни изводи:

Частната жалба е допустима – подадена е от страна, която разполага с право на жалба по чл. 577 ГПК и е депозирана в канцеларията на съда в срок. Разгледана по същество, жалбата се явява неоснователна, но по съображения, различни от изложените в атакувания акт.

ХОС в настоящия си състав споделя изложените в частната жалба доводи, че процесната заповед не представлява властнически акт на административен орган, издаден в рамките на правомощията му. От съдържанието на представения договор за наем, сключен между Общината и търговско дружество, може да се заключи, че е възникнало наемно правоотношение по реда, регламентиран в чл. 37и ал. 12 от ЗСПЗЗ. Доколкото в ЗСПЗЗ липсва специална уредба относно правилата за прекратяването на създадените по този ред договори, то приложение намират нормите на Закона за общинската собственост. Разпоредбата на чл. 14 ал. 7 от ЗОбС регламентира договорите за наем на общински имоти. А съгласно чл. 15, ал. 3 от Закона за общинската собственост, наемните правоотношения по чл. 14 ал.7 се прекратяват по реда на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ на основанията, установени в наемния договор. Следователно, отправеното до наемателя изявление за прекратяване на наемния договор не е индивидуален административен акт, а действие на един от равнопоставените контрагенти в облигационното правоотношение. А писменото изявление на наемодателя, макар и облечено във формата на заповед, следва да се разглежда на плоскостта на Закона за задълженията и договорите. От тук е изводът на въззивния съд, че неоснователно съдията по вписванията при СВп-Ивайловград се позовава на невлизане в сила на „заповедта“ за прекратяване на наемното правоотношение, като основание да откаже вписването.

В същото време, като краен резултат, отказът да се впише гражданскоправното изявление на Кмета на Община – Ивайловград за прекратяване на наемния договор, се явява правилно. На първо място, с оглед задължителните за съдилищата разяснения, дадени с ТР № 7/25.04.2013 година на ВКС по тълк.дело № 7/2012 година на ОСГТК, ВКС, извършваната проверка по чл. 32а ал. 1 от Правилника за вписванията се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвидено в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закона. Следователно, както съдията по вписванията, така и сезираният по реда на чл. 577 ГПК съд са обвързани от посоченото в писмения договор материалноправно основание и изразената от страните воля, че се касае за облигационно правоотношение по повод наем на земеделски земи, а не договор за аренда в земеделието. На второ място: Нормата на чл. 2 от ПВп е императивна и ясна - вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите. А разпоредбата на чл. 4 изрично изброява случаите, в които е допустимо вписването, заличаването и отбелязването на актовете относно недвижими имоти. Никъде в нормативната уредба не е предвидена възможност, респ. процедура, за вписване на волеизявление на една от страните по договора за наем за прекратяването му. Обстоятелството, че договорът за наем е бил вписан в Службата по вписванията в случая е без значение, тъй като само това обстоятелство, без изрична законова регламентация, не създава възможност за заличаване на прекратения договор или за обявяване на прекратяването му. Това има и своя смисъл: функцията на вписването е да даде гласност на подлежащите на вписване актове. Когато се касае за наемно правоотношение, то обявяването на създадения договор за наем има значение за противопоставимостта му на приобретателя в случай на прехвърлянето на наетия имот – чл. 237 ал. 1 ЗЗД. В случай на прекратяване на вписаното облигационно правоотношение, ще отпадне противопоставимостта, но по силата на самото прекратяване на наемното правоотношение, а не поради обявяване на изявленията на страните чрез вписване или поради заличаване на договора. Поради това вписване на прекратяването или заличаването на наемния договор става безпредметно и вероятно това е причината, поради която законодателят не е допуснал вписването на такива актове. Нормите на чл. 2 и чл. 4 от ПВп не могат да се тълкуват разширително. Разпоредбите, уреждащи вписването на актовете, с които се учредява, прехвърля, изменя, признава или прекратява вещно право, в конкретния случай не намират приложение, тъй като с процесния договор за наем не е учредено вещно право на ползване, а само право на държане на вещта. Действително, Законът за арендата в земеделието установява правило за вписване на прекратяването на арендния договор, но доколкото изразената от страните воля е за сключване на наемен договор и съдът няма правомощие да ревизира материалноправното основание на облигационното правоотношение, то не намира приложение и разпоредбата на чл. 27 ал. 2 от ЗАрЗем.

Предвид изложеното, обжалваното определение на съдия по вписванията при СВп-Ивайловград е правилно като краен резултат. Представеният писмен документ, наименован „заповед“, а по своята същност представляващ гражданскоправно изявление на наемодателя за прекратяване на наемния договор, не подлежи на вписване и поради това отказът е законосъобразен.

С оглед на изложеното и на основание чл. 274 ал. 1 т. 2 вр. чл. 577 от ГПК, съдътО п р е д е л и :ПОТВЪРЖДАВА определение от 05.06.2017 година на съдията по вписванията при Служба за вписванията – Ивайловград при Районен съд – Ивайловград, с което е отказано вписване на заповед № 180/23.05.2017 година на Кмета на Общината за прекратяване на договор за наем на земеделски имоти от 30.05.2016 година, сключен между Община-Ивайловград и „Бояджиев 2008“ ООД (преименувано на „Южна ферма“ ООД с ЕИК 200412536), вписан в Служба вписвания – Ивайловград под № 661/22.07.2016 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на Р България в едноседмичен срок от връчването му на страната.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :


ЧЛЕНОВЕ : 1.2.

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов