КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Юни 2021, 14:40

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 10 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Едностранно прекратяване по ЗАЗ
Ново мнениеПубликувано на: 28 Мар 2011, 11:25 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 375
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ / 2011г.


ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД – ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, ІV с- в закрито заседание в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ : Ивелина Събева
ЧЛЕНОВЕ : Татяна Макариева
Красимир Василев


разгледа докладваното от съдия Макариева ч. гр. д.№ 508/ 2011г.

Производството е образувано по жалба от А.И. Ден Бур чрез адв.Ж.Ч. *** съдебен адрес гр.Разград , бул.”България” № 13 А , партера на Община Разград срещу определение за отказ № 1/18.02.2011г. постановено по молба вх. № 786/ 18.02.2011г., на съдия по вписванията при Провадийски районен съд Стефка Пиндикова. Излага аргументи за незаконосъобразност на определението , с което е отказано вписване на писмо от 15.01.2001 г. изпратено до Земеделска Експлоатационна компания Варна –ЕООД и обратна разписка за получаването му на 18.01.2011 г., с което е извършено прекратяването на договор за аренда сключен с дружеството на 06.02.2008 г. . Претендира въззивният съд да отмени определението и разпореди вписване на прекратяването на договора за аренда в съответния регистър съобразно изискванията на Закона за арендата в земеделието.
След запознаване с приложените към жалбата доказателства, въззивният състав констатира следното :
Жалбата е процесуално допустима, предявена в законоустановения срок от легитимирана страна. Предмет на обжалване е определение отказ № 1/18.02.2011г. постановено по молба вх. № 786/ 18.02.2011г. на съдия по вписванията при Провадийски районен съд Стефка Пиндикова .
Отказът е незаконосъобразен. В мотивите на съдията по вписванията е приел, че прекратяване на договора може да стане само в условията на чл.27 ал.1 от ЗАЗ. Тази интерпретация е неправилна. Вписването има оповестително действие. Правомощията на съдията не се простират до проверка и изследване на материалноправните отношения мегду страните по договора , вписване на прекратяването на който се иска. Единствено негово задължение регламентирано в ПВп е да провери дали му е представен акт подлежащ на вписване и дали той от външна страна отговаря на изискванията за форма. В случая тези предпоставки са налице-договорът за аренда е прекратен, поради разваляне направен в изискуемата форма и изявлението съдържа всички предвидени от закона реквизити и актът е от категорията на тези подлежащи на вписване с оглед наличието на изрична разпоредба в специален закон- съгласно чл.27 , ал.2 от Закона за арендата в земеделието, прекратяването на договора за аренда на земя подлежи на вписване..
При тези съображения обжалваният отказ следва да бъде отменен , и постановено вписване, поради което съдът


О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение за отказ № 1/18.02.2011г. постановено по молба вх. № 786/ 18.02.2011г. на съдия по вписванията при Провадийски районен съд Стефка Пиндикова, с което е отказано вписване на писмо от 15.01.2011 г. от Маартен Леендерт Ден Боер до „Земеделска Експлоатационна Компания Варна „ЕООД за прекратяване на договор за аренда от 06.02.2008 г. като незаконосъобразно като вместо него постановява
Да се впише на осн. Чл.27, ал.2 от Закона за арендата в земеделието във вр. чл.4, б.”е” от Правилника за вписванията , прекратяването на договор за аренда депозирано с молба вх. № 786/ 18.02.2011г..
Връща преписката в Служба по вписванията към ПРС за извършване на съответните действия съгл. чл.32б ПВ..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Едностранно прекратяване по ЗАЗ
Ново мнениеПубликувано на: 22 Окт 2011, 10:43 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 375
Определение по ч.гр.дело № 924 по описа за 2010г.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Едностранно прекратяване по ЗАЗ
Ново мнениеПубликувано на: 17 Дек 2012, 14:22 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 375
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 14.11.2012г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВЕЛИНА СЪБЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ
като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№3379 по описа на ВОС за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК, вр. чл.577 от ГПК.Образу - вано по подадена частна жалба от И.С.Ф. в качеството му на ЕТ „ИСМ-91-И.С.”*** против определе -ние от 24.10.2012г. на съдия по вписванията при ВРС, с което е отказано впис -ване по заявление вх.рег.№22813/24.10.2012г. по описа на АВ, СВ-Варна, подадено от И.С.Ф. в качеството му на ЕТ „ИСМ-91-И.С.”, с което се иска вписване на прекратяване на договор за аренда на земеделски земи, вписан под №64, том ХV от 2008г.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отме -нено и да бъде разпоредено вписване в нотариалните книги на прекратяването на цитирания договор за аренда.
За да се произнесе, съдът взе предвид следното.
На 04.10.2007г. е сключен договор за аренда между Н. Симеонов Костадинов в качеството му на арендодател и „Ник и Доб”ООД, гр.Варна в качеството му на арендатор в сила от 01.10.2008г. с предмет ид.ч., притежавани от арендодателя от три недвижими имота/земеделски земи/, находящи се в зем -лището на с.Гроздево, Община Долни Чифлик, за срок от 10 стопански години. Договорът е с нотариална заверка подписите на страните и е вписан на 15.09. 2008г. под №64, том ХV, вх.регистър 26336 в АВ, СВ-Варна, т.е. спазена е формата по чл.3 от ЗАЗ, като няма данни за регистрацията му в ОСЗ Долни Чифлик.
На 21.07.2011г. е сключен договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. №69/11г., с който Симеон Михайлов Костадинов, Стефан Симеонов Костадинов и Н. Симеонов Костадинов са продали на И.С.Ф. в качеството му на ЕТ „ИСМ-91-И.С.” трите недвижими имота, предмет на договора за аренда.В н.а. страните са посочили, че считано от датата на сключване на договора купувачът замества продавачите като арендодател по договорите за аренда за имотите, описани в акта и има право да получи цялото арендно плащане за стопанската 2010г-2011г.В съответствие с чл.17, ал.2 от ЗАЗ и чл.18 от договора за аренда следва да се приеме, че считано от 21.07.2011г. И.С.Ф. в качеството му на ЕТ „ИСМ-91-И.С.” е страна по договора за аренда /арендодател/, съответно такива не са продавачите по н.а.№69/11г.Няма данни приобретателят да е уведомил арендатора за настъпилото заместване.
На 20.09.2011г. е отправена нотариална покана от Симеон Михайлов Костадинов, Стефан Симеонов Костадинов и Н. Симеонов Костадинов, тримата чрез пълномощника си Татяна Петрова Статева, до „Ник и Доб”ООД, гр.Варна, представлявано от управителите Михаил Николов Пеев и Сунай Али Акиф, получена на 26.09.2011г., с която уведомяват арендатора, че прекратяват едностранно договора за аренда от 04.10.2007г. на осн. чл.27, ал.1, т.4, вр. с чл.28, ал.1 от ЗАЗ, както и го уведомяват, че след 01.10.2011г. между „Ник и Доб”ООД и тях няма валиден договор.
В чл.27 от ЗАЗ са уредени хипотезите, при които се прекратяват договорите за аренда - с изтичане на срока; при неизпълнение-по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго; по взаимно съгласие на страните; с едностранно предизвестие - в предвидените в този закон случаи и т.н.
Съгласно чл.28, ал.1 от ЗАЗ арендодателят може да развали договора поради забавяне на плащането на арендното плащане за повече от три месеца, а когато вноските са уговорени за периоди, по кратки от една стопанска година, развалянето е допустимо при забава на плащането най-малко на две последо - вателни вноски.В договора от 04.10.2007г. е посочено, че арендното плащане се извършва след реализацията на произведената продукция и счетоводното приключване на годината.При забавено плащане след 15 април на следващата година е предвидено заплащането на неустойка.
След сключване на цитирания договор от 21.07.2011г. Симеон Михайлов Костадинов, Стефан Симеонов Костадинов и Н. Симеонов Костадинов нямат качеството арендодатели по договора за аренда от 04.10.2007г. Направеното от тях изявление не може да породи исканите правни последици, дори и да има данни за забавяне на арендното плащане за повече от три месеца, за каквото обаче няма данни, още повече и, че в нотариалния акт е посочено, че приобретателят ще получи арендното плащане за стопанската 2010г.-2011г., а според крайния срок, визиран в договора, това би била датата 15.04.2012г.
В нормата на чл.29 от ЗАЗ е предвидена възможност за едностранно прекратяване на договор за аренда с писмено предизвестие със срок две стопански години от всяка от страните, отправено след изтичане на четвъртата година, но тази възможност е само за безсрочните договори, какъвто процесният не е, а и както се изложи отправилите предизвестието лица нямат качеството арендодатели по договора от 04.10.2007г.
Съгласно чл.28 от ЗАЗ прекратяването договора за аренда се регистрира в съответната общинска служба и се вписва в нотариалните книги.Поредността е посочената в закона.Със заявление от 24.10.2012г. до АВ, СВ-Варна И.С.Ф. в качеството му на ЕТ „ИСМ-91-И.С.”*** е посочил, че договорът за аренда от 04.10.2007г. е едностранно прекратен с цитираната нотариална покана от 20.09.2011г. поради неизпълняване задължението на арендатора за заплащане дължимото арендно плащане, поради което моли да се впише прекратяването на договора.Не се твърди, нито се представят доказателства, че прекратяването е регистрирано в ОСЗ Долен Чифлик.
При заявено искане за вписване по чл.27, ал.2 от ЗАЗ съдията по вписванията извършва преценка освен на местната компетентност, още и налице ли е подлежащо на вписване обстоятелство и дали то е възникнало валидно - в този см. Определение №789/17.09.2012г. по ч.т.д.№370/12г. по описа на ВКС, ІІ т.о., Определение №482/16.07.2012г. по ч.т.д.№346/12г. по описа на ВКС, І т.о., Определение №847/28.10.2011г. по ч.т.д.№745/11г. по описа на ВКС, ІІ т.о.Не е спорно, че прекратяване на договор за аренда в земеделието е обстоятелство, подлежащо на вписване в нотариалните книги.Спор поражда настъпването на подлежащото на вписване обстоятелство и обхвата на проверката за настъпва -нето му.В настоящия случай договорът за аренда не е можело да бъде прекратен с отправената нотариална покана от лица, които не са страна по него, в хипо -теза, в която няма данни за забавено арендно плащане за срок повече от три месеца, нито пък договорът е безсрочен, за да е приложима нормата на чл.29, ал.1 от ЗАЗ, която, обаче изисква двугодишен срок на предизвествието.С оглед горното и не е настъпило обстоятелството прекратяване на договора за аренда от 04.10.2007г., предвид което и законосъобразно съдията по вписвания е отказал да впише прекратяването на посочения договор.Определението му е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 24.10.2012г. на съдия по вписванията при ВРС, с което е отказано вписване по заявление вх.рег.№22813/24.10.2012г. по описа на АВ, СВ-Варна, подадено от И.С.Ф. в качеството му на ЕТ „ИСМ-91-И.С.”, с което се иска вписване на прекратяване на договор за аренда на земеделски земи, вписан под №64, том ХV от 2008г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Едностранно прекратяване по ЗАЗ
Ново мнениеПубликувано на: 15 Фев 2013, 14:45 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 14.11.2012г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВЕЛИНА СЪБЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

КРАСИМИР ВАСИЛЕВ

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№3379 по описа на ВОС за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК, вр. чл.577 от ГПК.Образу - вано по подадена частна жалба от И.С.Ф. в качеството му на ЕТ „ИСМ-91-И.С.”*** против определе -ние от 24.10.2012г. на съдия по вписванията при ВРС, с което е отказано впис -ване по заявление вх.рег.№22813/24.10.2012г. по описа на АВ, СВ-Варна, подадено от И.С.Ф. в качеството му на ЕТ „ИСМ-91-И.С.”, с което се иска вписване на прекратяване на договор за аренда на земеделски земи, вписан под №64, том ХV от 2008г.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отме -нено и да бъде разпоредено вписване в нотариалните книги на прекратяването на цитирания договор за аренда.
За да се произнесе, съдът взе предвид следното.
На 04.10.2007г. е сключен договор за аренда между Н. Симеонов Костадинов в качеството му на арендодател и „Ник и Доб”ООД, гр.Варна в качеството му на арендатор в сила от 01.10.2008г. с предмет ид.ч., притежавани от арендодателя от три недвижими имота/земеделски земи/, находящи се в зем -лището на с.Гроздево, Община Долни Чифлик, за срок от 10 стопански години. Договорът е с нотариална заверка подписите на страните и е вписан на 15.09. 2008г. под №64, том ХV, вх.регистър 26336 в АВ, СВ-Варна, т.е. спазена е формата по чл.3 от ЗАЗ, като няма данни за регистрацията му в ОСЗ Долни Чифлик.
На 21.07.2011г. е сключен договор за покупко-продажба, обективиран в н.а. №69/11г., с който Симеон Михайлов Костадинов, Стефан Симеонов Костадинов и Н. Симеонов Костадинов са продали на И.С.Ф. в качеството му на ЕТ „ИСМ-91-И.С.” трите недвижими имота, предмет на договора за аренда.В н.а. страните са посочили, че считано от датата на сключване на договора купувачът замества продавачите като арендодател по договорите за аренда за имотите, описани в акта и има право да получи цялото арендно плащане за стопанската 2010г-2011г.В съответствие с чл.17, ал.2 от ЗАЗ и чл.18 от договора за аренда следва да се приеме, че считано от 21.07.2011г. И.С.Ф. в качеството му на ЕТ „ИСМ-91-И.С.” е страна по договора за аренда /арендодател/, съответно такива не са продавачите по н.а.№69/11г.Няма данни приобретателят да е уведомил арендатора за настъпилото заместване.

На 20.09.2011г. е отправена нотариална покана от Симеон Михайлов Костадинов, Стефан Симеонов Костадинов и Н. Симеонов Костадинов, тримата чрез пълномощника си Татяна Петрова Статева, до „Ник и Доб”ООД, гр.Варна, представлявано от управителите Михаил Николов Пеев и Сунай Али Акиф, получена на 26.09.2011г., с която уведомяват арендатора, че прекратяват едностранно договора за аренда от 04.10.2007г. на осн. чл.27, ал.1, т.4, вр. с чл.28, ал.1 от ЗАЗ, както и го уведомяват, че след 01.10.2011г. между „Ник и Доб”ООД и тях няма валиден договор.

В чл.27 от ЗАЗ са уредени хипотезите, при които се прекратяват договорите за аренда - с изтичане на срока; при неизпълнение-по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго; по взаимно съгласие на страните; с едностранно предизвестие - в предвидените в този закон случаи и т.н.

Съгласно чл.28, ал.1 от ЗАЗ арендодателят може да развали договора поради забавяне на плащането на арендното плащане за повече от три месеца, а когато вноските са уговорени за периоди, по кратки от една стопанска година, развалянето е допустимо при забава на плащането най-малко на две последо - вателни вноски.В договора от 04.10.2007г. е посочено, че арендното плащане се извършва след реализацията на произведената продукция и счетоводното приключване на годината.При забавено плащане след 15 април на следващата година е предвидено заплащането на неустойка.

След сключване на цитирания договор от 21.07.2011г. Симеон Михайлов Костадинов, Стефан Симеонов Костадинов и Н. Симеонов Костадинов нямат качеството арендодатели по договора за аренда от 04.10.2007г. Направеното от тях изявление не може да породи исканите правни последици, дори и да има данни за забавяне на арендното плащане за повече от три месеца, за каквото обаче няма данни, още повече и, че в нотариалния акт е посочено, че приобретателят ще получи арендното плащане за стопанската 2010г.-2011г., а според крайния срок, визиран в договора, това би била датата 15.04.2012г.

В нормата на чл.29 от ЗАЗ е предвидена възможност за едностранно прекратяване на договор за аренда с писмено предизвестие със срок две стопански години от всяка от страните, отправено след изтичане на четвъртата година, но тази възможност е само за безсрочните договори, какъвто процесният не е, а и както се изложи отправилите предизвестието лица нямат качеството арендодатели по договора от 04.10.2007г.

Съгласно чл.28 от ЗАЗ прекратяването договора за аренда се регистрира в съответната общинска служба и се вписва в нотариалните книги.Поредността е посочената в закона.Със заявление от 24.10.2012г. до АВ, СВ-Варна И.С.Ф. в качеството му на ЕТ „ИСМ-91-И.С.”*** е посочил, че договорът за аренда от 04.10.2007г. е едностранно прекратен с цитираната нотариална покана от 20.09.2011г. поради неизпълняване задължението на арендатора за заплащане дължимото арендно плащане, поради което моли да се впише прекратяването на договора.Не се твърди, нито се представят доказателства, че прекратяването е регистрирано в ОСЗ Долен Чифлик.

При заявено искане за вписване по чл.27, ал.2 от ЗАЗ съдията по вписванията извършва преценка освен на местната компетентност, още и налице ли е подлежащо на вписване обстоятелство и дали то е възникнало валидно - в този см.Определение №789/17.09.2012г. по ч.т.д.№370/12г. по описа на ВКС, ІІ т.о., Определение №482/16.07.2012г. по ч.т.д.№346/12г. по описа на ВКС, І т.о., Определение №847/28.10.2011г. по ч.т.д.№745/11г. по описа на ВКС, ІІ т.о.Не е спорно, че прекратяване на договор за аренда в земеделието е обстоятелство, подлежащо на вписване в нотариалните книги.Спор поражда настъпването на подлежащото на вписване обстоятелство и обхвата на проверката за настъпването му. В настоящия случай договорът за аренда не е можело да бъде прекратен с отправената нотариална покана от лица, които не са страна по него, в хипотеза, в която няма данни за забавено арендно плащане за срок повече от три месеца, нито пък договорът е безсрочен, за да е приложима нормата на чл.29, ал.1 от ЗАЗ, която, обаче изисква двугодишен срок на предизвествието.С оглед горното и не е настъпило обстоятелството прекратяване на договора за аренда от 04.10.2007г., предвид което и законосъобразно съдията по вписвания е отказал да впише прекратяването на посочения договор.Определението му е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 24.10.2012г. на съдия по вписванията при ВРС, с което е отказано вписване по заявление вх.рег.№22813/24.10.2012г. по описа на АВ, СВ-Варна, подадено от И.С.Ф. в качеството му на ЕТ „ИСМ-91-И.С.”, с което се иска вписване на прекратяване на договор за аренда на земеделски земи, вписан под №64, том ХV от 2008г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Едностранно прекратяване по ЗАЗ
Ново мнениеПубликувано на: 28 Фев 2013, 13:32 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 16 Юли 2010, 13:24
Мнения: 3
OПРЕДЕЛЕНИЕ

№ / 2012Г.
ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД - ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,
ІV с. в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ : И. СЪБЕВА
ЧЛЕНОВЕ :
М.МАРИНОВА
Кр. ВАСИЛЕВ
разгледа докладваното от председателя на състава ч. гр. д.№ 1494/2012Г.

Производството е по реда на чл. 577 ГПК във връзка с чл.32а от ПВ.

Образувано е по частна жалба от Н.С.К., чрез адвокат Николай Киряков, АК- гр. Добрич, срещу определение за отказ рег.№ 9960/ 14.05.2012Г. на съдията по вписванията при BPC за вписване на нотариална покана - уведомление за прекратяване на договор за аренда на земеделски земи вписан под № 64 том XV вх.р. 26336/ 15.09.2008г. Обжалва определението като неправилно, незаконосъобразно и необосновано, позовавайки се на основанията посочени в чл.27 и чл.28 .от ЗАЗ за едностранно прекратяване на договора за аренда. Моли съда да отмени отказа и постанови вписване на нотариалната покана -уведомление, съобразно заявеното искане.

Жалбата е допустима, но по същество е неоснователна.

Обжалвано е определение за отказ № 9980/14.05.2012г. на съдията по вписванията при ВРС постановено по заявление вх.№ 9960/14,05.2012г. от Н.С.К., чрез адвокат Николай Киряков, за вписване на нотариална покана- уведомление за прекратяване на договор, отправена до „НИК и ДОБ „ООД, със седалище и адрес на управление- град Варна, [ул.], представлявано от М.П. и С.А., с която на основание чл. 27, ал.1 т.4 във връзка с чл. 28, ал.1 от Закона за арендата в земеделието / обн. ДВ, бр. 82 от 27.09.1996г./ е прекратен едностранно договор за аренда на земеделски земи, сключен с дружеството на 04.10.2007Г., вписан под акт № 64, вх.рег.№ 26338/ 15.09.200вг., том XV по описа на Служба по вписванията- гр. Варна, относно изброените недвижими имоти. Представени са цитираните документи и скици на имотите.

Отказът от вписване на нотариалната покана е законосъобразен. Приложени са разпоредбите на чл.28, ал.1 във връзка с чл.27, ал. 2 от ЗАЗ чл. З от Правилника за вписванията, които регламентират реда за прекратяване на договора за аренда. В конкретния случай не е спазено изискването да се извърши първо регистрация на прекратяването на договора в съответната общинска служба по земеделие и след това – вписване в нотариалните книги.

Молителят не е представил доказателства за регистриране на прекратяването в съответната ОСЗ, което прегражда възможността да иска вписване на представената нотариална покана - уведомление от Службата по вписвания гр. Варна. Разпоредбата на чл. 27, ал.2 от ЗАЗ урежда последователността на извършването на двете действия по прекратяване на арендния договор, поради което произволна преценка да значимостта на първото условие е недопустима.

Отказът за вписване е съобразен c императивно изискване на закона чл. 27, ал. 2 от ЗОЗ, обоснован с представените по делото доказателства, с оглед на което следва да бъде потвърден като правилен и законосъобразен.

На основание чл. 577, ал. З ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:


ПОТВЪРЖДАВА определение за отказ Ne 9980/14.05.2012г. на съдията по вписванията при ВРС постановено по заявление вх.№ 9960/ 14.05.2012г. от Н.С. К., чрез адвокат Николай Киряков, като законосъобразен, на основание чл. 27, ал. 2 от ЗОЗ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в подлежи на обжалване пред ВКС на РБ с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ :
1.
2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Едностранно прекратяване по ЗАЗ
Ново мнениеПубликувано на: 13 Мар 2015, 10:24 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 375
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 12.03.2015г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВЕЛИНА СЪБЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА
мл.с. ЕВГЕНИЯ МЕЧЕВА
като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№662 по описа на ВОС за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК, вр. чл.577 от ГПК.Образу - вано по подадена частна жалба от ЗК„Златен клас”, с.Михалич, представлявана от председателя И.Д.И., против определение №3/17.02.2015г. на съдия по вписванията при РС-Девня, с което е отказано вписване на едностранно пре -дизвестие за прекратяване на договор за аренда за имот - нива с площ от 10, 007 дка, м.”Дренака”, имот №036053, с.Искър, Община Вълчи дол, по искане на ЗК „Златен клас” по заявление вх.№562/17.02.2015г. по описа на СВ-Девня при АВ-София.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и да бъде разпоредено исканото вписване.
За да се произнесе, съдът взе предвид следното.
Частната жалба е депозирана в срока по чл.275 от ГПК.Подадена е от легити -мирано лице и против подлежащ на обжалване акт.Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.
Депозирано е пред СВ-Девня заявление от ЗК„Златен клас”, с.Михалич, пред -ставлявана от председателя И.Д.И., с искане за вписване на пред -ставеното със заявлението едностранно предизвестие за прекратяване на осн. чл. 27, ал.1, т.4 от ЗАЗ на договор за аренда.Цитираното едностранно предизвестие/с нотариална заверка на подписа от 04.02.2015г./ е отправено от ЗК„Златен клас”, с. Михалич до „Стили Агро”ЕООД, гр.Варна, като е посочено, че кооперацията е собственик на недвижим имот №036053, находящ се в землището на с.Искър, Об- щина Вълчи дол, м.”Дренака”, представляващ нива с площ от 10, 007 дка, закупен от И. Митков Станчев, и отправя до дружеството предизвестие за прекратя -ване на осн. чл.27, ал.1, т.4 от ЗАЗ, считано от 20.02.2012г. на сключения договор за аренда от името на И. Митков Станчев поради неплащане на аренда за сто -панската 2013г./2014г.Предизвестието е изпратено с писмо с обратна разписка, получено от „Стили Агро”ЕООД на 13.02.2015г.
На 16.03.2011г. е сключен договор за аренда с нотариално заверени подписи между И. Митков Станчев като арендодател от една страна и от друга „Стили Агро”ЕООД като арендатор с предмет гореописания недвижим имот за срок от 7 стопански години, считано от началото на стопанската 2010г./2011г.Договорът е вписан в книгите за вписане, водени в СВ-Девня, на 17.03.2011г.С договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в н.а.№87/13г., И. Митков Станчев е продал посочения имот на ЗК„Златен клас”, с.Михалич.Съгласно чл.17, ал.2 от ЗАЗ приобретателят на арендувания обект на договора замества арендо- дателя като страна в договора за аренда, ако същият е бил вписан.Следователно заявителят след придобиване на собствеността върху имота е страна по посоче -ния договор за аренда.
В чл.27 от ЗАЗ са уредени хипотезите, при които се прекратяват договорите за аренда - с изтичане на срока; при неизпълнение - по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго; по взаимно съгласие на страните; с едностранно предизвестие - в предвидените в този закон случаи и т.н.
Съобразно нормата на чл.27, ал.2 от ЗАЗ прекратяването на договора за аренда на земя се вписва в нотариалните книги.Следва да се посочи, че на вписване като акт подлежи не изпратеното уведомление за прекратяване на договора/което се претендира да бъде вписано в настоящия случай/, имащо характеристиките на предупреждение по чл.87 от ЗЗД, а самото обстоятелство прекратяване на договора - в този смисъл Определение №672/13.10.2011г., постановено по ч.т.д. №635/11г. по описа на ВКС, І т.о. и Определение №14/07.01.2013г., постановено по ч.т.д.№713/12г. по описа на ВКС, ІІ т.о.Дори и да се приеме, че по същество искането на заявителя е за вписване на прекратяването на арендния договор следва да бъде посочено, че при заявено искане за вписване по чл.27, ал.2 от ЗАЗ съдията по вписванията извършва преценка освен на местната компетентност, още и налице ли е подлежащо на вписване обстоятелство.В този см. Определение №789/17.09.2012г. по ч.т.д.№ 370/12г. по описа на ВКС, ІІ т.о., Определение №482/16.07.2012г. по ч.т.д. №346/12г. по описа на ВКС, І т.о., Определение №847/28.10.2011г. по ч.т.д.№745/11г. по описа на ВКС, ІІ т.о., Определение №705/23.11.2012г. по ч.т.д.№714/12г. по описа на ВКС, І т.о., Определение №14/07.01.2013г., постановено по ч.т.д. №713/12г. по описа на ВКС, ІІ т.о.
Съгласно нормата на чл.27, ал.1, т.4 от ЗАЗ договорът за аренда се прекратява с едностранно предизвестие в предвидените в този закон случаи.Предвидената в закона възможност за прекратяване с едностранно предизвестие, т.е. с изявление за прекратяване, е в хипотезата на чл.29, ал.1 от ЗАЗ, имаща предвид договори за аренда, сключени за неопределен срок, какъвто процесният договор за аренда не е.От своя страна едностранното прекратяване на договор за аренда по реда на чл.27, ал.1, т.2 от ЗАЗ, вр. чл.87 от ЗЗД в хипотеза на неизпълнение, какъвто частен случай е предвиденото в нормата на чл.28 от ЗАЗ, на която се е позовал по същество жалбоподателят с твърденията си за неплащане на аренда за стопан -ската 2013г./2014г., не е от категорията на едностранните безспорни вписвания, които не засягат чужда правна сфера и които подлежат на вписване съгласно чл.569, т.5 от ГПК.В изложения смисъл е формирана задължителна съдебна практика на ВКС по см. на чл.280, ал.1, т.1 от ГПК, обективирана в определение №311/24.04.2013г., постановено по ч.т.д.№1880/13г., І т.о., с което е допуснато до касационно обжалване определение на СОС по въпроса за едностранното прекратяване на договор за аренда по реда на чл.27, ал.1, т.2 от ЗАЗ, съгласно която едностранното прекратяване на договора по чл.27, ал.1, т.2 от ЗАЗ, вр. чл. 87, ал.2 от ЗЗД не е от категорията на едностранните, безспорни вписвания, които не засягат чужда правна сфера и подлежат на вписване съгласно чл. 569, т.5 от ГПК.В този смисъл са и определения на ВКС както следва: №21/09.01.2014г. по ч.т.д.№ 4318/13г., І т.о., определение №506/01.07.2014г. по ч.т.д.№1887/14г., І т.о., определение №215/11.06.2014г. по ч.гр.д.№3337/14г., ІІ гр.о., определение №823/02.12.2013г. по ч.т.д.№3799/13г., ІІ т.о. и др.

Следва да се посочи, че е формирана задължителна съдебна практика и по въпроса следва ли при прекратяване на аренден договор първо да бъде извършено регистриране на прекратяването в съответната общинска служба по земеделие и впоследствие да се иска вписване в нотариалните книги-чл.27, ал.2 от ЗАЗ, като съгласно определение №286/07.05.2013г. по ч.гр.д.№792/12г., ВКС, ІV гр.о. първо следва да се извърши регистриране в съответната общинска служба по земеделие /за каквото регистриране в настоящия случай не са представени доказателства/.В този смисъл и определение №6/09.01.2014г. на ВКС по ч.гр.д. №6855/13г., І гр.о.
По изложените съображения съдът приема, че законосъобразно и в съответ - ствие с формираната задължителна съдебна практика с обжалваното определение е отказано вписване по подаденото от жалбоподателя заявление вх.№562/17. 02.2015г., предвид което същото следва да бъде потвърдено.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №3/17.02.2015г. на съдия по вписванията при РС-Девня, с което е отказано вписване по заявление вх.рег.№562/17.02.2015г. по описа на АВ, СВ-Девня, подадено от ЗК „Златен клас”, ЕИК 813106292, със седалище и адрес на управление с.Михалич, Община Вълчи дол.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Върховен касационен съд.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Едностранно прекратяване по ЗАЗ
Ново мнениеПубликувано на: 17 Май 2017, 10:12 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 375
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на шестнадесети май през двехиляди и седемнадесета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИРЕНА ПЕТКОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА ХРИСТОВА

НАТАЛИЯ НЕДЕЛЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Петкова

ч.гр.дело № 843 по описа за 2017 год.,

взе предвид следното:Производството е образувано по частна жалба на С.Н.П., ЕГН **********, срещу определение от 03.04.2017г., обективиращо отказ №70, т.1, вх. рег. 7727/03.04.2017г., постановен от съдия по вписванията Росица Денкова при ВРС, за вписване на разваляне на Договор за аренда на земеделска земя, вписан под № 106, вх. рег. № 2937/19.02.2014г., обективирано в Анекс от 31.03.2017г. В жалбата се излага, че договорът за аренда е развален по реда на чл.87 ЗЗД, като изявлението за разваляне е представено пред съдията по вписванията. Затова и счита, че са налице основанията за вписване на прекратяването на арендния договор. Моли за отмяна на отказа и постановяване на вписването.

Частната жалба е допустима, тъй като е подадена от надлежна страна и в законоустановения срок.

По същество е неоснователна, поради следното:

С молба вх.№7727/03.04.2017г. нотариус Веселин Петров е поискал да бъде вписан анекс рег. №1270/17г. Приложеният анекс към договор за аренда е от 31.03.2017г. и в него е посочено, че „Алмус Инвест“ ЕООД съгласно покана от 31.03.2017г. е поканен да се яви в кантората на нотариус Веселин Петров на 31.03.2017г. и да заплати на С.Н.П. полагащата се рента. Посочено е, че арендаторът не се е явил на 31.03.2017г. В протокола се съдържа изявление на П., направено чрез пълномощник Г.С.С., че прекратява договора за аренда на осн. чл.28 ЗАЗ вр. чл.87 ал.3 ЗЗД. Договорът за аренда е бил сключен между С.Н.П. и „Алмус Инвест“ ЕООД на 19.02.2014г. за срок от 5 стопански години. Анексът е подписан от С., като е налице нотариална заверка на подписа. Анексът не е връчен на „Алмус Инвест“ ЕООД, доколкото доказателства в тази насока не са ангажирани.
От така описаната фактическа обстановка се установява, че макар и назован „анекс“ към договор за аренда, по същество приложения документ представлява изявление за прекратяване на договора за аренда, сключен между страните. Не става ясно от представения договор в коя хипотеза е настъпило прекратяването на договора. Съдържа се изявление, че прекратяването на основание чл.28 ЗАЗ и след като арендаторът е поканен да заплати полагаща се рента, но нито е посочено колко арендни вноски са забавени, нито какъв е техния размер и за кой период. Освен това следва да се отбележи, че при разваляне на договора за аренда, прекратяването следва да бъде осъществено посредством дадено предизвестие. В случая не е ясно дали съдържанието на т. нар. „анекс“ представлява едностранно предизвестие за прекратяване на договора /липсва даден срок за настъпване на прекратяването, за да бъде направен този извод/ или представлява изявление, че даден срок е изтекъл и затова, считано от 31.03.2017г. договорът е прекратен. Горните нередовности в съдържанието на документа „анекс“ водят до извод, че липсва подлежащ на вписване акт за прекратяване на договора за аренда.
Наред с това следва да се съобрази, че е налице задължителна съдебна практика по въпроса досежно регистрирането на прекратяването на договорите за аренда в ОСЗ. С определение № 286 от 7.05.2013 г. на ВКС по ч. гр. д. № 792/2012 г., IV г. о., ГКП, постановено по реда на чл.274 ал.3 ГПК ВКС приема, че тълкуването на нормата на чл.27 ал.2 ЗАЗ сочи, че първо следва да се извърши регистрация на прекратяването на договора в съответната общинска служба по земеделие и след това да се извърши вписване в нотариалните книги. Вярно е, че в новата си редакция поредността на двете действия- вписването и регистрирането, е разменена, но изменението на ЗАЗ не води до автоматична отмяна на задължителната съдебна практика.
Ето защо и на всички изложени основания, съставът приема, че съдията по вписвания законосъобразно е постановил отказ да впише „анекс“ от 31.03.2017г. за прекратяване на арендния договор.
Водим от горното, съдът


О П Р Е Д Е Л И:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на С.Н.П., ЕГН **********, срещу определение от 03.04.2017г., обективиращо отказ №70, т.1, вх. рег. 7727/03.04.2017г., постановен от съдия по вписванията Росица Денкова при ВРС, за вписване на разваляне на Договор за аренда на земеделска земя, вписан под № 106, вх. рег. № 2937/19.02.2014г., обективирано в Анекс от 31.03.2017г.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до жалбоподателя с частна жалба пред ВКС.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Едностранно прекратяване по ЗАЗ
Ново мнениеПубликувано на: 24 Яну 2018, 09:46 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 375
ОПРЕДЕЛЕНИЕ........./..........2018г.

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание проведено на двадесет и втори януари, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИРЕНА ПЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА ХРИСТОВА

НАТАЛИЯ НЕДЕЛЧЕВА

като разгледа докладваното от съдията МАРИАНА ХРИСТОВА

въззивно частно гражданско дело № 2731 по описа за 2017г.,

за да се произнесе взе предвид следното:Производството е образувано по частна жалба на З.С.З. – лично за себе си и в качеството на пълномощник на: Н.З.З., Д.З.З., И.С.З., М.Д.З., З.З.Р. и Д.С.З., срещу Отказ № 293/01,12,2017г., том ІІ, вх. рег. № 33393/01,12,2017г. на съдия по вписванията в СВ при ВРС, обективиран в Определение от 01,12,2017г., да извърши вписване на извършеното от жалбоподателя извявление за разваляне на Договор за аренда на земеделска земя вписан под № 240, том 9, вх. рег. № 23757/24,10,2014г., поради забава на арендното плащане с повече от три месеца, на основание чл. 27, ал. 2 вр. ал. 1, т. 2 и чл. 28, ал. 1 от ЗАЗ, за което е съставен Констативен протокол № 2, том 4, рег. № 10231/30,10,2017г., обективирано в Нотариална покана акт 108, том ІІІ, рег. № 8889, връчена на 19.10,2017г. на „ГЕКО АГРО ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 203090033, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н „Одесос“, ул. „Кракра“ № 47, представлявано от управител Хриска Петрова Недева.

Въззивникът инвокира доводи за незаконосъобразност на отказа и претендира неговата отмяна.

Съдът, за да се произнесе съобрази следното:

Жалбата е процесуално допустима. Същата е подадена от надлежна страна, в установения от закона срок.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Пред съдията по вписвания е постъпило искане от нотариус Диана Градева, за вписване на изявление за разваляне на Договор за аренда на земеделска земя вписан под № 240, том 9, вх. рег. № 23757/24,10,2014г., поради забава на арендното плащане с повече от три месеца, на основание чл. 27, ал. 2 вр. ал. 1, т. 2 и чл. 28, ал. 1 от ЗАЗ, за което е съставен Констативен протокол № 2, том 4, рег. № 10231/30,10,2017г., обективирано в Нотариална покана акт 108, том ІІІ, рег. № 8889, връчена на 19.10,2017г. на „ГЕКО АГРО ТРЕЙД“ ЕООД

Видно от договора за аренда същият е сключен за срок от пет години.

Видно от удостоверяването извършено на 24,11,2017г. от компетентентния нотариус, нотариалната покана съдържаща изявлението за прекратяване е връчена както следва: след три посещения на адреса на управление на адресата съответно на 19,10,2017г., на 26,10,2017г. и на 08,11,2017г. не е открито лице, на което да бъде връчена поканата. На 09,11,2017г. е залетено уведомление на вратата на къщата, в която е посочен адреса на управление на поканеното дружество с указание, че в нотариалната кантора в гр.Варна, бул. „Чаталджа“, № 20, офис № 9, може да бъде получена настоящата нотариална покана. Удостоверено е, че нотариалната покана не е потърсена в предвидения в ГПК двуседмичен срок, включително до края на работното време на 23,11,2017г., поради което следва да бъдат приложени последиците на чл. 47 ГПК.

Развалянето на договора поради забава на арендното плащане с повече от три месеца, т.к. е сключен за срок по кратък от 10 години, се извършва с едностранно извънсъдебно изявление – аргумент чл. 28, ал. 2 ЗАЗ. Развалянето на арендните договори по съдебен и извърсъдебен ред на основание чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗАЗ подлежи на вписване, на основание ал. 2 на цитираната разпоредба, независимо от срока, за който са сключени. От представените доказателства обаче не може да се приеме, че изявлението за разваляне е достигнало до адресата. Съдът намира, че нотариалната покана не е връчена надлежно. Допустимо е нотариусът да връчва предизвестие за прекратяване по способа по чл. 47, ал.1 от ГПК, за което е налице последователна практика на ВКС, включително формирана по реда на чл. 290 от ГПК /така решение № 196 от 17.12.2009 г. по т. д. № 20/2009 г. на ІІ т. о., определение № 857/09.12.2011 г. по ч.т.д.№ 623/2011 г. на І т.о. на ВКС и т.н./. За да се приеме, че чл. 47, ал. 1 ГПК е правилно приложен следва правилно да са приложени процесуалните правила, компетентен да следи за което е съдът.

Настоящият състав намира, че в случая тези правила не са законосъобразно приложени. Приложима е разпоредбата на чл. 47, ал. 1 ГПК в редакцията – изм. – Дв, бр. 86 от 2017г./ В случая не е удостоверено, че са събрани от връчителя данни от управителя на етажната собственост или по друг начин сочен в ал. 1 на чл. 47 ГПК, дали има фирма на адреса или представител, или същата е напуснала. Следователно съгласно същата разпоредба за да бъде залепено уведомление трябва да се удостовери надлежно, че адресатът не може да бъде намерен на съответния адрес, чрез извършване най малко на три посещения, поне едно от които е в неприсъствен ден. В процесния случай всички посещения са извършени в присъствени дни.

Изложеното е достатъчно за да се приеме, че фикцията на чл. 50, ал. 2 от ГПК във връзка с чл. 50, ал. 4 от ГПК и чл. 47 от ГПК не е надлежно приложена. Следователно предпоставките за вписване не са налице. Отказът е законосъобразен и като такъв подлежи на потвърждаване.

Воден от горното, съдътО П Р Е Д Е Л И :ПОТВЪРЖДАВА Отказ № 293/01,12,2017г., том ІІ, вх. рег. № 33393/01,12,2017г. на съдия по вписванията в СВ при ВРС, обективиран в Определение от 01,12,2017г., да извърши вписване на извършеното от жалбоподателя извявление за разваляне на Договор за аренда на земеделска земя вписан под № 240, том 9, вх. рег. № 23757/24,10,2014г., поради забава на арендното плащане с повече от три месеца, на основание чл. 27, ал. 2 вр. ал. 1, т. 2 и чл. 28, ал. 1 от ЗАЗ, за което е съставен Констативен протокол № 2, том 4, рег. № 10231/30,10,2017г., обективирано в Нотариална покана акт 108, том ІІІ, рег. № 8889, връчена на 19.10,2017г. на „ГЕКО АГРО ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 203090033, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н „Одесос“, ул. „Кракра“ № 47, представлявано от управител Хриска Петрова Недева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчване на препис от същото на страните с касационна жалба пред ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - ГР.СОФИЯ.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Едностранно прекратяване по ЗАЗ
Ново мнениеПубликувано на: 22 Ное 2018, 09:11 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 375
О П Р Е Д Е Л Е Н И Егр. Варна, 21 ноември 2018 година.В ИМЕТО НА НАРОДАВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, в закрито съдебно заседание, проведено на двадесет и първи ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ПЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИР ВАСИЛЕВ

НЕВИН ШАКИРОВАкато разгледа докладваното от съдия Красимир Василев,

ч.гр.дело № 2492 по описа за 2018 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК и е образувано по частна жалба от 02.11.2018 година, подадена от адв.К., като процесуален представител на С.М.С. против Определение № 29 769 от 26.10.2018 година на Съдия по вписванията при ВРС, с което е отказано вписване на Констативен Протокол с Акт № 147, том.III, рег.№ 11 356 от 25.10.2018 година.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и съдията по вписванията да бъде задължен да извърши исканото вписване на КП; излага се още, че съобразно нормата на чл.11 от ЗАЗ при отдаването под аренда, новия арендополучател не може да има повече права от първия и че в тази връзка определението се явява незаконосъобразно.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Пом.нотариус Градева е депозирала зоявление № 29 769 от 26.10.208 година в Агенция по вписванията – град Варна, с искане да бъде вписан съставения на 25.10.2018 година Констативен Протокол № 147, том.III, рег.№ 11 356 от 25.10.2018 година за прекратяване на арендния договор с „Полигрейн“ ООД.Запознавайки се със Заявлението и наличната документация Съдията по вписванията е постановил Определение, с което е отказал вписването, като е мотивирал отказа, че в случая не е налице хипотезата на прекратяване при двустранно споразумение, а по скоро тази на еднолично волеизявление, което обаче не е достигнало до другата страна.

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

От представените по делото факти, става ясно, че с Договор за аренда от 03.10.2018 година между Станка Трендафилова и „Агробулс“ ООД е определен срок от 9 години, считано от 01.10.2009 година, касаещ изброените в него ниви с обща площ от 30.259 кв.м.Срокът да договора е следвало да изтече на 30.09.2018 година.

На 30.09.2016 година „Агробулс“ ООД е сключило договор за преаренда на процесните земи с „Полигрейн“ ООД за срок от 4 години или до 2020 година.

С н.а. № 136 от 2010 година Станка Трендафилова е дарила своята дъщеря с процесните ниви.

С КП от 25.10.2018 година С.С. е заявила пред Пом.нотариус Градева желанието си да прекрати Договора за преаренда, считано от 01.10.2018 година, като се е позовала на разпоредбата на чл.11 ал.2 от ЗАЗ.

Въззивният съд намира, с оглед нормата на чл.27 ал.2 от ЗАД, че в правомощията на съдията по вписването е не само проверка на факта, дали представеният акт – договор за аренда в земеделието, е редовен от външна страна, но и проверка на представените с договора за аренда писмени доказателства с оглед установяване наличието на съответните юридически факти, с които е свързано настъпването на правната последица – прекратяване на договора за аренда в земеделието: сключения между страните аренден договор и правата на страните по него, срочен или безсрочен е той, визирани и уговорени начини за прекратяване на договора и съответствието им с повелителните норми на ЗАЗ.

В конкретния случай вписването е било отказано на две основания – липсата на доказателства, че волеизявлението / а то е едностранно/ е достигнало до преарендатора и на второ място, че липсва акт в изискуемата форма – извършен по нотариален ред или с нотариално заверена форма.

Определението се явява правилно и съображенията са следните:

Съобразно нормата на чл.11 от ЗАЗ, ако е уговорено в договора, арендаторът може да преарендува част или целия обект на договора, да заложи правата си по договора за аренда или да ги прехвърли на трето лице, като в тези случаи арендаторът е длъжен незабавно да уведоми писмено арендодателя за всяко преарендуване, залагане или прехвърляне на права.вярно е също, с оглед твърдението в КП, че при преарендуване преарендаторът не може да има повече права от арендатора, а последният не се освобождава от задълженията си към арендодателя, включително и за арендното плащане.Според ал.4 на чл.11 от ЗАЗпри неспазване на горните разпоредби арендодателят може да прекрати едностранно договора за аренда, с двумесечно писмено предизвестие. Предизвестието се отправя до арендатора в срок до една година от узнаване на преарендуването, залагането или прехвърлянето на права.

В конкретния случай, съдът е изправен пред Договор за аренда от 03.10.2008 година, и друг такъв от 30.09.2016 година – Договор за преаренда.В разпоредбата на чл.4.8 от първия договор за аренда е изрично посочено, че арендаторът има право да преарендува част или целия обект, и въпреки, че не е отразено обстоятелството, че той е задължен да уведоми арендодателя, то законовото разпореждане не може и следва да бъде дерогирано.Доказателства за подобно уведомяване липсват.Също в този случай обаче е редно да се обърне внимание на чл.11 ал.4 от ЗАЗ, които дава възможност арендодателя при нарушение на чл.11 ал.1 -3 от ЗАЗ да прекрати едностранно договора /а случаят е точно такъв/, но с двумесечно предизвестие до арендатора, респективно преарендатора.От изложеното до тук следва, че тълкуването на закона не може да бъде разширително, основно защото се касае за едностранно прекратяване на съществуващи договорености и отправянето на известие до другата страна е част от фактическия състав, предвиден за това.Проверката на материалите по делото изрично сочи, че нито „Агробулс“ , нито „Полигрейн“ са били уведомени за волеизявлението на молителката.Следователно само на това основание, съдът следва да приеме, че / арг. От ТР № 2 от 20.07.2017 година на ВКС/, че уведомлението се явява задължително.

Съобразно т.6 от ТР № 7 от 25.04.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГТК, докладчик съдията Борис Илиев, проверката, която Съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 от Правилника за вписванията относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон.

При проверката на формата съдията по вписванията следи за спазване на правилото, че се вписват актове, извършени по нотариален ред или с нотариално заверен подпис (чл. 3, ал. 1 ПВ), но като се отчита, че специален закон може да урежда и вписването на акт в писмена форма (напр. чл. 73, ал. 5 ТЗ). Актовете, издадени от надлежни държавни органи също се нуждаят само от писмена форма, но трябва да съдържат реквизитите, които са предвидени в съответния нормативен акт. Може да бъде отказано вписване на акт, който не е подписан, тъй като проверката за наличие на подпис е елемент от проверката на формата на акта.Съгласно този текст подлежат на вписване само актове, които са извършени по нотариален ред или са с нотариално заверен подпис, освен ако не се касае за акт на държавен орган. Разпоредбата е императивна и не дава възможност да се впишат актове, които не отговарят на горепосочените изисквания.Представения на Съдията по вписванията Констативен протокол, съдържаща изявление за прекратяване на вписан Договор за преаренда на земеделски земи не само не е с нотариална заверка на подписа на лицето, което я е отправило, а и не представлява годен документ по смисъла на ГПК /който е приложим, доколкото се касае за охранително производство/.Ето защо Съдията по вписванията правилно е отказал да впише едностранното изявление на арендодателя за прекратяване на договора за аренда.

НЯМА ПРЕЧКА да се предяви ново искане на вписване, след като обаче в цялост се изпълнят условията за това, посочени от съда.

На основание изложеното, ВОС,О П Р Е Д Е Л И:ПОТВЪРЖДАВА Определение № 29 769 от 26.10.2018 година на Съдия по вписванията при ВРС Денкова, с което е отказано вписване на Констативен Протокол № 147, том.III, рег.№ 11 356 от 25.10.2018 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Едностранно прекратяване по ЗАЗ
Ново мнениеПубликувано на: 07 Яну 2020, 11:53 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
Ключови фрази
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 755
гр. София, 23.12. 2019 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на седемнадесети декември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
АННА БАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева ч. т. дело № 2912 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на Емилия С. П. от [населено място], [община], област В. и С. В. П. от [населено място], двамата чрез процесуален представител адв. А. Д. Д. срещу определение № 3334 от 18.11.2019г. по в. ч. гр. дело № 1925/2019г. на Варненски окръжен съд, Гражданско отделение, с което е потвърдено определение от 10.10.2019г. на съдията по вписванията при Районен съд Варна. С потвърденото определение на съдията по вписванията е отказано вписване на нотариална покана за прекратяване на договори за аренда по молба вх. № 26628/10.10.2019г., поискано от Емилия С. П. и С. В. П..
Частните жалбоподатели правят оплакване за неправилност на въззивното определение поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Поддържат становище, че неправилно въззивният съд е приел за идентични понятията „прекратяване на аренден договор“ и „разваляне на аренден договор“, не е съобразил, че в случая е налице правновалидно действие по чл. 27, ал. 2 във връзка с чл. 9 ЗАЗ – използвана е възможността за прекратяване на арендния договор по общия ред, и няма изявления за разваляне.
В изпълнение на императивното изискване на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК частните жалбоподатели обосновават допускането на касационно обжалване на въззивния съдебен акт с твърдението, че въззивният съд се е произнесъл по материалноправни въпроси, които са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото /чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК/: Ако е налице констатирано неизпълнение от страна на арендатор по аренден договор, което е извън хипотезата на чл. 28, ал. 1 ЗАЗ, по кой ред би следвало да бъде развален договорът – по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗАЗ или по реда на чл. 28, ал. 2 ЗАЗ? Следва ли прекратяването на договора за аренда по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗАЗ да става само чрез изпращането и получаването на едностранно предизвестие по чл. 87, ал. 2 ЗЗД или договорът следва да бъде развален по съдебен ред?
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като обсъди релевираните доводи и взе предвид данните по делото, приема следното:
Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е от легитимирана страна в предвидения едноседмичен срок по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване въззивен съдебен акт.
За да потвърди отказа на съдията по вписванията при Районен съд Варна за вписване на нотариална покана за прекратяване на договори за аренда по молба вх. № 26628/10.10.2019г., поискано от Емилия С. П. и С. В. П., въззивният съд е приел, че договорите за аренда от 2012г. и 2013г. са сключени за срок по-дълъг от 10 години, поради което развалянето им следва да се извърши по съдебен ред по аргумент от чл. 28, ал. 2 ЗАЗ.
Допускането на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 3 ГПК, във връзка с чл. 280, ал. 1 ГПК предпоставя произнасянето от въззивния съд по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е от значение за решаване на спора между страните и по отношение на който е налице някое от основанията по чл. 280, ал. 1, т. 1 – 3 ГПК. Правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело е този, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда. Преценката за допускане на касационното обжалване се извършва от ВКС въз основа на изложените от касатора твърдения и доводи, с оглед критериите, предвидени в посочената правна норма.
Д. за допускане на касационно обжалване на въззивното определение по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК е неоснователен. Формулираните в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК материалноправни въпроси са важни, но както и да бъдат решени, същите не биха променили изхода на делото, тъй като нотариалната покана за прекратяване на договор за аренда не подлежи на вписване. Съгласно чл. 27, ал. 2 ЗАЗ на вписване в службата по вписванията подлежи прекратяването на арендния договор, но не и документът, материализиращ волеизявлението и обективиращ волята на арендодателя. Документът, материализиращ изявлението за прекратяване по чл. 27, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 9, ал. 5 ЗАЗ или изявлението за разваляне по чл. 28, ал. 1 ЗАЗ /напр. нотариална покана, предизвестие, писмо или друг писмен документ/ следва да бъде представен пред съдията по вписванията, като заявителят следва да удостовери и достигането му до адресата. В посочения смисъл е и константната практика на ВКС, обективирана в определение № 672/13.10.2011г. по ч. т. д. № 635/2011г. на ВКС, ТК, I т. о., определение № 847/28.10.2011г. по ч. т. д. № 745/2011г. на ВКС, ТК, II т. о., съобразителната част на Тълкувателно решение № 2 от 20.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 2/2015 г., ОСГТК и други определения на ВКС. В настоящия случай в подадената от частните жалбоподатели до Служба по вписвания – В. към Агенцията по вписванията молба вх. № 26628/10.10.2019г. е направено искане за вписване на нотариалната покана, който документ не подлежи на вписване.
Предвид изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че не следва да се допусне касационно обжалване на въззивното определение.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Второ отделение

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 3334 от 18.11.2019г. по в. ч. гр. дело № 1925/2019г. на Варненски окръжен съд, Гражданско отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 10 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов