КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 19 Окт 2021, 05:40

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 8 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Обж. - администриране ЧЖ, ДТ по т.28 ТДТССГПК, задълж. СлВ
Ново мнениеПубликувано на: 19 Юли 2011, 10:18 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №559
гр. София, 12.07.2011 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на осми юли през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. К. ЧЛЕНОВЕ: Л. И.
Е. В.

като изслуша докладваното от съдия Е. В. ч. т. дело № 144 по описа за 2011г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 275, ал. 2 чл. 262, ал. 3 ГПК.
Образувано е по частна жалба на [фирма], [населено място] чрез процесуалния му представител адв. Н. А. К. срещу определение № 1/03.01.2011г. по в. ч. гр. дело № 20105400500548 на Окръжен съд С., с което е върната частна жалба на [фирма], [населено място] с вх. № 2932/03.12.2010г. против определение № 5/22.11.2010г. на М. Б., изпълняваща функциите на съдия по вписванията при Районен съд Ч., по преписка вх. № 703/22.11.2010г. на Районен съд Ч. и е прекратено производството по делото пред Окръжен съд С.
Частният жалбоподател прави оплакване за неправилност на обжалваното определение. Релевира доводи, че в противоречие с чл. 19 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК, съдът е определил за внасяне допълнителна държавна такса в размер 10 лв., тъй като дължимата държавна такса за частна жалба е 15 лв. и е внесана от процесуалния представител на частния жалбоподател при завеждане на жалбата. Излага и съображения, че допълнително определената държавна такса в размер 10 лв. също е внесена в указания срок, а именно на 22.12.2010г., и на същата дата с писмо с обратна разписка жалбоподателят е изпратил молба с приложени към нея два броя подписана жалба и банкова квитанция за внесена в срок допълнителна държавна такса в размер 10 лв. Частният жалбоподател моли разпореждането да бъде отменено и делото да се върне на Окръжен съд С. за разглеждане на частната жалба.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като обсъди доводите в частната жалба и провери данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима - подадена е от легитимирана страна в предвидения в чл. 275, ал. 1 ГПК едноседмичен срок и е насочена срещу валиден, допустим и подлежащ на обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество, тя е основателна.
Окръжен съд С. е върнал подадената от [фирма], [населено място] частна жалба с вх. № 2932/03.12.2010г. против определение № 5/22.11.2010г. на М. Б., изпълняваща функциите на съдия по вписванията при Районен съд Ч., по преписка вх. № 703/22.11.2010г. на Районен съд Ч., с което е отказано вписване на постановление за налагане на обезпечителни мерки № РД-11-1999/11.11.2010г. на ТД на НАП [населено място] по молба вх. № 703/22.11.2010г., като е приел, че жалбоподателят не е отстранил нередовностите на частната жалба – не е представил вносна бележка за дължимата допълнително държавна такса в размер 10 лв.
Д. на частния жалбоподател за неправилно определена допълнителна държавна такса за довнасяне в размер 10 лв. поради противоречие с чл. 19 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК е неоснователен. Съгласно т. 28 от посочената тарифа дължимата държавна такса при обжалване на отказ на съдия по вписванията е в размер 25 лв. Като е констатирал, че внесената държавна такса е в размер 15 лв., законосъобразно в съответствие с разпоредбата на чл. 275, ал. 2 във връзка с чл. 262, ал. 1 във връзка с чл. 261, т. 4 ГПК съдебният състав с определение № 336/08.12.2010г. и съдията по вписванията с разпореждане от 10.12.2010г. са предоставили възможност на частния жалбоподател в едноседмичен срок от съобщението да внесе допълнително държавна такса по сметка на Окръжен съд С. в размер 10 лв. и частната жалба да се подпише от адв. Н. К.. Съобщението е връчено на частния жалбоподател на 15.12.2010г. и с молба, изпратена по пощата на 22.12.2010г., видно от пощенското клеймо върху плика, до Районен съд Ч., Служба по вписванията процесуалният представител на [фирма] адв. Н. А. К. е изпратил молба в изпълнение на посоченото определение, с която е представил два броя подписани екземпляри от жалбата и квитанция за внесена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Окръжен съд С. Молбата с приложенията е постъпила в Районен съд Ч. на 28.12.2010г., без да е отразено, че липсва описаната квитанция за внесена държавна такса. От представената с настоящата частна жалба вносна бележка към бюджета от 22.12.2010г. се установява, че [фирма] е внесъл по сметка на Окръжен съд С. държавна такса в размер 10 лв. по ч. гр. дело № 548/2010г. на ОС С.
При така изложената фактическа обстановка се налага изводът, че нередовностите на частната жалба срещу отказа на съдията по вписванията са отстранени в предоставения едноседмичен срок - допълнителната държавна такса е внесена и са представени доказателства за това в указания едноседмичен срок, а именно на 22.12.2010г. При окомплектоване на относимите документи от преписката за изпращане в Окръжен съд С. Районен съд Ч., Служба по вписванията е следвало да изпрати и платежния документ за внесената държавна такса в размер 10 лв. по сметка на ОС С., а ако такъв документ не е бил приложен към молбата, това е следвало да бъде отразено от съответния съдебен служител.
Неизпълнението на това задължение на Районен съд Ч., Служба по вписванията е обусловило неправилността на определението на Окръжен съд С. за връщане на частната жалба, поради което същото следва да бъде отменено и делото върнато на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 1/03.01.2011г. по в. ч. гр. дело № 20105400500548 на Окръжен съд С.
ВРЪЩА делото на Окръжен съд С. за продължаване на съдопроизводствените действия.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: ЧЖ- ДТ по т.28 ТДТССГПК
Ново мнениеПубликувано на: 28 Мар 2012, 14:37 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 74
София 17.02.2012 г.

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПЪРВО гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети февруари , две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. А.
ЧЛЕНОВЕ: В. И.
Д. С.

изслуша докладваното от съдията А. ч.гр.д. № 59/2012 година:

Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК.
М. П. К. е подал частна жалба срещу определение № 1437 от 22.11.2011 г. , постановено по ч. гр.д. № 921 от 2011 г. на П. окръжен съд , с което е върната частната му жалба против определение № 39 от 21.10.2011 г. на Съдията по вписванията при РС, [населено място] поради неотстраняване в срок на нередовността й и е прекратено производството по делото. Правят се общи оплаквания за неправилност на определението като на първо място жалбоподателя счита, че спрямо него съществува негативно отношение от страна на съдиите в Окръжен съд, [населено място] , както и че указаните му суми за държавна такса представляват “рекет “ по отношение на него.

Върховния касационен съд, Първо отделение като прецени аргументите, изложени в жалбата, данните по делото и доводите на жалбоподателя приема за установено следното:

Жалбата е допустима защото е подадена от надлежна страна, срещу съдебен акт, с който се прегражда развитието на производството в срока по чл.275, ал.1 ГПК.

Данните по делото имат следната хронология:
С определение № 39 от 21.10.2011 г. Съдията по вписванията към П. районен съд в производство по Глава “Петдесет и четвърта” от Гражданско процесуалния кодекс е разгледал искането на М. К. за вписване на решение № 1189 от 20.07.2011 г. на П. районен съд по гр.д. № 3556 от 2008 г. и го е намерил за неоснователно защото не е внесена държавна такса в размер на 10 лв. С това решение е извършена поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение от 7.12.2010 г., вписано в службата по вписванията под № 140, т.17 от 2010 г. За вписването на този допълнителен документ, в който не е посочен материален интерес е било необходимо внасянето на посочената допълнителна държавна такса , което не е сторено. Именно за това е било отказано вписването на постановеното решение за поправка на ОФГ. Срещу това определение К. е подал частна жалба, която е била оставена без движение и е указано внасянето на държавна такса от 25 лв. К. не е изпълнил указанието и частната жалба е върната.

Всички осъществени действия от страна на съдията по вписванията и П. окръжен съд са законосъобразни. Такива указания се дават на всички граждани, тъй като за извършването на определени процесуални действия се събират държавни такси , които са определени в Тарифата за държавните такси , събирани от съдилищата по ГПК, която е утвърдена от Министерство на правосъдието. Посочването че и жалбоподателя следва да внесе държавна такса не е израз на лично отношение. Неизпълнението на това задължение задължава съдилищата да счетат направените искания за незаконосъобразни и да ги отхвърлят, което е сторено и в настоящия случай.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ в сила определение № 1437 от 22.11.2011 г. , постановено по ч. гр.д. № 921 от 2011 г. на П. окръжен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обж. - администриране ЧЖ
Ново мнениеПубликувано на: 07 Ное 2013, 20:04 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 711
София, 01.10.2013 г.

Върховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на тридесети октомври през две хиляди и тринадесетата година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. С.
ЧЛЕНОВЕ: М. Ф.
В. П.

като разгледа ч.гр.д. № 6665 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 257, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба на Е. В. П. от [населено място], чрез процесуалния й представител М. И. М., с която на основание чл. 255, ал. 1 ГПК се иска определяне на подходящ срок при бавност във връзка с уведомление на председателя на окръжния съд в гр. В. за връщане на частна касационна жалба. Молителката сочи, че с частната жалба е сезиран ВКС, а не председателя на окръжния съд в гр. В., и, ако се установи необосновано забавяне, да се определи срок за извършване на действието от страна на окръжния съд в гр. Враца, а именно проверка на редовността на касационната жалба по чл. 285 и сл. ГПК.
След преценка на искането на Е. П. и предвид данните по делото, съдът намира, че то е неоснователно.
Против определение № 418 от 10 юни 2013 г., постановено по ч.гр.д. № 428 по описа на окръжния съд в гр. В. за 2013 г., с което е оставена без разглеждане като недопустима подадената от Е. П. молба за продължаване на срока за обжалване на отказ на съдия по вписванията за вписване на искова молба, е подадена частна жалба с вх. № 6670 от 2 септември 2013 г. Съобщението за постановеното определение № 418 е получено от пълномощника на П. на 13 юни 2013 г. С определение № 654 от 10 септември 2013 г. съдът върнал частната жалба с вх. № 6670 по съображения, че е просрочена, предвид датата на подаването й – 30 август 2013 г. датата на пощенското клеймо. Това последно определение е съобщено на жалбоподателката на 16 септември 2013 г. лично. В определението надлежно е посочено, че то може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от уведомяването на жалбоподателката пред апелативния съд в гр. София.
Предвид посочените обстоятелства искането е неоснователно. Не е налице каквото и да е необосновано забавяне на необходимите от страна на окръжния съд в гр. Враца действия. Въззивният съд е извършил дължимата проверка за подаването на частната жалба в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и я е намерил за просрочена, поради което е препятствано изпращането й на касационния съд, а определението на окръжния съд за връщане на частната жалба е подлежало на обжалване от жалбоподателката, за което тя е получила надлежно уведомление. На основание изложеното молбата следва да се отхвърли.
Мотивиран по този начин, Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОТХВЪРЛЯ молбата на Е. В. П. от [населено място] за определяне на подходящ срок при бавност във връзка с уведомление на председателя на окръжния съд в гр. В. за връщане на частна касационна жалба вх. № 6670 от 2 септември 2013 г., с дата на пощенското клеймо 30 август 2013 г.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: администриране ЧЖ
Ново мнениеПубликувано на: 27 Ное 2013, 15:33 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 308
гр. София, 26.11.2013 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на седми октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. В.
ЧЛЕНОВЕ: Е. Б.
С. Н.

като разгледа докладваното от съдията Н. гр. д. № 5105 по описа за 2013 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано въз основа на изпратена от К. окръжен съд /КОС/ с писмо изх. № 833 от 2.08.2013 год. „касационна жалба” на З. и Б. В. с посочен вх. № 6608 от 7.12.2012 год. срещу решението на КОС по ч. гр. д. № 348/2011 год. Приложено е посоченото дело и изп. д. № 29/2007 год. на ЧСИ.
Посоченият вх. № 6608 от 7.12.2012 год. касае писмо на ВКС до К. окръжен съд, с което е изпратена жалба на З. и Б. В. за свързване с делото – това е постъпилата във ВКС на дата 27.11.2012 год. „жалба”, касаеща друго дело по жалба на В. Б. срещу отказ на съдия по вписванията, по която КОС се е произнесъл.
Изпратеното от окръжния съд с горното съпроводително писмо от 2.08.2013 год., по което е образувано настоящето производство, гр. д. № 348/2011 год. на КОС е с предмет жалбите на З. и Б. В. против постановление за възлагане на недвижим имот от 15.04.2011 год. на ЧСИ по изп. д. № 29/2007 год., по което дело е постановено решение от 10.06.2011 год.
Действително, към изпратената от КОС преписка с друго съпроводително писмо от 2.08.2013 год. /посочен изх. № гр. д. № 348/2011 год./ се съдържат молби от В. за отмяна на горното решение от 10.06.2011 год. – от 27.02.2013 год., от 7.05.2013 год. за оттеглянето й, от 14.06.2013 год. и от 4.07.2013 год., изпратени в заверени копия. Посочено е и друго гр. д. № 652/2012 год. на КОС, което не е изпратено с преписката, макар и в същата да се съдържат постановени от окръжния съд определения по него – от 25.04.2013 год., от 20.06.2013 год. и от 1.08.2013 год. с даване на указания към молителите В., съгласно разпорежданията на председателя на Второ гражданско отделение на ВКС от 27.03 и 22.04.2013 год. за връщане на преписката на К. окръжен съд за проверка от администриращия съд на редовността на молбите за отмяна по двете дела на този съд.
Проверката не е осъществена, вместо това администриращият съд отново изпраща с цитираните две съпроводителни писма множество молби и жалби /в т. ч. копия от тях/, и то без едно от двете дела, по които те са постъпили, което препятства възможността настоящата инстанция да се произнесе по тях, включително и по тяхната редовност, съгласно чл. 306 ГПК. Това налага прекратяване на настоящето производство и повторно връщане на делото на К. окръжен съд, който да осъществи указаната му проверка на редовността на постъпилите против постановените съдебни актове по двете дела – гр. д. № 348/2011 год. и цитираното, но неприложено към настоящата преписка гр. д. № 652/2012 год., молби за отмяна, съгласно чл. 306 ГПК, след което да изпрати молбите за отмяна по двете дела на ВКС за произнасяне по допустимостта им по реда на чл. 307, ал. 1 ГПК.
По тези съображения, настоящият състав на ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, ІІ гражданско отделение


О П Р Е Д Е Л И :


ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. № 5105/2013 год. на Второ гражданско отделение на ВКС и ВРЪЩА делото на К. окръжен съд за изпълнение на дадените указания.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обж. - администриране ЧЖ, липсва представен за вписване акт
Ново мнениеПубликувано на: 29 Окт 2014, 16:54 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 801
гр.София, 29.10.2014 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. Ф.
ЧЛЕНОВЕ: В. П.
М. Г.

като разгледа докладваното от съдията М. Г. частно гражданско дело № 5789 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 ал.3 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение констатира, че настоящото производство е образувано при нередовно администрирано от въззивния съд дело, поради което касационната инстанция не може да се произнесе по съществото на подадената от В. М., чрез адв.И. А., частна касационна жалба вх.№21065/22.07.2014г.
Жалбата на страната е насочена срещу определение №2028/ 09.07.2014г. по възз.ч.гр.д.№1905/2014г. на Окръжен съд – Пловдив, с което е потвърдено определение от 03.06.2014г. на съдията по вписванията при РС-П., съдържащо отказ да се впише искова молба с вх.№19271/23.04.2014г., подадена за разглеждане в РС – П. В приложената по делото преписка на съдията по вписванията въпросната искова молба, чието вписване е отказано, липсва. В приложението се съдържа молба на страната от 05.06.2014г., видно от която на същата дата е поискано връщане на „три екземпляра от искова молба – оригинали” / в т.ч. и на други документи/. Съгласно отразеното в тази молба, на жалбоподателката е върнат документът, чието вписване е поискано и респ. по който е постановен отказът на съдията по вписванията.
При това положение, делото неправилно е администрирано и изпратено за разглеждане във ВКС – липсата на исковата молба, чието вписване от отказано, прави невъзможно произнасянето на касационния съд по съществото на частната жалба, тъй като делото е непълно. Пропускът е на администриращия съд – ОС – Пловдив, поради което делото трябва да се върне за окомплектоването му, а след това същото да се изпрати на ВКС за произнасяне по частната касационна жалба.

Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ВРЪЩА възз.ч.гр.д.№1905/2014г. и приложената към него преписка вх.№14402/03.06.2014г. по описа на АВ – Пловдив, на Окръжен съд - Пловдив за окомплектоване и привеждането й в съответствие с изискванията за редовност. След и в зависимост от изпълнението на тези действия, делото да се изпрати на ВКС.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№5789/2014г. по описа на ВКС, ГК, IV г.о.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Оттегляне на частна касационна жалба
Ново мнениеПубликувано на: 05 Яну 2015, 16:00 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 919

София 18.12.2014 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА КОСТОВА
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

като изслуша докладваното от съдията Костова ч.т.д. №2794 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :
Производство по чл.274 ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на [фирма], [населено място], представлявано от члена на СД К. Петрова Д. и чрез адв. А. А., срещу определение №1681 от 10.06.2014г., постановено по ч.гр.дело № 1364/2014г. на Пловдивския окръжен съд, с което е потвърдено определение от 15.04.2014г. на съдията по вписванията, с което е отказано вписване на учредителен акт на [фирма] относно апортна вноска на недв. имот в капитала на дружеството.
По делото е постъпила молба вх.№11213/12.12.2014г., с нотариална заверка на подписа на К. Д., с която се заявява оттегляне на частната касационна жалба, с молба производството по делото да бъде прекратено и делото върнато в Пловдивския окръжен съд.
Видно от представеното извлечение от търговския регистър дружеството се представлява от К. Петрова Д..
С оглед на направеното изявление за оттегляне на частна касационна жалба вх. № 12511/15.09.2014г. от представител на търговското дружество, производството по делото следва да бъде прекратено / чл.278, ал.4 във връзка с чл.264, ал.1 ГПК/.
Водим от горното Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.дело № 2794/2014г. по описа на ВКС, ТК.
Определението може да се обжалва в едноседмичен срок , считано от връчване на съобщението на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обж. - администриране ЧЖ, ДТ по т.28 ТДТССГПК, задълж. СлВ
Ново мнениеПубликувано на: 28 Апр 2015, 09:00 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 291

[населено място], 27.04.2015 г.

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание от двадесет и трети април две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЛЮБКА АНДОНОВА

изслуша докладваното от съдия Бояджиева ч. гр. дело № 2050/
2015 г. и за да се произнесе, взема предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1-во ГПК.
Образувано е по частна жалба вх. № 567/29.01.2014 г. на Н. М. Н. чрез адв. Н. Х. М. срещу разпореждане № 51 от 06.01.2014 г. на Шуменски окръжен съд по ч. гр.д. № 559/2013 г., с което негови частни касационни жалби вх. № № 6127/20.11.2013 г. и 6416/04.12.2013 г. са върнати заради неотстранени в срок нередовности.
Жалбоподателят поддържа, че атакуваното определение е неправомерно и иска отмяната му, като твърди, че държавната такса е била внесена и документът за това представен, в определения от съда срок. Прилага копие от вносния документ, не ангажира други доказателства, прави доказателствени искания. Излага и доводи за нищожност на акта поради предубеденост на постановилия го състав. Претендира разноски.
Върховният касационен съд, в настоящия си състав, като прецени данните по делото, намира следното:
Частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от лице с активна процесуална легитимация, срещу подлежащ съгласно чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК на обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество е основателна.
Производството по ч. гр. д. № 2050/2015 г. по описа на Шуменски окръжен съд е по реда на чл. 577, ал. 1 ГПК като се развива по частната жалба на Н. М. Н. срещу определение от 03.06.2013 г. на съдията по вписванията при Районен съд – Нови Пазар за отказ да впише, поради липса на местна компетентност, молба за отмяна на влязло в сила съдебно решение по установителен иск за прогласяване нищожност на договор за покупко-продажба.
С определение № 579 от 23.10.2013 г. Шуменски окръжен съд е потвърдил отказа на съдията по вписванията. Същото е обжалвано с частна касационна жалба № 6127/ 20.11.2013 г., като с разпореждане № 1318 /21.11.2013 г. окръжният съд е дал указания за отстраняване на нередовности по нея, в т.ч. за държавна такса в размер на 15 лв по сметката на ВКС. Съобщението с указанията е било връчено на 16.12.2013 г.
Междувременно в срока за отстраняване на нередовностите страната е депозирала друга частна касационна жалба № 6416/04.12.2013 г., с която е изправила част от тях.
За да върне касационните жалби, Шуменски окръжен съд е приел, че в дадения за това срок, жалбоподателят не е отстранил нередовността във връзка с държавната такса.
Този извод на Шуменския окръжен съд не се споделя от настоящия състав на ВКС.
Платежният документ за държавната такса, копие от който се представя и сега, носи датата 27.12.2013 г. – това е денят, в който изтича даденият срок за отстраняване на нередовности. Следователно държавната такса е била внесена в срок. Заверено копие на документа за внесена държавна такса се открива на л.119 по делото пред окръжен съд.
Разпореждането като незаконосъобразно следва да бъде отменено. а делото върнато на Шуменски окръжен съд за продължаване на действията по администриране на частна касационна жалба № 6127/20.11.2013 г. ведно с частна касационна жалба № 6416/04.12.2013 г.
По изложените съображения, Върховният касационен съд на РБ, състав на IV- то г.о. ,

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ разпореждане № 51 от 06.01.2014 г. на Шуменски окръжен съд по ч. гр.д. № 559/2013 г.
Връща делото на Шуменски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на постъпилата частна касационна жалба.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Обж. - администриране ЧЖ, ДТ по т.28 ТДТССГПК, задълж. СлВ
Ново мнениеПубликувано на: 28 Апр 2015, 09:01 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 292

гр.София, 27.04. 2015 г.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, IV-то отделение, в закрито заседание двадесет и четвърти април две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЛЮБКА АНДОНОВА

като изслуша докладваното от съдия Бояджиева ч. гр. дело
№ 2051 /2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, изр. 1 -во ГПК.
С определение № 588/ 10.12.2014 г. по гр.д. № 559/2013 г. Шуменски окръжен съд е отказал възстановяване на срока за изпълнение на указания на съда за остраняване на нередовности по подадена частна касационна жалба срещу негово определение 579/ 23.10.2013 г. по делото.
Недоволен от определението Н. М. Н. чрез адв. Н. Х. М., подава частна жалба вх. № 11/05.01.2015 г., допълнена с вх. № 136/12.01.2015 г., в която твърди, че атакуваното определение е изцяло неправомерно и нарушава правото му на защита, навежда доводи и за нищожността му. Иска отмяната му.
Върховният касационен съд в настоящия си състав като прецени данните по делото , намира следното:
Частната жалба е подадена в срок от лицe с активна процесуална легитимация, срещу подлежащ съгласно чл. 66, ал. 2 ГПК вр. с чл. 274, ал. 1. т. 2 ГПК на обжалване съдебен акт, така e процесуално допустима.
Разгледана по същество е основателна.
За да откаже възстановяване на срока, Шуменски окръжен съд е приел, че изтъкнатите от молителя обстоятелства, че недобросъвестни длъжностни лица към съда са откраднали банковото бордеро, доказващо внасянето на държавната такса в определения за това от съда срок, не са от категорията на визираните в чл. 64 ГПК особени непредвидени обстоятелства, както и че липсват доказателства страната да е била обективно лишена от възможността да извърши дължимото процесуално действие в срок.
Обстоятелствата по делото са следните :
С определение № 579 от 23.10.2013 г. по ч. гр. д. № 2050/2015 г. Шуменски окръжен съд е потвърдил отказа на съдията по вписванията да впише, поради липса на местна компетентност, молба на Н. М. Н. за отмяна на влязло в сила съдебно решение.
Срещу определението на Шуменския окръжен съд, недоволна, страната подава частна касационна жалба № 6127/ 20.11.2013 г., като с разпореждане № 1318 /21.11.2013 г. съдът и дава указания за отстраняване на нередовности по нея, в т.ч. за държавна такса. Съобщението с указанията е връчено на 16.12.2013 г.
С разпореждане № 51 от 06.01.2014 г., приемайки, че в дадения за това срок страната, не е отстранила нередовността във връзка с държавната такса, окръжният съд връща частната и касационна жалба срещу определението си от 23.10.2013 г. Tова разпореждане е обжалвано като с определение от 23.04.2014 г. по ч. гр. д. № 2050/2015 г. ВКС, IV- то г.о., е отменил същото като незаконосъобразно и върнал делото на Шуменски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на частната касационна жалба.
Следователно към настоящия момент искането на Н. М. Н. по чл. 64, ал. 2 ГПК, което окръжният съд е оставил без уважение с обжалваното определение, се явява лишено от правен интерес. Това е така, защото правният резултат, който страната е целяла чрез него, е получен от нея на друго основание. Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно до приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт. Абсолютните процесуални предпоставки обезпечаващи допустимост на производството следва да се налице както към момента на предявяване на искането, така и във всеки един следващ момент, включително към момента на постановяване на крайния акт на последна инстанция.
Обжалваното определение се явява недопустимо и като такова следва да бъде обезсилено.
Така мотивиран, Върховният касационен съд на РБ, състав на IV- то г.о. ,

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЕЗСИЛВА определение № 588/ 10.12.2014 г. на Шуменския окръжен съд по гр.д. № 559/2013 г.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 8 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов