КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 23 Окт 2021, 17:53

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Добави отговор
Потребителско име:
Заглавие:
Писане на мнение:
 

Усмивки
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Големина на шрифта:
Цвят на шрифта
Настройки:
BBCode е Включен
[img] е Включен
[flash] е Изключен
[url] е Включено
Усмивките са Включени
Изключи BBCode
Изключи усмивките
Недей автоматично да правиш URL адреси
Потвърждение на мнението
За да се предпази писането на ботове, администратора изисква да въведете код за сигурност. Ако имате проблеми с код-а свържете се с администратора.
Код за потвърждение:
Въведете кода от изображението.
   

Преглед на тема - Налаг. на възбр. в/у имущ. на 3-то лице чл. 198,ал. 1т.1ДОПК
Автор Съобщение
  Заглавие:  Налаг. на възбр. в/у имущ. на 3-то лице чл. 198,ал. 1т.1ДОПК  Отговори с цитат
Смолянски окръжен съд
Определение № 251 към дело 2010400500548
Дата 14.09.2011 година
в състав
председател: Росица КОКУДЕВА
членове: Мария СЛАВЧЕВА
Гюлфие ЯХОВА
и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.577 ГПК
С определение №559/12.07.2011г. по ч.т.д. №144/2011г. ВКС, Търговска колегия е отменил определение №1/03.01.2011г. по в.ч.Г.д. №548/2010г. по описа на окръжен съд Г.С. и е върнал делото на окръжен съд Г.С. за продължаване на съдопроизводствените действия.
Постъпила е частна жалба с вх .№2932/03.12.2010г. от А.Н. К., пълномощник на А И. Б. в качеството му на представляващ “. -Б.О.,Г.П. с ЕИК-***** против определение №5/22.11.2010г. по преписка с вх.№703/22.11.2010г. на районен съд Г.Ч. на М. Б., изпълняваща функциите на С. по В. П. районен съд Г.Ч., с което е постановен отказ за вписване на Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№РД-11-1999/11.11.2010г. на старши публичен изпълнител П. ТД НАП Г.П.. Счита, че за доверителя му съществува правен интерес от обжалване на това определение, тъй като с това постановление се налага обезпечителна мярка за обезпечаване на изискуемо вземане на “.-Б.О., Г.П.. Намира, че обжалваното определение е незаконосъобразно и необосновано. Твърди че към молба с вх.№703/22.11.2010г. на районен съд Г.Ч. е представен договор за встъпване в дълг, сключен на основание чл. 101 ЗЗД. Договора е сключен в изискуемата законова форма и е с с нотариално удостоверени подписи. По силата на този договор едно трето лице "Форего -1" О. с ЕИК *** е встъпило в дълга към НАП-П. на "А. Б.О. Г.П. и всъщност по задължението двете юридически лица отговарят като солидарни длъжници. Твърди, че за обезпечаване на вземането срещу първия длъжник “. Б.О. Г.П., представлявано от А Бъбаров, вторият длъжник "Ф.-1"О., представлявано също от А Б., който е предоставил доброволно свой имот за обезпечаване на това вземане в полза на кредотора - в случая Държавата чрез НАП Г.П.. Твърди, че между двете дружества не съществуват противоречиви интереси и те доброволно са се съгласили да бъде обезпечен дълга с налагане на ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, представляващ апартамент №5 с идентификатор №**** ,част от "База за семеен отдих-З. 3" курортен комплекс П.о, собственост на вторият длъжник "Ф.-1" О..Г.П.. Твърди, че кредиторът - Държавата в лицето на ТД НАП Г.П. е изготвил съобразно правилата на ДОПК/чл.198/ Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№РД-11-1999г./11.11.2010г., с което е наложил възбарана върху предоставения като обезпечение недвижим имот и е одобрил съглашението за встъпване на втория длъжник в дълг съобразно правилата на чл.101, предл.2-ро ЗЗД. Счита, че в конкретният случай важат правилата на ДОПК, а не на ЗЗД. Касае се за публично задължение и намира, че мотива на съдията по В., че обезпечение на задължение с недвижим имот се извършвало само с учредяване на ипотека е необосновано. Поради това моли съда да отмени обжалваното определение №5/22.11.2010г. на съдията по В. П. районен съд Г.Ч. и да постанови вписване на Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№РД-11-1999/11.11.2010г. на К. А. К., старши публичен изпълнител П. ТД НАП Г.П.. Моли съда да изиска и приложи по делото цялата преписка с вх.703/22.11.2010г. на районен съд Г.Ч.. Моли съда да присъди на доверителя му и направените разноски, представляващи държавна такса.
Смолянският окръжен съд след като се запозна с депозираната частна жалба и обсъди всички приложени по делото доказателства, намира, че частната жалба е процесуално допустима. Депозирана е в законният срок, от надлежно упълномощен процесуален представител, с междувременно внесена държавна такса и П. наличие на правен интерес от търсената защита.
Разгледана по същество частната жалба е основателна по следните съображения:
Производството пред съдията по вписвания при районен съд Г.Ч. се е развило въз основа на молба с изх.№РД-11-1999/11.11.2010г. от К. А.К. - публичен изпълнител П. ТД на НАП Г. Пловдив искане за вписване на възбрана върху недвижим имот П. спазване на изискванията по чл.195, ал.7 ДОПК. Към молбата е приложено Постановление за налагане на обезпечителна мярка "Възбрана" върху самостоятелен обект-апартамент №**/ с идентификатор на обекта ******* попадащ в сграда 174.13.1 със застроена площ по кадастрална схема 49.59 кв.м., находящ се в "База за семеен отдих-З. 3" курортен комплекс П.о,общ.Ч.. Имотът е собственост на "Форего-1"О. Г.П., представлявано от А И. Б. и е предоставен като обезпечение за принудително изпълнение, съгласно нотариално заверен Договор за встъпване в дългот 10.11.2010г. като балансовата му стойност е 56 367,79 лева. Това постановление е издадено във връзка с установено и изискуемо вземане в размер на 33 794,93 лева, установено с декларация образец №6 за 2009г. и 2010г. на “. Б.О. Г.П. .
Към молбата е приложен и договор за встъпване в дълг, съгласно който "Ф. -1"О. Г.П. е встъпил като солидарен длъжник заедно с “. Б.О. Г.П. към кредитора ТД на НАП Г.П. като е предоставил за обезпечение и принудително изпълнение гореописания недвижим имот.
Незаконосъобразно и необосновано съдията по В. е отказал да впише тази възбрана, тъй като е приел, че съгласно чл. 149 ЗЗД обезпечението на задължението с недвижим имот се извършва чрез учредяване на ипотека като обикновеният писмен догово за встъпване в дълг не поражда исканите от страните правни последици.
Съдията по В. може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само в рамките, установени в Правилника за В., който нормативен акт очертава пределите на неговите правомощия, както и изрично предвиденото в други закони. Съгласно чл.32а от Правилника за В. съдията по В. следва да извърши проверка дали е представен подлежащ на вписване акт по смисъла на чл. 4 и дали този акт отговаря на изискванията на чл. 6 от Правилника за В..
В конкретният случай Постановлението за налагане на обезпечителна мярка "възбрана" е издадено от публичен изпълнител, който е служител на НАП. Той може да налага обезпечителна мярка само с постановление - чл. 195, ал. 3 ДОПК. Видът на обезпечителните мерки е посочен изчерпателно в чл. 198 ДОПК и сред тях липсва възможност да се приеме за обезпечение имущество на трето лице - движима вещ, вземане или ипотека върху недвижим имот. Освен това както по ДОПК така и по ГПК най-общо обезпечителните мерки са запор и възбрана. В този смисъл особеният залог и ипотеката, макар сами по себе си да представляват обезпечителни мерки, не са мерки които биха могли да се реализират по ДОПК[/color], каквото е настоящото производство. Единствено [b]първото по ред предвидено обезпечение в чл. 198, ал. 1 т. 1 ДОПК -възбраната върху недвижим имот или кораб не е обвързано с условие да е собственост на задълженото лице. Това от своя страна дава възможност този вид обезпечителна мярка да се налага и в случаите, когато това имущество не е собственост на задълженото лице.
Поради това ще следва да бъде отменено обжалваното определение като незаконосъобразно и бъде върнато делото на съдията по В. П. районен съд Г.Ч. с указания да разпореди вписване на възбрана, наложена с Постановление за налагане на обезпечителни мерки №РД-11-1999/11.11.2010г. на старши публичен изпълнител П. ТД на НАП Г.П..
Водим от гореизложеното Смолянският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение №5/22.11.2010г.по преписка с вх.№703/22.11.2010г. на районен съд Г.Ч. на М. Б. ,изпълняваща функциите на С. по В. П. районен съд Г.Ч.,с което е постановен отказ за вписване на Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№РД-11-1999/11.11.2010г. на старши публичен изпълнител П. ТД НАП Г.П..,като незаконосъобразно .
ВРЪЩА делото на съдията по В. в службата по вписвания П. районен съд Г.Ч. с указания да разпореди вписване на възбрана наложена с Постановление за налагане на обезпечителни мерки №РД-11-1999/11.11.2010г. на старши публичен изпълнител П. ТД на НАП Г.П..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ :
Мнение Публикувано на: 24 Яну 2012, 09:47

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов