СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
THE UNION OF BULGARIAN JURISTS
София, ул. "Пиротска", № 7, етаж III, sub@sub.bg  

ДРУЖЕСТВО НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
Verba volant, scripta manent
София, ул. "Пиротска", № 7, етаж III, inscribe@abv.bg

 

Начало

Дейност

Новини

Инициативи

e-Government

Правни неправителствени организации

Линкове

Контакти

Важна правна информация

 

 


Дейността ни е регламентирана от:
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК)
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
ЗАКОН за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД)
ЗАКОН за съдебната власт (ЗСВ)
ПРАВИЛНИК за вписванията (ПВ)
ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (ПАРОВАС)
НАРЕДБА № 2 от 21 април 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър (Наредба № 2)
НАРЕДБА № 32 от 17.03.2009 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (ТДТСАВ)
ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Вписването на актовете, отностно недвижими имоти, има над 100-годишна история в България като институт на правото. Основният нормативен акт, уреждащ процедурата по вписванията, отбелязванията и заличаванията, вече повече от 50 години, е Правилникът за вписванията . Основната цел на вписването е даването на гласност на всички актове, с които се прехвърлят, изменят или прекратяват права върху недвижими имоти и защита на правата на собствениците и носителите на ограничени вещни права спрямо трети лица.
ВПИСВАНЕТО е нотариално, охранително, гражданско съдопроизводство и то се извършва от Съдията по вписванията. Със ЗИДЗКИР (обн. ДВ, бр. 36 от 2004 г.) се създаде Агенция по вписванията (АВ) към министъра на правосъдието. По силата на този закон Службите по вписванията (СВ) преминаха от административно подчинение на съответния съд към Агенцията по вписванията, считано от 31 юли 2004 г. Правомощията на АВ са дефинирани в чл. 5 и в чл. 58б, ал. 1 ЗКИР – води и съхранява имотния регистър. Изненадващо обаче законодателят в чл. 58б, ал.2, т. 1 ЗКИР постанови, че службите по вписванията извършват вписванията, отбелязванията и заличаванията по разпореждане на съдията по вписванията. Това създаде, такова е положението и до сега, редица трудности относно характера на вписването. То несъмнено е нотариално, охранително, гражданско съдопроизводство, регламентирано в ГПК и като такова може да се извършва само от съдебен орган. De lege ferenda това законодателно недоразумение следва да се изчисти като съответните законови текстове се редактират така, че да не съществева съмнение относно охранителния характер на вписването на актовете относно недвижими имоти.

Действията, извършвани от Службите по вписванията по разпореждане на Съдията по вписванията съгласно Правилника за вписванията и Закона за кадастъра и имотния регистър са:
• Вписвания;
• отбелязвания;
• заличавания;
• извършване на устни справки;
• издаване на удостоверения (писмени справки);
• издаване на преписи

Вписвания, отбелязвания, заличавания:

1. Вписване на актове относно недвижими имоти
2. Вписване на искови молби и на постановените по тях решения
3. Вписване на ипотеки. вписване на залози по закона за особените залози (ЗОЗ)
4. Вписване и заличаване на възбрани и други обезпечения
Съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията - за вписване на подлежащи на вписване актове се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. За отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2. За вписване на особен залог и на допълнителни обстоятелства се събира съответната такса по Тарифата за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози. За вписване на откази от вещни права върху недвижими имоти и за вписване на възбрани се събира такса 15 лв.
Молбата се подава от:
а) за нотариален акт - от Нотариуса, извършил акта;
б) за всички останали актове – от страните, участващи в акта, нотариус или лице, имащо интерес от вписването.
Молбата трябва да съдържа:
а) описание на акта, за който се отнася;
б) описание на имота;
в) точни данни за собствениците;
г) описание на приложените документи.
Към молбата задължително се прилагат:
а) документ за платена държавна такса;
б) документите описани в молбата.
Молбата, която не съдържа необходимите реквизити и/или е неокомплектована с описаните по-горе документи, не получава входящ номер в Службите по вписванията и се оставя без движение – до отстраняване на недостатъците.

Устни справки:
Устни справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска, и в негово присъствие, ако пожелае, при посочване на точни данни за трите имена и ЕГН на собственика и платена квитанция за държавна такса.
За устни справки, предоставени присъствено в службата по вписванията се събират следните такси:
1. за устна справка по лице или имот – персонална или имотна партида – 3 лв;
2. за разпечатка към извършена устна справка – 2 лв. за първа страница и по 0,50 лв. - за всяка следваща, в добавка към таксата по т. 1.

Удостоверения:
Писмените справки се състоят в издаване удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване на преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидите на лицата. Удостоверенията (писмените справки) се издават по писмена молба на лицето, която се подава в Службата по вписванията.
Видове удостоверения

1. Удостоверение за лица – показва само вписванията, отбелязванията и заличаванията, направени на името на едно или няколко определени лица.
Молбата за издаване на удостоверение за лице трябва да съдържа:
а) собственото, бащиното и фамилното име и постоянен адрес на лицето, до което се отнася справката, както и единния граждански номер, а когато няма такъв - мястото и датата на раждането.
б) когато лицето е едноличен търговец, посочват се БУЛСТАТ и фирмата, под която той извършва дейността, съдът и номерът на тома и партидата, където той е вписан, а когато е юридическо лице - наименованието, организационната форма и седалището.
в) Към молбата се прилага документ за платена държавна такса.

2. Удостоверение за имот – в него се означават всички вписвания, отбелязвания и заличавания към момента на изготвянето му или пък се удостоверява, че такива няма.
Молбата за издаване на това удостоверение трябва да съдържа:
а) данните, посочени по-горе, на лицата, за които се отнася справката, и на техните преки праводатели;
б) недвижимия имот с пълното му описание, местонахождението (адреса), общината и най-малко три от границите му.
в) Към молбата се прилага копие от акта за собственост и документ за платена държавна такса.
г) За имоти, които са СИО (семейна имуществена общност), справки се правят за двамата съпрузи.

3. Удостоверение за определено време - съдържа само вписванията и отбелязванията по партидата на посоченото лице, които са направени за определен период от време, показан в молбата за издаването му.
Молбата за издаване на това удостоверение трябва да съдържа данните за лицето, и периода, за който се иска справката. Към молбата се прилага документ за платена държавна такса.

4. Извлечение от „Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията”:
Чл. 7. (1) За издаване на удостоверения за един имот, за едно лице, или за определени лица в съсобственост за период до 10 години се събират следните такси:
1. за издаване в срок до 7 работни дни - 10 лв.;
2. за издаване в срок до 3 работни дни - 20 лв.;
3. за издаване в срок до 8 работни часа - 50 лв.
(2) При неспазване на сроковете по ал. 1 таксуването се извършва в размер на 10 лв.
(3) Когато удостоверението се изисква за период по-голям от 10 години, таксата се събира с увеличение от 30 на сто.
(4) Когато с едно заявление се иска удостоверение за повече от едно лице, освен съсобственост, или повече от един имот, се издават отделни удостоверения, за което се събират съответните такси по ал. 1.
(5) Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект с отделни кадастрални идентификатори, за всеки отделен обект се издава отделно удостоверение, за което се събират съответните такси по ал. 1.
(6) Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект без кадастрални идентификатори, но които принадлежат на различни собственици, за всеки отделен обект се издава отделно удостоверение, за което се събират съответните такси по ал. 1 за всяко едно удостоверение, независимо от броя на съсобствениците.


Преписи
Преписът е официално заверено копие на актовете, които се съхраняват в съответната Служба по вписванията.
Заверени преписи от вписани актове се издават само на страните, на техните правоприемници или представители по закон или по упълномощаване.
Когато пълномощникът не е адвокат, той трябва да е упълномощен изрично с нотариално заверено пълномощно.
Преписът се изготвя, сверява и записва в съотвения регистър от натоварения за това служител, заверява се от служителя и се подписва от съдията по вписванията.
Преписите и извлеченията се издават въз основа на писмена молба от лицето.
За заверен препис се заплаща държавна такса – 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща.

 

 
Днес е
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Web Design: Димиър Каранедев WebHosting free.bg Всички права запазени sub.bg