КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Юли 2021, 08:51

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване на обезп.заповед
Ново мнениеПубликувано на: 20 Фев 2012, 14:34 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
Определение № 115
към дело: 20125100500042
Дата: 14.02.2012 г.
Съдия: В Д Х


Настоящото производство е с правно основание чл.577,ал.1 от ГПК и се движи по реда на чл.278 от ГПК.
Производството е образувано по частна жалба, депозирана в срок от Р. П., Г.. В жалбата се твърди, че атакуваното определение № 3/ 31.01.2012 г. на съдията по вписванията при Районен съд, гр. К., с което е отказано вписване на издадената по НОХД № 735/2011 г. на същия съд, обезпечителна заповед за налагане на възбраната, поради непосочване в акта на застроената площ на имота, границите му и неговият идентификационен номер, както и поради това, че към обезпечителната заповед не е приложена скица-копие от кадастралната карта, както и не са посочени данните, касаещи кредитора и длъжника, е незаконосъобразно и неправилно. Жалбодателят излага обстойни съображения в тези аспекти. Счита цитираната в атакуваното определение разпоредба на чл. 77, ал. 2, т. 1 от ЗКИР за неприложима в казуса. Изтъква, че за вписването на възбрани, законодателят бил предвидил особени правила и те били регламентирани в гл. V от ПВ. Служебните възбрани по чл. 24, чл. 25 и чл. 26 от ПВ, каквато била тази в процесния казус, се извършвали по специален ред, те не се вписвали по молби и съответно за тях не се прилагал чл. 77 от ЗКИР относно задължението за прилагане на скица-копие от кадастрална карта. Твърди се, че предназначението на наложената от РС, гр. Кърджали, възбрана било бързо и ефикасно обезпечаване на изпълнението на евентуална бъдеща присъда в частта, касаеща конфискацията. Именно за постигане на такива цели законодателят бил предвидил този бърз и облекчен способ. Жалбодателят твърди също, че неправилни били и изводите на съдията по вписванията, мотивирани с непосочване в обезпечителната заповед на кредитор и длъжник. Обезпечителната заповед от 30.01.2012г. била издадена от РС,гр. Кърджали по НОХД № 735/2011г., в което нямало кредитор и длъжник. В аспекта на изложеното жалбодателят моли настоящата инстанция на основание чл.577, във вр. с чл.569, т.5 от ГПК да отмени обжалваното определение за отказ и върне преписката на Службата по вписвания, Г., за извършване на исканото вписване.
Настоящата инстанция при извършената по повод и във връзка с частната жалба, проверка, прие за установено следното:
От приложената преписка от 31.01.2012 г. на Службата по вписванията, гр. Кърджали, се установява, че същата е образувана по повод писмо с изх.№735/30.01.2012 г. на Районен съд, Г., с което е изпратена за сведение и изпълнение обезпечителна заповед от 30.01.2012 г. От приложения заверен екземпляр на цитираната обезпечителна заповед се установява, че същата е постановена с определение № 12/30.01.2012 г. по НОХД № 735/2011 г. по описа на КРС за налагане на обезпечение на наказанието „конфискация” по отношение на подсъдимия Х. А. Р. с ЕГН *. Установява се, че съдът е наложил пет обезпечителни мерки, между които и възбрана на собствения на подсъдимия недвижим имот, представляващ ап., находящ се в гр. К., ул.”Г.К.” № , вх.””, ., съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 91, т.ІІІ, рег.№ 5098, н.д. № 470/2006 г.
С атакуваното в производство определение № 3/31.01.2012 г., съдията по вписванията при РС, гр. Кърджали, е отказал вписването на обезпечителната заповед от 30.01.2012 г. по описа на РС, гр. Кърджали, постановена по НОХД № 735/2011 г., с която се налага възбрана върху недвижим имот, представляващ ап., находящ се в гр. К., ул.”Г.К.” №,вх.””, .,собственост на подсъдимия Х. А. Р. с ЕГН *, заведена в СВ към АП с вх.№ 234/31.01.2012 г. Съдията по вписванията е приел, че не посочването в акта на застроената площ на имота, границите му и идентификационния му номер, както и не прилагането на скица-копие от кадастралната карта, както и не посочването на данните, касаещи кредитора и длъжника, са достатъчни основания да бъде постановен обжалвания отказ.
В хода на тези констатации, настоящата инстанция изгради своето становище. Безспорно в гражданското ни производство, редът за вписване на възбраните като форма на обезпечение, се извършва по реда на гл.V от Правилника за вписванията, така и наименована „Вписване на възбрани и други обезпечения”. Относимата в производството правна норма е тази на чл.25 от цитираната гл.V, т.е иде реч за вписване на възбрана по искане на учреждение, на което законът е предоставил такова право. От прочита на приложения заверен препис от обезпечителната заповед от 30.01.2012 г. се установява безспорно, че същата е издадената въз основа на постановено по НОХД № 735/2011 г. на РС, определение № 12/30.01.2012 г. Безспорно от извършения прочит, се установява и обстоятелството, че процесната възбрана е наложена по реда на чл.72, ал.2, във вр. с ал.1 от НПК,във вр.с чл.389 и сл. от ГПК, по искане на прокурора в съдебното производство по висящото пред Районен съд, Г., наказателно производство, като мярка, обезпечаваща предвиденото за извършеното престъпно деяние, наказание „конфискация”. В този ход на мисли следва да се посочи, че настоящата съдебна инстанция намира, че по смисъла на разпоредбата на чл.25, ал.1 от Правилника за вписванията, учреждението, на което законът е предоставил правото да иска вписване на обезпечителната мярка възбрана, в казуса е Р. П., Г.. Именно допуснатото не разграничаване на права и задълженията на компетентното по смисъла на цитираната разпоредба, учреждение е довело до неизчерпателност на направеното искане за вписване на наложената обезпечителна мярка „възбрана върху недвижим имот” само досежно индивидуализацията на длъжника – подсъдим / чл.25, ал.1, във вр. с чл.24, б.”б”, във вр. с чл.6, ал.1, б.”а”,предл.ІІ от ПВ/ и на недвижимия имот, негова собственост, върху който се налага възбраната/ чл.25, ал.1, във вр. с чл.24, б.”а”, във вр. с чл.6, ал.1, б.”в”,предл.ІІІ, ІV и V от ПВ/.
Както беше посочено, безспорно е установено в производството, че искане с правно основание чл.25, ал.1 от Правилника за вписванията от Р. П., Г., в Службата по вписвания, Г., не е правено и постановеният отказ от съдията по вписванията не касае учреждението РП, Г.. В този смисъл частната жалба, стояща в основата на настоящото производство като депозирана от ненадлежна страна се явява недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане. Всъщност депозирането на частната жалба е следствие от допуснатата от съдията по вписванията грешка, изразяваща се във връчване на препис от постановеното определение на РП, Г., и в дадените на РП, Г., указания за възможността да обжалва постановения отказ.
Или казано в заключение постановеният отказ не лишава компетентното учреждение – Р. П., гр. К, да направи своето искане при спазване на предписаните в разпоредбата на цитирания чл.25, ал.1 от ПВ, изисквания. Т.е. писмото, с което следва да бъде сезирана съответната служба по вписвания трябва да съдържа изрично изброените в правната норма реквизити, а именно: да показва учреждението, датата и номера на постановлението, с което се заповядва възбраната, а така също да са посочени и изискуемите се от точките ”а”- „в” на чл.24 от ПВ, сведения, водещи до индивидуализация на недвижимия имот върху който се вписва възбраната/ чл.25, ал.1, във вр. с чл.24, б.”а”, във вр. с чл.6, ал.1, б.”в” от ПВ/, както и в казуса сведения, водещи до индивидуализация на длъжника-подсъдим по наказателното дело/чл.25, ал.1, във вр. с чл.24, б.”б”, във вр. с чл.6, ал.1, б.”а” от ПВ/.
Предвид изложеното, частната жалба, стояща в основата на настоящото производство като депозирана от ненадлежна страна следва да бъде оставена без разглеждане, а производството прекратено.
Водим от изложеното и на основание чл.577, ал.1, във вр. с чл.278 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната от Р. П., гр. К., частна жалба против определение № 3/31.01.2012 г. на съдията по вписванията при Кърджалийския районен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото в.ч.гр. № 42 / 2012 г.
Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му.


Председател : Членове :1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване на обезп.заповед
Ново мнениеПубликувано на: 30 Мар 2012, 12:16 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
ОПРЕДЕЛЕНИЕ№246
Кърджалийският окръжен съд
26.03.2012
като разгледа докладваното от съдията Халачева
в.ч.гр. дело номер 91по описа за 2012 година.

Настоящото производство е с правно основание чл.577,ал.1 от ГПК и се движи по
реда на чл.278 от ГПК.
Производството е образувано по частна жалба, депозирана в срок от РП
гр.К. В жалбата се твърди, че атакуваното определение № 7/29.02.2012 г. на съдията по вписванията при Районен съд, гр. Кърджали, с което е
отказано вписване на издадената по НОХД № 735/2011 г. на същия съд,
обезпечителна заповед за налагане на възбрана, се явявало незаконосъобразно, като
почиващо на неправилно тълкуване на наличните по делото документи. Излагат се
съображения, че производството по вписване е формално, едностранно и
охранително, като основанията за отказ да бъде извършено исканото вписване били
изрично изброени в разпоредбата на чл. 32а от Правилника за вписвания, от който
текст следвало съдията по вписванията да се ръководи при осъществяването на
своята дейност. Отказът за вписване бил допустим, тогава когато записаният във
входящия регистър акт не отговарял на изискванията на закона и когато същият не
подлежал на вписване. А в казуса бил налице влязъл в сила съдебен акт, който
постановявал налагане на възбрана върху недвижим имот. Твърди се в частната
жалба, че Службата по вписванията, гр. Кърджали, била сезирана от РП - К с
едно редовно искане за вписване на обезпечителна мярка- възбрана на недвижим
имот, на основание чл. 25, ал. 1 от Правилника за вписванията. Изтъква се, че молбата
на РП отговаряла на всички изисквания на правилника - съдържала
данни за учреждението, датата и номера на постановлението, с което се заповядвала
възбраната, вид, площ, местонахождение, граници и номер на възбранявания
недвижим имот, собственика на имота и данни за кредитора и длъжника. Твърди се , че
при това положение съдията по вписванията е следвало да разпореди вписване на
възбраната, тъй като не били налице основания за отказ по смисъла на чл. 32а от ПВ.
В аспекта на изложеното жалбодателят моли настоящата инстанция на основание
чл.577, във вр. с чл.569, т.5 от ГПК да отмени обжалваното определение за отказ и
върне преписката на Службата по вписвания, гр.Кърджали, за извършване на исканото
вписване.
Настоящата инстанция при извършената по повод и във връзка с частната
жалба, проверка, прие за установено следното:
От приложената преписка дв.вх.№7/29.02.2012 г. на Службата по вписванията,
гр. Кърджали, се установява, че същата е образувана по повод мотивирано искане с
правно основание чл.25, ал.1 от ПВ, депозирано от РП, гр.К
/ вх.№ 461/29.02.2012 г. на СВ/. От прочита на същото се установява, че с него е
приложен заверен препис от обезпечителна заповед от 30.01.2012 г.,издадена въз
основа на определение № 12/30.01.2012 г., постановено по НОХД № 735/2011 г. на РС-
К, както и схема № 370/ 03.02.3012 г. на самостоятелен обект в сграда. От
приложения заверен екземпляр на цитираната обезпечителна заповед се установява.
че по отношение на подсъдимия по цитираното наказателно дело Х А Р
с ЕГН, за обезпечаване на предвиденото наказание „конфискация",
съдът е наложил пет обезпечителни мерки, между които и възбрана на собствения на
подсъдимия недвижим имот, представляващ ап.7, находящ се в гр. К,
ул.Т.Кондолов" № 5, вх."А", ет.4, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 91, т.Ш, рег.№ 5098, н.д. № 470/2006 г. От приложената схема на
самостоятелен обект в сграда № 370/2012 г. на СГКК, гр.К, с идентификатор
40909.110.208.1.7, се установява, че недвижимият имот - ап.7, находящ се в
гр.К, ул."Георги Кондолов" № 5, ет.4, съставлява самостоятелен обект в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.110.208, с предназначение
жилище - апартамент на две нива, с площ 121.95 кв.м. и със собственик Х А Р
С атакуваното в производството определение № 7/29.02.2012 г., съдията по
вписванията при Районен съд, гр. Кърджали, е отказал поисканото с писмо / искане с
изх.№ 1428/10 от 28.02.2012 г. на РП, гр.К/, вписване на възбрана на
недвижим имот- ап.7, находящ се в гр. К, ул.Т.Кондолов" № 5,вх."А", ет.4,
собственост на подсъдимия Х А Р с ЕГН , за обезпечение
наказанието „конфискация". Съдията по вписванията е приел, че макар и да
съставлява акт, подлежащ на вписване, не посочването в представената
обезпечителна заповед на идентификатора, площта и границите на апартамента,
данните за кредитора и длъжника, както и непредставянето и на препис от нея, са
достатъчни основания да бъде постановен обжалвания отказ.
В хода на тези констатации, настоящата инстанция изгради своето становище.
Безспорно в гражданското ни производство, редът за вписване на възбраните като
форма на обезпечение, се извършва по реда на m.V от Правилника за вписванията,
така и наименована „Вписване на възбрани и други обезпечения". Относимата в
производството правна норма е тази на чл.25 от цитираната m.V, те иде реч за
вписване на възбрана по искане на учреждение, на което законът е предоставил
такова право. От прочита на приложения заверен препис от обезпечителната заповед
от 30.01.2012 г. се установява безспорно, че същата е издадената въз основа на
постановено по НОХД № 735/2011 г. на PC, определение № 12/30.01.2012 г. Безспорно
от извършения прочит, се установява и обстоятелството, че процесната възбрана е
наложена по реда на чл.72, ал.2, във вр. с ал.1 от НПК.във вр.с чл.389 и сл. от ГПК, по
искане на прокурора в съдебното производство по висящото пред Районен съд,
гр.К, наказателно производство, като мярка, обезпечаваща предвиденото за
извършеното престъпно деяние, наказание „конфискация", т.е заповедта, с която е
разпоредено вписване на процесната възбрана е издадена в едно нарочно провело се
обезпечително производство, инициирано в наказателното производство от
обвинението- РП, гр.К. В този ход на мисли следва да се
посочи, че настоящата съдебна инстанция намира, че макар и като частен случай по
смисъла на разпоредбата на чл.25, ал.1 от Правилника за вписванията, учреждението,
на което законът е предоставил правото да иска вписване на обезпечителна мярка-
възбрана, като мярка, обезпечаваща предвидено за извършеното от подсъдим
престъпно деяние, наказание „конфискация", в казуса се явява РП,
гр.К. Безспорно е в този аспект, че РП, гр. К, е
направила своето искане с посоченото правно основание чл.25, ал.1 от ПВ. Съгласно
цитираната разпоредба писмото, с което е сезирана съответната служба по
вписванията трябва да съдържа изрично изброените в тази правна норма реквизити, а
именно: да показва учреждението, датата и номера на акта, с който се заповядва
възбраната, а така също трябва да показва и изискуемите се от точките "а"- „в" на чл.24
от ПВ, сведения. Стоящото в основата на настоящото производство, изходящо от
РП -К, писмо с вх.№ 461/29.02.12 г. на СВ /наименовано
искане/ изчерпателно съдържа всички реквизити, изискуеми се от цитираната правна
норма. От неговия прочит, от този на процесната обезпечителна заповед и на
приложената схема на самостоятелен обект в сграда № 370/2012 г. на СГКК.
гр.Кърджали, се установява безспорно, че процесната обезпечителната заповед от
30.01.2012 г. е издадената въз основа на определение № 12/30.01.2012 г., постановено
по НОХД № 735/2011 г. по описа на РС, гр. К; че с процесната
обезпечителна заповед се налага възбрана върху ап.№ 7, находящ се в гр.К,
Община К, ул.Т. Кондолов" № 5, вх."А", ет.4, на мансарден и тавански етаж,
със застроена площ 121.95 кв.м..състоящ се на първо ниво от дневна, вътрешно
стълбище ,кухня- столова, спалня, баня с тоалетна, коридор и балкон, на второ ниво от
кабинет, ателие, баня с тоалетна и коридор, при съседи :долу- ап.5,изток-ап.8 и
стълбище;горе- покрив,както и 15.919 % ид.ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, като имотът е с идентификатор № 40909.110.208.1.7
и представлява самостоятелен обект в сграда; и че е собственост на длъжника Х А Р
с ЕГН , от гр.К, бул."България" №29, вх."Б", ет.2,
ап.12; че кредитор в производството е Държавата; и че исканата възбрана е
наложена като мярка, обезпечаваща предвиденото за извършено от подсъдимия-
длъжник престъпно деяние, наказание „конфискация".
Установявайки в производството всичко изложено в предходните абзаци,
настоящата инстанция намира, че отказът, предмет на настоящия въззивен контрол е
твърде схоластичен. Безспорно производството по вписване е вид охранително
производство и като такова то определено е формално производство, но в казуса
постановеният отказ е надхвърлил формалността като правна характеристика и е
достигнал до формализъм, надхвърлящ духа на закона. И това е така защото дори
настоящата инстанция да приеме доводите на съдията по вписванията, че терминът
„съответно", използван от законодателя в разпоредбата на чл.540 от ГПК, ограничава
прилагането в производството по вписване на чл.129 от ГПК, то при констатирано
отсъствие на факти, не посочени от молителя, но относими към охранителния акт или
действие, разпоредбата на чл.533 от ГПК, служебно предписва инициативата
съдията по вписванията сам да събира доказателства и да установява факти. Още
повече, че безспорно както вече беше посочено процесната възбрана е наложена в
едно развило се пред РС, гр.К, нарочно обезпечително производство
с правно основание чл.389 и сл. от ГПК, в което съдът е преценил законовите
предпоставки. Извършеният от съдията по вписванията отказ всъщност по своя
характер се явява недопустима ревизия на постановения в обезпечителното
производство съдебен акт.
Предвид изложеното, следва да бъде отменено като незаконосъобразно
определение № 7/29.02.2012 г., в което е обективиран отказа на съдията по
вписванията при Кърджалийския районен съд, да впише наложената с определение
№12/30.01.2012 г. по НОХД № 735/2011 г. на Районен съд, гр. К, възбрана
върху недвижим имот. Следва делото да бъде върнато на съдията по вписванията за
предприемане на надлежните действия по вписване.
Водим от изложеното и на основание чл.278 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ ОТКАЗА обективиран в определение № 7/ 29.02 2012 г. на съдията по вписванията при Кърджалийския районен съд, да впише наложената с обезпечителна
заповед от 30.01.2012 г., издадена въз основа на определение №12/30.01.2012 г. по
НОХД № 735/2011 г. на Районен съд, гр. К, възбрана върху недвижим имот
като мярка, обезпечаваща предвиденото за извършено от подсъдимия- длъжник
престъпно деяние, наказание „конфискация", и ВРЪЩА делото на съдията по
вписванията за предприемане на надлежните действия по вписване.
Определението не подлежи на касационно обжалване.

Подпис:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов