КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 28 Яну 2021, 07:24

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: чл.87, ал.6 ДОПК, чл.7, ал.1 ЗНАП
Ново мнениеПубликувано на: 22 Юни 2010, 15:39 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
Решение № 6795 от 5.06.2008 г. на ВАС по адм. д. № 1304/2008 г., IV о., докладчик председателят Боян Магдалинчев
чл. 87, ал. 6 ДОПК,

чл. 7, ал. 1 ЗНАП--------------------------------------------------------------------------------


Производството е по чл. 208 и сл. АПК.


Образувано е по касационна жалба на Кмета на Община Аксаково, обл. Варна, срещу решението на Варненския окръжен съд по адм. д. № 2424/2006 г., с твърдения за неправилност на същото като постановено в нарушение на материалния закон, отменително основание по чл. 209, т. 3 АПК. Конкретно доводите в тази насока са, че при постановяване на решението си съдът неправилно изтълкувал и приложил материалноправната разпоредба на чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния кодекс (ДОПК) относно органа, компетентен да издаде удостоверение за наличието или липсата на задължения, в резултат на което е извел и неправилни изводи относно допустимостта на Ивайло Драгомиров Ковачев до участие в търга търга проведен на 18.10.2006 г. за продажбата на недвижимия имот -частна общинска собственост.


Ответника по делото Георги Атанасов и заинтересованата страна Ивайло Ковачев, не се явяват и не вземат становище по жалбата.


Участвалият по делото прокурор при Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Счита, че обявеният за спечелил търга участник не е представил един от изискуемите се по т. 11. 4 от тръжните условия документи за участие в процедурата - удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, поради което не е изпълнил условията на търга. Удостоверението приложено по делото на л. 58 не отговаря на изискванията, посочени в чл. 87, ал. 6 от ДОПК. Същото не е издадено от териториалната дирекция на НАП по реда, предвиден в разпоредбите на чл. 88 - 97 ДОПК. Така приложеното удостоверение не може да се приеме, че е такова по чл. 87, ал. 6 ДОПК, защото в него са посочени данни за липса на задължения само за събираните местни данъци, такси и глоби, без отбелязване на отговорност за чужди задължения и отбелязване на отговорност за чужди задължения. При условие, че с тръжните условия като категорично изискване е въведено представянето на всички изискуеми документи и липсата на който и да е от тях е въведено като основание за отстраняване от по-нататъшно участие на кандидата, е налице съществено нарушение на правилата за провеждане на търга. При тези данни съдът правилно е преценил за незаконосъобразна и е отменил оспорената заповед, с която участникът, който не е представил изискуемата се декларация е обявен за спечелил търга.


Касационната жалба е подадена от надлежна страна по чл. 210, ал. 1 АПК и в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, поради което е процесуално допустима. По същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.


Производството по адм. д. № 2424/2006 г. на Варненския окръжен съд е било образувано по жалба на Георги Атанасов Атанасов, срещу Заповед № 777/31.10.2006 г. на Кмета на Община Аксаково, обл. Варна, с която на основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и протокол от 18.10.2006 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № 663/29.09.2006 г. на кмета на общината, е определен Ивайло Драгомиров Ковачев от гр. Варна за спечелил проведеният на 18.10.2006 г. търг за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда- " магазин", със застроена площ от 90 кв. м. и прилежащ терен към него с обща площ от 1640 кв. м., представляващ УПИ I "Търговска сграда", от кв. 24 по плана на с. Г. Кантарджиево, общ. Аксаково за сумата 53 001 лв. Твърденията по жалбата са били, че при провеждането на търга са били нарушени изискванията на т. 11. 4 от тръжните условия, утвърдени със Заповед № 663/29.09.2006 г. на Кмета на Община Аксаково. По-конкретно определеният за спечелил търга Ивайло Ковачев е представил удостоверение по чл. 86, ал. 7 от ДОПК от Община Варна че не дължи данъци, вместо от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.


С обжалваното решение Варненския окръжен съд е възприел изцяло доводите в жалбата. Приел е, че представеното от определеният за спечелил търга участник удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК, не отговаря на изискванията по т. 11. 4 от тръжните условия, което се издава по реда на глава Дванадесета от ДОПК, което е съществено нарушение на тръжната процедура. Касае се до непредставяне на изискуем по процедурата документ, което съществено нарушение и е основание за отмяна на заповедта за определяне на участника спечелил търга, поради което е отменил същата.


Решението на окръжния съд е правилно и законосъобразно.


Със Заповед № 663/29.09.2006 г. Кмета на Община Аксаково въз основа на Решение № 18.12.1. по Протокол № 18/16.03.2005 г. на ОбС гр. Аксаково е разпоредил провеждането на търг с тайно наддаване за продажбата на недвижим имот- частна общинска собственост представляващ масивна едноетажна сграда- "магазин", със застроена площ от 90 кв. м. и прилежащ терен към него с обща площ от 1640 кв. м., представляващ УПИ I "Търговска сграда" от кв. 24 по плана на с. Г. Кантарджиево, общ. Аксаково, определил е началната тръжна цена, депозита за участие, начина на плащане, специалните условия към участниците в търга, датата на провеждането му, тръжните книжа, назначил е състава на тръжната комисия и е утвърдил тръжните условия за участие и провеждане на търга. С т. 11 от същите са били утвърдени изискуемите се документи за допускането на участниците до участие в търга. Според т. 11. 4, като условие за допускане до участие в търга е въведено изискването за представяне от всеки участник на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК. От приложеното на л. 58 от делото удостоверение е видно, че участникът Ивайло Драгомиров Ковачев, определен с обжалваната заповед за спечелил търга, е представил удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от Община Варна, дирекция " Местни данъци".


Така представеното удостоверение не е издадено в съответствие с изискването на чл. 87, ал. 6 ДОПК, каквото е изискването на т. 11. 4 от тръжните условия. Според разпоредбата на чл. 87, ал. 6 от ДОПК, органът по приходите издава удостоверение за наличието или липсата на задължения по искане на задълженото лице. В удостоверението се отбелязва и отговорността за чужди задължения. Органите по приходите са тези установени с разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за Националната агенция за приходите - изпълнителният директор, териториалните директори и техните заместници, директорите на дирекции и началниците на отдели и сектори, служителите в централното управление и териториалните дирекции на агенцията подробно изброени в т. 4 на чл. 7, ал. 1 ЗНАП и служителите в централното управление, заемащи длъжностите "държавен експерт по приходите" и " държавен инспектор по приходите". В случая представеното от определения за спечелил търга участник Ивайло Ковачев удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК и приложено на л. 58 от делото, не е издадено от орган по приходите по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗНАП а е издадено от дирекция " Местни данъци" при Община Варна, което е равносилно на липсата на изискуемият се документ по т. 11. 4 от тръжните условия и е основание за неговото недопускане до по-нататъшно участие, което е изрично изискване разписано в разпоредбата на т. 11 от тръжните условия. Според нея, за участие в търга се допускат участниците, които в срок до 16.00 часа на 17.10.2006 г. са представили всички документи от т. 11. 1 до т. 11. 11. Липсата на който и да е от документите е пречка за допускане до участие в търга и е основание за отстраняването на съответния участник.


Варненския окръжен съд с решението си като е приел, че определеният за спечелил търга участник, не е отговарял на посоченото по-горе изискване на тръжните условия и на това основание е отменил заповедта на Кмета на Община Аксаково за определянето на Ивайло Драгомиров Ковачев за спечелил търга, е постановил обоснован и законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.


Съдът след отмяната на заповедта е следвало да даде указания за тръжната процедура след този момент, които са задължителни за административния орган. Липсата на указания в тази насока, е е съществено нарушение, което да е основание за отмяна на решението и липсата им може да бъде допълнена с настоящия съдебен акт, които са задължителни за административния орган.


Тъй като с решението на окръжния съд, което се оставя в сила с настоящото решение на ВАС, се отменя акта на кмета на Община Аксаково за определяне на участника спечелил търга, поради липсата на една от предпоставките за допускането на същия до участие в търга, в съответствие с изискванията на т. 21 от условията за провеждането на търга, делото като преписка следва да бъде върнато на административния орган, след което тръжната комисия в съответствие със задължителните указания на съда следва да обяви редовността на подадените предложения на участниците, съответно декласирането на нередовния участник, да оповести предложената цена, подреждането на допуснатите участници според предложената от тях цена, обявяване на спечелилия търга, подписване на протокола и издаването на заповед от кмета на общината по т. 25 от тръжните условия, за определянето на лицето спечелило търга.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 1 АПК, Върховния административен съд- четвърто отделение

РЕШИ:


ОСТАВЯ В СИЛА решението на Варненския окръжен съд по адм. д. № 2424/2006 г.


ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд, който след получаването му следва да го изпрати на административния орган за продължаване на процедурата по провеждането на търга в съответствие със задължителните указания на ВАС, дадени в настоящото решение.


Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов